Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete indokolása

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 24. § (5) bekezdés 2. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.

A közterületek nem rendeltetésszerű használatának feltételrendszerét adó keretszabályok meghatározásán felül az önkormányzatok jogszabályi kötelezettsége a hatályos rendeleteik utólagos hatásvizsgálata, ennek keretében a meglévő szabályozás magasabb rendű jogszabályokkal való összhangjának folyamatos biztosítása, az újonnan bevezetett rendelkezések gyakorlati tapasztalatainak vizsgálata.

A hatásvizsgálati kötelezettségének eleget téve az Önkormányzat elvégezte az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közterületi rendelet) átfogó felülvizsgálatát, a közterület-használati díjaknak a piaci igények felmérésén és a fővárosi kerületek gyakorlatának vizsgálatán alapuló értékkövetését.

Részletes indokolás

Az 1-15. §-hoz

A hatásköri szabályokat megállapító jogszabályi rendelkezések. Korábban a rendelet törzsszövegébe ágyazott hatáskör telepítések helyett a módosítás az általános szabályok között fogja össze a közterület-használati eljárás során gyakorolt hatásköröket összhangban a magasabb rendű jogszabályi előírással, amely szerint Képviselő-testület hatásköre az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában ruházható át.

Annak rögzítése, hogy a közterület használatára irányuló kérelemre az Önkormányzat önkormányzati hatósági hatáskörben dönt. Az engedélyező hatóság hatósági döntése vagy hatósági szerződésbe foglalt engedélye a rendelet értelmezésében közterület-használati hozzájárulásnak minősül.

A lakóközösségek kezdeményezésére és a szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének bővítése érdekében új közterület-használati jogcím megteremtése településképi vélemény alapján kialakított, zárt közterületi kukatárolók kialakítására azon társasházi, lakószövetkezeti ingatlanok előtti közterületen, ahol az épületen belül erre nincs lehetőség.

A közfeladatellátás keretében szervezett önkormányzati rendezvények közterület-használattal járó speciális esetének korábbi szabályozását pontosító rendelkezés a hatósági eljárás lefolytatásának mellőzéséről az Önkormányzat költségvetési szerve vagy gazdasági társasága által szervezett szabadtéri rendezvény, program céljára történő igénybevétel esetén.

A közterületi rend megteremtése, a közhasználatú területek tisztántartása, a köztisztaság folyamatos javítása kerületünk kiemelt törekvése, amely a közterületet üzemeltető szervezetek mellett legalább annyira állampolgári feladata és felelőssége a közterület kizárólagos használatát igénylőknek is. Ennek tudatosítása és jogszabályi szinten történő rögzítése érdekében a módosítás bővíti a közterületi vendéglátó teraszokat üzemeltetők köztisztasági és lakosságvédelmi feladatait. Közterületi teraszok működtetőinek jól látható helyen tájékoztatást kell kihelyezniük a közterületi kiszolgálás lejártának idejéről, a dohányzási feltételekről és a környezetben élők nyugalmának védelméről. A terasz kialakításának jogszabályi előírása lesz a terasz területének 10%-án zöldfelület kialakítása, virágládák kihelyezése, vagy zöldsáv, zöldparaván kialakítása.

A gépjárműmentes közlekedési eszközök térhódításával szabályozni szükséges a közterület elhagyott közösségi kerékpárok és elektromos eszközök elszállításának szabályait. A közösségi közlekedési formát támogató kerületként sem hagyható intézkedés nélkül a zöldterületeken, járdákon, közlekedést akadályozó helyen hagyott eszközöket, amelynek szabályos tárolásáról annak üzemeltetője felszólításra sem gondoskodik. A rendelet rögzíti a szolgáltatást nyújtó üzemeltető felelősségét, a közterületet rend érvényesítésére meghatározott kerületi elvárásokat és a megszegésének jogkövetkezményeit.

Az építési célú közterület-használati ügyek gyakorlati tapasztalatai alapján a módosítás új rendelkezésként tartalmazza, hogy a közterület-használati hozzájárulásban előírt kötelezettségekért a használatra jogosult és - amennyiben az eljárást nem az építtető kezdeményezte - az építtető egyetemlegesen felel.

Új közterület-használati jogcímként bevezetett közterületi szelektív kukatároló kialakítása irányuló kérelem esetén a rendelet a hozzájárulás kiadásának feltételeként írja elő településképi vélemény benyújtását az elhelyezés feltételeire vonatkozóan.

Az önkormányzati hatósági ügy kezdeményezése esetén a magasabb rendű jogszabály által előírt eljárási illeték befizetésének igazolására vonatkozó feltétel rögzítése. Az eljárási rend változásához kapcsolódóan a benyújtási határidő korábbitól eltérő határidőben történő meghatározása, amely szerint a kérelmet a közterület-használat tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

A kizárólag bejelentésen alapuló közterület-használat ellenőrzésének Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet általi ellenőrzésére és jogellenes használat esetén közigazgatási szankció alkalmazására felhatalmazó rendelkezés.

A közterület-használati kérelem elbírálásának részletszabályait megújító rendelkezések.

Egy évet meghaladó időtartamra szóló közterület-használat engedélyezésének feltételeként előírt díj jogcímének és díjtételének változásáról szóló rendelkezés, amely szerint éven túli használat engedélyezésének speciális feltétele, hogy a használat első évében a díj mértéke a rendeletben meghatározott összeg kétszeresen, melyet előre, egy összegben történő megfizetése.

A közterület-használati díj számítását pontosító rendelkezések. Annak egyértelműsítése, hogy a díjfizetésre kötelezett használat díjaként a rendeletben előírt közterület-használati díj általános forgalmi adóval növelt összegét köteles megfizetni.

A használatra tekintettel fennálló díjfizetési kötelezettség kiegészítése, hogy amennyiben a közterület használata engedélyhez kötött, a közterület engedély nélküli használata esetén a jogcím nélküli használó a használat rendelet szerinti díját a használatra tekintettel köteles megfizetni akkora terület után, amelyet a kérelmében megjelölt, vagy kérelem hiányában az ellenőrzésre jogosult megállapított.

Fizető parkolóhely elfoglalásával járó használat díjtételének meghatározása akként, hogy ebben az esetben a közterület-használat díja a korábbi három jogcím helyett egységesen, de a várakozási övezethez igazított módon, a területre érvényes egy óra várakozási díj és a díjköteles időszak szorzatának összege lesz naponta és parkolóhelyenként.

A rendeletben korábban is szabályozott teljesítési garanciák előírását pontosító és az engedélyező hatóságnak az óvadék mértékének meghatározásakor mérlegelendő szempontokat meghatározó rendelkezés.

A közigazgatási szankciók kiszabására és alkalmazásának eseteire felhatalmazó rendelkezések, amennyiben a használó a rendeletben előírt kötelezettségeket megszegi, vagy a közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy meglévő közterület-használati hozzájárulásától eltérő módon használja.

Annak rögzítése, hogy a rendeletben foglalt hatósági kötelezések betartását mely szervek és milyen módon ellenőrizhetik.

A 16-28. §-hoz

A közterület-használati díj csökkentési lehetőségeinek bővítése azokra az esetekre, ha a kérelmező, aki igazolja a használat környezettudatos vagy a közterület értékét növelő jellegét.

Az újépítési lakások építésére vonatkozó díjkedvezmény csökkentését és két éven belüli kivezetését szabályozó rendelkezés.

A közterület-használati díjtételeket tartalmazó melléklet lépcsőzetes módosításáról szóló rendelkezés, amely a hatályba lépést követő három évre rendezi a közterület-használati díjak mértékét olyan módon, hogy a díjtételek a következő három évben is igazodjanak a használattal érintett közterületek fenntartási és fejlesztési költségeit meghatározó árindexek várható mértékéhez. Nem érinti a díjváltozás a megújuló energiaforrások műtárgyait és a civil, karitatív tevékenységeket.

A 29. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének ütemezéséről szóló rendelkezések.


  Vissza az oldal tetejére