Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelete * 

Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja, a 10. § a) és c) pontja, valamint a 16. § (1) bekezdése alapján Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések (a továbbiakban: elismerések) alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Debrecen Város Napjának megállapítása

1. § (1) A közgyűlés április 11-ét Debrecen Város Napjává nyilvánítja a Debrecent 1693-ban szabad királyi várossá nyilvánító királyi diploma keltezésének emlékére.

(2) E nap tiszteletére a város közintézményeit és közterületeit fel kell lobogózni.

II. Fejezet

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések

2. § *  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nagyra becsüli a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkáját. A Közgyűlés a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka, életmű elismerésére az alábbi elismeréseket alapítja:

a) „Debrecen Város Díszpolgára” cím

b) „Debrecen Város Pro Urbe díja”

c) „Debrecen Város Csokonai-díja”

d) „Debrecen Város Hatvani-díja”

e) „Debrecen Város Hajós Alfréd díja”

f) „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” díj

g) „Debrecen Város Közoktatásáért” díj

h) „Debrecen Város Mecénása” díj

i) „Debrecen Város Sajtódíja”

j) „Debrecen Város Borsos József Nívódíja”

k) „Debrecen Város Boncz László díja”.

„Debrecen Város Díszpolgára” cím

3. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Debrecen Város Díszpolgára” kitüntető cím (a továbbiakban: cím) adományozásával kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik egész életükben a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak.

Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkottak és ezzel hozzájárultak a város szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az, aki városunk nemzetközi hírnevét tovább erősítette.

(2) *   *  A Közgyűlés évente 1 címet adományozhat. A Közgyűlés az adható cím számát legfeljebb eggyel megemelheti.

(3) *  A kitüntető címmel díszoklevél, emlékérem és gyűrű jár. A díszoklevél, az emlékérem, a gyűrű, valamint a Díszpolgárok Könyve leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A díszoklevél leírását, mintáját, az emlékérem, a gyűrű, valamint a Díszpolgárok Könyve leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) Debrecen város díszpolgára jogosult:

a) a közgyűlés, a bizottságok ülésein tanácskozási joggal részt venni,

b) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségeken meghívás útján részt venni,

c) a várost képviselő delegáció résztvevője lenni, felkérés alapján,

d) díjtalanul látogatni az önkormányzat által fenntartott művészeti és közművelődési, valamint sportintézményeket és azok rendezvényeit.

(2) A város díszpolgárát - hozzátartozójának kérése alapján - díszsírhely illeti meg.

„Debrecen Város Pro-Urbe díja”

5. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a városunk érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként „Pro Urbe” díjat adományoz azon természetes és jogi személynek, közösségnek, aki/amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén.

(2)  *  A Közgyűlés évente 2 díjat adományozhat. A Közgyűlés a díjak számát legfeljebb 1 díjjal megemelheti.

(3) A kitüntető díjjal díszoklevél, emlékérem és pénzjutalom jár. A díszoklevél és az emlékérem leírását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

5/A. § *  (1) „Debrecen Város Mecénása” díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.

(2) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(3) A közgyűlés évente legfeljebb 2 díjat adományoz. Kivételesen kiemelkedő évfordulók, vagy adományozások alkalmából a díjak száma legfeljebb 1 díjjal emelhető.

(4) *  A díjjal oklevél és zsűrizett kisplasztika jár, melyek leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

„Debrecen Város Sajtódíja” * 

5/B. § *  (1) „Debrecen Város Sajtódíja” elismerés adományozható az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedő és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

(2) A közgyűlés évente 1 díjat adományozhat. A közgyűlés az adható díj számát legfeljebb eggyel megemelheti.

(3) *  A díjjal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

„Debrecen Város Csokonai-díja”
„Debrecen Város Hatvani-díja”

6. § (1) „Debrecen Város Csokonai-díja” adományozható a társadalomtudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc-, a színház-, a képző- és iparművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén művészi színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért; valamint átfogó életmű elismeréseként.

(2) „Debrecen Város Hatvani-díja” adományozható azoknak, akik a város fejlesztése érdekében a természettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki; valamint átfogó életmű elismeréseként.

(3) Mindkét díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A közgyűlés évente legfeljebb 3-3 díjat adományoz. Kivételesen, kiemelkedő évfordulók alkalmából a tárgyévben kiadható díjak számát a közgyűlés legfeljebb kettővel megemelheti. Ebben az esetben az adományozásnak a 9. § (2) bekezdésében megállapított időpontjától is el lehet térni.

(5) Mindkét kitüntető díjjal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjakkal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

„Debrecen Város Borsos József Nívódíja”

6/A. § *  (1) „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerés adományozható azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak, akik/amelyek Debrecen építészeti arculatát befolyásoló, igényes és gazdaságosan megépített, magas színvonalú, értéknövelő módon megvalósult új, illetve rehabilitált lakó- és középületek, ipari épületek létrehozásában közreműködtek építész tervezőként, kivitelezőként vagy építtetőként, és ez által városunk építészeti, kulturális környezetének fejlődését elősegítették.

(2) A közgyűlés évente 1 nívódíjat adományozhat.

(3) A nívódíjjal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A nívódíjjal járó oklevél, valamint az emlékplakett leírását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

„Debrecen Város Hajós Alfréd díja”

7. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a kimagasló testnevelő tanári, sportvezetői, edzői és versenyzői érdemeket a „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” kitüntető díjjal ismeri el.

A díj a versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, illetve a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységért adományozható egyéneknek és közösségeknek egyaránt.

(2) *  A közgyűlés évente legfeljebb 2 díjat adományoz. Kivételesen, kiemelkedő évfordulók alkalmából a tárgyévben kiadható díjak számát a közgyűlés legfeljebb kettővel megemelheti. Ebben az esetben az adományozásnak a 9. § (2) bekezdésében megállapított időpontjától is el lehet térni.

(3) *  A kitüntető díjjal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

„Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” díj
„Debrecen Város Közoktatásáért” díj

8. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői; továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő kimagasló munkát „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa”, illetve „Debrecen Város Közoktatásáért” díjjal ismeri el.

(2) „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” kitüntető díjban részesülhet az a pedagógus, aki kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végez és éveken keresztül kiemelkedő, maradandó értékteremtő tevékenységet folytat az oktatásügy területén.

(3) „Debrecen Város Közoktatásáért” kitüntető díjban részesülhet az a személy, vagy közösség, akinek/amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül kimagasló.

(4) Mindkét díjból évente legfeljebb 3-3 adományozható.

(5) *  A kitüntető díjakkal oklevél és pénzjutalom jár. A díjakkal járó oklevél leírását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

„Debrecen Város Boncz László díja” * 

8/A. § (1) *  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekvédelem, gyermekjólét, szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá az egészségügyi alap- és szakellátás és egészségmegőrzés területén intézményesített vagy intézményi kereteken kívül a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenységet végző és kiemelkedő eredményeket elért személyek munkáját „Debrecen Város Boncz László díja” kitüntető díjjal ismeri el.

(2) A Közgyűlés évente legfeljebb 2 díjat adományozhat, kizárólag természetes személyek részére. Egy személy csak egyszer kaphatja meg az elismerést.

(3) A kitüntető díjjal oklevél és pénzjutalom jár. A díjjal járó oklevél leírását a 10. melléklet tartalmazza.”

III. Fejezet

Az adományozás rendje, eljárási szabályok

9. § *  (1) A 2. §-ban alapított, kiemelkedő tevékenységért járó elismeréseket a város közgyűlése adományozza.

(2) *  Az elismeréseket a polgármester adja át az adományozottnak, hozzátartozójának, vagy megbízottjának ünnepi ülésen, a Közgyűlés rendes ülésén ünnepélyes keretek között, vagy díszünnepség keretében.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

10. § *  (1) Az adományozásra javaslatot tehetnek - a (2)-(3) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével - az Önkormányzat képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, egyházak, civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok.

(2) A „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” díjra javaslatot tehetnek a városban működő nevelési-oktatási intézmények, szakmai érdek-képviseleti szervek, iskolaszékek, továbbá bármely állampolgár.

(3) *  A „Debrecen Város Boncz László díja” kitüntető díjra javaslatot tehetnek a város közigazgatási területén működő szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi és az egészségmegőrzés területén működő intézmények, szakmai érdek-képviseleti szervek, a fenti területen működő civil szervezetek, valamint bármely állampolgár.

(4) * 

(5) A „Debrecen Város Sajtódíja” elismerés adományozására tett javaslatokat a Közgyűlés által e célból létrehozott 9 fős szakmai kuratórium véleményezi és a jelöltek közül 1 személyre javaslatot tesz. A kuratórium működésének szabályait maga alakítja ki.

(6) A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerés nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati hirdetményt a 9. melléklet tartalmazza. A pályázatokat a Közgyűlés által e célból létrehozott 5 fős szakmai bizottság értékeli, és a pályázatok közül 1 nívódíjra javaslatot tesz. A bizottság működésének szabályait maga alakítja ki.

11. § (1)-(2) * 

(3) *  Javaslatot kizárólag az e rendelet függelékében meghatározott javaslattételi lapon lehet előterjeszteni a város polgármesterénél. Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként.

12. § *  (1) A „Debrecen Város Díszpolgára” cím, a „Debrecen Város Pro Urbe díja” elismerés és a „Debrecen Város Mecénása” díj adományozására a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága véleményezését követően a polgármester tesz előterjesztést.

(2) *  A 10. § (5) bekezdés szerint létrejött kuratórium javaslata alapján a Kulturális Bizottság előterjesztést tesz a „Debrecen Város Sajtódíja” elismerés adományozására.

(3) *  A „Debrecen Város Csokonai-díja”, a „Debrecen Város Hatvani-díja” adományozására a Kulturális Bizottság, a „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” díjak, valamint a „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” adományozására az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, a „Debrecen Város Boncz László díja” kitüntető díj adományozására az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezését követően a polgármester tesz előterjesztést.

(4) *  A „Debrecen Város Hatvani-díja” adományozására tett javaslatok véleményezése előtt a Kulturális Bizottság kikéri a javasolt személy(ek) kiemelkedő tevékenysége alapján érintett szakbizottságok véleményét.

(5) *  A 10. § (6) bekezdés szerint létrejött bizottság javaslata alapján a „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerés adományozására a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tesz előterjesztést.

12/A. § *   *  Valamennyi kitüntető díj megosztható. Megosztott díj esetében a díjjal oklevél, emlékérem (plakett, kisplasztika) és - a „Debrecen Város Díszpolgára” cím, valamint a „Debrecen Város Mecénása” díj kivételével - pénzjutalom jár.

13. § (1) *  A pénzjutalommal járó elismerések esetében a pénzjutalom elismerésenkénti összegéről minden évben a költségvetés elfogadásakor dönt a város közgyűlése az alábbi arányok figyelembevételével:

a) a Csokonai-, a Hatvani-, a Hajós Alfréd-, a Sajtódíjjal, valamint a Borsos József Nívódíjjal járó pénzjutalom összege nem érheti el a „Pro Urbe” díjjal járó pénzjutalom összegét,

b) a Debrecen Város Boncz László díja, a Kiváló Pedagógus és a Közoktatásért díjjal járó pénzjutalom összege a Csokonai-, a Hatvani-, a Hajós Alfréd-, a Sajtódíjjal, valamint a Borsos József Nívódíjjal járó összeg lehet.

(2) *  A közösség számára, valamint a megosztott díj esetén adományozható elismerésekkel járó pénzjutalom összege az egyénnek adható összegnek legfeljebb a négyszerese lehet. Ezt a közgyűlés az adományozáskor határozza meg.

(3) A pénzjutalmak és az adományozással járó költségek fedezetét a város önkormányzatának költségvetésében kell biztosítani.

IV. Fejezet

Az elismerések visszavonása

14. § (1) Valamennyi elismerést vissza lehet vonni, ha azt a kitüntetett bizonyíthatóan érdemtelenül kapta, vagy arra érdemtelenné, méltatlanná vált.

(2) Az elismerés visszavonását bárki kezdeményezheti, aki az adományozó javaslat megtételére is jogosult volt. Az érdemtelenséget, méltatlanná válást az elismerés visszavonását indítványozónak kell bizonyítani.

(3) Az elismerés visszavonásáról a közgyűlés minősített többséggel dönt.

(4) Az elismerés visszavonásáról szóló döntést az érintettel közölni kell.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Debrecen Megyei Jogú Város díszpolgára” cím adományozásáról szóló 18/1991. (IX.2.) Kr. és az ezt módosító 4/1996. (I.29.) Kr., a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 41/1993. (IX.13.) Kr., a Hajós Alfréd kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 8/1995. (II.27.) Kr., valamint az ezeket módosító 62/1996. (XII.9.) Kr., valamint a „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és „Debrecen Város Közoktatásáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 20/1995. (V.15.) Kr. és a „Pro Urbe” kitüntető díj adományozásáról szóló 61/1996. (XII.9.) Kr. számú rendelet.

1. számú melléklet (a rendelet 3. § (3) bekezdéséhez)

A „Debrecen Város Díszpolgára” címmel járó díszoklevél, emlékérem, gyűrű, valamint a Díszpolgárok Könyve leírása

1. *  A „Debrecen Város Díszpolgára” címmel járó díszoklevél leírása:

A díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, a kitüntetett nevét, foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét.

2. *  A „Debrecen Város Díszpolgára” emlékérem leírása:

A „Debrecen Város Díszpolgára” emlékérem két darabból álló, bronzból készült öntvény. A 10. cm átmérőjű érem előlapján a Városháza árkádjai és a Nagytemplom látképe található, hátlapján középen a város címere, „Debrecen Város Díszpolgára” körirattal. A 4,2 cm átmérőjű érem előlapján középen a város címere található „Debrecen város Díszpolgára” körirattal, hátlapján az üres középmezőben a díszpolgár nevének, az adományozás évszámának gravírozása.

3. A díszpolgári gyűrű leírása:

A díszpolgári gyűrű 14 karátos aranyból készült pecsétgyűrű a város címerével és „Debrecen” felirattal, kék bársonydobozban.

A gyűrű belsejébe a díszpolgár nevét és az adományozás évszámát gravírozzák.

4. A Díszpolgárok Könyve leírása:

A Díszpolgárok Könyve kék bársonykötésben készül, sárga lapokkal (a város színei), 46 x 32 cm méretben. Fedőlapján a város címere és „Debrecen Város Díszpolgára” felirat.

2. számú melléklet (a rendelet 5. § (3) bekezdéséhez)

A „Debrecen Város Pro-Urbe” díjával járó díszoklevél és emlékérem leírása

1. *  A „Pro Urbe” díjjal járó díszoklevél leírása:

A díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét.

2. A „Pro Urbe” emlékérem leírása:

A „Pro Urbe” emlékérem kör alakú, 10 cm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült plakett. Első oldalán Debrecen jelképes képi ábrázolása található „Debrecen” felirattal, másik oldalán a város címere, „Pro Urbe” felirattal.

3. számú melléklet (a R. 5/A. § (4) bekezdéséhez) * 

A „Debrecen Város Mecénása” díj elismeréssel járó oklevél és zsűrizett kisplasztika leírása

A „Debrecen Város Mecénása” díjjal járó oklevél leírása:

Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, foglalkozását, a jelentős támogatás rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét.

/ „Debrecen Város Mecénása” díjjal járó zsűrizett kisplasztika leírása:

Zsűrizett, 21 cm magas, bronz kisplasztika kő talapzaton, Debrecenre utaló szimbolikus ábrázolással, „Debrecen Város Mecénása” felirattal.

4. számú melléklet(a R. 5/B. § (4) bekezdéséhez) * 

A „Debrecen Város Sajtódíja” elismeréssel járó oklevél és emlékplakett leírása

1. A „Debrecen Város Sajtódíja” elismeréssel járó oklevél leírása:

Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét.

2. A „Debrecen Város Sajtódíja” emlékplakett leírása:

A „Debrecen Város Sajtódíja” emlékplakett kör alakú, 90 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett. Első oldalán az ábécé betűi láthatóak negatívba vésve, az alapból egy vágott lúdtoll domború képe emelkedik ki a „Sajtódíj” felirattal, az alapba vésett betűtípus nagyított változatával. A másik oldalon található Debrecen város címere és a „Debrecen Város Sajtódíja” felirat, a dombormű oldalon alkalmazott betűtípussal.

5. számú melléklet (a rendelet 6. § (5) bekezdéséhez) * 

A „Debrecen Város Csokonai-díja” és a „Debrecen Város Hatvani-díja” elismeréssel járó oklevél és emlékplakett leírása

1. *  A „Debrecen Város Csokonai-díja” és a „Debrecen Város Hatvani-díja” elismeréssel járó oklevél leírása:

Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét.

2. A „Debrecen Város Csokonai-díja” emlékplakett leírása:

A „Debrecen Város Csokonai-díja” emlékplakett kör alakú, 90 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett. Első oldalán Csokonai Vitéz Mihály dombormű portréja „Csokonai Vitéz Mihály” felirattal, 8 mm-es nyomtatott nagybetűkkel a körív mentén. A másik oldalon „Debrecen Város Csokonai-díja” felirat, a dombormű oldalon alkalmazott betűtípussal.

3. A „Debrecen Város Hatvani-díja” emlékplakett leírása:

A „Debrecen Város Hatvani-díja” emlékplakett kör alakú 90 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett. Első oldalon Hatvani István dombormű portréja, a szélén „Hatvani István” felirattal, 8 mm-es nyomtatott nagybetűkkel a körív mentén. A második oldalon „Debrecen Város Hatvani-díja” felirat, a dombormű oldalon alkalmazott betűtípussal.

6. számú melléklet (a R. 6/A. § (3) bekezdéséhez) * 

A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismeréssel járó oklevél, valamint emlékplakett leírása

1. A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismeréssel járó oklevél leírása:

Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, a kimagasló érdem rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét.

2. A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” emlékplakett leírása:

A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” emlékplakett kör alakú, 250 mm átmérőjű, átlag 10 mm vastagságú, bronzból készült egyoldalas, épület homlokzatára rögzíthető kialakítású plakett. Az emlékplaketten középen Borsos József domború mellképe emelkedik ki, fölötte félkörívben „Debrecen Város Borsos József Építészeti Nívódíja (az adományozás évszámának megjelölésével)”.

7. számú melléklet (a rendelet 7. § (3) bekezdéséhez) * 

A „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” elismeréssel járó oklevél és emlékplakett leírása

1. *  A „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” elismeréssel járó oklevél leírása:

Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását pecsétjét.

2. A „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” emlékplakett leírása:

A „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” emlékplakett kör alakú, 90 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett. Első oldalán Hajós Alfréd dombormű portréja „Hajós Alfréd” felirattal, 8 mm-es nyomtatott nagybetűkkel a körív mentén. A másik oldalon „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” felirattal a dombormű oldalon alkalmazott betűtípussal.

8. számú melléklet (a rendelet 8. § (5) bekezdéséhez) * 

A „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” kitüntető díjjal járó díszoklevél leírása:

A „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” kitüntető díjjal járó díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét. A díszoklevelet díszhengerben kell átadni.

9. számú melléklet (a R. 10. § (5) bekezdéséhez) * 

Debrecen Város Borsos József Nívódíj pályázati hirdetménye

Az építészeti nívódíj pályázat jellege

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerést adományoz azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, akik/amelyek Debrecen építészeti arculatát befolyásoló, igényes és gazdaságosan megépített, magas színvonalú, értéknövelő módon megvalósult új, illetve rehabilitált lakó- és középületek, ipari épületek létrehozásában közreműködtek építész tervezőként, kivitelezőként vagy építtetőként, és ez által városunk építészeti, kulturális környezetének fejlődését elősegítették.

I. A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerés nyilvános pályázat útján nyerhető el, melyet legkésőbb minden év július 5-éig kell közzétenni. A pályázaton részt vehet a megvalósult lakó- vagy középület dokumentálásával minden olyan természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely az épület megvalósításában tervezőként, építtetőként vagy kivitelezőként közreműködött, s akivel szemben kizáró körülmény nem áll fenn, illetve aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. A pályázatokat a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által e célból létrehozott 5 fős szakmai bizottság értékeli és tesz javaslatot. A javaslat figyelembevételével a kitüntető díj (nívódíj) adományozásáról a Városfejlesztési Bizottság előterjesztésére a Közgyűlés dönt.

A pályázaton való részvétel feltételei

III. (1) A pályázatra az épület megvalósításában közreműködők jelentkezhetnek együttesen vagy egyenként. Ha a tervező egyedül nyújtotta be pályázatát, akkor ehhez mellékelnie kell az építtető írásos beleegyezését. Amennyiben az építtető egyedül nyújtja be pályázatát, úgy ehhez mellékelnie kell az építész tervező írásos beleegyezését. Az egyedül pályázó kivitelezőnek mind a tervező, mind az építtető írásos beleegyező nyilatkozatát szükséges csatolnia.

(2) A pályázatra csak olyan lakó- vagy középülettel lehet jelentkezni, amely esetében

a) a pályázó személyek azonosak az építési- és használatbavételi engedélyben feltüntetett tervezővel, illetve építtetővel,

b) használatbavételi engedélye a pályázat meghirdetésének időpontját megelőző három éven belül lett jogerős, valamint

c) az adott területen érvényes településrendezési tervben, illetve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK) rögzített beépítési előírásokat maradéktalanul megtartották, az építési engedély kiadását követően a ház építése során, illetve a telek használata kapcsán építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

(3) A pályázók és a hozzájárulásukat adók vállalják a nyilvánosságot (név, település, a tervező és - amennyiben a kivitelező pályázik - a kivitelező elérhetősége).

(4) A pályázóknak biztosítaniuk kell a szakmai (bíráló) bizottság számára az épületek és azok környezetének részletes megtekintését. A látogatás időpontjáról 5 nappal korábban kapnak értesítést.

A pályázatok beadása

IV. (1) A pályázatot augusztus 5-éig kell Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési Osztályára a városi főépítészhez személyesen vagy postán eljuttatni (4024 Debrecen, Piac u. 20.).

(2) A pályázati dokumentációt egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani úgy, hogy az értékelés során ne szóródhasson szét.

(3) A szakmai bizottság a határidő után, hiányosan vagy nem egybekötve benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a bizottság döntésének alávetik magukat.

(4) A pályázaton résztvevők nevét, címét - és elismerésben részesítés esetére a díjból való százalékos részesedést - a pályázati dokumentáció írásos munkarészének első lapján fel kell tüntetni.

(5) A pályázat országos szintű bírálatára - annak meghirdetése esetén - a városi főépítész terjeszti fel a városi pályázaton elismerésben részesített pályaművet, a pályázó(k) hozzájárulása esetén.

A pályázatra benyújtandó munkarészek

V. A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

a) jelentkezési lap a pályázók adataival, a nyilvánosság vállalására vonatkozó nyilatkozatukkal, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető hozzájárulási nyilatkozataival,

b) teljes építési engedélyezési tervdokumentáció M=1:100, illetve - amennyiben az épület nagysága indokolja - m 1:200 méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz),

c) jogerős építési- és használatbavételi engedély másolata,

d) fényképek: legalább 4 db az épület külső megjelenéséről - különböző nézőpontokban felvéve -, illetve belső fotók tetszőleges számban. Amennyiben a pályázónak rendelkezésére áll, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani.

A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.

A pályaművek bemutatása, visszaadása, illetve felhasználása

VI. A nívódíj pályázaton elismerésben részesített pályamű a helyi sajtóban közlésre kerül. A nívódíjban nem részesült terveket az adományozástól számított 3 hónapon belül lehet átvenni személyesen a városi főépítésznél.

A pályaművek elbírálása, díjazása

VII. (1) A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

a) az épület telepítése, környezetbe illesztése, funkciójának megfelelése az elfogadott területfejlesztési koncepcióhoz,

b) az alaprajz és a térbeli belső elrendezés megoldása,

c) a ház építészeti megformálása, tömeg- és homlokzatképzése,

d) a szerkezet kialakítása, a kivitelezés és részletképzések színvonala.

(2) Az építészeti nívódíjjal emlékplakett, oklevél és pénzjutalom jár.

(Megjegyzés: a VII. fejezetet minden évben ki kell egészíteni a pénzjutalom összegéről tájékoztatást nyújtó (3) bekezdéssel.)

10. számú melléklet (a rendelet 8/A. § (3) bekezdéséhez) * 

A „Debrecen Város Boncz László díja” kitüntető díjjal járó díszoklevél leírása:

A „Debrecen Város Boncz László díja” kitüntető díjjal járó díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét. A díszoklevelet díszhengerben kell átadni. ”

___________

Függelék

(a rendelet 11. § (3) bekezdéséhez)

___________________________________

a javaslattevő megnevezése, címe,

telefonszáma

JAVASLAT

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésre

(A nyomtatvány sokszorosítható, közösségre vonatkozó javaslat esetén értelemszerűen kitöltendő)

1. A javasolt adatai:

Neve:

Születési helye, év, hó, nap:

Anyja neve:

Címe:

Munkahelye:

Beosztása (foglalkozása):

Tudományos fokozat:

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal):

2. Javasolt elismerés:

3. A javasolt személy (közösség) szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a városra, a város közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény kiemelésével:

(A javaslat részletes indoklása a túloldalon)

Dátum:

Aláírás:


  Vissza az oldal tetejére