Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/1999 (X. 6.) Kr. rendelete * 

Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja, 10. § a) és c) pontja, valamint a 16. § (1) bekezdése alapján Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések (a továbbiakban: elismerések) alapításáról és adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. §-a az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„-„Debrecen Város Mecénása” díj”

2. § A R. kiegészül az alábbi 5/A §-sal:

„5/A. § (1) „Debrecen Város Mecénása” díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.

(2) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(3) A közgyűlés évente legfeljebb 2 díjat adományoz. Kivételesen kiemelkedő évfordulók, vagy adományozások alkalmából a díjak száma legfeljebb 1 díjjal emelhető.

(4) A díjjal oklevél és zsűrizett kisplasztika jár, amely leírását a 6. számú melléklet tartalmazza.”

3. § A R. 9. § (2) bekezdés a) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Debrecen Város Mecénása” díját”

4. § (1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az adományozásra javaslatot tehetnek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az Önkormányzat képviselői, bizottságai Debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjban részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok.”

(2) A R. 10. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:

(3) A javaslattételre a Polgármesteri Hivatalnak fel kell hívni az (1) és (2) bekezdés szerinti javaslattevők figyelmét az adományozást megelőzően legkésőbb 90 nappal.”

5. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A javaslat beérkezésének határideje - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az adományozást megelőző 60. nap.”

6. § A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) A beérkezett javaslatokat a „Debrecen Város Díszpolgára” cím, a „Debrecen Város Pro Urbe” és a „Debrecen Város Mecénása” díjak esetében a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága véleményezi.

(2) A bizottságoktól beérkezett vélemények összegzésére adományozást előkészítő munkacsoportot kell alakítani, melynek vezetője a polgármester, tagjai az alpolgármester(ek), az állandó bizottságok elnökei, vagy megbízottjuk. A munkacsoport működésének szabályait maga alakítja ki. A bizottságok véleményére figyelemmel a munkacsoport javaslata alapján a polgármester tesz előterjesztést.

(3) A „Debrecen Város Csokonai-díja” és a „Debrecen Város Hatvani-díja” adományozására a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” adományozására az Ifjúsági, Sport és Civilkapcsolatok Bizottsága, a „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” díjak adományozására az Oktatási és Nevelési Bizottság véleményezését követően a polgármester tesz előterjesztést.

(4) A „Debrecen Város Hatvani-díja” adományozására tett javaslatok véleményezése előtt a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság kikéri a javasolt személy(ek) kiemelkedő tevékenysége alapján érintett szakbizottságok véleményét.”

7. § A R. kiegészül az alábbi 12/A. §-sal:

„12/A. § Valamennyi kitüntető díj megosztható. Megosztott díj esetében a díjjal oklevél, emlékérem (plakett, kisplasztika) és pénzjutalom jár.”

8. § A R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közösség számára, valamint a megosztott díj esetén adományozható elismerésekkel járó pénzjutalom összege az egyénnek adható összegnek legfeljebb a négyszerese lehet. Ezt a közgyűlés az adományozáskor határozza meg.”

9. §

„6. sz. melléklet (a R. 5/A. § (4) bekezdéséhez)

A „Debrecen Város Mecénása” díj elismeréssel járó oklevél és zsűrizett kisplasztika leírása

1. „Debrecen Város Mecénása” díjjal járó oklevél leírásának mintája:

Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési rendelet számát és tárgyát, az adományozott nevét, foglalkozását, a jelentős támogatás rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét.

2. „Debrecen Város Mecénása” díjjal járó zsűrizett kisplasztika leírása:

Zsűrizett, 21 cm magas, bronz kisplasztika kő talapzaton, Debrecenre utaló szimbolikus ábrázolással, „Debrecen Város Mecénása” felirattal.

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére