Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2004. (XII. 23.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról a Debrecen-Alsójózsa 28113 és 70113 hrsz-ú tömb területére, illetve a Debrecen Bercsényi u. 109. szám alatti 6577 hrsz-ú telket is magában foglaló tömb területére, valamint Debrecen-Pallag városrész észak-nyugati területére vonatkozóan

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki:

„(18) Debrecen-Pallag városrész északnyugati területrészére (PE) vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen - Pallag városrész északnyugati - 70041, 70042, 70046-70048, 70049/1-5 hrsz-ú - területrészére terjed ki.

b) A szabályozási tervlapon jelölt kertvárosias lakózónában a DÉSZ 6. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban előírtaktól eltérően

1. az Lke-5126X1 (PE) jelű építési övezet építési telkein 1 db, legfeljebb kétlakásos vagy két rendeltetési egységet tartalmazó lakóépület helyezhető el. A másik rendeltetési egység csak orvosi rendelő lehet;

2. az Lke-512XX2 (PE) jelű építési övezet építési telkein csak a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület, valamint épületen belül a tulajdonos számára szolgáló lakás helyezhető el.

c) Az X teleknagyság kódjelű övezetben az építési telek legkisebb területe 2000 m2, a legkisebb telekmélysége 45 m, a legkisebb átlagszélessége 40 m.

d) Az X beépítettség kódjelű övezetben a megengedett legnagyobb beépítettség 25%, a minimális zöldfelületi fedettség 60%.

e) A b) 1. pont szerinti építési övezetben

1. az előkert mélysége a terv szerint 8,0 méter, az önálló gyalogút felől 4,0 méter;

2. az oldalkert nem lehet kisebb 4,0 méternél;

3. a hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb a telek átlagmélységének 1/4-énél, sem 10,0 méternél.

f) A b) 2. pont szerinti övezetben

1. az előkert mélysége a terv szerint 12,0-20,0 méter;

2. az oldalkert nem lehet kisebb 12,0 méternél;

3. a hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb a telek átlagmélységének 1/4-énél, sem 12,0 méternél.

g) A b) pont szerinti övezetekben

1. terepszint alatti építmény, illetve építményrész - műtárgy kivételével - az építési helyen kívül nem helyezhető el;

2. az építési telek határvonalán csak faanyagú, áttört, legfeljebb 1,2 méter magas, sövénnyel takart, vagy sövénykerítés létesíthető.

h) A szabályozási tervlapon jelölt építési vonalon épület úgy helyezhető el, hogy annak közterület felöli homlokzati határfala

1. az építési vonal felöli egyenes homlokvonal esetén legalább 2/3 hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen;

2. a szimmetrikusan törtvonalú homlokvonal esetén legalább két ponton érintkezzen az építési vonallal, a többi pontjainál a mélységi eltérés legfeljebb 3,0 méter lehet;

3. a nem szimmetrikusan törtvonalú homlokvonal esetén legalább egy ponton érintkezzen az építési vonallal, és a többi pontjainál a mélységi eltérés legfeljebb 8,0 méter lehet.

i) A szabályozási tervlapon jelölt építési övezetekben a DÉSZ 26. § (4) és (6) bekezdés szerinti előírásoktól eltérően

1. az övezetekben az építés feltétele a teljes közművesítettség;

2. melléképítmények közül nem helyezhető el: közműpótló műtárgy, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló.

j) Zöldterületen épület nem helyezhető el, és közhasználat elől elzárt rész nem alakítható ki.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1.sz., 2.sz., 3.sz., 4.sz., 14.sz., 16.sz., 16/a.sz., 16/b.sz., 16/c.sz., 22.sz. mellékletek szerinti zóna tervlapok a Debrecen-Alsójózsa 28113 és 70113 hrsz-ú tömb területére vonatkozó - e rendelet 1. számú mellékletét képező- P18/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint, a Debrecen Bercsényi utca 109. szám alatti 6577 hrsz-ú telket is magában foglaló tömbre vonatkozó - e rendelet 2. számú mellékletét képező- szabályozási terv szerint, továbbá a Debrecen-Pallag városrész észak-nyugati területére vonatkozó - e rendelet 3. számú mellékletét képező- P6/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdésében rögzített 23. és 24. sz. mellékletek szerinti belterületi és külterületi szabályozási tervlapok az (1) bekezdésben megjelölt területekre vonatkozóan az -e rendelet 1. számú mellékletét képező- P18/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint, az -e rendelet 2. számú mellékletét képező- szabályozási terv szerint, továbbá az -e rendelet 3. számú mellékletét képező- P6/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

3. § E rendelet 2004. december 31. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére