Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 3/2005. (II. 15.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen 72. számú városrendezési körzet (Debrecen-Pallag) 70036 hrsz-ú út - 70033/114 hrsz-ú út - 70028/40 hrsz-ú út - 70023 hrsz-ú árok - Mezőgazdász út - 66017 hrsz-ú út - Fekete István utca, a Debrecen 40.1-2. számú városrendezési körzet Kishegyesi út - Tócó-csatorna mellett szabályozott zöldterület - 16690/4 hrsz-ú terület - nyugati külső körút (észak-déli forgalmi út), a Debrecen 71. számú városrendezési körzet (Debrecen-Józsa) 35.sz. főút - Hátszeg utca - Szilegyházi utca - Gönczy Pál utca, valamint Debrecen 29. számú városrendezési körzet (Kerekestelep) Alma utca - Szeged utca - Lázár utca - 70540 hrsz-ú út által határolt területeire vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében, a 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörében, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 42. § (9) bekezdésének a) és c) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, valamint a jelenlegi b) és c) pontjainak jelölése a) és b) pontokra változik:

A) A sajátos előírások hatálya Debrecen-Pallag városrész területére terjed ki, amennyiben a B) és C) pontokban foglalt előírások másként nem rendelkeznek.”

„b.) Telkenként legfeljebb 2 rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el, melyet egy épülettömbben kell megépíteni.”

(2) A R. 42. § (18) bekezdésének jelenlegi jelölése 42. § (9) bekezdésének B) pontjára változik.

(3) A R. 42. § (9) bekezdése az alábbi új C) ponttal egészül ki:

C) Debrecen-Pallag városrész északkeleti területrészére (Pék) vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen - Pallag városrésznek a 70036 hrsz-ú út - 70033/114 hrsz-ú út - 70028/40 hrsz-ú út - 70023 hrsz-ú árok - Mezőgazdász út - 66017 hrsz-ú út - Fekete István utca által határolt terület részére terjed ki.

b) A területen a Fekete István utcából nyíló 70032 hrsz-ú dűlőúton és mellette tervezett közpark a Csörsz-árok (Ördög-árok), mint kulturális örökség bemutatását szolgálja. A közparkot kertészeti engedélyezési terv alapján kell kialakítani, amelynek az engedélyezési eljárásában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt - mint szakhatóságot - be kell vonni. Szükséges megkérni továbbá a Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményét is.”

2. § A R. 42. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki:

„(18) Debrecen 40.1-2. számú városrendezési körzet Kishegyesi út - Tócó-csatorna mellett szabályozott zöldterület - 16690/4 hrsz-ú terület - nyugati külső körút (észak-déli forgalmi út) által határolt területre vonatkozó sajátos előírások

a) A sajátos előírások hatálya a Debrecen 40.1-2. számú városrendezési körzet Kishegyesi út - Tócó-csatorna mellett szabályozott zöldterület - 16690/4 hrsz-ú terület - nyugati külső körút (észak-déli forgalmi út) által határolt területére terjed ki.

b) A kisvárosias lakózónában csak olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek nem esnek az OTÉK, a DÉSZ, valamint a környezetvédelmi tárgyú jogszabályokban előírt korlátozások alá.

c) A terv területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

d) A szabályozási tervlapon jelölt kisvárosias lakózónában lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, továbbá szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület helyezhető el.

e) A terv területén lakásonként (rendeltetési egységenként) 120 m2 telekhányadot kell biztosítani, de egy telken maximum 8 db lakást (rendeltetési egységet) magában foglaló lakóépület helyezhető el.

f) A terv területén az oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott építési övezetek építési helyein az épület a telek oldalhatárától /építési határvonalától/ csurgótávolságra is elhelyezhető.

g) A terv területén az ikres beépítési móddal szabályozott építési övezetekben lévő telekpárok telekösszevonásuk esetén a szabadonálló-általános beépítési módnak megfelelően beépíthetők.

h) Az építési hely közterület felőli határát kötelező építési vonalnak kell tekinteni és azon épület úgy helyezhető el, hogy annak homlokzati határfala

1. a homlokvonalra merőleges elhelyezkedésű és párhuzamos oldalhatárok esetén legalább 1/4 hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen

2. a homlokvonalra nem merőleges elhelyezkedésű oldalhatárok esetén legalább egy ponton érintkezzen az építési vonallal.

i) Azokat az átmenő telkeket, melyekből a DÉSZ 20. § (1) bekezdésének előírásait betartva újabb építési telek nem alakítható elegendő a terven jelölt kötelező építési vonalon beépíteni.

Amennyiben a DÉSZ 20. § (1) bekezdésének előírásait betartva telekosztással vagy szomszédos telkek telekhatárainak rendezésével újabb építési telek kialakítása ugyan lehetséges, de ezzel a jogosult nem kíván élni, az érintett átmenő telket elegendő csak az egyik kötelező építési vonalon beépíteni, mely az épület elhelyezésében, funkcionális kialakításában és tájolásában kedvezőbb megoldást biztosít az építtető számára.

j) Az építési telken kialakítandó előkertek mélysége 5 m, az ettől eltérő előkertek méretét a terv tartalmazza.

k) A terv területén az épületek földszinti padlóvonala

- 5 %-os tereplejtésig

= az ingatlan előtti rendezett útkoronaszinthez képest

- 5 %-os tereplejtés fölött

= az úttól emelkedő előkert esetén a rendezett terep és az épület hátsó homlokvonalának csatlakozási szintjéhez (épület körüli járdaszint) képest

= az úttól lejtő előkert esetén a rendezett terepszint és az épület utcai homlokvonalának csatlakozási szintjéhez (épület körüli járdaszint) képest

nem lehet magasabb 1,00 m-nél.

l) A nyugati külső körút felőli kerítésvonalban tömör, legalább 2,50 m magas kerítés létesítendő. A tömör kerítés kialakítása többfunkciós formájú (pl. virág-, vagy zöldfal jellegű) is lehet.

m) A 6 m szabályozási szélességű II. rendű közlekedési célú terület gyalogút, melynek építési területe a gyalogos közlekedés burkolatának, valamint a felszíni vízelvezetés rendszerének elhelyezésére szolgál.

n) A terv területének ivóvízellátását a városi hálózat biztosítja, egyedi, fúrt kutas ellátás csak külön engedély alapján lehetséges. Kútfúrást csak kútfúrási jogosultsággal rendelkező kivitelező végezhet, szabványos kivitelben.

o) A terv területén a terep lejtésviszonyait, a közmű és közlekedési utak szintjeit úgy kell kialakítani, hogy szennyezett csapadék és egyéb csurgalékvizek közvetlen módon ne jussanak a Tócó vízfolyásba.

p) A terv területéről a Tócó-csatornába elfolyó szennyezetlen vizek esetében a környezetvédelmi tárgyú szabályokban előírt követelményeket biztosítani kell.”

3. § A R. 42. §-a az alábbi (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) a Debrecen 71. számú városrendezési körzet (Debrecen-Józsa) 35.sz. főút - Hátszeg utca - Szilegyházi utca - Gönczy Pál utca által határolt területre (JG) vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya a Debrecen 71. számú városrendezési körzet (Debrecen-Józsa) 35.sz. főút - Hátszeg utca - Szilegyházi utca - Gönczy Pál utca által határolt területrészére terjed ki.

b) A szabályozási tervlapon jelölt kertvárosias lakózónában a DÉSZ 6. § (3) bekezdés a-b) pontjaiban előírtaktól eltérően az Lke-512542 jelű építési övezet építési telkein 1 db, legfeljebb kétlakásos vagy két rendeltetési egységet tartalmazó lakóépület, valamint a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület helyezhető el.

c) A szabályozási tervlapon jelölt építési vonalon épület úgy helyezhető el, hogy annak közterület felöli homlokzati határfala legalább 2/3 hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen.

d) A szabályozási tervlapon jelölt építési övezetekben a DÉSZ 26. § (4) és (6) bekezdés szerinti előírásoktól eltérően

1. az övezetekben az építés feltétele a teljes közművesítettség;

2. melléképítmények közül nem helyezhető el: közműpótló műtárgy, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló.

e) A 35. számú főút mellett 50 méter széles sávon belül védendő homlokzat (lakószoba) a főút felé nem tájolható.

f) A területen folytatott építési engedélyezési eljárás során szakhatóságként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt érdekeltnek kell tekinteni.”

4. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1.sz., 2.sz., 3.sz., 4.sz., 5.sz., 8.sz., 14.sz., 16.sz., 16/a.sz., 16/b.sz., 16/c.sz., 22.sz. mellékletek szerinti zóna tervlapok a Debrecen 72. számú városrendezési körzet (Debrecen-Pallag) 70036 hrsz-ú út - 70033/114 hrsz-ú út - 70028/40 hrsz-ú út - 70023 hrsz-ú árok - Mezőgazdász út - 66017 hrsz-ú út - Fekete István utca által határolt tömb területére vonatkozó - e rendelet 1. sz. mellékletét képező M6/2003. törzsszámú szabályozási terv szerint, illetve a Debrecen 40.1-2. számú városrendezési körzet Kishegyesi út - Tócó-csatorna mellett szabályozott zöldterület - 16690/4 hrsz-ú terület - nyugati külső körút (észak-déli forgalmi út) által határolt tömb területére vonatkozó - e rendelet 2. sz. mellékletét képező T-1 számú szabályozási terv szerint, továbbá a Debrecen 71. számú városrendezési körzet (Debrecen-Józsa) 35.sz. főút - Hátszeg utca - Szilegyházi utca - Gönczy Pál utca által határolt területére vonatkozó - e rendelet 3. sz. mellékletét képező P16/2003. számú szabályozási terv szerint, valamint a Debrecen 29. számú városrendezési körzet (Kerekestelep) Alma utca - Szeged utca - Lázár utca - 70540 hrsz-ú út által határolt területére vonatkozó - e rendelet 4. sz. mellékletét képező P10/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdésében rögzített 23. és 24. sz. melléklet szerinti belterületi és külterületi szabályozási tervlapok az (1) bekezdésben megjelölt területekre vonatkozóan az e rendelet 1. sz. mellékletét képező M6/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint, illetve az e rendelet 2. sz. mellékletét képező T-1 számú szabályozási terv szerint, továbbá az e rendelet 3. sz. mellékletét képező P16/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint, valamint az e rendelet 4. sz. mellékletét képező P10/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

5. § E rendelet 2005. február 15. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére