Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2005. (IV. 29.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen 54. számú városrendezési körzet Kondoros csatorna- Vámospércsi út- 72202 hrsz-ú út által határolt tömb területére vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörében, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörében Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (20) bekezdéssel egészül ki:

„(20) Debrecen 54. számú városrendezési körzet Kondoros csatorna- Vámospércsi út- 72202 hrsz-ú út által határolt tömb területére vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen 54. számú városrendezési körzet Kondoros csatorna - Vámospércsi út - 72202 hrsz-ú út által határolt területrészére terjed ki.

b) A szabályozási tervlapon jelölt kertvárosias lakózónában a DÉSZ 6. § (3) bekezdés a-b) pontjaiban előírtaktól eltérően az Lke-512641 jelű építési övezet építési telkein 1 db, legfeljebb kétlakásos vagy két rendeltetési egységet tartalmazó (alapfokú kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és egészségügyi) épület helyezhető el.

c) A b) pont szerinti övezetben az építési telek legkisebb átlagszélessége 23,0 méter lehet - azonban az utcafronton mért telekszélesség 18 m-nél kisebb nem lehet -, legkisebb telekmélysége 40,0 méter lehet, az oldalkert szélessége 4,0 méternél, a hátsókert mélysége 12,0 méternél kisebb nem lehet.

d) A szabályozási tervlapon jelölt építési vonalon épület úgy helyezhető el, hogy annak közterület felöli homlokzati határfala

1. az építési vonal felöli egyenes homlokvonal esetén legalább 2/3 hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen;

2. a szimmetrikusan törtvonalú homlokvonal esetén legalább 1/5 hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen.

e) A szabályozási tervlapon jelölt Ki-611932 jelű építési övezetű különleges intézményi zóna területén a lovas és horgász sporttal és turizmussal kapcsolatos építménycsoportok és azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el.

f) A közlekedési területen nem helyezhetők el a DÉSZ 11. § (1) bekezdés b) pont második bekezdése szerinti épületek.

g) A területen folytatott építési engedélyezési eljárás során szakhatóságként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt érdekeltnek kell tekinteni.

h) Az övezetekben az építés feltétele a teljes közművesítettség.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz., 22. sz. mellékletek szerinti zóna tervlapok a Debrecen 54. számú városrendezési körzet Kondoros csatorna - Vámospércsi út - 72202 hrsz-ú út által határolt tömb területére vonatkozó - e rendelet mellékletét képező P7/2004 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdésében rögzített 24. sz. melléklet szerinti külterületi szabályozási tervlapok az (1) bekezdésben megjelölt területre vonatkozóan az - e rendelet mellékletét képező - P7/2004 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

3. § E rendelet 2005. május 15. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére