Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2005. (VII. 5.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról a Debrecen 41.2. számú városrendezési körzet Basahalom utca és környékére vonatkozóan

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében, a 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörében, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) Debrecen 41.2. számú városrendezési körzet Basahalom utca és környékére vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen 41.2. sz. városrendezési körzet Basahalom utca és környéke területrészére terjed ki.

b) A szabályozási tervlapon jelölt kertvárosias lakózónában a DÉSZ 6. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban előírtaktól eltérően az Lke-513641, illetve Lke-503641 jelű építési övezet építési telkein legfeljebb kétlakásos vagy két rendeltetési egységet tartalmazó (a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, valamint egészségügyi, egyházi, továbbá a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény) épület helyezhető el.

c) A b) pont szerinti övezetekben az újonnan kialakítandó építési telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter lehet.

d) A beépítésre szánt területek építési telkeinek „ü ü” határvonallal jelzett területei a telkeken az építési övezetre megállapított zöldfelületi mérték megvalósításra kijelölt helye.

E területen belüli fásítás végrehajtását a telek beépítésekor az építési engedélyben az építtető kötelezettségével a használatbavételi engedély feltételeként elő kell írni.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 7. sz., 8. sz., 12. sz., 13. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz., 22. sz. zóna tervlapok a Debrecen 41.2. számú városrendezési körzet Basahalom utca és környékére vonatkozó, e rendelet mellékletét képező 26/2003 törzsszámú terv szerint módosulnak a Vértesi kastély tömbje kivételével.

(2) A R. 44. § (2) bekezdés szerinti 23. sz. melléklet belterületi-, és 24. sz. melléklet szerinti külterületi szabályozási tervlapok az (1) bekezdésben megjelölt területre vonatkozóan az e rendelet mellékletét képező 26/2003 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak a Vértesi kastély tömbje kivételével.

3. § Záró rendelkezések

E rendelet 2005. július 15. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1 db rajz melléklet


  Vissza az oldal tetejére