Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2005. (X. 11.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/17 hrsz-ú, 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt tömb területére, valamint a Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet Bocskai István út - Szentgyörgyfalvi út - belterületi határ - 27091/6 hrsz-ú út által határolt tömb területére vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (23) bekezdéssel egészül ki:

„(23) Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/17 hrsz-ú, 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt tömb területére vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen-Józsa városrész 71. sz. városrendezési körzet Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/17 hrsz-ú, 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt tömb területére terjed ki.

b) A kertvárosias lakózónában csak olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek nem esnek az OTÉK, a DÉSZ, valamint a környezetvédelmi tárgyú jogszabályokban előírt korlátozások alá.

c) A terv területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

d) A szabályozási tervlapon jelölt kertvárosias (alacsony laksűrűségű) lakózónában legfeljebb négylakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, továbbá kivételesen a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény helyezhető el.

e) A szabályozási tervlapon jelölt építési vonalon épület úgy helyezhető el, hogy annak homlokzati határfala

- a homlokvonalra merőleges elhelyezkedésű és párhuzamos oldalhatárok esetén legalább 1/4 hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen,

- a homlokvonalra nem merőleges elhelyezkedésű oldalhatárok esetén legalább két ponton érintkezzen az építési vonallal.

f) Az építési telken kialakítandó előkertek mélysége 5 m, az ettől eltérő előkertek méretét a terv tartalmazza.

g) Közpark zónán belül közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki.

h) A közpark zóna területén a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.) és a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el.

i) A közpark zóna területén terepszint alatti garázsok nem helyezhetők el.

j) A terv területén teljes közművesítettséget kell biztosítani.

k) A terv kertvárosias lakózónáiban építési engedély csak a teljes közművesítettség megléte esetén adható.

l) A 12 m szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken kétoldali fasort kell telepíteni.

m) A terv területén a helyi jelentőségű természetvédelmi területtel - legelővel - szomszédos lakótelkek telekhatárán belül a terepkapcsolatok és a zöldfelületi elemek (fa és cserjesáv) helyigénye számára 4 m széles sávot kell biztosítani.

n) A terv területének ivóvízellátását a közműves hálózat biztosítja, egyedi, fúrt kutas ellátás csak külön engedély alapján lehetséges. Kútfúrást csak kútfúrási jogosultsággal rendelkező kivitelező végezhet, szabványos kivitelben.

o) A terv területén a terep lejtésviszonyait, a közmű és közlekedési utak szintjeit úgy kell kialakítani, hogy szennyezett csapadék és egyéb csurgalékvíz közvetlen módon ne jusson a Tócó-völgy területére, illetve a vízfolyásba.

p) A terv területéről a Tócó csatornába elfolyó szennyezetlen víz esetében a környezetvédelmi tárgyú jogszabályokban előírt követelményeket kell biztosítani.

q) A 27986/23 hrsz-ú ingatlan területe történeti-régészeti védettség alatt áll.

r) A terv területén a 27986/23 hrsz-ú történeti-régészeti védettség alatt nyilvántartott területtel határos építési telkek kialakítása előtt, valamint a terv szerinti közterület-alakítások és közműépítések előtt a megelőző régészeti feltárást el kell végeztetni és azt dokumentáltatni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Debreceni Regionális Irodája számára.”

2. § A R. 42. §-a az alábbi (24) bekezdéssel egészül ki:

„(24) Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet Bocskai István út - Szentgyörgyfalvi út - belterületi határ - 27091/6 hrsz-ú út által határolt tömb területére vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya a Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet Bocskai István út - Szentgyörgyfalvi út - belterületi határ - 27091/6 hrsz-ú által határolt területére terjed ki.

b) A terv területén csak olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek nem esnek az OTÉK, a DÉSZ, valamint a környezetvédelmi tárgyú jogszabályokban előírt korlátozások alá.

c) A terv területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

d) A szabályozási tervlapon jelölt kertvárosias lakózónában

- lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület,

- továbbá kivételesen a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény helyezhető el.

e) A szabályozási tervlapon jelölt központi vegyes zónában

igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény helyezhető el, továbbá lakások, de csak az I. emelet feletti szinteken, akkor, ha az épületben elhelyezett összes lakószint-terület nem lépi túl az épület összes szintterületének 50%-át helyezhető el.

f) A terv területén az oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott építési övezetek építési helyein az épület a telek oldalhatárától /építési határvonalától/ csurgótávolságra is elhelyezhető.

g) A „0” mélységgel szabályozott előkertek esetén az építési hely közterület felőli határát nem kell kötelező építési vonalnak tekinteni, hanem attól az épület homlokzati határfala 0 - 8,5 m közötti távolságban elhelyezhető.

h) A „0” mélységgel szabályozott előkertek esetén az építési hely közterület felőli határát kötelező építési vonalnak kell tekinteni és azon épület úgy helyezhető el, hogy annak homlokzati határfala

- a homlokvonalra merőleges elhelyezkedésű és párhuzamos oldalhatárok esetén legalább ¼ hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen,

- a homlokvonalra nem merőleges elhelyezkedésű oldalhatárok esetén legalább egy ponton érintkezzen az építési vonallal.

i) Azokat az átmenő telkeket, melyekből a DÉSZ 20. § (1) bekezdésének előírásait betartva újabb építési telek nem alakítható elegendő

- a kertvárosias lakózónák területén a keleti oldalon lévő,

- a központi vegyes zónák területén a Szentgyörgyfalvi út felől lévő építési vonalon beépíteni.

j) Az építési telken kialakítandó előkertek mélysége 5 m, az ettől eltérő előkert méretét a terv tartalmazza.

k) A terv területének ivóvíz ellátását a városi hálózat biztosítja, egyedi, fúrt kutas ellátás csak külön engedély alapján lehetséges. Kútfúrást csak kútfúrási jogosultsággal rendelkező kivitelező végezhet, szabványos kivitelben.

l) A terv területén a terep lejtésviszonyait, a közmű és közlekedési utak szintjeit úgy kell kialakítani, hogy szennyezett csapadék és egyéb csurgalékvizek közvetlen módon ne jussanak a Tócó-csatornába.

m) A terv területéről a tócó-csatornába elfolyó szennyezetlen vizek esetében a környezetvédelmi tárgyú szabályokban előírt követelményeket biztosítani kell.

n) A Szentgyörgyfalvi úthoz közvetlenül csatlakozó közlekedési területen kialakításra kerülő gépjármű parkolók használata a meglevő (posta, áruház, étterem) - illetve azok átalakításával, vagy helyettük újonnan megvalósuló - intézményekhez rendelt.”

3. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1.sz., 3.sz., 4.sz., 10.sz., 14.sz., 16.sz., 16/a.sz., 16/b.sz., 16/c.sz., 19.sz., 20.sz., 22.sz. mellékletek szerinti zóna tervlapok a Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/17 hrsz-ú, 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt tömb területére vonatkozó - e rendelet mellékletét képező - T-1 számú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 14.sz., 16/a.sz., 22.sz. mellékletek szerinti zóna tervlapok a Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet Bocskai István út - Szentgyörgyfalvi út - belterületi határ - 27091/6 hrsz-ú út által határolt tömb területére vonatkozó - e rendelet mellékletét képező - T-2 számú szabályozási terv szerint módosulnak.

(3) A R. 44. § (2) bekezdésében rögzített 23. sz. melléklet szerinti belterületi szabályozási tervlapok az (1)-(2) bekezdésekben megjelölt területre vonatkozóan a - rendelet mellékletét képező - T-1 és T-2 számú szabályozási terv szerint módosulnak.

4. § E rendelet 2005. október 11. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére