Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2005. (X. 11.) Kr. rendelete * 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Működő köztemetők:

Nagyerdei Köztemető 22 272 hrsz

Debrecen - Józsai Köztemető 62 267 hrsz

A működő köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Lezárt temetők:

Honvéd Hősi Temető 19 929 hrsz

Orosz Hadifogoly Temető 0195/1 hrsz

Budai É. úti Temető 11 110 hrsz

Debrecen Felsőjózsai Köztemető 0 141 hrsz

A lezárt temetőkben koporsós temetés, vagy urna elhelyezés a lezárást követően nem történhet.

A lezárt temetők rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Nagyerdei Köztemetőben lévő hősi sírhelytáblákat (Magyar Hősök Sírkertje, Román Hősi Sírkert, Bombázottak Sírkertje, Szovjet Sírkert) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) hősi temetési helyként tartja fent.”

2. § A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető (továbbiakban : Üzemeltető) az A.K.S. Debrecen Városgazdálkodási Kft.

Az Önkormányzat debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik, a parkgondozási feladatokat szerződés alapján jelenleg a Lián Kht. végzi.

(2) A működő köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá sírnyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(3) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények igénybevételéért továbbá az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért a 2. számú mellékletben meghatározott díjakat kötelesek megfizetni.”

3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A köztemetők területén vállalkozásszerűen dolgozó sírgondozók, fotósok - videósok, üzemeltetővel szerződött személyszállítók, a temető hivatalos nyitva tartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

(2) A vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek és sírkő áttisztítók a köztemetőkben csak munkanapokon 7 óra és 17 óra között végezhetnek munkát.”

4. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §

A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző sírgondozók, sírkövesek, sírkő áttisztítók, fotósok - videósok, temetési szertartásra történő személyszállításra Üzemeltetővel szerződöttek, munkavégzés napjára vonatkozóan a 3. számú mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulás díját kötelesek megfizetni.”

5. § A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. §

A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével helyezhetnek el tevékenységüket ismertető reklám- és hirdetőtáblát.”

6. § A R. 7. § (2)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, valamint az alábbi új (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) A köztemetőkbe sírkőterméket beszállítani és azokat a sírokon elhelyezni, valamint sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatási munkát végezni kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak, és az Üzemeltető által kiadott, a debreceni köztemetők területére vonatkozó engedéllyel rendelkezők végezhetnek.

A köztemetőkben vállalkozásszerűen végzett sírgondozást végzők e tevékenységüket a köztemetők Üzemeltetőjének kötelesek folyamatosan bejelenteni.

(3) A köztemetőkben (sírgondozási, sírbeültetési, sírkőüzemi termékbeszállítási, stb.) sírkőtermékekkel kapcsolatos tevékenységek ellátásának rendjét a (4)-(6) bekezdésekben foglaltakon túl az üzemeltető által meghatározott Köztemető Rendészeti Szabályozat tartalmazza.

(4) A sírkőtermék állítási engedélyének elkészítéséért, az ezzel kapcsolatos adminisztratív és helyszíni egyeztetési tevékenységért a sírkőállítást és szolgáltatást végzők a rendelet

3. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni.

(5) Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Sírszegélyek, fedlapok helyszínen történő elkészítését rendkívül indokolt esetben az Üzemeltető engedélyezheti.

Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30 - 30 cm-rel nagyobb méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de figyelembe véve a köztemetők talajadottságait, indokolt esetben sírkőszegély teljes felületű aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30 - 30 cm-re nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, s felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé.

Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének meghatározása az Üzemeltető képviselőjének a feladata.

(6) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (állítási engedély) a köztemetők üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Az állítási engedélyen szereplő sírkőtermékek a síron akkor helyezhetők el, ha az Üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély alapozási szintjét.”

7. § A R. 8. §-a az alábbi (5)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) A debreceni köztemetőkben felnőtt sírhely,- gyermeksírhely,- urnasírhely,- és sírbolthely parcellák kerülnek kialakításra. A parcellákon belül a növény telepítési adottságok figyelembevételével ligetes parcella részek is kialakíthatók.

(6) A sírhelyparcellák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeken belül a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel lehet számolni a lejárt és meg nem váltott temetési helyeket, és azokat újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(7) A hamvakat a (5) bekezdésben foglaltakon túl urnafalakban kialakított urnafülkékben is el lehet helyezni.

(8) A köztemetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az Üzemeltető gondoskodik.

(9) Temettetőnek, vagy az elhunyt hozzátartozóinak urnát temetési helyekben elhelyezni vagy temetési helyekből kivenni és a köztemetőkből elszállítani tilos.”

8. § A R. 10. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A debreceni köztemetőkben lévő urnafülkék mérete:

Nagyerdei Köztemető ravatalozó épület árkádsor 30 cm x 30 cm

Kolumbárium 26 cm x 26 cm

Urnasírkert 25 cm x 25 cm

Debrecen - Józsai Köztemető 24 cm x 24 cm”

9. § A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait a rendelet 4. számú melléklet 1.) pontja tartalmazza.

Amennyiben a lejárt és meg nem váltott sírhelyek újraértékesítése során a temettető a maradványok újratemetés előtti exhumálását választja, úgy az újraértékesítés sírhelydíjaként a 4. számú melléklet 1.) pontjában meghatározott „felszámolással újraértékesített temetési hely”-re vonatkozó díjtételt köteles megfizetni.

(2) Ha az elhunyt személy halálának időpontjában állandó debreceni lakhellyel nem rendelkezett, akkor a 4. számú melléklet 2.) pontjában megállapított további díjat a temettető köteles megfizetni.”

10. § A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Temetésszolgáltatás, temetés feltételei

12. § (1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további legfeljebb egy elhalt, vagy az ÁNTSZ által esetenként engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradványt tartalmazó koporsó temethető rá. A temetési helyre alapméretenként további 6 darab hamvakat tartalmazó urna helyezhető el.

(2) Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál, és az eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel és kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.

(3) A felravatalozott koporsót a szertartás megkezdéséig nyitva lehet hagyni a temettető igénye esetén. Ha a holttest előrehaladott bomlási állapotban van, vagy más orvosi, illetve egészségügyi szabály ezt külön indokolja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat rendelkezése alapján a koporsót zárva kell tartani.

(4) A felravatalozásra kerülő, vagy elhamvasztandó halott személyazonosságának megállapítását a közvetlen hozzátartozó, vagy annak megbízottja részére a szertartás, vagy a hamvasztás megkezdését megelőzően lehetővé kell tenni.

(5) A köztemetőkben az elhunyt kiadásához használt helyiség reprezentatív kialakítása, továbbá az átadás ünnepélyességének biztosítása az Üzemeltető feladata.

(6) Rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett végezhető.

(7) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, kibélelni nem lehet. A rendelkezésre jogosult igénye alapján a koporsó felett lebomló anyagú, fa, nád, vagy szövet alapanyagú rögfogó elhelyezhető.

(8) A lezárt temetőkből, sírhelytáblákból a holttestmaradványokat a használatban lévő köztemetőkbe, sírhelytáblákba át lehet helyezni.

(9) A hamvak szétszórásához és bemosásához a megfelelően elkülönített temetőrészt a polgármester jelöli ki. A hamuszóró kegyeleti hely kialakításáról és az itt végzett szertartások során a kegyeleti szabályok betartásáról, az itt nyugalomra helyezettek nevének rögzítéséről az Üzemeltető gondoskodik.

(10) A Köztemetőkben temetési helyet a sírbolt és urnafülke kivételével, betemetés nélkül előre megváltani nem lehet, kivéve azokat a 60 éven felüli, állandó debreceni lakhellyel rendelkezőket, akik írásos nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy egyedülállóak, és saját maguknak kívánnak temetési helyet biztosítani. Az előre megváltott temetési helyet, a mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát, és a temetési helybe temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési jog másra át nem ruházható.”

11. § (1) A R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemetők nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy eközben nem zavarhatják a köztemetőkben folyó temetési szertartások végzését.”

(2) A R. 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Nagyerdei Köztemetőbe behajtó gépkocsik vezetői - az igazolvánnyal rendelkező súlyos mozgáskorlátozottakat, továbbá tagsági igazolvánnyal rendelkező vakokat és gyengén látókat szállító gépjárművek kivételével a 2. számú melléklete 5.) pontjában meghatározott mértékű parkolási díjat kötelesek fizetni.

A Nagyerdei Köztemetőbe - szombati napok kivételével - a Köztemető Rendészeti Szabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet közlekedni. Szombati napokon a Nagyerdei Köztemető területén kizárólag a Köztemető működtetésével összefüggő gépjárművek közlekedhetnek.”

12. § A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. §

„A mindenkori Üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására, az Önkormányzat által elfogadott számviteli szabályokat alkalmazni.

Az Üzemeltető az általa beszedett parkolási díjat kizárólag a köztemető úthálózatának, parkolásai lehetőségeinek fejlesztésére fordíthatja.”

13. § A R. 16. §-a új f) és g) pontokkal egészül ki, egyidejűleg az f)-h) pontok megjelölése h)-j) pontokra változik:

„f.) ezen rendelet 7. § (5) és (6) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi.

g) ezen rendelet 8. § (9) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi.”

14. § Ezen rendelet 2005. október 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a R. 13. § (15) bekezdése hatályát veszti, valamint a R. 1-3. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-4. számú mellékletei lépnek.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1/a. számú melléklet

NagyerdeiKöztemetőinfrastrukturálisellátottsága
sor szám nyilv.tart. Szám Megnevezés m.e. könyvsz. Menny.
1. 126-1 Db.-iKöztemetőterülete ha 56,37
2. 126-30 Ravatalozóéskrematórium épület m2 1022
3. 126-27 Tükörtó(felújítva:1998 ) m2 975
4. 126-28 Tükörtószoborfiúhallal db 1
5. 126-2 Felvételiiroda,üzlet m2 200
6. Felvételiirodabővítés+ átalakítás,felújítás m2 41
7. 126-3 I.sz.kapuportaépülete+ nyilvánosillemhely m2 10
8. I. sz. kapu beléptető rendszer + épület, kapu pillér és bejáratfelújítás db 1
9. 126-4 II. számú kapu melletti épület (divízióvezetői iroda, portaszolgálat, ügyeleti pihenő ) fűtésrendszerrel m2 100
10. 126-20 II.sz.kapunál3alakos jézusszobor db 1
11. 126-5 III. számú kapu meletti épület ( kertészeti szociális épület ) fűtésrendszerrel m2 100
12. 126-7 kolumbárium ( urnacsarnok ) m2 900
13. 126-26 nyilvános illemhely ( felújítva 2000.-ben ) db 2
14. 126-8 Köztemető tömör kerítés fm 950
15. 126-9 betonoszlopos kerítés fm 1642
16. 126-6 betonoszlopos kerítés fm 95
17. tömör kerítés betonoszlopok között betonpalló fm 958
18. 126-23 Szovjet piramis emlékmű (2002.-ben felújítva) db 1
19. 126-24 Szovjet emlékmű márvánnyal burkolva db 1
20. 126-22 Emlékmű az urnasírkertben db 1
21. 126-25 románhősiemlékmű db 1
22. 126-21 1919-esVeteránemlékmű db 1
23 sírhelytáblajelzőkövek db 300
24. sírhelytáblánbelüli sírjelzőkövek db 195
Közművek:
25. 126-17 Vízvezetékhálózít fm 6500
26. Városivízvezetékrekötés I.sz.kapumell.épület db 1
27. Városivízvezetékrekötés III.sz.kapumell.épület db 1
28. 126-19 vízvételi hely a korábbi helyett edényzettel szivárgóval és burkolt környezettel db 95
29. vízvezetékhálózatbővítés fm 1838
30. 126-18 Szennyvízcsatornahálózat fm 1000
31. Szennyvízcsatornahálózatbővítés fm 327
32. 126-12 Gázvezeték fm 530
33. AII.kapumelletti épülethezgázvezeték fm 50
34. AIII.kapumeletti épülethezgázvezeték fm 380
35. 126-13 Erőátviteliföldkábel hálózat fm 500
36. erőátviteliföldkábela felkvételiirodához fm 740
37. 126-14 Térvilágításihálózat+ lámpatestek fm 870
38. Térvilágításihálózat+ lámpatestek fm 4796
39 126-10 Köztemetőszilárdburkolatú úthálózata m2 19215
40. 126-11 járdafelület m2 2485
41 újszilárdburkolatúút m2 2428
régiútújraaszfaltozása m2 7353
Speciálisberendezések
43. 126-29 beépítettműkőkandeláber db 14
44. 144-53 Halotthűtő db 24
45. Halotthűtőúj db 2
46. 144-54 Vízhidraulikusemelő db 4
47. 144-59 TABOtípusúkemence+ füstelszívórendszer db 1
48. 144-59 EW-2típusúkemence+ füstelszívórendszer db 1
49. 144-60 csontőrlő berendezés db 2
50. 144-61 hidraulikus ollós emelő db 1
51. 144-70 elektromoslélekharang+ vezérlés db 1
52. 144-71 Lélekharang a II. portánál db 1
Általánosjellegűingók
53. 144-50 Orgona + erősítő db 3
54. 144-52 Ravataltermi pad várókban db 8
55. 126-15 Mélyfúrású kút db 1
56. 126-16 víztározó medence 100 m3-es db 1
57. 144-65 3 m3-es hidrofor tartály db 2
58. 144-67 riasztórendszerek( ravatalozó épület, I. kapu felvételi iroda, II.kapu melletti épület , Kolumbárium ) db 4
59. 144-69 Hulladékgyűjtő parki konténer 3,5 m3-es db 14
Debrecen-Józsai Köztemető infrastrukturális ellátottsága
sor szám nyilv.tart. Szám Megnevezés m.e. könyvsz. Menny.
1. 126-33 Debrecen-Józsaitemető területe ha 1,55
2. 126-34 Ravatalozó épület beépített ravatalasztallal, raktár és pihenőszobával,nyilvános illemhellyel m2 210
3. 126-38 gonndnokilakás m2 30
4. 126-36 betonoszloposdrótfonatos kerítés fm 720
5. 126-35 Vízvezetékhálózat fm 150
6. 126-37 vízvételihely db 3
7. 144-73 elektromoslélekharang db 1
8. 126-11 járdafelület m2 2485
9 temetőibelsőút m2 750

1/b. számú melléklet

Temetőinfrastrukturálisellátottsága
Temetőneveéscíme: Honvédtemető Debrecen, Honvédtemető u. 34.
Temető tulajdonosa: DMJV Önkormányzat
Helyrajzi szám: 19929
Az önkormányzattulajdonihányada: 100 %
Használat formája: sajátüzemeltetésű
A temetőjellege:
Hősitemető X
Használat szerintibesorolása:
Lezárttemető X
Közművesítettsége:
Vízvételilehetőség van
Villamosáram van
Gáz nincs
Szennyvízcsatorna nincs
Állagmutató. („T"lapszerint) 75 %
Megszerzés éve: 1992.
Kialakítás éve:
Az üzemeltetésreátadáséve:
Atemető területe: 19256 m2
Burkolt útfelület:
Aszfalt
zúzottkőútalap
szórtgyöngykavics 276 fm
Atemető telítettségérevonatkozóadatok:
Hagyományos egyessírhely: 1374 db
Temetői építmények:
Mauzóleum épület: 1 db
Kerítés: 370 fm
Út: 276 fm
Temetőinfrastrukturálisellátottsága
Temetőneveéscíme: Orosz hadifogoly temető
Temető tulajdonosa: DMJV Önkormányzat
Helyrajzi szám: 0185/1
Az önkormányzattulajdonihányada: 100 %
Használat formája: sajátüzemeltetésű
A temetőjellege:
Hősitemető X
Használat szerintibesorolása:
Lezárttemető X
Közművesítettsége:
Vízvételilehetőség nincs
Villamosáram nincs
Gáz nincs
Szennyvízcsatorna nincs
Állagmutató. („T"lapszerint) 40 %
Megszerzés éve: 1992.
Kialakítás éve:
Az üzemeltetésreátadáséve:
Atemető területe: 5857 m2
Burkolt útfelület: nincs
Aszfalt
zúzottkőútalap
szórtgyöngykavics
Atemető telítettségérevonatkozóadatok: tömegsírok
Temetői építmények:
Kerítés 360 fm
Javított földút: 620 fm
Temetőinfrastrukturálisellátottsága
Temetőneveéscíme: Temető kápolna (római katólikus lezárt temető)
Temető tulajdonosa: DMJV Önkormányzat
Helyrajzi szám: 11110; 11112/1.
Az önkormányzattulajdonihányada: 100 %
Használat formája: sajátüzemeltetésű
A temetőjellege:
Hagyományosésurnatemetőhely X
Használat szerintibesorolása:
Lezárttemető X
Közművesítettsége:
Vízvételilehetőség nincs
Villamosáram nincs
Gáz nincs
Szennyvízcsatorna nincs
Állagmutató. („T"lapszerint) 40 %
Megszerzés éve: 1992.és1993.
Kialakítás éve:
Az üzemeltetésreátadáséve:
Atemető területe: 34232 m2
Burkolt útfelület: nincs
Aszfalt
zúzottkőútalap
szórtgyöngykavics
Atemető telítettségérevonatkozóadatok: részbenkiexhumálttemető
Temetői építmények:
Temetőkápolna épület: 1 db
Temetőkinfrastrukturálisellátottsága
Temetőneveéscíme: Lezárt temető (református felekezeti temető)
Temető tulajdonosa: DMJV Önkormányzat
Helyrajzi szám: 141
Az önkormányzattulajdonihányada: 100 %
Használat formája: sajátüzemeltetésű
A temetőjellege:
Hagyományosésurnatemetőhely X
Használat szerintibesorolása:
Lezárttemető X
Közművesítettsége:
Vízvételilehetőség nincs
Villamosáram nincs
Gáz nincs
Szennyvízcsatorna nincs
Állagmutató. („T"lapszerint) 40 %
Megszerzés éve: 1992.
Kialakítás éve:
Az üzemeltetésreátadáséve:
Atemető területe: 16529 m2
Burkolt útfelület: nincs
Aszfalt
zúzottkőútalap
szórtgyöngykavics
Atemető telítettségérevonatkozóadatok: nemrendelkezünkadattal
Temetői építmény: nincs

2. sz. melléklet

A temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

1.

Halott átvételi díj munkaidőben 2.900.-Ft

Halott átvétel áruval munkaidőben 7.900.-Ft

Halott átvétel munkaidőn kívül 3.900.-Ft

Halott átvétel áruval munkaidőn kívül 8.800.-Ft

Halotthűtés minden ravatalozó épületben töltött napért 1.150.-Ft

2.

Ravatalozó igénybevételi díj egy szertartási órára

( energia, fűtés, takarítás stb.)

2. terem 4.900.-Ft

1. terem 3.250.-Ft

Józsai ravatalozó terem 3.250.-Ft

3. Sírásás:

Felnőtt normál ( 21 x 90 x 160 ) 15.000.-Ft

Felnőtt mélyített ( 21 x 90 x 230 ) 18.300.-Ft

Gyermek sírásás ( 110 x 60 x 16 ) 5.200.-Ft

Urna sírásás ( 60 x 80 x 100 ) 3.000.-Ft

4.

gyász gépkocsi a Köztemetőn belül 6.000.-Ft

gyász gépkocsi a Köztemetőn belüli exhumált elhunytak szállítására 4 000.-Ft

A fenti díjak 15 % ÁFA-t tartalmaznak.

5.

Parkolási díj a Nagyerdei Köztemetőben gépjárművenként: 230.-Ft

6.

Bérleti díj a Nagyerdei Köztemetőben november 1.

idejének környezetében történő

virág értékesítéséhez naponta, négyzetméterenként 760.-Ft

A fenti díjak 25 % ÁFA-t tartalmaznak.

3. sz. melléklet

A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő

temető-fenntartási hozzájárulási díjak

1.

Sírkövesek által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára 685.-Ft

2.

Sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára 300.-Ft

A fenti díjak 15% ÁFA-t tartalmaznak.

3.

Sírkő állítási engedély 2.550.-Ft

A fenti díjak 25% ÁFA-t tartalmaznak.

4. sz. melléklet

Temetési helyek, illetőleg az újraváltási díjak

1.

NAGYERDEI KÖZTEMETŐ

Megnevezés Használati idő Díj
ÁFA-val
Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 139.000.-Ft
Dísz sírhelyek a ravatalozó épület körül Örök
nyugvás
23.300.-Ft
Urnafülkék Krematórium árkádsoron 10 évre
20 évre
2.300.-Ft
4.600.-Ft
Urnafülkék kolumbárium
falban általános
urnafülkék kolumbárium
falban egyedi kialakítású


20 évre
20 évre


3.450.-Ft
8.900.-Ft
Urnafülkék urnafalban 20 évre 930.-Ft
Urnasírbolt 60 évre 11.400.-Ft
Urnasírhelyek 25 évre 2.300.-Ft

KIEMELT ÖVEZET:

( I. II. IV. V. VI. VII. VIII. XI. XII. XV-1. XV-2. XXII. XXV-ÖS SÍRHELYTÁBLÁK )

Megnevezés Használati idő Díj
ÁFA-val
Ligetes sírhelyek
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

27.700. -Ft
13.800.-Ft
30.800.-Ft
Külön sírhelyek út mell.
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

23.100.-Ft
11.550.-Ft
28.550.-Ft/
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai:
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített


25 évre
25 évre
25 évre


18.300. -Ft
9.150.-Ftt
26.150.-Ft
Táblabeli sírok
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

13.900.-Ft
6.950.-Ft
23.950.-Ft

I. ÖVEZET:

( III. IX. X. XXVI. XXIX. SÍRHELYTÁBLÁK )

Megnevezés Használati idő Díj
ÁFA-val
Ligetes sírhelyek
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évrere
25 évre
25 évre

20.800.-Ft
10.400.-Ft
Külön sírhelyek út mell.
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évrere
25 évre
25 évre

16.600.-Ft
8.400.-Ft
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai:
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített


25 évre
25 évree
25 évre

14.400.Ft
7.200.-Ftt
24.200.-Ft
Táblabeli sírok
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

10.300.-Ft
5.150.-Ft
22.150.-Ft

II. ÖVEZET:

( XIII-AS TÁBLÁK, XIV. XIV-B. XV-3. XV-4. XV-5. XV-7. XVI-OS TÁBLÁK, XVII-ES TÁBLÁK, XVIII-AS TÁBLÁK, XXI. XXIII. XXIV-ES TÁBLÁK, XXVII. XXVII-A. XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK )

Megnevezés Használati idő Díj
ÁFA-val
Ligetes sírhelyek
Új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

14.400.-Ft
7.200.-Ft
24.250.-Ft
Külön sírhelyek út mell.
Új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

12.500.-Ft
6.250.-Ft
23.250.-Ft
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai:
Új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített


25 évre
25 évre
25 évre

10.300.-Ft
5.150.-Ft
22.150.-Ft
Táblabeli sírok
Új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

4.300.-Ft
3.000.-Ft
20.000.-Ft

III. ÖVEZET:

( XIX-ES TÁBLÁK . XX-1. XX-2. XX-3 SÍRHELYTÁBLÁK )

Megnevezészés Díj
ÁFA-val
Ligetes sírhelyek új
Felszámolással értékesített
25 évre
25 évre
5.500.-Ft
22.500.-Ft
Külön sírhelyek új
Felszámolással értékesített
25 évre
25 évre
4.600.-Ft
21.600.-Ft
Táblabeli sírok
Felszámolással értékesített
25 évre
25 évre
2.050.-Ft
19.050.-Ft

ÖVEZETEN KÍVÜLI SÍRHELYEK:EK:

Megnevezés Díj
ÁFA-val
Gyermek sírhelyek 25 évre 550.-Ft
Közkölts. tem. sírhelyei 25 évrevre 650.-Ft

DEBRECEN- JÓZSA SÍRHELY DÍJAI:

Használati
idő
Díj
ÁFA-val
Ligetes sírhelyek új
felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
7.100.-Ft
24.100.-Ft
Külön sírhelyek új
felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
6.300.-Ft
23.300.-Ft
Táblabeli sírok új
felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
3.200.-Ft
20.200.-Ft
Sírbolthelyekyek 60 évre 139.000.-Ft
Dísz sírhelyek Örök nyugv. 23.300.-Ft-Ft
Gyermek sírhely 25 évre 550.-Ft
Urna sírhely 25 évre 2.300.-Ft
Urna fülke 10 évre 1.700.-Ft
Urna fülke 20 évre 3 400.-Ft
Szociális sírhely 25 évre 650.-Ft

2.

Nem állandó debreceni lakhellyel rendelkező személy Debrecen város köztemetőibe történő temetésekor fizetendő díj: 9.800.-Ft

A fenti díjak 15 % ÁFA- t tartalmaznak.


  Vissza az oldal tetejére