Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2006. (II. 24.) rendelete * 

a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1990. évi LXXXVII. törvényben, a 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 6. §-a, valamint a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. vhr.) alapján a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket távhővel ellátó engedélyesekre (a továbbiakban: távhőszolgáltató), valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre.

Általános szabályok

2. § A Tszt., és a jelen rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, 1 MW-ra megállapított éves díj, vagy lakossági használati melegvízkészítés esetén 1 lakás egységre megállapított havi díj.

b) A hődíj a felhasználó által vételezett (felhasznált) hőmennyiség után fizetendő, 1 GJ-ra megállapított díj.

c) Lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni a távhőszolgáltatással ellátott lakásra, valamint a lakóépületben és a lakást is magában foglaló vegyes célra használt épületben lévő, a lakások rendeltetésszerű használatára szolgáló és e rendeltetésének megfelelően használt épületrészekre. A lakások rendeltetésszerű használatára szolgáló épületrészek különösen: a kapualj, a lépcsőház, a folyosó a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös fürdőszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a gépkocsi tároló, a központi berendezések helyiségei, a közös pince- és padlástér.

d) Nem lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni a c) pont hatálya alá nem tartozó, távhőszolgáltatással ellátott épületekre, épületrészekre.

e) Vitás esetben azt, hogy az épület vagy az épületrész a c), vagy az d) pont hatálya alá tartozik-e, a távhőszolgáltató a felhasználó által beszerzett hiteles tulajdoni lap, használatbavételi engedély vagy az építésügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány alapján állapítja meg.

3. § A rendeletben hivatkozott jogszabályok és a rendelet alkalmazásában

a) a hőközpont alkotórészének minősülnek a hőközponthoz tartozó technológiai berendezések: a jelző-, ellenőrző-, tágulási-, biztonsági vezetékek és a tágulási tartály,

b) a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti jogviszonyban külön-külön felhasználónak kell tekinteni azt a felhasználót, amelynek távhővel való ellátása több különböző felhasználási helyen valósul meg.

Felhasználói közösség

4. § (1) Az egy hőátadó egységről ellátott épület(ek)ben lévő épületrészek (lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonosai, bérlői, használói összessége alkot egy felhasználói közösséget. A felhasználói közösség, vagy annak tagjai díjfizetésre kötelezettek.

(2) A felhasználói közösségnek megbízottat kell felhatalmaznia a távhőszolgáltató felé történő képviseletre:

a) a szerződéskötés,

b) a szerződésmódosítás,

c) a szolgáltatási paraméterek igénylése,

d) a távhőszolgáltatás megkezdése vagy befejezése,

e) a vételezett távhő díja szétosztási módjának meghatározása, illetve megváltoztatása céljából.

(3) Felhasználói közösség megbízottját - eltérő megállapodás hiányában - az egy hőátadó egységről ellátott díjfizetésre kötelezettek 50 %-a + 1 fő választja.

(4) A felhasználói közösség megbízottja által a (2) bekezdésben foglalt kérdésekben hozott döntések és annak következményei érvényesek a felhasználói közösség minden tagjára.

Távhőszolgáltatási díj

5. § (1) *  A távhőszolgáltatásért a felhasználó, illetőleg a díjfizető a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott díjat köteles fizetni.

(2) Ha több személy tulajdonában lévő, hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatásban részesülő épület távhőszolgáltatási díjait egy összegben egyenlítik ki, a felhasználó képviselője a távhőszolgáltató részére köteles írásban nyilatkozni a nem lakossági célú távhőellátásként igénybe vett távhőszolgáltatás arányáról. A nyilatkozatot a bejelentésben szereplő adatok változása esetén is meg kell tenni. A nyilatkozat tartalmáért a nyilatkozattevő felelősséggel tartozik. A nyilatkozat elmulasztása esetén - a nyilatkozat megtételét követő mérőleolvasás időpontjáig - a távhőszolgáltató jogosult a nem lakossági célú távhőszolgáltatási díjakat alkalmazni.

(3) A távhőszolgáltatási díjak nem tartalmazzák a felhasználói berendezések feltöltéséhez, üzemeltetéséhez, továbbá a használati melegvíz-szolgáltatáshoz felhasznált közműves ivóvíz víz- és csatorna díját. A közműves ivóvíz megvásárlása, ha a vízmérő a felhasználó nevén van nyilvántartva az érintett ingatlan(ok) tulajdonosainak feladata, úgyszintén az ezzel kapcsolatos költségek szétosztása és elszámolása az egy szolgáltatói hőközponthoz tartozó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonosi közösségei) között. Abban az esetben, ha a vízmérő a szolgáltató nevén van nyilvántartva a közműves ivóvíz megvásárlásával és elvezetésével, valamint a szétosztásával kapcsolatos költségeket a felhasználó a szolgáltatónak megtéríti.

(4) *  A távhőszolgáltatási díjakat a távhőszolgáltató által kiállított számlán feltüntetett, a számla felhasználó vagy díjfizető általi kézhezvételétől számított 15 naptári napnál nem rövidebb fizetési határidő lejártáig kell megfizetni.

(5) Amennyiben a vízfelmelegítéshez a közműves ivóvizet a szolgáltató bocsátja a felhasználó rendelkezésére, abban az esetben a víz- és csatornadíjat a távhőszolgáltató jogosult a felhasználónak, díjfizetőnek továbbszámláznia a használati melegvíz hődíjfizetésének módja szerint.

(6) * 

Az alapdíj alkalmazása és fizetése

6. § (1) Az alapdíj

a) lakossági felhasználók esetén az egy hőközpontról vagy hőfogadó állomásról egy elszámolási hőmennyiségmérőn keresztül vételező felhasználók (díjfizetők) összessége használatában álló helyiségekbe beépített hőleadók névleges hőteljesítményének (MW) összessége, illetve

b) lakossági felhasználók esetén a használati melegvíz szolgáltatást igénybevevő lakásegységek száma

után naptári évre fizetendő éves díj (Ft/MW/év), vagy havonként fizetendő díj (Ft/db/hó).

(2) Ha a Tszt. 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően díjszétosztás történik, továbbá épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén (Tszt. 43. § (5) bekezdés) a díjfizető, illetőleg a felhasználó az alapdíjat a tulajdonát képező épületrészre légtérfogat-arányosan jutó hőteljesítmény (MW) után fizeti.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti távhőszolgáltatás

a) csak fűtési célú, fűtési alapdíjat,

b) csak vízfelmelegítés-szolgáltatás célú, vízfelmelegítési alapdíjat,

kell fizetni.

(4) A távhőszolgáltatási díjfizetési kötelezettség szempontjából az ellátott épületrészen (lakáson, az egy önálló rendeltetési egységet képező, nem lakás céljára szolgáló helyiségeken), valamint a közös használatra szolgáló helyiségeken belül az egyes helyiségek ellátottsági különbsége nem vehető figyelembe.

(5) A felhasználó, illetőleg a díjfizető az alapdíj 1/12 részét a tárgyhónapban, a hó első napját követően, előre fizeti a távhőszolgáltatónak.

(6) Ha a felhasználó tulajdonában vagy kezelésében lévő felhasználói berendezések hibája vagy alkalmatlansága miatt nem teljesíthető a szolgáltatás, a felhasználónak az adott szolgáltatásra vonatkozó alapdíjat meg kell fizetnie.

(7) *  Ha a felhasználó év közben köt vagy mond fel általános közszolgáltatási szerződést, a szerződéskötés, illetőleg felmondás évében a naptári évre számított alapdíjnak csak az arányos részét kell megfizetnie.

(8) *  A felhasználó a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hőteljesítménynek megfelelő éves alapdíját akkor is köteles a távhőszolgáltató részére megfizetni, ha távhőt nem vételezett. Meg kell fizetni az alapdíjat akkor is, ha a távhőszolgáltató a Tszt. 51. § (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban szabályozott jogaival élve a távhőszolgáltatást felfüggesztette, továbbá a szerződés megszűnéséig abban az esetben is, ha a távhőszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Tszt. 38. § (7) bekezdése alapján felmondta.

A hődíj elszámolása és fizetése hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén

7. § (1) *  A hődíjat a közszolgáltatási szerződés szerinti lakossági felhasználó az ellátását szolgáló hőközpontban felszerelt, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő hitelesített hőmennyiség-mérővel mért hőmennyiség után, a hőmennyiségmérők leolvasására és az elszámoló számla benyújtását követően - melyre egyéb megállapodás hiányában évente egy alkalommal kerül sor - fizeti. A közbenső időszakban a távhőszolgáltató részszámlázásos módszert alkalmaz, részfizetésként a felhasználói közösség tervezett hőfelhasználásának megfelelő éves hőmennyiség hődíjának arányos részét fizetik, havonta.

(2) Ha a felhasználói közösség a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását nem kéri, a hőközpontban mért fogyasztás hődíját egy összegben fizeti.

(3) Ha a felhasználói közösség a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását kéri, a hőközpontban mért fogyasztás hődíját a felhasználó (megbízottja) és a távhőszolgáltató közötti megállapodásban foglalt szétosztási arányoknak megfelelően, megállapodás hiányában az épületben lévő épületrészek légtérfogata (légm3) arányában kell a díjfizetőknek megfizetni.

(4) A (3) bekezdés esetén a felhasználói közösség megbízottja kezdeményezheti a távhőszolgáltatónál a hődíj szétosztási arányainak megváltoztatását, a távhőszolgáltató a módosított (új) arányok szerinti szétosztást legkésőbb a bejelentés hónapját követő második hónaptól kezdődően teljesíti.

(5) Ha a felhasználó ellátása a távhőszolgáltató tulajdonában lévő hőközpontból történik, hőközponti hőmennyiségmérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a távhőszolgáltató a hőközpontban mért hőmennyiségből a (6) bekezdésben foglaltak szerint külön-külön határozza meg és elkülönítve számlázza a fűtési célra és a használati melegvíz-szolgáltatási célra felhasznált hőmennyiséget. Az így meghatározott hőmennyiségeket a távhőszolgáltató a felhasználó igényének megfelelően a (2) vagy a (3) bekezdés alapján számolja el.

(6) A távhőszolgáltató a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiséget - minden olyan hónapban, amikor fűtési- és használati melegvíz-szolgáltatási célú hőfelhasználás egyaránt történik - külön-külön köteles meghatározni és számlázni a TKSZ. 18.2.1. és 18.3.4. pontjai szerint. Csak fűtési- vagy csak használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás esetén a hőközpontban mért hőmennyiség azonos az adott szolgáltatási célra felhasznált - a TKSZ. 18.2.1., illetve a 18.3.4. pontjai szerint megállapított - hőmennyiséggel.

(7) Ha a felhasználói közösség megbízottja a fűtésre és a használati melegvíz-készítéshez felhasznált hőmennyiség szétosztására nem közöl külön-külön arányokat, a távhőszolgáltató mindkét hőmennyiség szétosztására a megadott arányt alkalmazza.

(8) A (3) bekezdés szerinti díjszétosztás esetén az épületrészre vonatkozóan a felhasználói közösség megbízottja által megadott, ennek hiányában a megállapított díjszétosztási arányt, illetőleg arányokat a távhőszolgáltató köteles a számlán feltüntetni.

(9) *  A közszolgáltatási szerződésről, annak a díjszétosztás módjára, arányaira vonatkozó rendelkezéseiről és ezek változásáról a felhasználói közösség megbízottja köteles a díjfizetőket tájékoztatni. A díjfizető kérésére a távhőszolgáltató ügyfélszolgálata köteles a közszolgáltatási szerződésről, a díjszétosztás módjáról és az adott díjfizetőre vonatkozó díjszétosztási arányról a díjfizetőnek tájékoztatást adni.

A hődíj elszámolása és fizetése épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén

8. § (1) A hődíjat az egyes épületrészekben felszerelt hiteles hőmennyiségmérővel teljes körűen (a fűtési és a használati melegvíz-szolgáltatás célú hőmennyiségre kiterjedően) mért hőmennyiség után a (2) bekezdésben foglaltak szerint a felhasználó, a felhasználókat ellátó hőközpontban mért hőmennyiség, és az egyes épületrészekben mért hőmennyiségek összessége közötti különbözet után a tulajdonosi közösség a (3) bekezdésben foglaltak szerint fizeti.

(2) A hőmennyiségmérők leolvasására és az elszámoló számla benyújtására évente egy alkalommal kerül sor. A közbenső időszakban a távhőszolgáltató részszámlázásos módszert alkalmaz. Az épületrészek felhasználói részfizetésként havonta, a felhasználói közösség tervezett hőfelhasználásnak megfelelő éves hőmennyiség hődíjának arányos részét fizetik.

(3) A hőközpontban mért hőmennyiség és az épületrészekben mért hőmennyiségek összessége közötti különbözet hődíját a (2) bekezdés szerinti elszámoló számlákkal egyidejűleg kibocsátott számla alapján, a TKSZ. 20.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az épület tulajdonosának, illetve a tulajdonosi közösségnek kell megfizetnie.

(4) Az elszámoló számla alapját képező időszakban történt árváltozás esetén a távhőszolgáltató a hőfelhasználást és annak díját a számlán megosztja. Ennek alapja a felhasználóktól beszerzett, továbbá a hőközpontban leolvasott, az árváltozás időpontjának megfelelő mérőállás. Az új díjat az előbbi mérőállásokat követő hőfelhasználásra kell alkalmazni. Az elszámoló számlában az egy éves teljes időszakot kell elszámolni a közbenső mérőállás és az alkalmazandó árak figyelembe vételével. Bejelentett mérőállás-adat hiányában a távhőszolgáltató az épületrész hőfelhasználását a hőközpontban mért hőfelhasználás arányai szerint osztja meg.

(5) Felhasználó-változás esetén a korábbi és az új felhasználó a mérőállást és a változás időpontját közösen írásban rögzíti és 15 napon belül a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ennek alapján a távhőszolgáltató elszámoló számlát készít a korábbi felhasználó részére, legkésőbb a felhasználó-változás és a mérőleolvasási adat bejelentését követő második hónapban.

(6) Ha az épületrészben elhelyezett hőmennyiségmérő adatainak leolvasása a felhasználó érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a távhőszolgáltató jogosult az elszámolás alapját képező hőmennyiséget a TKSZ. 23.1. pontja szerint meghatározni.

(7) Amennyiben az egy hőközpontból ellátott épületrészek valamelyikében nincs felszerelve hőmennyiségmérő, akkor az épületrészekben elhelyezett mellék hőmennyiségmérők mért értékeit 8% szekunder hálózati hőveszteséggel kell megnövelni.

Csatlakozási díj

9. § (1) *  Új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától az igényének kielégítését szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítése, bővítése, átalakítása céljából a távhőszolgáltató csatlakozási díjat kérhet.

(2) *  A csatlakozási díj a csatlakozással összefüggésben felmerülő szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték létesítési díjat, valamint a szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás létesítési, bővítési, átalakítási díját foglalja magában, továbbá tartalmazza a távhőtermelő és a távhőszolgáltató megállapodásában szereplő fejlesztési költségeket is.

(3) A távhőszolgáltató üzletpolitikai okból eltekinthet a csatlakozási díj megfizetésétől, illetőleg annak összegét mérsékelheti.

(4) *  A bejelentett új vagy növekvő távhőteljesítmény-igény kielégítésére, a fizetendő csatlakozási díj megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak egymással külön szerződést kell kötnie.

(5) *  A csatlakozási díj mértékét a R. 1. számú melléklete tartalmazza.

(6) *  A lakossági és külön kezelt intézményi felhasználók által befizetett csatlakozási díj teljes összegét a távhőszolgáltató a felhasználónak kiállított első díjszámla kibocsátás időpontjától kezdődően részletekben, a havonta kiszámlázandó alapdíjon keresztül, a mindenkor hatályos alapdíjnak megfelelő mértékben köteles jóváírni.

A díjtételek megváltoztatásának automatizmusa * 

10. § * 

11. § * 

Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés

12. § * 

Szolgáltatási feltételek

Előzetes tájékoztatás, igénybejelentés

13. § *  Az előzetes tájékoztatást kérő érdekelt kérelmének tartalmaznia kell a TKSZ 4.1. pontjában felsorolt adatokat, valamint a TKSZ 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség mérésének helyét.

A közszolgáltatási szerződés tartalma * 

14. § (1) *  A távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződésnek a TKSZ. 9. és 10. pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia kell annak a személynek a nevét, címét és elérhetőségét, akivel a távhőszolgáltató a felhasználó megbízottjaként az üzemvitellel, a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, az épület belső átlaghőmérsékletével (fűtési igényével) összefüggő kapcsolatot tarthatja.

(2) *  A szolgáltatás igénybevételével létrejött közszolgáltatási szerződésre e rendelet, továbbá a távhőszolgáltató üzletszabályzatának rendelkezései vonatkoznak.

Bekapcsolás

15. § (1) A távhőszolgáltatónak a Tszt. 54. § (4)-(5) bekezdése szerinti üzembe helyezési- és bekapcsolási eljárásban való közreműködéséért díj az egyéb felhasználó számára sem számítható fel.

(2) A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcsolás során a távhőszolgáltató a hőközponti mérőeszközök esetében a hőmennyiségmérő-kör elemeit (integrátor, vízmérő és hőérzékelő pár) és a használati melegvíz felhasználást mérő hőközponti vízmérőt a mérőeszköz e célra kialakított helyén illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zárjeggyel köteles ellátni.

(3) A mérőműszerek szükséges adatainak és a zárjegyek számainak feltüntetésével a távhőszolgáltató üzletszabályzata szerinti jegyzőkönyvet köteles kiállítani.

(4) A (2)-(3) bekezdés épületrészenkénti mérés esetén az épületrészek hőmennyiségmérőire is vonatkozik.

Vételezés

16. § *  A távhőszolgáltató - a TKSZ 12.1. pontjában foglaltak alkalmazásával - a szolgáltatói berendezések üzletszabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei szerinti, az adott területre vonatkozó, a külső hőmérséklet változását követő primer előremenő hőhordozó közeg hőmérséklet-változásának (menetrendnek) megfelelően olyan mennyiségű távhőt köteles szolgáltatni, amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a felhasználó igénye szerint a közszolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatási célok kielégítéséhez szükséges.

17. § Ha a felhasználónak a hőhordozó közegre rendkívüli esemény bekövetkezése miatt szüksége van, a szolgáltató tényleges költségeinek megfizetése ellenében és a távhőszolgáltató közreműködésével azt a szükséges mértékben igénybe veheti.

18. § (1) Amennyiben a felhasználó a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, a szolgáltatás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, és a felhasználók az előzőekről egyhangú megállapodásra nem jutnak, illetve erről egyhangúlag nem rendelkeznek, a távhőszolgáltató - ha a felhasználói berendezés állapota ezt lehetővé teszi - a következők szerint szolgáltat:

a) a fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban a hőközponti fűtésszabályozó működtetésével folyamatosan teljesíti,

b) a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást folyamatosan teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett:

a) lakószobákban, irodahelyiségekben átlagosan + 22°C,

b) a lakószobának nem minősülő, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben átlagosan a szabványban  *  +rögzített tervezői előírásokban meghatározott belső hőmérséklet eléréséhez szükséges.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás keretében a távhőszolgáltató annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett, folyamatos vételezésnél, a kifolyóknál mérve, legalább + 40°C használati melegvíz-hőmérséklet eléréséhez szükséges.

Szüneteltetés, korlátozás

19. § (1) A távhőszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a távhőszolgáltatást szüneteltetni. A távhő vételezés szüneteltetését a felhasználó a tulajdonában, üzemeltetésében lévő felhasználói berendezések terv szerinti karbantartásának, felújításának idejére vagy váratlan meghibásodás miatt szükséges fenntartási munka elvégzése idejére jogosult igényelni.

(2) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának kezdetéről a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást 8 órán belül kötelesek tájékoztatni és a hibát a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntetni.

20. § (1) A távhőtermelőnél vagy a távhőszolgáltató hőtermelő létesítményénél országos tüzelőanyag-hiány miatt fellépő termeléskiesésről, a korlátozás szükséges mértékéről és területi kiterjedéséről a távhőszolgáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni a jegyzőt, továbbá a korlátozással érintett felhasználókat.

(2) A távhőszolgáltatás korlátozását környezetvédelmi okból - ha a korlátozás oka más eszközökkel nem szüntethető meg, és az önkéntes korlátozás sem eredményes, a szolgáltató rendeli el. A korlátozás elrendeléséről a távhőszolgáltató értesíti a felhasználókat.

(3) A távhőszolgáltatás korlátozásának sorrendje és az egyes fokozatokba tartozó felhasználói csoportok:

1. fokozat: egyéb felhasználók [kivéve a korlátozási fokozatba sorolás megállapításakor meghatározott létesítményeket] hőközpontjaiban a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőellátás felfüggesztése és a fűtési célú hőfelhasználás 50%-os korlátozása,

2. fokozat: a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontokban a használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatás felfüggesztése,

3. fokozat: a lakossági felhasználók fűtési célú távhőszolgáltatásának 20%-os csökkentése,

4. fokozat: az 1-3 fokozatba tartozó valamennyi felhasználó részére a távhőszolgáltatás szükséges mértékű arányos csökkentése.

Nem, illetve csak végső esetben korlátozhatók az egészségügyi és szociális alapszolgáltatást ellátó közintézmények.

(4) *  A távhőszolgáltató a korlátozási sorrendtervezetet úgy köteles elkészíteni, hogy a korlátozással elérhető legyen a közszolgáltatási szerződések teljesítéséhez szükséges hőmennyiség legalább 25%-os csökkentése.

(5) A távhőszolgáltatás korlátozási sorrendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A közgyűlés által megállapított korlátozási sorrend szerinti fokozatba sorolásról a felhasználókat a távhőszolgáltató tájékoztatja

(6) *  A felhasználói korlátozás alá nem eső egészségügyi és szociális létesítményekről szóló kimutatást e rendelet 7. melléklete, a felhasználói korlátozás 1. fokozatába sorolt üzemi és egyéb létesítményeket ellátó hőközpontokról szóló kimutatást e rendelet 8. melléklete, a felhasználói korlátozás 2. fokozatába sorolt lakossági HMV termelői hőközpontokról szóló kimutatást e rendelet 9. melléklete, a felhasználói korlátozás 3. fokozatába sorolt lakóépületeket ellátó hőközpontokról szóló kimutatást e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

21. § (1) A korlátozási fokozatba soroláshoz a távhőszolgáltató a felhasználóktól a hőfelhasználásuk sajátosságaira vonatkozó adatokat kérhet.

(2) A korlátozás - annak okától függően - lehet általános, amikor az minden felhasználó hőigényét érinti, és lehet részleges, amely esetben a korlátozás csak a távhőszolgáltató által távhővel ellátott egyes területrészekre terjed ki.

(3) A távhőszolgáltató a tervezett fokozatba sorolást az érintett felhasználók rendelkezésére bocsátja, akik arról 15 napon belül véleményt nyilváníthatnak.

(4) A korlátozási tervezet elkészítésénél figyelemmel kell lenni a távhőtermelőkre vonatkozó lehetséges korlátozásra is.

Felhasználói berendezés működtetése, fenntartása, átalakítása

22. § A felhasználó a távhővel ellátott felhasználási helyen a felhasználói berendezések átalakítását köteles a távhőszolgáltatónak előzetesen írásban bejelenteni (Tszt. 54. § (6) bekezdés).

23. § (1) A 22. § szerinti bejelentést meg kell tenni abban az esetben is, ha a felhasználó, díjfizető olyan építészeti, vagy épületgépészeti átalakítást kíván végezni, amely a távhővel ellátott felhasználási hely díjfizetés alapját képező légtérfogatát, illetőleg a hőteljesítmény igényét növeli. A megnövekedett távhőigény kielégítéséről a felhasználónak a távhőszolgáltatóval előzetesen meg kell állapodnia.

(2) Az átalakításról arra jogosult által készített olyan tervet kell a távhőszolgáltatóhoz benyújtani, amely figyelembe veszi az épületet ellátó hőközpont műszaki adottságait, tartalmazza az épület megváltozott hőszükségletével kapcsolatos számításokat. Az átalakítás befejezését írásban be kell jelenteni a távhőszolgáltatónak.

(3) *  A munkálatok elvégzése után a felhasználási hely ellátására érvényben lévő közszolgáltatási szerződést a megnövekedett légtérfogatnak, illetve hőteljesítmény igénynek megfelelően, épületrészenkénti díjszétosztás esetén a díjfizetőkre és a hődíj új szétosztási arányaira is kiterjedően módosítani kell.

Mérés

24. § Új felhasználó csatlakozása esetén felhasználói hőközpontot kell létesíteni a mérés helyétől függetlenül.

25. § (1) Hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a hőmennyiségmérés helye a felhasználói hőközpont primer hőfogadó egysége, amelybe a mérőeszközt a forgalmazó, vagy szállító által megadott, a mérő hitelesítési engedélyében előírt beépítési követelmények betartásával kell beszerelni.

(2) A hőfogadó állomáson hiteles hőmennyiségmérést, illetőleg a költségmegosztást szolgáló egyéb mérőműszereket az alkalmazott mérőeszközre vonatkozó beépítési követelmények betartásával kell felszerelni.

(3) Épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a hőmennyiségmérőt az épületen belül elhelyezve, a mérőre vonatkozó beépítési követelmények betartásával úgy kell felszerelni, hogy az az adott épületrész egészének hőfelhasználását mérje.

(4) Az illetéktelen beavatkozás és leszerelés megakadályozása érdekében a 15. § (2)-(4) bekezdését az épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén értelemszerűen alkalmazni kell.

A közszolgáltatási szerződés felmondása * 

26. § (1) *  A közszolgáltatási szerződést a felhasználási hely egészére kiterjedően lehet felmondani. A felhasználási helyen a távhő igénybevételi lehetőségének végleges megszüntetése szükséges, továbbá ezzel egyidejűleg a korábbi fűtési célú távhőellátással azonos, összkomfortos komfortfokozatot biztosító hőellátást kell megvalósítani.

(2) *  A felhasználó a közszolgáltatási szerződés felmondása iránti szándékát írásban köteles a távhőszolgáltatónak bejelenteni. A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni.

(3) *  Amennyiben a felhasználási helyet magában foglaló ingatlannak több tulajdonosa van (társasház, szövetkezeti ingatlan, a Ptk. 5:73. §-a szerinti közös tulajdon) a felhasználó köteles biztosítani a Tszt. 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő hozzájárulások meglétét és erről köteles a távhőszolgáltató részére nyilatkozatot tenni.

(4) A Tszt. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak a szolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont megszüntetésének költségeire is vonatkoznak, ide nem értve a berendezések selejtezésével összefüggő, a szolgáltatónál jelentkező vagyoni veszteséget.

27. § (1) *  Ha a felhasználási helyen valamely épületrész távhőellátását kívánják megszüntetni, a közszolgáltatási szerződés módosítására van szükség.

A közüzemi szerződés módosítása iránti igényt a felhasználó (képviselője) írásban jelenti be a távhőszolgáltatónak. A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. A felhasználó képviselője köteles nyilatkozatot tenni a Tszt. 38. § (5) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonostársi hozzájárulások meglétéről.

(2) A szerződés (1) bekezdés szerinti módosítása iránti igény, más megállapodás hiányában, az épületrész (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) egészére, továbbá mind a fűtési célú, mind a használati melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás megszüntetésére vonatkozik.

(3) A Tszt. 38. § (5) bekezdés d) pontja szerinti költségviselési kötelezettség a szolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont átalakításának költségeire is vonatkozik.

(4) Épületrész leválása esetén az érintett épületrészben meg kell szüntetni a távhő igénybevételének lehetőségét. A hőleadó berendezéseket le kell választani az épület felhasználói rendszeréről és az átmenő vezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni. Ezzel egyidőben az épület üzemben maradó felhasználói berendezésein - beleértve a hőközpontot is - az annak megfelelő működését biztosító, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, beszabályozásokat is el kell végezni. Az előzőek megvalósításához szükséges munkálatokat az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő felhasználói berendezéseken a felhasználó köteles elvégeztetni. A távhőszolgáltató tulajdonát képező felhasználói hőközpontban az épületrész leválása miatt szükséges átalakítást a felhasználó költségére a távhőszolgáltató végzi el.

(5) A (4) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó arra jogosult által készített tervet és műszaki leírást köteles a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelyeknek az épület teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az épület üzemben maradó fűtési rendszerét - beleértve a hőközpontot is - érintően a tervnek tartalmaznia kell a megváltozott hőszükséglet mértékére vonatkozó számításokat, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, a beszabályozási tervet. Amennyiben a terv szerint az átalakítás jogszabályba, műszaki előírásba ütközik, vagy más felhasználó, díjfizető részére való szolgáltatást akadályozza, a távhőszolgáltató 15 napon belül írásban közli álláspontját a felhasználóval.

(6) *  A felhasználó, illetőleg a díjfizető díjfizetési kötelezettsége a Tszt. 38. § (6) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén szűnik meg.

(7) Épületrész leválása miatt keletkezett elégtelen szolgáltatás alapján a távhőszolgáltatóval szemben igény nem érvényesíthető. Az elégtelen szolgáltatás és az épületrész leválása közötti okozati összefüggést a távhőszolgáltatónak kell bizonyítania.

28. § (1) *  Amenyiben a lakossági felhasználóval szemben a Tszt. 49. § (2) bekezdésének b)-e) pontjaiban leírt szerződésszegés miatt a távhőszolgáltatás felfüggeszthető lenne, a távhőszolgáltató csökkentett szolgáltatásként a felhasználási hely közszolgáltatási szerződés szerinti fűtési célú hőellátásához szükséges hőmennyiség legalább 50%-át köteles biztosítani. A használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás teljes mértékben megszüntethető.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az adott felhasználási helyen közfeladatként oktatási-, egészségügyi-, valamint szociális alapszolgáltatást folytató egyéb felhasználóra is vonatkoznak.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a távhőszolgáltató jogosultságát a közszolgáltatási szerződés felmondására a Tszt. 51. § (3) bekezdés b)-c) pontjaiban foglalt, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetekben.

(4) A távhőszolgáltató jogosult olyan műszaki megoldásokat alkalmazni, amelyek az (1) bekezdés szerinti csökkentett szolgáltatást az épületrészben lehetővé teszik akkor, ha a szerződésszegést az egyes épületrészek díjfizetői követik el.

(5) Amennyiben a távhőszolgáltató a felhasználó szerződésszegése miatt a szolgáltatás felfüggesztésére, vagy az (1)-(2) és (4) bekezdés szerinti csökkentésére jogosult, az ennek végrehajtásához szükséges munkálatokat a felhasználói berendezéseken is jogosult elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig ennek tűrésére köteles.

Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés * 

28/A. § *  (1) *  Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhőszolgáltatási kötelezettségének neki felróható okból vagy a Tszt. 40-41. §-ban foglaltak megsértésével nem tesz eleget, az erre irányuló panasz bejelentésétől kezdve köteles a közszolgáltatási szerződésben meghatározott éves alapdíjnak a szüneteltetés időtartamával arányos részét díjvisszatérítésként visszafizetni.

(2) *  Ha a felhasználó ellátását biztosító hőközpontot a felhasználó vagy megbízottja üzemelteti és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt 1 naptári napon belül folyamatosan, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi (Tszt. 49. § (2) bekezdés a) pont), a felhasználónak pótdíjat kell fizetnie. A jogosulatlanul igénybevett többletteljesítmény után a pótdíj a közszolgáltatási szerződésben megállapított - felhasználóra vonatkozó - szerződött teljesítményt meghaladóan igénybe vett többletteljesítményre jutó éves alapdíj 1/6-od része. Ismételt túllépés esetén a teljesítmény túllépés pótdíját a szolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon a jogosulatlan igénybevétel megtörtént.

(3) Ha a felhasználó, illetőleg a díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), és f) pontjaiban szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, a szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a felhasználóra (díjfizetőre) vonatkozó éves alapdíj háromszorosa.

(4) Szerződés nélküli távhőfogyasztás esetén pótdíjként köteles a felhasználó megfizetni a vonatkozó elszámolási időszakra megállapított vélelmezett felhasználás kétszeresének megfelelő fogyasztást, fűtés esetén a hődíjat, használati melegvíz szolgáltatás esetén mind a hődíjat, mind a készítéséhez felhasznált hidegvíz víz- és csatorna használati díját megfizetni.

(5) Amennyiben nem teljesülnek a Tszt. 49. § (2) bekezdés g) pontjában előírtak, akkor az érintett épületrészre az alapdíj és az elszámolási időszak átlagos külső hőmérsékletéből számított hődíj 60%-ának megfelelő pótdíjat kell elszámolni.

(6) A vélelmezett felhasználást a távhőszolgáltató számítással köteles meghatározni, fűtés esetén a felhasználónál beépített hőteljesítmény és a tényleges átlagos hőmérséklet alapján, használati melegvíz szolgáltatás esetén pedig jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott vízmennyiségek alapján.

Egyéb rendelkezések

29. § (1) *  A Tszt . 6. § (2) bekezdése c) pontjában előírtak teljesítése érdekében az 5. számú mellékletben meghatározott területeket kijelöli, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő- tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése.

(2) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-hálózat nyomvonalának 200 m-es körzetében az épületek, létesítmények hőellátó-rendszerének megvalósításakor vizsgálni kell a távhőszolgáltatással való hőenergia-ellátás lehetőségét.

(3) * 

(4) *  A távhőszolgáltatás fejlesztése során figyelemmel kell lenni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásaira is.

(5) A (1)-(4) bekezdésben meghatározott követelményeket az építésre, fennmaradásra, használati-mód változtatásra, használatbavételi engedélyezésre irányuló építésügyi hatósági eljárás során az engedélyező hatóságoknak, környezetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörében egyaránt érvényesíteniük kell.

29/A. § *  (1) *  Amennyiben az épület tulajdonosa vagy tulajdonosi közössége a Tszt. 38. § (2) és (4) bekezdésében, az épületrész tulajdonosa pedig a Tszt. 38. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint a távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződését felmondja, a közszolgáltatási szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig széndioxid terhelési díjat köteles fizetni. Az épület tulajdonosa vagy tulajdonosi közössége, illetve az épületrész tulajdonosa (a továbbiakban: díjfizetésre kötelezettek) a széndioxid terhelési díjat évente, minden év május 31. napjáig köteles megfizetni az előző évre vonatkozóan.

(2) Széndioxid terhelési díjat a más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgáltatás igénybevétele közötti pozitív előjelű széndioxidkibocsátás-különbözet után kell fizetni.

A széndioxid terhelési díj mértéke a széndioxid kibocsátás különbözetének mennyisége után 15.-Ft/kg.

29/B. § *  (1) a) A széndioxid kibocsátást a díjfizetésre kötelezettnek évente, minden év március 15. napjáig kell megállapítani és az önkormányzati adóhatóság részére benyújtani.

b) A többlet széndioxid kibocsátás megállapításához a távhőtermelő engedélyes, az előző év távhő előállítására fordított tüzelőanyag fajlagos széndioxid kibocsátási értékét (kg/GJ), az adóhatóság részére minden év március 15. napjáig megküldi.

(2) A többlet széndioxid kibocsátás utáni széndioxid terhelési díjat az önkormányzati adóhatóság veti ki a díjfizetésre kötelezett az (1) bekezdés a) pontjában előírt bejelentése, illetve a hőtermelő erőmű adatszolgáltatása alapján.

(3) A díjfizetésre kötelezettnek a széndioxid kibocsátása számításánál a számlával vagy az azzal egy tekintet alá eső okirattal igazolt energiahordozó felhasználási adatok alapján a felhasznált energia mennyisége után „GJ” (gigajoule)-onként jelen rendelet 6. sz. mellékletében meghatározottak szerint számított széndioxid kibocsátást kell figyelembe venni.

(4) *  A szén-dioxid kibocsátás megállapítása során a számításnál figyelembe veendő tüzelőanyagok paramétereit e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

29/C. § *   *  A távhőszolgáltató köteles az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni a közszolgáltatási szerződés megszűnése és a Tszt. 38. § (5) bekezdése miatti módosítása esetén a távhőszolgáltatásból kiváló díjfizetésre kötelezett személyét a szerződés megszűnését, illetve módosítását követő 30 napon belül.

Záró rendelkezések

30. § *  A távhőszolgáltató jogosult e rendeletben meghatározott áralkalmazási feltételeket és a 5. § (1) bekezdése szerinti díjakat a rendelet hatályba lépésekor fennálló közszolgáltatási szerződések végrehajtása során is alkalmazni.

31. § (1) Ez a rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatálybalépésekor fennálló távhőszolgáltatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 22/1999. (VI. 30.) Kr. rendelet, valamint az ezt módosító 29/2000.(VII. 14.) Kr. rendelet 2. §-a és a 28/2003. (IX. 26.) Kr. rendelet 2. §-a és a 3. §-ának „valamint a 22/1999. (VI. 30.) Kr. rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép” szövegrésze, továbbá a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 23/1999. (VI. 30.) Kr. rendelet, valamint az ezt módosító 29/2000.(VII. 14.) Kr. rendelet 1. §-a, továbbá a villamosenergia-termelői engedéllyel nem rendelkező villamosmű által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz hatósági árainak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 12/2003.(IV. 30.) Kr. rendelet, valamint az ezt módosító 28/2003.(IX. 26.) Kr. rendelet 1. §-a és 3. §-ának „egyidejűleg a 12/2003. (IV. 30.) Kr. rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép” szövegrésze, és a 22/2004.(VII. 11.) Kr. rendelet hatályukat vesztik.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. számú melléklet 4/2006. (II. 24.) rendelethez * 

A távhőszolgáltatói hálózatra való csatlakozásért fizetendő díjak

1. *  A szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték létesítéséért fizetendő díj

A B
1. Csatlakozni kívánó felhasználó által igényelt hőteljesítmény nagysága(kW) Szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték létesítési díja(Ft/nyomvonal folyóméter)
2. 0 - 800 között 55 000
3. 800 - 1.500 között 73 000
4. 1.500 fölött 142 000

2. A szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás létesítéséért, bővítéséért, átalakításáért fizetendő díj

A B
1. Csatlakozni kívánó felhasználó által igényelt hőteljesítmény nagysága(kW) Szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás létesítési, bővítési, átalakítási díja(Ft/kW)
2. 0 - 100 között 11 000
3. 100 - 200 között 5 000
4. 200 - 300 között 3 500
5. 300 - 400 között 2 500
6. 400 - 1.000 között 1 800
7. 1.000 fölött 900

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez * 

3. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez

A vélelmezett felhasználás alapjául szolgáló átalány szerinti havi vízmennyiség * 

A használati melegvízdíj megállapításakor a lakás teljes alapterülete alapján a következő táblázatban meghatározott alapterületi értékhez tartozó vízmennyiséget kell figyelembe venni:

Lakás teljes alapterülete normatív
víz m³
-28 6
28, 1-35 9
35, 1-44 11
44, 1-53 14
53, 1-62 17
62, 1-70 20
70, 1-85 23
85, 1- 27

4. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez

A távhőszolgáltatás körzetenkénti korlátozási sorrendje

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és annak Debrecen Megyei Jogú Város területén történő végrehajtása érdekében kiadott jelen rendelet 20. §-a és 21. §-a alapján a távhőszolgáltatás korlátozását az alábbiak szerint kell végrehajtani.

Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidejűleg az alacsonyabb korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani.

A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok figyelembevételével különböző lehet, pl.: primer tömegáram korlátozás, a melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás kizárása, a fűtési szabályozók beállítása, stb.

A korlátozási tervet egyéb felhasználók esetén évente, a lakossági felhasználók esetében pedig három évenként kell felülvizsgálni és szükség szerint pontosítani.

Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználói csoportok számát, azok csúcshőigényét és a korlátozható hőteljesítményt körzetenkénti bontásban a függelék tartalmazza.

A korlátozás végrehajtásához rendelkezésre álló maximális időtartamot részletes bontásban szintén a függelék tartalmazza.

Amennyiben a korlátozás elrendelésére munkaszüneti napon kerül sor, a végrehajtás időtartama 24 órával meghosszabbodik.

A távhőkorlátozási ütemterv egyes fokozataiban korlátozható hőteljesítmény a csúcshőigények alapján került meghatározásra.

A korlátozható hőteljesítmény a korlátozási időszak külső napi átlaghőmérsékletének függvényében változik, de arányaiban (%-ában) a rendeletben előírt mértékű.

A korlátozás magasabb fokozatának elrendelése esetén (2 - 3 - 4 fokozat), tekintettel az érintett felhasználói kör nagyságára a távhőszolgáltató a felhasználókat a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, napilapok) igénybevétele útján értesíti.

Függelékek:

1. sz. függelék: Kimutatás a felhasználói korlátozás alá nem eső egészségügyi - és szociális létesítményekről

2. sz. függelék: Kimutatás a felhasználói korlátozás 1. fokozatába sorolt üzemi és egyéb létesítményeket ellátó hőközpontokról

3. sz. függelék: Kimutatás a felhasználói korlátozás 2. fokozatába sorolt lakossági HMV termelői hőközpontokról

4. sz. függelék: Kimutatás a felhasználói korlátozás 3. fokozatába sorolt lakóépületeket ellátó hőközpontokról

5. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt területek

A távhőfejlesztésre kijelölt területek meghatározása utcákkal behatárolva

1. Debrecen északi része:

1.) Doberdó - Kartács - Komlóssy - Martonfalvi - Poroszlay - Bolyai - Mikszáth -Gyöngyösi - Thomas M.- Egyetem sgt.- Füredi - Dózsa Gy.- Hortobágy -Böszörményi utcák által határolt terület

2.) DE nagyerdei campus a DEOEC I. és II. telephelyével együtt

3.) Kassai - Laktanya - Táncsics - Lugosi - Hadházi - Baksay utcák által határolt terület

4.) Csemete - Honvéd - Darabos - Thaly K.- Péterfia - Hunyadi - Mester utcák által határolt terület

5.) Egyetem sgt. 11-13. sz. ingatlan területe

6.) Ibolya utca 3. ingatlan területe

7.) Böszörményi út 68. ingatlan területe

8.) Füredi út 98. ingatlan területe

9.) Böszörményi út 148-150. intézményi terület

10.) Bem tér 18/a. ingatlan területe

11.) Kassai út 25/b. ingatlan területe

12.) A Nagyerdei körút által határolt terület

13.) Egyetem tér 2. és Egyetem sugárút 75. ingatlanok területe

14.) Komlóssy út 45-47. ingatlan területe

15.) Böszörményi út 138. ingatlan területe

16.) Böszörményi út 6. ingatlan területe

17.) Böszörményi út 46-56., Hősök útja 1-3. ingatlanok területe

18.) Böszörményi út 2-4. ingatlan területe

19.) Füredi út 69. ingatlan területe

2. Debrecen keleti része:

1.) Hajnal - Dobozi - Virág - Dembinszky- Ótemető - nyíregyházi vasútvonal -Munkácsy utcák által határolt terület

2.) Bocskai tér

3.) Senyei O.- Árpád tér - Csapó - Pacsirta - Monostor - Berek utcák által határolt terület

4.) Faraktár - nyíregyházi vasútvonal - Vágóhíd - Hajnal utcák által határolt terület

5.) Budai Ézsaiás u. 8/a. ingatlan területe

6.) Szabó K. u. 3-5. ingatlan területe

7.) Vágóhíd u. 2. sz. ingatlan területe

8.) Vágóhíd - nyíregyházi vasútvonal - Wesselényi utcák által határolt terület

3. Debrecen belvárosi része:

1.) Erzsébet - Petőfi tér - Ispotály - Salétrom utcák által határolt terület

2.) Mester - Hunyadi - Péterfia - Kálvin tér - Piac - Erzsébet - Nyugati tehermentesítő utcák által határolt terület

3.) Petőfi tér - Piac - Kálvin tér - Péterfia - Egymalom - Rákóczi - Csapó - Berek -- Kígyó - Méliusz tér - Kossuth - Kandia - Szent Anna - Wesselényi utcák által határolt terület

4.) Tervezett Nyugati tehermentesítő út nyugati oldala

4. Debrecen nyugati része:

1.) Déli sor - István - Szoboszlói - Salétrom utcák által határolt terület

2.) Kishegyesi - István - Déli sor - Tócó csatorna által határolt terület

3.) Dorottya - Bartók - Pesti - Kishegyesi utcák által határolt terület

5. Debrecen déli része:

1.) Repülőtéri lakótelep

2.) Repülőtér üzemi területen kívüli „Ipari és Intézményi” terület

3.) Repülőtér üzemi terület

4.) Repülőtér és állomás között található - un. Majorsági - terület

5.) Ghilányi - Bégány - Epreskert utcák által határolt terület

6. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez * 

Szén-dioxid terhelési díj megállapítása alapjául szolgáló szén-dioxid kibocsátás számítása

1. A szén-dioxid terhelési díj fizetésére kötelezett a távhőtermelés szén-monoxid kibocsátásának és az általa felhasznált tüzelőanyag 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott szén-dioxid kibocsátás különbözete alapján köteles az adóhatóság által megállapított díjat megfizetni.

2. A díjfizetésre kötelezett a szén-dioxid kibocsátását az általa felhasznált tüzelőanyag Kormányrendeletben meghatározott normatíva alapján határozza meg:

a) Az éves tüzelőanyag felhasználását a Kormányrendeletben meghatározott, az adott tüzelőanyaghoz tartozó feltüntetett fűtőértékkel megszorozza, majd az így kapott „MJ” (megajoule) értéket 1000-el osztva, „GJ” értékre számítja.

Qtüzelőanyag= (Gtüzelőanyag x Htüzelőanag)/1000 [GJ

b) A 2. a) pont szerint hőenergia mennyiségre átszámított éves tüzelőanyag felhasználását megszorozza az adott tüzelőanyaghoz tartozó kibocsátási tényezővel. Az így kapott érték az általa kibocsátott szén-dioxidéves értéke „kg” egységben.

GCO2 = Qtüzelőanyag x KCO2 [kg

c) Az Adóhatóságnak a 2. b) pont szerint meghatározott éves kibocsátott szén-dioxid mennyiségből le kell vonni a Debreceni Erőműben ugyanilyen mennyiségű hőenergia megtermelése esetén kibocsátott szén-dioxid mennyiséget, melyet a 29/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján kell megállapítani.

GCO2 különbözet = GCO2 - (Qtüzelőanyag x erőmű fajlagos kibocsátása) [kg

ahol:

Qtüzelőanyag: a díjfizetésre kötelezett éves hőfelhasználása,

Gtüzelőanyag: a díjfizetésre kötelezett éves tüzelőanyag felhasználása,

Htüzelőanyag: a díjfizetésre kötelezett által felhasznált tüzelőanyag fűtőértéke,

GCO2: a díjfizetésre kötelezett éves szén-dioxid kibocsátása,

KCO2: a díjfizetésre kötelezett által felhasznált tüzelőanyaghoz tartozó kibocsátási tényező a Kormányrendelet szerint

GCO2 különbözet: a díjfizetésre kötelezett adóalapjául szolgáló többlet szén-dioxid kibocsátás.

7. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez * 

Kimutatás a felhasználói korlátozás alá nem eső egészségügyi és szociális létesítményekről

A B
1. Egészségügyi és szociális létesítmény címe Egészségügyi és szociális létesítmény megnevezése
2. 4024 Debrecen, Holló J. u. 9. Óvoda-Bölcsöde
3 4024 Debrecen, Varga u. 23. Bölcsöde
4. 4024 Debrecen, Petőfi tér 25. ANTSZ Rendelő
5. 4024 Debrecen, Varga u. 1. Orvosi rendelő + lakások
6 4024 Debrecen, Sas u. 2. Orvosi rendelő + lakások
7. 4024 Debrecen, Szent Anna u.13. Fogászati rendelő
8. 4029 Debrecen, Víztorony u. 11. Orvosi rendelő
9. 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u.4-6. Óvoda-Bölcsöde
10. 4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó K. u. 4. Bölcsöde
11. 4024 Debrecen, Burgundia u. 24. Orvosi rendelő
12. 4024 Debrecen, Blaháné u.10-16. Orvosi rendelő + Rendőrségi óvoda + lakások
13. 4029 Debrecen, Csapó u. 98. Orvosi rendelő + lakások
14. 4026 Debrecen, Perényi u. 1. Orvosi rendelő + irodák
15. 4026 Debrecen, Bethlen u. 11-17. Kenézy Gyula Rendelő Intézet
16. 4026 Debrecen, Darabos u. 20. Orvosi rendelő
17. 4026 Debrecen, Bethlen u. 36-38. Gyermek fogászat
18. 4026 Debrecen, Bethlen u. 42-44. Nőgyógyászat
19. 4026 Debrecen, Hajó u. 1. Óvoda-Bölcsöde
20. 4027 Debrecen, Ibolya u. 25. Orvosi rendelő
21. 4027 Debrecen, Ibolya u. 22. Reménysugár Csecsemőotthon
22. 4027 Debrecen, Ibolya u. 24. Gyermek rehabilitációs intézet
23. 4032 Debrecen, Füredi u. 42. Orvosi rendelő
24. 4027 Debrecen, Ibolya u. 19. Orvosi rendelő + lakások
25. 4027 Debrecen, Ősz u. 1. Óvoda-Bölcsöde
26. 4032 Debrecen, Jerikó u. 21-23. Egészségügyi Centrum
27. 4032 Debrecen, Jerikó u. 27. Orvosi rendelő
28. 4032 Debrecen, Lehel u.22. Orvosi ügyelet
29. 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 6. Bölcsöde
30. 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. KIFONI
31. 4032 Debrecen, Görgey u.5. Bölcsöde
32. 4031 Debrecen, Margit tér 7. Bölcsöde
33. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 1. Orvosi rendelő
34. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 3. Bölcsöde
35. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 88. Terápiás Ház
36. 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. DE-DEOEC (Klinikák)

8. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez * 

Kimutatás a felhasználói korlátozás 1. fokozatába sorolt üzemi és egyéb létesítményeket ellátó hőközpontokról

A B
1. Felhasználói korlátozás 1. fokozatába sorolt üzemi- és egyéb létesítményeket ellátó hőközpontok címe Felhasználói korlátozás 1. fokozatába sorolt üzemi- és egyéb létesítményeket ellátó hőközpontok
2. 4025 Debrecen, Barna u. 15. Magyar Közút Kht.
3. 4025 Debrecen, Piac u. 81. MKB Bank Rt.
4. 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. Civis Hotels Rt.
5. 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. Ügyvédi irodák
6. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
7. 4025 Debrecen, Petőfi tér 1/C. Magyar Posta Zrt.
8. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. Közületi blokk
9. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. Üzletek
10. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. SÉF-2000 Kft.
11. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. HÉLIKER Zrt.
12. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. Cívis Ház Rt.
13. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. Városi TV stúdió
14. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. Városi TV szerkesztőség
15. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 1. Debreceni Járásbíróság
16. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 1. Hajdú-Bihar Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet
17. 4024 Debrecen, Petőfi tér 23. UPC Magyarország Kft.
18. 4024 Debrecen, Piac u. 74. Üzletek fűtés és klíma
19. 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1. Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
20. 4024 Debrecen,Piac u. 54. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
21. 4024 Debrecen, Vármegyeháza u.5. Hajdúterv Kft.
22. 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 7. Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézet
23. 4024 Debrecen, Varga u. 5-7. Péchy Mihály Műszaki Középiskola
24. 4024 Debrecen, Szent A. u. 17. Csokonai Gimnázium
25. 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Deák Ferenc Kollégium
26. 4024 Debrecen, Petőfi tér 8. Erdey Grúz Tibor Vegyipari Kollégium
27. 4024 Debrecen, Piac u. 52. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
28. 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Adó és Pénzügyi ell. garázsok
29. 4024 Debrecen, Piac u. 32. Inter-Európa Bank Rt.
30. 4024 Debrecen, Piac u. 32. Intersport Kft. üzlet
31. 4024 Debrecen, Piac u. 34-36. Skála Debrecen Kft.
32. 4024 Debrecen, Piac u. 38. közületek
33. 4025 Debrecen, Piac u. 45. OTP fiók egy része
34. 4025 Debrecen, Piac u. 51. Citibank Rt.
35. 4025 Debrecen, Piac u. 49-51. Generali-Ingatlan Zrt.
36. 4025 Debrecen Arany J.u. 3. Oroszországi Föderáció Debreceni Főkonzulátus
37. 4024 Debrecen, Batthyány u. 1. üzletek
38. 4025 Debrecen, Piac u. 57. KDB Bank Rt.
39. 4025 Debrecen, Piac u. 61. Tanépszer General Kft. Üzletház
40. 4025 Debrecen, Piac u. 79. Civis Ház Rt. Irodaház
41. 4025 Debrecen, Miklós u. 1. Apolló mozi
42. 4025 Debrecen, Antall J u. 4. Debreceni Felebbviteli Főügyészség
43. 4025 Debrecen, Széchenyi u. 24. Debreceni Ítélőtábla
44. 4024 Debrecen, Piac u. 28. Magyar Rádió stúdió
45. 4024 Debrecen, Piac u. 24-26. Lorinvest Kft. Étterem
46. 4024 Debrecen, Piac u. 26. T Mobil Magyarország Rt.
47. 4024 Debrecen, Piac u. 28. Mix-Grill étterem
48. 4024 Debrecen, Piac u. 28. Pince üzletház
49. 4024 Debrecen, Piac u. 26-28. üzletek
50. 4024 Debrecen, Piac u. 22-24. Puszta 93 Kft. Étterem
51. 4024 Debrecen, Piac u. 22-24. Belvárosi étterem
52. 4024 Debrecen, Piac u. 22-24. Ifjúsági központ
53. 4024 Debrecen, Piac u. 22-24. +
4024 Debrecen, Kossuth u. 1-3.
Üzletek
54. 4024 Debrecen, Piac u. 20. Városháza étterem
55. 4024 Debrecen, Piac u. 20. DMJV Polgármesteri Hivatal
56. 4024 Debrecen, Dósa nádor tér 4-6. Minőségvizsgáló
57. 4024 Debrecen, Dósa nádor tér 2-4. volt ANTSZ
58. 4024 Debrecen, Kossuth u. 8. Üzletek közössége
59. 4024 Debrecen, Piac u. 18. MÁV Zrt. Igazgatóság
60. 4024 Debrecen, Piac u. 16. Paletta
61. 4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10. Inform média Kft.
62. 4025 Debrecen, Hal köz 2. HUNÉP üzletház
63. 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. Civis Hotels Rt. szálloda
64. 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. Rossmann Üzletház
65. 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. Fodrászipari Szövetkezet
66. 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 3. Red-Line Kft.
67. 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. Bartók terem
68. 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. Víg mozi
69. 4025 Debrecen, Piac u. 15. Zafir Hause Kft. (Matanza)
70. 4024 Debrecen, Csapó u. 2. Csillag csemege
71. 4024 Debrecen, Csapó u. 2. Douglas Kft. Illatszer üzlet
72. 4024 Debrecen, Csapó u. 4-6. Üzletek
73. 4024 Debrecen, Vár u. 4. Erstebank Rt.
74. 4024 Debrecen, Vár u. 1. Kodály Z. Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
75. 4024 Debrecen, Vár u. 3. Simonffy E. Általános Iskola
76. 4026 Debrecen, Piac u. 8. Bethlen G. Közgazdasági Szakközépiskola
77. 4026 Debrecen, Piac u. 8. Nagytemplomi Református Könyvesbolt
78. 4024 Debrecen, Vár u. 6/C. Külkereskedelmi Bank Rt.
79. 4024 Debrecen, Vár u. 6/A. Budapest Bank Rt.
80. 4024 Debrecen, Vár u. 8. Üzletek (szolg. Hkp-ban)
81. 4024 Debrecen, Vár u. 10/C. Üzletek
82. 4024 Debrecen, Vár u. 10. General Biztosító Rt.
83. 4024 Debrecen, Vár u. 10. Raiffeisen Bank Rt.
84. 4024 Debrecen, Vár u. 14/B. Karát üzlet
85. 4024 Debrecen, Vár u. 14/B. Szmirnoff étterem
86. 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DMJV Új Városháza
87. 4024 Debrecen,Vár u. 11. Fanny Line Kft.
88. 4024 Debrecen, Vár u. 7. K&H Biztosító Rt.
89. 4026 Debrecen, Kálvin tér 1. Kálvin téri üzletház
90. 4030 Debrecen, Szabó K. u.1. Energo-Holding Kft.
91. 4030 Debrecen, Híd u. 2. E-ON TITÁSZ Zrt.
92. 4030 Debrecen, Szabó K. u. 3-5. Petőfi Sándor Általános Iskola
93. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8. Baross Gábor Szakképző Intézet
94. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8. Baross Gábor Szakképző Intézet tanműhely
95. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. DILK Kft. telephelye
96. 4024 Debrecen, Szombathi I. u. 12. Tóth Árpád Gimnázium
97. 4024 Debrecen, Sumen u. 1-3. Gulyás Pál Kollégium
98. 4024 Debrecen, Szent Anna u.31. WILBERTZ Mérnökiroda
99. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. E-ON TITÁSZ Zrt.
100. 4024 Debrecen, Kossuth u. 35. Dóczi G. Református Gimnázium
101. 4024 Debrecen, Kossuth u. 35. DE Gyakorló Általános Iskola
102. 4024 Debrecen, Kossuth u. 44. Bányai J. Általános Iskola
103. 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. Benedek Elek Általános Iskola
104. 4029 Debrecen, Munkácsi u. 4. Bocskai István Általános Iskola
105. 4029 Debrecen, Víztorony u.11. ABC, Presszó
106. 4029 Debrecen, Víztorony u. 11. Szervíz épület
107. 4029 Debrecen, Víztorony u. 11. Könyvtár
108. 4029 Debrecen, Víztorony u. 11. ABIGÉL Többcélú Intézet
109. 4029 Debrecen, Víztorony u. 3. Brassai Sámuel Szakközép Iskola
110. 4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó K. u. 4. Brassai Sámuel Kisiskola
111. 4028 Debrecen, Ótemető u.2-4. DE Műszaki Főiskolai Kar
112. 4024 Debrecen, Blaháné u. 17. KFRTF Kollégium
113. 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság
114. 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 3. Valcer Táncstúdió
115. 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. Gyermek Könyvtár
116. 4024 Debrecen, Blaháné u. 1. Fűvészkert étterem
117. 4024 Debrecen, Blaháné u. 2. DKV Közlekedési Zrt.
118. 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala
119. 4024 Debrecen, Kossuth u. 10. Csokonai Színház
120. 4024 Debrecen, Liszt Ferenc tér 3. Ady Endre Gimnázium
121. 4024 Debrecen, Burgundia u.1. Beregszászi P. Szakképző Iskola
122. 4024 Debrecen, Csapó u. 33-35. Erdey Grúz T. Vegyipari Iskola
123. 4029 Debrecen, Csapó u. 110. Héliker Zrt.
124. 4028 Debrecen, Kassai út 25. Povolny F. Szakképző Intézet
125. 4028 Debrecen, Kassai út. 26. Debreceni Egyetem Campus épületei
126. 4028 Debrecen, Kassai út 28. Főnix Rendezvénycsarnok
127. 4028 Debrecen, Kassai út 30-32. Hódos Imre Sportcsarnok
128. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
129. 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Hunyadi J. Általános Iskola
130. 4032 Debrecen, Oláh G. u. 5. Debreceni Sportcentrum Kht. Épületei
131. 4032 Debrecen, Oláh G. u. 3. Viktória Étterem
132. 4032 Debrecen, Ady E. sgrt. 1. Nagyerdei Kulturpark Nonprofit Kft.
133. 4032 Debrecen, Pallagi út 5. Erdő-Term Nagyerdő Gyógyszálló Kft.
134. 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. Debreceni Gyógyfürdő Kft.
135. 4024 Debrecen, Rákóczi u. 2-22. Vásárcsarnok
136. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 17. Hunyadi János Általános Iskola
137. 4026 Debrecen, Péterfia u. 5-7. KFRTF Főiskola
138. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 13. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
139. 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Társas Irodaház
140. 4026 Debrecen, Kálvin tér 13. Vojtina Bábszínház
141. 4026 Debrecen, Péterfia u. 2. SZIRTÉP Kft.
142. 4026 Debrecen, Péterfia u. 18. Debrecen 2000 Kft. (Pláza)
143. 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Debreceni Református Kollégium
144. 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Megyei Egészségügyi Pénztári Szakigazgatási Szerv
145. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 1-3. Kölcsey Központ
146. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u.1-3. Kölcsey Kong. Központ
147. 4026 Debrecen, Hunyadi J.u. 1-3. Lycium Hotel épület
148. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 1-3. Kölcsey Irodaépület
149. 4026 Debrecen, Déri tér 1. Déri Múzeum
150. 4026 Debrecen, Bethlen u. 5-7. M. Telekom Rt. (új épület)
151. 4025 Debrecen, Hatvan u. 15. MNB
152. 4026 Debrecen, Múzeum u. 3. Magyar Posta Zrt.
153. 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. M. Telekom Rt. (régi épület)
154. 4025 Debrecen, Piac u. 1-3. Unió Áruház
155. 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4. OTP Rt.
156. 4025 Debrecen, Piac u. 7-9. OTP Rt.
157. 4026 Debrecen, Thaly K. u. 10-12. Óvoda
158. 4032 Debrecen, Pallagi út 3. Nagyerdei Óvoda
159. 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. TIVIZIG
160. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. Debreceni Vízmű Rt.
161. 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. TIKÖFE Székház
162. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 10. Könyvesbolt
163. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 4. Geodézia
164. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 10. Lilla bár
165. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 2. Héliker Zrt.
166. 4027 Debrecen, Egyetem sgrt. 13. UNI-HOTEL
167. 4026 Debrecen, Mester u. 1. Route 66 Söröző
168. 4026 Debrecen, Hajó u. 18-20. Arany J. Általános Iskola
169. 4027 Debrecen, Dózsa Gy. u. 2. Vénkerti Általános Iskola
170. 4027 Debrecen, Vénkert u. 2. Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép Iskola
180. 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. Alföldi Nyomda Rt.
181. 4026 Debrecen, Gyergyó u. 10. Üzletház
182. 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-25. Diószegi S. Szakközép Iskola
183. 4027 Debrecen, Böszörményi út 27. HADÉP Kft.
184. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 6. Vénkerti Általános Iskola
185. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 4. Óvoda és Kisiskola
186. 4032 Debrecen, Füredi u. 44. Tipp-Topp Kft.
187. 4032 Debrecen, Füredi u. 44. Debreceni Egyetem
188. 4027 Debrecen, Dózsa Gy. u. 20. Domus Lánc Kft.
189. 4027 Debrecen, Borsos J. Tér 1. Irodalmi múzeum
190. 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. Ibolya u.-i Általános Iskola
191. 4027 Debrecen, Ibolya u. 23. Üzletek
192. 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. Capillano Kft. Étterem + konyha
193. 4032 Debrecen, Füredi u. 98. Medicor telephely
194. 4032 Debrecen, Jerikó u. 13. Héliker Zrt.
195. 4032 Debrecen, Jerikó u. 1-11. Üzletház
196. 4027 Debrecen, Füredi u. 51. Ibero T. Rex Kft.
197. 4032 Debrecen, Füredi u.39. Tiszántúli Református Egyház
198. 4032 Debrecen, Füredi u. 43. OTP Rt.
199. 4027 Debrecen, Füredi u. 27. Malompark-Piac épület
200. 4027 Debrecen, Füredi u. 27. Malompark
201. 4027 Debrecen, Füredi u. 59. Üzletház
202. 4027 Debrecen, Sétakert. 1-3. Könnyűipari Szakközépiskola
203. 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. Dienes L. Egészségügyi Szakközépiskola
204. 4032 Debrecen, Lehel u. 22. Gyógyszertár
205. 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Óvoda
206. 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19. UNOK Általános Iskola Diákotthon és Óvoda
207. 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49. DAB Székház
208. 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 45. Nyugdíjas ház
209. 4032 Debrecen, Egyetem tér 2. Debreceni Egyetem
210. 4032 Debrecen, Komlóssy u. 45. Debreceni Egyetem
211. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 6. DH Zrt. Épület
212. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 6/a. Délibáb Áruház Ing. Rt.
213. 4032 Debrecen, Bólyai u. 29. Bólyai Általános Iskola
214. 4032 Debrecen, Civis u. 18. DH Zrt. Épület
215. 4032 Debrecen, Civis u. 18. Posta
216. 4032 Debrecen, Böszörményi út 150. Árpád Vezér Általános Iskola
217. 4032 Debrecen, Doberdó u. 1/A. Héliker Zrt.
218. 4032 Debrecen, Békessy B. u. 12. Csokonai Gimnázium
219. 4032 Debrecen, Görgey u. 22. DH Zrt. Épület
220. 4032 Debrecen, Görgey u. 7. Óvoda
221. 4031 Debrecen, Déli sor 4. MÁV Rt. Pályagazd. Főn.
222. 4031 Debrecen, Derék u. 48. SÉF-2000 Kft. Presszó
223. 4031 Debrecen, Derék u. 33. Debreceni Jégcsarnok Kft.
224. 4031 Debrecen, Margit tér 19. DH-Szerviz Kft. Uszoda
225. 4031 Debrecen, Holló L. sétány 8. Holló emlékház
226. 4031 Debrecen, Holló L. sétány 6. Medgyessy F. Gimnázium
227. 4031 Debrecen, Margit tér 19. II. sz. Iskola
228. 4031 Debrecen, Margit tér 19. I. sz. Iskola
229. 4031 Debrecen, Margit tér 19. Iskola-tornaterem
230. 4031 Debrecen, Margit tér 19. Iskola konyha
231. 4031 Debrecen, Margit tér 19. I-II. Óvodák
232. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 4. Héliker Zrt.
233. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 17. Héliker Zrt.
234. 4031 Debrecen, István út 59. Magyar Posta Zrt.
235. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 44. Söröző
236. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. Vörösmarty M. Általános Iskola
237. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4. Kazinczy F. Általános Iskola
238. 4031 Debrecen, Kishegyesi u.44. Héliker Zrt.
239. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 13-14. Gyógyszertár
240. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 13. TESCO bővítés
241. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 13-17. Electro World Áruház
242. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 3. Óvoda

9. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez * 

Kimutatás a felhasználói korlátozás 2. fokozatába sorolt lakossági HMV termelői hőközpontokról

1. 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.,

2. 4025 Debrecen, Petőfi tér 1-4.,

3. 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. (Barna u.-i HMV blokk),

4. 4025 Debrecen, Ispotály u. 3.,

5. 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.,

6. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2-4.,

7. 4024 Debrecen, Piac u. 74.,

8. 4024 Debrecen, Piac u. 68.,

9. 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 10.,

10. 4024 Debrecen, Piac u. 58.,

11. 4024 Debrecen, Jászai u. 9.,

12. 4024 Debrecen, Jászai M. tér 6.,

13. 4024 Debrecen, Piac u. 34-36.,

14. 4025 Debrecen, Arany J. u. 4.,

15. 4025 Debrecen, Piac u. 41.,

16. 4024 Debrecen, Piac u. 26-28.,

17. 4024 Debrecen, Piac u. 22-24.,

18. 4024 Debrecen, Sas u. 2.,

19. 4024 Debrecen, Csapó u. 1.,

20. 4025 Debrecen, Piac u. 19.,

21. 4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 3-5.,

22. 4024 Debrecen, Csapó u. 2.,

23. 4024 Debrecen, Csapó u. 4-6.,

24. 4026 Debrecen, Kálvin tér Kálvin téri üzletház,

25. 4024 Debrecen, Teleki u. 38.,

26. 4024 Debrecen, Teleki u. 24.,

27. 4024 Debrecen, Teleki u. 21.,

28. 4024 Debrecen, Haláp u. 6.,

29. 4024 Debrecen, Haláp u. 4.,

30. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 34.,

31. 4029 Debrecen, Dienes J. u. 27.,

32. 4029 Debrecen, Dienes J. u. 25.,

33. 4029 Debrecen, Víztorony u.11.,

35. 4029 Debrecen, Mata J. u. 1.,

36. 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 3.,

37. 4024 Debrecen, Blaháné u. 3.,

38. 4029 Debrecen, Csapó u. 37.,

39. 4029 Debrecen, Csapó u. 78.,

40. 4029 Debrecen, Sennyei Oláh I. u. 39-41.,

41. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u.9-11.,

42. 4026 Debrecen, Múzeum u. 4.,

43. 4025 Debrecen, Hatvan u. 1.,

44. 4025 Debrecen, Piac u. 1-3.,

45. 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.,

46. 4025 Debrecen, Piac u. 7-9.,

47. 4025 Debrecen, Hatvan u. 6.,

48. 4026 Hunyadi J. u. 12.,

49. 4026 Debrecen, Bethlen u. 47-49.,

50. 4027 Debrecen, Egyetem sgrt. 11/A.,

51. 4026 Debrecen, Mester u. 7-9.,

52. 4026 Debrecen, Hajó u. 2-4.,

53. 4026 Debrecen, Mester u. 3-5.,

54. 4026 Debrecen, Hajó u. 6-8.,

55. 4026 Debrecen, Hajó u. 10-12.,

56. 4026 Debrecen, Hajó u. 14-16.,

57. 4026 Debrecen, Bethlen u. 36-38.,

58. 4026 Debrecen, Bethlen u. 42-44.,

59. 4026 Debrecen, Bethlen u. 48-50.,

60. 4026 Debrecen, Csemete u. 1.,

61. 4026 Debrecen, Csemete u. 3.,

62. 4026 Debrecen, Csemete u. 5.,

63. 4026 Debrecen, Csemete u. 7.,

64. 4026 Debrecen, Gyergyó u. 2-10. üzletház,

65. 4026 Debrecen, Gyergyó u. 9.,

66. 4026 Debrecen, Gyergyó u. 3.,

67. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 7.,

68. 4026 Debrecen, Hortobágy u 9.,

69. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 11.,

70. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 5.,

71. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 3.,

72. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 1.,

73. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 13.,

74. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 17.,

75. 4027 Debrecen, Domonkos L. u.6.,

76. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 8.,

77. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 1-3.,

78. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 5-7.,

79. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 9-11.,

80. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 13-15.,

81. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 20-22.,

82. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 24-26.,

83. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 28-30.,

84. 4027 Debrecen, Domonkos L. u. 32-34.,

85. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 29-31.,

86. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 33-35.,

87. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 25.,

88. 4032 Debrecen, Füredi u. 50.,

89. 4032 Debrecen, Füredi u. 60.,

90. 4032 Debrecen, Füredi u. 62.,

91. 4027 Debrecen, Böszörményi út 33.,

92. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 17-21.,

93. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 13-15.,

94. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 9-11.,

95. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 1-7.,

96. 4027 Debecen, Dózsa Gy. u. 12.,

97. 4027 Debrecen, Ibolya u. 5-13.,

98. 4027 Debrecen, Ibolya u. 19.,

99. 4027 Debrecen, Ibolya u. 23.,

100. 4032 Debrecen, Böszörményi út 68.,

101. 4032 Debrecen, Lehel u. 4-6.,

102. 4032 Debrecen, Lehel u. 2.,

103. 4032 Debrecen, Füredi u. 49.,

104. 4032 Debrecen, Füredi u. 45.,

105. 4032 Debrecen, Füredi u. 41.,

106. 4032 Debrecen, Lehel u. 8. I. sz.,

107. 4032 Debrecen, Jerikó u.27/A. II. sz.,

108. 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 45.,

109. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 6.,

110. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 7.,

111. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 8.,

112. 4032 Debrecen, Böszörményi út 81.,

113. 4032 Debrecen, Böszörményi út 93.,

114. 4032 Debrecen, Borbíró tér 2.,

115. 4032 Debrecen, Civis u. 2.,

116. 4032 Debrecen, Civis u. 4.,

117. 4032 Debrecen, Civis u. 6.,

118. 4032 Debrecen, Civis u. 8.,

119. 4032 Debrecen, Civis u. 10.,

120. 4032 Debrecen, Civis u. 12.,

121. 4032 Debrecen, Civis u. 14.,

122. 4032 Debrecen, Civis u. 16.,

123. 4032 Debrecen, Civis u. 18.,

124. 4032 Debrecen, Borbíró tér 5.,

125. 4032 Debrecen, Borbíró tér 6.,

126. 4032 Debrecen, Borbíró tér 8.,

127. 4032 Debrecen, Civis u. 3.,

128. 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 5.,

129. 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 3.,

130. 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 1.,

131. 4032 Debrecen, Civis u. 5.,

132. 4032 Debrecen, Civis u. 7.,

133. 4032 Debrecen, Civis u. 9.,

134. 4032 Debrecen, Civis u. 11.,

135.4032 Debrecen, Civis u. 13.,

136. 4032 Debrecen, Civis u. 15.,

137. 4032 Debrecen, Civis u. 17.,

138. 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 10.,

139. 4032 Debrecen, Görgey u. 2.,

140. 4032 Debrecen, Görgey u. 4.,

141. 4032 Debrecen, Görgey u. 6.,

142. 4032 Debrecen, Görgey u. 8.,

143. 4032 Debrecen, Görgey u. 10.,

144. 4032 Debrecen, Görgey u. 12.,

145. 4032 Debrecen, Görgey u. 14.,

146. 4032 Debrecen, Görgey u. 16.,

147. 4032 Debrecen, Görgey u. 18.,

148. 4032 Debrecen, Görgey u. 20.,

149. 4032 Debrecen, Görgey u. 9.,

150. 4032 Debrecen, Görgey u. 11.,

151. 4032 Debrecen, Kartács u. 6.,

152. 4032 Debrecen, Kartács u. 4.,

153. 4032 Debrecen, Kartács u. 2.,

154. 4032 Debrecen, Békéssy B. u. 10.,

155. 4032 Debrecen, Békéssy B. u. 8.,

156. 4032 Debrecen, Böszörméyi út 103.,

157. 4032 Debrecen, Böszörményi út 105.,

158. 4032 Debrecen, Böszörményi út 111.,

159. 4032 Debrecen, Böszörményi út 115.,

160. 4032 Debrecen, Böszörményi út 119.,

161. 4032 Debrecen, Doberdó u. 3.,

162. 4032 Debrecen, Doberdó u. 9.,

163. 4031 Debrecen, Derék u. 253.,

164. 4031 Debrecen, Derék u. 233.,

165. 4031 Debrecen, Derék u. 203.,

166. 4031 Debrecen, Derék u. 165.,

167. 4031 Debrecen, Derék u. 155.,

168. 4031 Debrecen, Derék u. 131.,

169. 4031 Debrecen, Derék u. 105.,

170. 4031 Debrecen, Derék u. 73.,

171. 4031 Debrecen, Derék u. 51.,

172. 4031 Debrecen, Egressy B. tér 5.,

173. 4031 Debrecen, István út 97. II. sz.,

174. 4031 Debrecen, Derék u. 106. I. sz.,

175. 4031 Debrecen, István út 27. IV. sz.,

176. 4031 Debrecen, Derék u. 24. III. sz.

10. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez * 

Kimutatás a felhasználói korlátozás 3. fokozatába sorolt lakóépületeket ellátó hőközpontokról

1. 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 15-17.,

2. 4025 Debrecen, Petőfi tér 1-4.,

3. 4025 Debrecen, Piac u. 71.,

4. 4025 Debrecen, Piac u. 73.,

5. 4025 Debrecen, Piac u. 75.,

6. 4025 Debrecen, Piac u. 77.,

7. 4025 Debrecen, Piac u. 81.,

8. 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. lakóépület 22 emeletes,

9. 4024 Debrecen, Petőfi tér 16-19.,

10. 4024 Debrecen, Holló J. u. 5-7.,

11. 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21.,

12. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2-4. lakóépület,

13. 4024 Debrecen, Piac u. 70-72.,

14. 4024 Debrecen, Holló J. u. 2-4.,

15. 4024 Debrecen, Piac u. 68.,

16. 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 11.,

17. 4024 Debecen, Vármegyeháza u. 10.,

18. 4024 Debrecen, Piac u. 56.,

19. 4024 Debrecen, Piac u. 58. lakóépület,

20. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 8.,

21. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 10-12.,

22. 4024 Debrecen Jászai u. 9.,

23. 4024 Debrecen, Piac u. 40.,

24. 4024 Debrecen, Jászai M. tér 2-4.,

25. 4024 Debrecen, Jászai M. tér 1-3-5.,

26. 4024 Debrecen, Jászai M. tér 6.,

27. 4024 Debrecen, Piac u. 30. lakások,

28. 4024 Debrecen, Piac u. 34-36. lakások,

29. 4025 Debrecen, Piac u. 43. lakások,

30. 4025 Debrecen, Piac u. 45-47. lakások,

31. 4025 Debrecen, Arany J. u. 4.,

32. 4025 Debrecen, Piac u. 41. lakások,

33. 4024 Debrecen, Piac u. 26. lakások,

34. 4024 Debrecen, Piac u. 28. lakások,

35. 4024 Debrecen, Kossuth u. 3-17. hkp. Blokk,

36. 4024 Debrecen, Kossuth u. 3. lakások,

37. 4024 Debrecen, Kossuth u. 5. lakások,

38. 4024 Debrecen, Kossuth u. 7. lakások,

39. 4024 Debrecen, Kossuth u. 9. lakások,

40. 4024 Debrecen, Kossuth u. 11. lakások,

41. 4024 Debrecen, Kossuth u. 13. lakások,

42. 4024 Debrecen, Kossuth u. 15. lakások,

43. 4024 Debrecen, Batthyány u. 1. lakások,

44. 4024 Debrecen, Piac u. 22-24. + Kossuth u.3/A. lakások,

45. 4024 Debrecen, Csapó u. 1.,

46. 4025 Debrecen, Piac u. 17.,

47. 4025 Debrecen, Piac u. 19.,

48. 4025 Debrecen, Piac u. 21-23.,

49. 4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 3-5.,

50. 4024 Debrecen, Csapó u. 2. lakások,

51. 4026 Debrecen, Piac u. 10. lakások,

52. 4024 Debrecen, Csapó u. 4-6. lakások,

53. 4024 Debrecen, Teleki u. 38.,

54. 4024 Debrecen, Teleki u. 24.,

55. 4024 Debrecen, Teleki u. 8.,

56. 4024 Debrecen, Sumen u. 24.,

57. 4024 Debrecen, Haláp u. 9.,

58. 4024 Debrecen, Wesselényi u.37.,

59. 4024 Debrecen, Haláp u. 10.,

60. 4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 12.,

61. 4024 Debrecen, Teleki u. 9.,

62. 4024 Debrecen, Sumen u. 12.,

63. 4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 15.,

64. 4024 Debrecen, Szombathi I. u. 5.,

65. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 34-38.,

66. 4024 Debrecen, Kandia u. 13.,

67. 4024 Debrecen, Kandia u. 9.,

68. 4024 Debrecen, Kandia u. 5.,

69. 4024 Debrecen, Kandia u. 3.,

70. 4024 Debrecen, Kandia u. 1.,

71. 4024 Debrecen, Klaipeda u. 16.,

72. 4024 Debrecen, Klaipeda u. 12.,

73. 4024 Debrecen, Klaipeda u. 8.,

74. 4024 Debrecen, Klaipeda u. 4.,

75. 4024 Debrecen, Kossuth u. 45.,

76. 4024 Debrecen, Kossuth u. 47.,

77. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 32.,

78. 4029 Debrecen, Dienes J. u. 27.,

79. 4029 Debrecen, Dienes J. u. 25.,

80. 4029 Debrecen, Víztorony u. 17.,

81. 4029 Debrecen, Fényes udvar 5.,

82. 4029 Debrecen, Fényes udvar 7.,

83. 4029 Debrecen, Fényes udvar 10.,

84. 4029 Debrecen, Fényes udvar 12.,

85. 4029 Debrecen, Fényes udvar 13.,

86. 4029 Debrecen, Fényes udvar 15.,

87. 4029 Debrecen, Fényes udvar 17.,

88. 4029 Debrecen, Fényes udvar 1.,

89. 4029 Debrecen, Fényes udvar 2.,

90. 4029 Debrecen, Fényes udvar 3.,

91. 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u. 11.,

92. 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u. 9.,

93. 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u. 7.,

94. 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u. 5.,

95. 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u. 3.,

96. 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u. 1.,

97. 4029 Debrecen, Boka K. u. 3.,

98. 4029 Debrecen, Boka K. u. 9.,

99. 4029 Debrecen, Boka K. u. 11.,

100. 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 5/A.,

101. 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 5/C.,

102. 4024 Debrecen, Burgundia u. 18.,

103. 4024 Debrecen, Burgundia u. 22.,

104. 4024 Debrecen, Kossuth u. 36.,

105. 4024 Debrecen, Kossuth u. 38.,

106. 4024 Debrecen, Blaháné u. 3.,

107. 4029 Debrecen, Csapó u. 37.,

108. 4024 Debrecen, Burgundia u. 4.,

109. 4029 Debrecen, Csapó u. 72.,

110. 4029 Debrecen, Csapó u. 76.,

111. 4029 Debrecen, Csapó u. 75.,

112. 4029 Debrecen, Csapó u. 79.,

113. 4029 Debrecen, Csapó u. 83.,

114. 4029 Debrecen, Csapó u. 85.,

115. 4029 Debrecen, Monostor u. 8.,

116. 4029 Debrecen, Csapó u. 80.,

117. 4029 Debrecen, Csapó u. 84.,

118. 4029 Debrecen, Csapó u. 88.,

119. 4029 Debrecen, Csapó u. 92.,

120. 4029 Debrecen, Csapó u. 96.,

121. 4029 Debrecen, Csapó u. 102.,

122. 4029 Debrecen, Csapó u. 106.,

123. 4029 Debrecen, Sennyei Oláh I. u. 39.,

124. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 9-11.,

125. 4026 Debrecen, Múzeum u. 4.,

126. 4025 Debrecen, Piac u. 1-3. lakások,

127. 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4. lakások,

128. 4025 Debrecen, Piac u. 7-9. lakások,

129. 4025 Debrecen, Hatvan u. 6.,

130. 4026 Debrecen, Darabos u. 4.,

131. 4026 Debrecen, Darabos u. 6.,

132. 4026 Debrecen, Darabos u. 8.,

133. 4026 Debrecen, Darabos u. 10.,

134. 4026 Debrecen, Darabos u. 12.,

135. 4026 Debrecen, Darabos u. 14.,

136. 4026 Debrecen, Darabos u. 16.,

137. 4026 Debrecen, Darabos u. 18.,

138. 4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 12.,

139. 4026 Debrecen, Hunyadi u. 2-4.,

140. 4026 Debrecen, Bethlen u. 27-29.,

141. 4026 Debrecen, Bethlen u. 31.,

142. 4026 Debrecen, Bethlen u. 33.,

143. 4026 Debrecen, Bethlen u. 35.,

144. 4026 Debrecen, Bethlen u. 37.,

145. 4026 Debrecen, Bethlen u. 39.,

146. 4026 Debrecen, Bethlen u. 41.,

147. 4026 Debrecen, Bethlen u. 43.,

148. 4026 Debrecen, Bethlen u. 47-49. Tiszti ház,

149. 4027 Debrecen, Egyetem sgrt. 11/A.,

150. 4026 Debrecen, Hajó u. 2-4.,

151. 4026 Debrecen, Mester u. 3-5.,

152. 4026 Debrecen, Hajó u. 6-8.,

153. 4026 Debrecen, Hajó u. 10-12.,

154. 4026 Debrecen, Hajó u. 14-16.,

155. 4026 Debrecen, Bethlen u. 36-38. lakások,

156. 4026 Debrecen, Bethlen u. 42-44. lakások,

157. 4026 Debrecen, Bethlen u. 48-50.,

158. 4026 Debrecen, Bethlen u. 52-56.,

159. 4026 Debrecen, Csemete u. 1.,

160. 4026 Debrecen, Csemete u. 3.,

161. 4026 Debrecen, Csemete u. 5.,

162. 4026 Debrecen, Csemete u. 7.,

163. 4026 Debrecen, Gyergyó u. 9.,

164. 4026 Debrecen, Gyergyó u. 3.,

165. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 7.,

166. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 9.,

167. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 11.,

168. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 5.,

169. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 3.,

170. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 1.,

171. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 13.,

172. 4026 Debrecen, Hortobágy u. 17.,

173. 4027 Debrecen, Domokos L. u. 6.,

174. 4027 Debrecen, Domokos L. u. 8.,

175. 4027 Debrecen, Domokos L. u. 1-3.,

176. 4027 Debrecen, DomokosL. u. 5-7.,

177. 4027 Debrecen, Domokos L. u. 9-11.,

178. 4027 Debrecen, Domokos L. u. 13-15.,

179. 4027 Debrecen, Domokos L. u. 20-22.,

180. 4027 Debrecen, Domokos L. u. 24-26.,

181. 4027 Debrecen, Domokos L. u. 28-30.,

182. 4027 Debrecen, Domkos L. u. 32-34.,

183. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 29-31.,

184. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 33-35.,

185. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 25.,

186. 4032 Debrecen, Füredi u. 50.,

187. 4032 Debrecen, Füredi u. 60.,

188. 4032 Debrecen Füredi u.64.,

189. 4027 Debrecen, Böszörményi út 33.,

190. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 19.,

191. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 13-15.,

192. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 9-11.,

193. 4027 Debrecen, Sinai M. u. 1-7.,

194. 4027 Debrecen, Dózsa Gy. u. 12.,

195. 4027 Debrecen, Ibolya u. 5-13.,

196. 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. Főépület (lakások),

197. 4032 Debrecen, Lehel u. 4-6.,

198. 4032 Debrecen, Lehel u. 2.,

199. 4032 Debrecen, Füredi u. 49.,

200. 4032 Debrecen, Füredi u. 45.,

201. 4032 Debrecen, Füredi u. 41.,

202. 4032 Debrecen, Lehel u. 10.,

203. 4032 Debrecen, Lehel u. 14.,

204. 4032 Debrecen, Jerikó u. 15.,

205. 4032 Debrecen, Jerikó u. 8-10.,

206. 4032 Debrecen, Jerikó u. 6.,

207. 4032 Debrecen, Jerikó u. 2.,

208. 4027 Debrecen, Füredi u. 67.,

209. 4027 Debrecen, Füredi u. 71.,

210. 4027 Debrecen, Füredi u. 75.,

211. 4032 Debrecen, Böszörményi út 41.,

212. 4032 Debrecen, Böszörményi út 49.,

213. 4032 Debrecen, Jerikó u. 12-14.,

214. 4032 Debrecen, Menyhárt J. tér 4.,

215. 4032 Debrecen, Jerikó u.16-18.,

216. 4032 Debrecen, Jerikó u. 20.,

217. 4032 Debrecen, Jerikó u. 36.,

218. 4032 Debrecen, Jerikó u. 34.,

219. 4032 Debrecen, Jerikó u. 32.,

220. 4032 Debrecen, Jerikó u. 30.,

221. 4032 Debrecen, Jerikó u. 28.,

222. 4032 Debrecen, Jerikó u. 26.,

223. 4032 Debrecen, Jerikó u. 24.,

224. 4032 Debrecen, Jerikó u. 22.,

225. 4032 Debrecen, Menyhárt J. tér 8.,

226. 4032 Debrecen Menyhárt J. tér 9.,

227. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 4.,

228. 4032 Debrecen, Böszörményi út 69.,

229. 4032 Debrecen, Böszörményi út 61.,

230. 4032 Debrecen, Jerikó u. 25.,

231. 4032 Debrecen, Lehel u. 24.,

232. 4032 Debrecen, Lehel u. 20.,

233. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 7.,

234. 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 8.,

235. 4032 Debrecen, Böszörményi út 81.,

236. 4032 Debrecen, Böszörményi út 93.,

237. 4032 Debrecen, Borbíró tér 2.,

238. 4032 Debrecen, Civis u. 2.,

239. 4032 Debrecen, Civis u. 4.,

240. 4032 Debrecen, Civis u. 6.,

241. 4032 Debrecen, Civis u. 8.,

242. 4032 Debrecen, Civis u. 10.,

243. 4032 Debrecen, Civis u. 12.,

244. 4032 Debrecen, Civis u. 14.,

245. 4032 Debrecen, Civis u. 16.,

246. 4032 Debrecen, Borbíró tér 5.,

247. 4032 Debrecen, Borbíró tér 6.,

248. 4032 Debrecen, Borbíró tér 8.,

249. 4032 Debrecen, Civis u. 3.,

250. 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 5.,

251. 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 3.,

252. 4032 Debrecen, Károlyi M. u. 1.,

253. 4032 Debrecen, Civis u. 5.,

254. 4032 Debrecen, Civis u. 7.,

255. 4032 Debrecen, Civis u. 9.,

256. 4032 Debrecen, Civis u. 11.,

257. 4032 Debrecen, Civis u. 13.,

258. 4032 Debrecen, Civis u. 15.,

259. 4032 Debrecen, Civis u. 17.,

260. 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 8.,

261. 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 2.,

262. 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 75.,

263. 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 81.,

264. 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 85.,

265. 4032 Debrecen, Békéssy B. u. 1.,

266. 4032 Debrecen, Békéssy B. u. 5.,

267. 4032 Debrecen, Komlóssy u. 96.,

268. 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 14.,

269. 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 18.,

270. 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 22.,

271. 4032 Debrecen, Komlóssy u. 78.,

272. 4032 Debrecen, Komlóssy u. 82.,

273. 4032 Debrecen, Görgey u. 2.,

274. 4032 Debrecen, Görgey u. 4.,

275. 4032 Debrecen, Görgey u. 6.,

276. 4032 Debrecen, Görgey u. 8.,

277. 4032 Debrecen, Görgey u. 10.,

278. 4032 Debrecen, Görgey u. 12.,

279. 4032 Debrecen, Görgey u. 14.,

280. 4032 Debrecen, Görgey u. 16.,

281. 4032 Debrecen, Görgey u. 18.,

282. 4032 Debrecen, Görgey u. 20.,

283. 4032 Debrecen, Görgey u. 9.,

284. 4032 Debrecen, Görgey u. 11.,

285. 4032 Debrecen, Kartács u. 6.,

286. 4032 Debrecen, Kartács u. 4.,

287. 4032 Debrecen, Kartács u. 2.,

288. 4032 Debrecen, Békéssy B. u. 10.,

289. 4032 Debrecen, Békéssy B. u. 8.,

290. 4032 Debrecen, Böszörményi út 103.,

291. 4032 Debrecen, Böszörményi út 105.,

292. 4032 Debrecen, Böszörményi út 111.,

293. 4032 Debrecen, Böszörményi út 115.,

294. 4032 Debrecen, Böszörményi út 119.,

295. 4032 Debrecen, Doberdó u. 3.,

296. 4032 Debrecen, Doberdó u. 9.,

297. 4031 Debrecen, Derék u. 253.,

298. 4031 Debrecen, Derék u. 259.,

299. 4031 Debrecen, Derék. u. 243.,

300. 4031 Debrecen, Sárvári Pál u. 100.

301. 4031 Debrecen, Derék u. 233.,

302. 4031 Debrecen, Derék u. 237.,

303. 4031 Debrecen, Derék u. 225.,

304. 4031 Debrecen, Derék u. 217.,

305. 4031 Debrecen, Derék u. 203.,

306. 4031 Debrecen, Derék u. 211.,

307. 4031 Debrecen, Derék u. 193.,

308. 4031 Debrecen, Derék u. 189.,

309. 4031 Debrecen, Derék u. 165.,

310. 4031 Debrecen, Derék u. 171.,

311. 4031 Debrecen, Derék u. 179.,

312. 4031 Debrecen, Sárvári Pál u. 12.,

313. 4031 Debrecen, Derék u. 155.,

314. 4031 Debrecen, Derék u. 149.,

315. 4031 Debrecen, Sárvári Pál u. 3.,

316. 4031 Debrecen, Sárvári Pál u. 9.,

317. 4031 Debrecen, Derék u. 131.,

318. 4031 Debrecen, Derék u. 129.,

319. 4031 Debrecen, Derék u. 141.,

320. 4031 Debrecen, Derék u. 143.,

321. 4031 Debrecen, Derék u. 105.,

322. 4031 Debrecen, Derék u. 95.,

323. 4031 Debrecen, Derék u. 115.,

324. 4031 Debrecen, Derék u. 119.,

325. 4031 Debrecen, Derék u. 73.,

326. 4031 Debrecen, Derék u. 67.,

327. 4031 Debrecen, Derék u. 79.,

328. 4031 Debrecen, Derék u. 89.,

329. 4031 Debrecen, Derék u. 51.,

330. 4031 Debrecen, Derék u. 43.,

331. 4031 Debrecen, Derék u. 57.,

332. 4031 Debrecen, Derék u. 59.,

333. 4031 Debrecen, Egressy B. tér. 5.,

334. 4031 Debrecen, Egressy B. tér 10.,

335. 4031 Debrecen, Egressy B. tér 13.,

336. 4031 Debrecen, István út 105.,

337. 4031 Debrecen, István út 113.,

338. 4031 Debrecen, István út 117.,

339. 4031 Debrecen, István út 121.,

340. 4031 Debrecen, István út 125.,

341. 4031 Debrecen, István út 131.,

342. 4031 Debrecen, István út 135.,

343. 4031 Debrecen, Vincellér u. 2.,

344. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 3.,

345. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 2.,

346. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 1.,

347. 4031 Debrecen, István út 95.

348. 4031 Debrecen, István út 93.,

349. 4031 Debrecen, István út 91.,

350. 4031 Debrecen, István út 87.,

351. 4031 Debrecen, István út 81.,

352. 4031 Debrecen, István út 77.,

353. 4031 Debrecen, István út 73.,

354. 4031 Debrecen, István út 69.,

355. 4031 Debrecen, István út 65.,

356. 4031 Debrecen, István út 61.,

357. 4031 Debrecen, Derék u. 110.,

358. 4031 Debrecen, Derék u. 120.,

359. 4031 Debrecen, Derék u. 126.,

360. 4031 Debrecen, Derék u. 130.,

361. 4031 Debrecen, Derék u. 134.,

362. 4031 Debrecen, Derék u. 138.,

363. 4031 Debrecen, Derék u. 142.,

364. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6.,

365. 4031 Debrecen, Vincellér u. 4.,

366. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 8.,

367. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 7.,

368. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 6.,

369. 4031 Debrecen, Tócóskert tér 5.,

370. 4031 Debrecen, Derék u. 104.,

371. 4031 Debrecen, Derék u. 102.,

372. 4031 Debrecen, Derék u. 100.,

373. 4031 Debrecen, Derék u. 96.,

374. 4031 Debrecen, Derék u. 92.,

375. 4031 Debrecen, Derék u. 88.,

376. 4031 Debrecen, Derék u. 84.,

377. 4031 Debrecen, Derék u. 80.,

378. 4031 Debrecen, Derék u. 74.,

379. 4031 Debrecen, Derék u. 70.,

380. 4031 Debrecen, István út 27/D.,

381. 4031 Debrecen, István út 29/C.,

382. 4031 Debrecen, István út 31/B.,

383. 4031 Debrecen, István út 33.,

384. 4031 Debrecen, István út 37.,

385. 4031 Debrecen, István út 41.,

386. 4031 Debrecen, István út 47.,

387. 4031 Debrecen, István út 51.,

388. 4031 Debrecen, István út 53.,

389. 4031 Debrecen ,István út 55.,

390. 4031 Debrecen, István út 25.,

391. 4031 Debrecen, István út 23.,

392. 4031 Debrecen, István út 21.,

393. 4031 Debrecen, István út 19.,

394. 4031 Debrrecen, István út 15/B.,

395. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 8.,

396. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 20.,

397. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 32.,

398. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 36.,

399. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 38.,

400. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 40.,

401. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 42.,

402. 4031 Debrecen, Derék u. 28.,

403. 4031 Debrecen, Derék u. 38.,

404. 4031 Debrecen, Derék u. 42.,

405. 4031 Debrecen, Derék u. 48.,

406. 4031 Debrecen, Derék u. 52.,

407. 4031 Debrecen, Derék u. 56.,

408. 4031 Debrecen, Derék u. 60.,

409. 4031 Debrecen, Derék u. 64.,

410. 4031 Debrecen, Derék u. 66.,

411. 4031 Debrecen, Derék u. 68.,

412. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.,

413. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 10.,

414. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 16.,

415. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 15.,

416. 4031 Debrecen, Derék u. 22.,

417. 4031 Debrecen, Derék u. 20.,

418. 4031 Debrecen, Derék u. 18.,

419. 4031 Debrecen, Derék u. 16.,

420. 4031 Debrecen, Derék u. 10.,

421. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 68.,

422. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 64.,

423. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 56.,

424. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 50.,

425. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 48.,

426. 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 46.

11. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez * 

A szén-dioxid kibocsátás megállapítása során a számításnál figyelembe veendő tüzelőanyagok paraméterei

A B C D

1.

Tüzelőanyag megnevezése
Tüzelőanyag kódjele
(LAIR)
Fűtőérték
[MJ/kg]
Kibocsátási tényező
[tCO
2/TJ]
2. Szilárd tüzelőanyagok
3. Hazai feketeszén 17 24 94,6
4. Import feketeszén 18 26 94,6
5. Hazai barnaszén 12 12 96,1
6. Import barnaszén 19 16 94,6
7. Lignit 13 7 113,2
8. Koksz 51 29,8 108,17
9. Petrolkoksz 52 35 100,8
10. Tüzifa és fahulladék 15 16 (109,63)2
11. Biobrikett és egyéb bio tüzelőanyagok 16 16 (109,63)2
12. Brikett 53 21 94,6
13. Cseppfolyós tüzelőanyagok
14. Tüzelőolajok
15. TÜ 5/20 tüzelőolaj 60 42 74,07
16. Erőművi tüzelőolaj 61 42 74,07
17. Gázturbinaolaj (GTO) 61 42 74,07
18. Fütőolajok
19. FA 60/80 extra könnyű fűtőolaj 70 41 77,37
20. FA 60/120 fűtőolaj 71 41 77,37
21. FA 60/130 fűtőolaj 72 41 77,37
22. F 60/130 fűtőolaj 73 41 77,37
23. F 90/160 fűtőolaj 74 40 77,37
24. F 100/200 nehéz fűtőolaj 75 39,5 77,37
25. FA 90/160 kis kéntartalmú fűtőolaj 76 40 77,37
26. FA 100/200 nehéz fűtőolaj 77 39,5 77,37
27. Egyéb cseppfolyós tüzelőanyagok
28. Benzin 90 44 69,3
29. Dízelolaj 90 42 74,07
30. Gáznemű tüzelőanyagok
31. Földgáz 31 341 56,1
32. PB gáz 35 45,7 63,07
33. LPG 37 45,7 63,07
34. Kamragáz (kokszolásból) 33 171 47,67
35. Kohógáz 34 3,121 242
36. Biogáz 36 22,651 (54,9)2
37. Csökkentett metántartalmú földgáz (inert gáz)3 38 16,29 56,1

1: A fűtőérték dimenziója nem MJ/kg, hanem MJ/Nm3.

2: A tiszta biomassza tüzelőanyagokat nulla kibocsátási tényezővel kell figyelembe venni.

3: Az inert gázból eredő kibocsátás számításakor csak az inert gáz metántartalmából származó kibocsátásokkal kell számolni, az eredeti CO2 tartalmát a kibocsátás számításánál nem kell figyelembe venni.


  Vissza az oldal tetejére