Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2006. (III. 24.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen 51. számú városrendezési körzet -Lenc telep- Monostorpályi út- 30287/8 hrsz-ú út- Szeged u.- Ringló u.- Cseresznye u. által határolt tömb területére, valamint a 29. számú városrendezési körzet Monostorpályi út- Előd u.- Leiningen u.- Mikepércsi út által határolt tömb területére, továbbá a 47. számú városrendezési körzet - (Köztemető)- 4. számú országos főút- Benczúr utca- névtelen utca (meglévő temető kerítés mellett)- északi dűlőút (tervezett temető kerítés mellett) által határolt területére vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 42. §-a az alábbi (27) bekezdéssel egészül ki:

„(27) Debrecen 47. számú városrendezési körzet (Köztemető) 4. számú országos főút- Benczúr Gyula u.- névtelen u. (meglévő temető kerítés mellett)- északi dűlőút (tervezett temető kerítés mellett) által határolt tömb területére vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen város 47. számú városrendezési körzet (Köztemető) 4-es számú országos főút - Benczúr Gyula utca - névtelen utca (meglévő temető kerítés mellett) - északi dűlőút (tervezett temető kerítés mellett) által határolt tömb területére terjed ki.

b) A szabályozási terven jelölt szabályozási vonalak a készítendő engedélyezési és kiviteli tervek során a geodéziai és növényfelmérések után pontosíthatók. A rendezési terv módosítása nélkül a szabályozási vonalak maximum 2 métert térhetnek el a szabályozási tervben megadottaktól, akkor, ha szabályozás jellege a módosítással nem változik, és a meglévő jogi és egyéb műszaki határvonalak ezt szükségessé teszik.

c) Az egyes építési alövezet zónáinak határvonalai a szabályozási terv módosítása nélkül maximum 5 métert térhetnek el a szabályozási tervben megadottaktól, akkor, ha azt az adottságok, így a növényállomány, meglévő sírhelyek stb. szükségessé teszik.

d) A különleges, közhasználatú építményi zónát (Ki) a szabályozási tervlap telken belüli építési alövezetekre, közhasználatú területekre és a főfunkció (temető) területeire tagolja.

e) A köztemetőn belüli építési alövezet jele ki (kiszolgáló intézményi)

1. A terv területén belüli kiszolgáló intézményi ki építési alövezetekben az alövezet jele szerinti rendeltetés, beépítettség és építménymagasság engedélyezhető. A rendeltetési előírások betűjele (ki) melletti számok alapján az alábbi önálló funkcionális területek különböztethetőek meg:

1. jelű index: kapuk és őrházak

2. jelű index: ravatalozók, kolumbáriumok

3. jelű index: kiszolgáló építmények (fenntartás, üzemi területek, temetőgondnokság)

4. jelű index: kapcsolódó építmények (pavilonok, virágárusító helyek)

5. jelű index: területigényes közműterületek

2. A köztemetőn belüli építési alövezet (ki) általános előírásai:

2.1. A teljes köztemető területe műemléki területbe, és a csatlakozó közterületek műemléki környezetbe tartoznak.

2.2. A műemlék ravatalozón kívül helyi egyedi építészeti védelem alá kell vonni a meglévő őrházakat és a bevonásra kerülő erdészházat.

2.3. A ki.5. övezetben az örökségvédelmi hatóság egyedi előírásokat is tehet az építési engedélyezési eljárásban.

2.4. A ki.1. övezetben a tervezett új temetőkapuk, kerítések, őrházak, a meglévő védett kerítésekhez és épületekhez igazodjanak mind stílusban, mind anyaghasználatban.

2.5 Az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítéseként el kell készíttetni a temető kiemelt sírsoraira vonatkozó ajánlott síremlékek mintakönyvét.

3. Az építési alövezetek sajátos előírásai az alábbiak:

kiszolgáló - intézményi (ki)

- ki.1. 4 x alövezetben:
30%-os beépítettség és 5,0 méternél kisebb építménymagasság engedélyezhető. A megengedett legnagyobb homlokzatmagasság mértéke nem haladhatja meg az építménymagasság értékét. A kerítések, kapuk eredeti formájukban tartandóak meg, az új kerítések a meglévő mintájára készüljenek.
- ki.2. 8 x alövezetben: A műemlék ravatalozó épület kialakult övezete.
- ki.3. 5 3 30%-os beépítettség és 6,0 méter megengedett legnagyobb építménymagasság.
Az övezeten belül csak a köztemető közvetlen kiszolgálását biztosító funkciók helyezhetőek el.
Az övezet temetésre nem használható fel.
Gazdasági tevékenységek közül a temető funkciójához kapcsolódó funkciók engedhetőek meg (sírköves, kertészet, hulladékudvar stb.).
- ki.4. 8 x alövezetben: 80%-os beépítettség, 3 métert meg nem haladó megengedett legnagyobb építménymagasság és 3,5 métert meg nem haladó megengedett legnagyobb homlokzatmagasság engedélyezhető.
Az övezet területe közterület maradjon, nem értékesíthető.
- ki.5. xy alövezetben: föld fölött 30%-os beépítettség, föld alatt 100%-os beépítettség megengedett.
Építménymagasság: 6,0 méter

4. Az építési engedélyezési eljárást megelőzően elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a beépítési, építészeti, műemlékvédelmi követelmények meghatározására, a környezetbe, műemléki környezetbe illeszkedés igazolására (környezeti, városképi, építészeit és egyéb illeszkedés szempontjából).

5. A Köztemető területén létesítendő új épületek, építmények, kerítések, utcabútorok, információs rendszerek, közterületi tervek terveit - kivéve, ha azt építészeti vagy egyéb tervpályázat nyertese a pályaművel egyezően tervezi - továbbá a meglévő épületek és kerítések, kapuk homlokzatait, megjelenését vagy az épületek tömegét vagy homlokzati anyaghasználatát és színezését érintő átalakítási, módosítási terveket a 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti területi építészeti tervtanáccsal véleményeztetni szükséges.

f) 1. A köztemető területén belüli közhasználatú területek alövezetei:

- vegyes használatú úthálózat, jele vu

- közhasználatú terek, jele kt

- zöldterületek, jele zt

2. A köztemető területén belüli és a temető területéhez közvetlenül kapcsolódó közhasználatú területek általános előírásai:

2.1. A köztemető területén belüli és a temető közvetlen környezetében a szabályozási terven kijelölt belső és külső tereknek, valamint egyéb közhasználatú területeknek az esetében tervet kell készíttetni a megújítási, rekonstrukciós munkálatok elvégzése előtt, illetve az új területek kiépítése előtt.

- A belső és külső terekre, és a temető egyéb közhasználatú területeire készítendő tervek tartalma:

Geodéziai helyszínrajz

Az elhelyezhető építmények és épületek beépítési tervei

Térburkolati tervek

Útburkolati tervek

Zöldfelületi tervek

A mikroarchitektúra, utcabútorok, feliratok, tájékoztató táblák, stb. arculatterve

- A belső és külső terekre, és a temető egyéb közhasználatú területeire készítendő tervek készítésének főbb szabályai és alapelvei:

A tervet minden alapelemével együtt egy eljárási folyamatban kell engedélyeztetni.

A terv jóváhagyásánál a szakhatóságokon túl egyeztetni szükséges a városi főépítésszel is. A városi főépítész a társszakmák (városrendezés, iparművészet, képzőművészet) képviselőit, a tervtanácsba meghívhatja. A védett közterületekkel határos, illetve onnan látható térfalakon és területeken elhelyezni kívánt reklámok, feliratok, emblémák, tájékoztató táblák és bármely egyéb elem: díszsírhelyek, emlékművek méretkorlátozásait a közterületi tervnek kell meghatároznia.

Vonalas közműlétesítmények látható elemeinek megjelenését, annak esztétikai és műszaki meghatározásait a közterületi terv határozza meg.

Közművek felépítményként megjelenő létesítményeit (gázfogadó, trafó, stb.) egyedi tervek szerint kell létesíteni, típusszerkezetű (lemez) létesítmények nem telepíthetőek. A felépítmények egyedi terveit a főépítésszel egyeztetve engedélyeztetni kell.

Egy közterületi egységen belül az utcabútorok egy tárgy-együttest alkossanak.

= Építményeket, utcabútorokat, reklámhordozókat és egyéb mikroarchitektúra elemeket elhelyezni, létesíteni csak a közterületi terv alapján készített engedélyezési tervek szerint lehet.

= A közterületeken építendő (ki.4. alövezet) kapcsolódó építményei esetében meghívásos, vagy nyilvános tervpályázatot kell kiírni.

2.2. A köztemető területén belül és a temető közvetlen környezetéhez kapcsolódó, a szabályozási terven kijelölt zöldterületek esetében zöldfelületi terveket kell készíteni a megújítási, rekonstrukciós munkálatok elvégzése előtt, illetve az új területek kiépítésekor.

- A zöldterületi tervek tartalma:

geodéziai felméréssel készített helyszínrajz,

meglévő növényállomány felmérése, értékelése,

növénytelepítési terv

3. A vegyeshasználatú úthálózat vu alövezetben az alövezet jele szerinti rendeltetés betűjele melletti számok alapján az alábbi önálló funkcionális területek különböztethetőek meg:

1. jelű index: kiemelt temetői főút
kialakítása 4 méter szélességű burkolat.
az út mindkét oldalán 4-4 méter széles zöldsávval
burkolat anyaga: díszburkolattal gazdagított aszfalt
2. jelű index: temetői főút
kialakítása 4 méter szélességű burkolat.
az út mindkét oldalán 1,5-1,5 méter széles zöldsávval
burkolat anyaga: díszburkolattal gazdagított aszfalt
3. jelű index: kiemelt kiszolgálóút
kialakítása 3 méter szélességű burkolat.
az út mindkét oldalán 1,5-1,5 méter
anyaga: szilárdburkolat
4. jelű index: kiszolgálóút
kialakítása 3 méter szélességű burkolat.
az út mindkét oldalán 1,0-1,0 méter széles zöldsávval
anyaga: szilárdburkolat
5. jelű index: kiszolgálóút korlátozott gépkocsihasználattal
kialakítása 2,5 méter széles szórt burkolat
anyaga: aszfalt, vagy kőszórás
6. jelű index: sírmezőn belüli kiemelt gyalogút
1 méter széles burkolattal
burkolat anyaga: gyep vagy kőszórás

A díszburkolat anyaga lehet természetes kő, kiselemes betonburkolat szürke, barna és antracit színben.

4. A vu alövezetben lévő zöldsávok kialakításának szabályai:

vu.1. Az út mindkét oldalán 4-4 méter széles zöldsáv

- Új fasor létesítése tájhonos fafaj alkalmazásával, magas kertesztétikai díszértékekkel rendelkező fafajból.

- A zöldsáv és a sírmező találkozási vonalán lombhullató sövény létesítése.

- Meglévő ( a tervben jelölt) fasorok védelme, szükség szerinti pótlása azonos fafajból. A fasor továbbfejlesztése is az azonos fafajból történik.

vu.2. Az út mindkét oldalán 1,5-1,5 méter széles zöldsáv

- A meglévő (a tervben jelölt) fasorok védelme, szükség szerinti pótlása azonos fafajból történik.

- Új fasor létesítésénél tájhonos fafaj alkalmazandó.

vu.3. Az út mindkét oldalán 1,5-1,5 méter széles zöldsáv

- Az új fasor létesítése tájhonos fafaj alkalmazásával.

- Meglévő fasor védelme, szükség szerinti pótlása az azonos fafajból.

- A meglévő fasor fejlesztése is az azonos fafajból történik.

vu.4. Az út mindkét oldalán 1,0-1,0 méter széles zöldsáv

- Uralkodó zöldfelületi eleme a gyepfelület.

- A zöldsáv és a sírmező találkozási vonalán lombhullató sövény létesítése.

5. A vu területeken belül elhelyezhető létesítmények

5.1. A vegyeshasználatú úthálózat vu.1., vu.2., vu.3. területeken belül épület nem helyezhető el.

5.2. A vu.4., vu.5. területeken, az út zöldsávval együtt megadott szélességében vagy ahhoz kapcsolódóan maximum 12 m2-es kiszolgáló épület (WC) építhető.

5.3. Minden vu egységen belül elhelyezhetőek ivókutak, illetve szeméttároló létesítmények (nem épületjelleggel).

6. A közhasználatú terek kt alövezetben az alövezet jele szerinti rendeltetés betűjele melletti számok alapján az alábbi önálló funkcionális területek különböztethetőek meg:

a) 1. jelű index: a temetőkapukon kívül lévő közterek

létesítésük, rekonstrukciójuk a f) 2.1. pont alatt leírtak szerint

burkolat anyaga: díszburkolat

2. jelű index: a temetőkapukhoz kapcsolódó belső közhasználatú terek, díszterek

létesítésük, rekonstrukciójuk a f) 2.1. pont alatt leírtak szerint

burkolat anyaga: díszburkolat

3. jelű index: díszterek

létesítésük, rekonstrukciójuk a f) 2.1. pont alatt leírtak szerint

burkolat anyaga: díszburkolat

4. jelű index: kiemelt csomópontok teresedései

(köröndök, tölcséres terek)

létesítésük, rekonstrukciójuk burkolati és zöldterületi kiviteli tervek alapján

a köröndök, tölcséres hagyományos növénykiültetési rendjét (egynyári virágok) meg kell őrizni

burkolat anyaga: kiselemes kő, vagy beton kiselemes burkolóanyag

5. jelű index: csomópontok teresedései

burkolat anyaga: kiselemes kő, vagy beton kiselemes burkolóanyag

b) A díszburkolatok anyagai:

Természetes kövek: bazalt kiskocka, nagykocka vagy szürke illetve antracit színű kiskocka és nagykockakő

Kiselemes betonburkolat: szürke, barna, antracit, temetőkapukon kívül az előbbiek és homokszín

7. A köztemető területén belüli zöldterületek (zt) alövezetben az alövezete jele szerinti rendeltetés melletti számok alapján az alábbi önálló funkcionális területek különböztethetőek meg:

a) 1. jelű index: díszpark

kialakítása kertépítészeti kiviteli terv szerint,

uralkodó zöldfelületi eleme a virág, gyep és tájhonos magas díszértékű növényállomány

2. jelű index: közhasználatú zöldterületek

kialakítása növénytelepítési terv szerint tájhonos növények alkalmazásával

3. jelű index: sírmezőn belüli védendő növénycsoportok

- A terven jelölt kocsányos tölgy facsoportok betemetése tilos, védelem alá helyezendő.

4. jelű index: ligetesen fásított közhasználatú zöldterület

- Rekultivációs terv készítése a felhagyott szemétgödrök helyén kialakuló zöldterületre

- A növénytelepítési terv a tájhonos növényeket alkalmazza elsődlegesen

b) A köztemető területén belüli és kívüli zöldterületeken épület nem helyezhető el és közhasználat elől elzárt területrész nem alakítható ki.

g) 1. A köztemető területén belüli főfunkció - temetőterületek, sírmezők, alövezete, jele: t

2. A sírmezők kialakításának, megőrzésének általános szabályai

2.1. Az újonnan kialakítandó sírmezők létesítésének szabályai:

- A szabályozási terven kijelölt sírmezők esetében sírmező kialakítási tervet kell készíttetni az alábbi társadalommal:

= Geodéziai felmérés

= Tételes növényvizsgálat

= A sírmező növényállományának rekonstrukciós terve, mely kitér a meglévő megtartandó és eltávolítandó növényekre, a növénypótlásra és kiegészítő növényzet telepítésére

= A növényrekonstrukciós tervvel párhuzamosan készüljön el a sírmező sírsor és sírhelykiosztási terve

- A sírmező kialakítási tervnek összhangban kell lennie Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletében (temetőrendelet) foglaltakkal (különös tekintettel a temető északi részén bevonásra kerülő védett erdőterületek esetében).

- A sírmező kialakítási tervet az illetékes szakhatóságokkal egyeztetni szükséges (Örökségvédelmi Hivatal, Hortobágyi Nemzeti Park).

2.2. A meglévő sírmezők esetében a sírmező kialakítási tervet a 2.1. pontban leírtak szerint, legalább az új közhasználatú területtel érintett sírmező részre, és annak határától legalább 10 méteres távolságra el kell készíttetni.

- A közhasználatú területtel érintett sírhelyek megszüntetését a közhasználatú terület kialakításának érdekében az üzemeltető kezdeményezheti.

- A sírhelymegszüntetés szabályait és feltételrendszerét a temetőrendeletben kell szabályozni (exhumálás, költségviselés, kegyeleti szempontok).

2.3. - A meglévő sírmezők sírsorai valamint sírkiosztása megmarad. A meglévő sírmezők esetében a növényzet rekonstrukciós terveit el kell készíttetni. A meglévő hagyományos sírmezők történetileg kialakult sírsor és sírhely rendje megtartandó, védendő érték.3. A sírmezők alövezetben (t) az alövezet jele szerinti rendeltetés betűjele melletti számok alapján az alábbi önálló funkcionális területek különböztethetőek meg a szabályozási terven ábrázoltak szerint:

1. jelű index: kiemelten fenntartandó sírmezők, ezen belül további kódszámmal:

1. Díszsírkert

2. Díszsírsor

3. Magyar hősök kertje

4. Szovjet hősök kertje

5. Román hősök kertje

6. Bombázottak kertje

7. Veteránok kertje

8. Exhumáltak sírkertje

9. Köztemetkezések sírkertje

2. jelű index: hagyományos hantos temetésű sírmezők

ezen belül további kódszámmal

1. kiemelt temetői főút, temetői főút, kiemelt kiszolgálóút és kiszolgáló utak melletti kiemelt sírsorok

2. egyéb kiemelt sírsorok

3. általános használatú (koporsós temetésű) sírmező

4. vegyes használatú (koporsós és kriptás temetésű) sírmező

3. jelű index: urnás sírmező

ezen belül további kódszámmal

1. hagyományos hantos urnasírhelyes sírmező

2. hagyományos hantnélküli urnasírhely

4. urnasírboltos sírmező

4. jelű index: hagyományos hantos temetésű ligetes sírmezők

ezen belül további kódszámmal

1. tölgyesben elhelyezkedő ligetes sírmező

2. fenyvesben elhelyezkedő ligetes sírmező

5. jelű index: hantnélküli temetésű sírmezők

ezen belül további kódszámmal

1. parkjellegű sírmező (koporsós, urnás)

2. erdős sírmező (urnás)

6. jelű index: hamuszórásos temetési hely

4. A sírmezők alövezeteinek sajátos előírásai

4.1. t Kiemelten fenntartandó sírmezők (t.1.) sajátos előírásai

t.1.1. Díszsírkert, t.1.2. Dísz-sírsor alövezetekben

- sírmező kialakítási tervet kell készíttetni az f) 2. pontban megadottak szerint

- A műemlék ravatalozót körbevevő közterületek melletti övezetekben az elhelyezni kívánt síremléket zsűriztetni kell a városi tervtanáccsal, illetve ennek hiányában a műemléki tervtanáccsal.

t.1.3. Magyar hősök kertje

- sírmező rekonstrukciós terv késztendő a csatlakozó közhasználatú területek bevonásával

t.1.4. Szovjet hősök kertje, t.1.5. Román hősök kertje

- sírmező rekonstrukciós terv készítendő, melyet az illetékes nagykövetségekkel is egyeztetni szükséges

t.1.6. Bombázottak kertje

- sírmező rekonstrukciós terv készítendő a csatlakozó közhasználatú területek bevonásával esetleg emlékmű elhelyezéssel

t.1.7. Veteránok kertje

- sírmező rekonstrukciós terv készítendő a csatlakozó közhasználatú területek bevonásával

t.1.8. Exhumáltak sírkertje, t.1.9. Köztemetkezések sírkertje

- sírmező rekonstrukciós terv készítendő

4.2. Hagyományos hantos temetésű sírmezők (t.2.) sajátos előírásai:

t.2.1. Kiemelt sírsorok

- csak a temetői mintakönyvben megadott síremléktípusok alkalmazhatók külön engedély nélkül

- egyedi síremlékeket a városi tervtanáccsal jóváhagyólag egyeztetni kell.

t.2.2. Egyéb kiemelt sírsorok

- csak a temetői mintakönyvben megadott síremléktípusok alkalmazhatók külön engedély nélkül

- egyedi síremlékeket a városi tervtanáccsal jóváhagyólag egyeztetni kell.

t.2.3. Általános használatú (koporsós temetésű) sírmező

- a sírmezőn belül új kripta sem földalatti, sem földfeletti felépítménnyel nem létesíthető

- a sírok fölött sírfelépítmények épület jelleggel (sem fedett-nyitott, sem üveg vagy egyéb anyagból ) nem létesíthetőek.

- a meglévő kripták megtarthatók, de bővítésük nem engedélyezett

- urnás sírhely a sírmezőn belül újonnan nem alakítható ki

t.2.3{x}. Általános használatú (koporsós temetésű) sírmező

Előírásai a t.2.3 övezettel azonosak, az alábbi kiegészítéssel:

A sírmező kialakítása során részletes geodéziai felméréssel kell a védett gyöngyvirágos tölgyes növényállomány egyedeit és facsoportjait fölmérni. Az egyes egyedeket, illetve a facsoportokat meg kell védeni. A növényállomány védelméről, a védettség mértékéről és területi kiterjedéséről az illetékes természetvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

A védett növényektől és facsoportoktól 4 méter széles védősávot kell tartani a sírhelyek kitűzése során.

t.2.4. Vegyes használatú (koporsós és kriptás) sírmező

1) Temető kerítés mellett

- föld feletti épület jellegű felépítménnyel kripták építését a köztemető eredeti tervei szerint a tömör temetőkerítések mellett lehet engedélyezni

- maximális alapterület 12 négyzetméter

- megengedett építménymagasság mértéke 3,0 méter

- terepszint alatti építményszint maximum 3,0 méter

- az egyes építmények közötti tűztávolság megtartandó

- anyaghasználat: hagyományos vörös klinkertégla, kovácsoltvas vagy tömör lemezelt díszkapu, mintául a védett kripták szolgálnak

- a kriptát az építési hatósággal építési engedéllyel engedélyeztetni szükséges, ezért jogosult építész tervező bevonása indokolt.

- új kripta építését és meglévő kripta felújítását a városi főépítésszel és az Örökségvédelmi Hivatallal jóváhagyólag egyeztetni kell.

- nem létesíthetőek üveg, kripta jellegű sírfelépítmények

2) Sírmezőn belül

- föld feletti épület vagy építmény jelleggel kriptát a sírmezőn belül is lehet létesíteni az alábbiak szerint:

= a sírmezőt keretező kiemelt sírsorok és egyéb kiemelt sírsoroktól a betartandó védőtávolság legalább 10 méter legyen.

= a létesíteni kívánt kripták egymástól mért távolsága legalább 12 méter legyen. Mindig a már meglévő kripták a mértékadóak a védőtávolság tekintetében.

= nem létesíthetőek üveg, kripta jellegű sírfelépítmények.

= maximális alapterület 12 négyzetméter

= megengedett építménymagasság mértéke 3,0 méter

= terepszint alatti építményszint maximum 3,0 méter

= az egyes építmények közötti tűztávolság megtartandó

= anyaghasználat: hagyományos vörös klinkertégla, kovácsoltvas vagy tömör lemezelt díszkapu, mintául a védett kripták szolgálnak

= kriptát csak építész bevonásával lehet létesíteni, és az építéshatósággal kell engedélyeztetni

= új kripta építését és meglévő kripta felújítását a városi főépítésszel és az Örökségvédelmi Hivatallal jóváhagyólag egyeztetni kell.

4.3. Urnás sírmezők (t.3.) sajátos előírásai:

Az urnás sírmezőn belül a Köztemető hagyományaitól idegen urnasírbolt létesítése nem engedélyezhető, a meglévők megtarthatóak.

t.3.1. Hagyományos hantos urnasírhelyes sírmező

- Új sírmező csak sírmező kialakítási terv szerint létesíthető

t.3.2. Hagyományos hantnélküli urnasírhelyes sírmező

- A hantnélküli urnás sírmezők csak sírmező kialakítási terv szerint létesíthetők.

- Az urnasírhely, valamint a létesíthető síremlék méretét a sírmező kialakítási tervben kell meghatározni.

t.3.3. Urnafülkés sírmező

- Új sírmező ebben a formában nem alakítható ki, a meglévő sírmezők megtarthatóak.

- Urnafülkés temetkezés csak kolumbárium épületben engedélyezhető.

t.3.4. Urnasírboltos sírmező

- Új sírmező ebben a formában nem alakítható ki, a meglévő sírmező megtartható.

4.4. Hagyományos hantos temetésű ligetes sírmezők (t.4.) sajátos előírásai:

t.4.1. Tölgyesekben elhelyezkedő ligetes sírmező

- Új sírmező ebben a formában nem alakítható ki.

- A temetési sűrűség nem növelhető.

- A kedvező, legalább 50%-os zöldterületi arány eléréséig a megváltatlan sírhely nem temethető újra.

t.4.2. Fenyvesekben elhelyezkedő ligetes sírmező

- Új sírmező ebben a formában nem alakítható ki.

- A temetési sűrűség nem növelhető.

- A kedvező, legalább 70%-os zöldterületi arány eléréséig a megváltatlan sírhely nem temethető újra.

4.5. Hantnélküli temetésű sírmezők (t.5.)

t.5.1. Parkjellegű sírmezők

- A sírmezőn belül mind koporsós, mind urnás temetés megengedett.

- A sírmező csak sírmező kialakítási terv szerint létesíthető. Az elhelyezhető síremlékek méreteit az urnás és a koporsós temetés nél is a sírmező kialakítási tervben kell meghatározni.

- Mindkét temetkezési módnál kopjafás síremlék elhelyezhető, magassága max. 1,8 méter lehet.

- A zöldterületi fedettség mértéke (sírhelyek zöldterületei nélkül legalább 50%).

- A sírhelyeken belül a hozzátartozók részéről egy, - és kétnyári virág, valamint hagymás illetve törpenövésű egyéb növények növénykiültetése megengedett.

t.5.2. Erdős sírmezők (védendő gyöngyvirágos tölgyes maradvány erdőterületeken belül)

- A sírmező csak sírmező kialakítási terv szerint létesíthető.

- A sírmezőn belül csak urnás temetkezési mód alkalmazható.

- A létesíthető síremlékek méreteit a sírmező kialakítási tervben kell meghatározni.

- A sírmező kialakítási terv készítésekor az erdőterületen belül ki kell jelölni a növényvizsgálat alapján a zt.3. jelű védendő növénycsoportok alövezetét, és azzal a szabályozási tervet ki kell egészíteni.

- Kopjafás síremlék elhelyezhető, magassága max. 1,8 méter.

- A zöldterületi fedettség mértéke legalább 30%.

- A sírhelyeken belül a hozzátartozói növénykiültetés nem megengedett.

4.6. Hamuszórásos temetkezési sírmező

= A sírmező csak egyedi, építési engedélyezési tervek alapján létesíthető. Az építési engedélyezési tervnek tartalmaznia kell a kegyeleti építmények, térburkolatok, közművek és zöldterületek terveit.

= Az engedélyezési terveket csak jogosult tervezők készíthetik

= A tervet építési engedélyezési eljárásban kell engedélyeztetni.

= Az engedélyezés előtt a tervet a területi tervtanáccsal és a városi főépítésszel és a városi tervtanáccsal véleményeztetni kell.

= A zöldterületi fedettség mértéke legalább 60%.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 10. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz., 19. sz., 20. sz., 22. sz. mellékletek szerinti zóna tervlapok a Debrecen 51. sz. vk. Monostorpályi út- 30287/8 hrsz-ú út- Szeged u.- Ringló u.- Cseresznye u. által határolt tömb területére vonatkozó -e rendelet mellékletét képező- P10/2004 törzsszámú szabályozási terv szerint, továbbá a Debrecen 29. számú vk. Monostorpályi út- Előd u.- Leiningen u.- Mikepércsi út által határolt tömb területére vonatkozó - szintén e rendelet mellékletét képező- P12/2004 törzsszámú, valamint a Debrecen, 47. számú vk. (Köztemető) 4. számú országos főút - Benczúr utca - névtelen utca (meglévő temetőkerítés mellett) - északi dűlőút (tervezett temetőkerítés mellett) által határolt tömb területére készült szabályozási tervek szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdésében rögzített 23. sz. melléklet szerinti belterületi, valamint 24. sz. melléklet szerinti külterületi szabályozási tervlapok az (1) bekezdésben megjelölt területre vonatkozóan az -e rendelet mellékletét képező- P10/2004 és P12/2004 törzsszámú, továbbá a Köztemető területére készült szabályozási tervek szerint módosulnak.

3. § E rendelet 2006. április 1. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 9/2006. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

Piac tömb rajzi

DEBRECEN SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

A VÁROSKÖZPONT HUNYADI U.- RÁKÓCZI U.- CSAPÓ U.- VÁR U.- KÁLVIN TÉR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETÉRE VONATKOZÓ

MÓDOSÍTÁSA

1:2000

Alaptérképi elemek

Szabályozási elemek

Készült: számítógéppel, az állami alapadatok felhasználásával

A terv csak a „Debrecen Helyi Építési Szabályzatá”-val együtt érvényes és alkalmazandó.


  Vissza az oldal tetejére