Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2006. (VI. 29.) rendelete * 

Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja, a 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. §-a a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„- Debrecen Város Borsos József Nívódíja”.

2. § A R. 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A díjjal oklevél és zsűrizett kisplasztika jár, melyek leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”

3. § A R. 5/B. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díjjal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

4. § A R. 6. § (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díjakkal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.”

5. § A R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„Debrecen Város Borsos József Nívódíja

6/A. § (1) „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerés adományozható azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak, akik/amelyek Debrecen építészeti arculatát befolyásoló, igényes és gazdaságosan megépített, magas színvonalú, értéknövelő módon megvalósult új, illetve rehabilitált lakó- és középületek, ipari épületek létrehozásában közreműködtek építész tervezőként, kivitelezőként vagy építtetőként, és ez által városunk építészeti, kulturális környezetének fejlődését elősegítették.

(2) A közgyűlés évente 1 nívódíjat adományozhat.

(3) A nívódíjjal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A nívódíjjal járó oklevél, valamint az emlékplakett leírását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.”

6. § A R. 7. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díjjal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.”

7. § A R. 8. § (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díjakkal járó oklevél leírását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.”

8. § A R. 9. § (2) bekezdés b) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

„Debrecen Város Borsos József Nívódíját.”

9. § (1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adományozásra javaslatot tehetnek - a (2) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az Önkormányzat képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok.”

(2) A R. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerés nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati hirdetményt a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. A pályázatokat a Közgyűlés által e célból létrehozott 5 fős szakmai bizottság értékeli, és a pályázatok közül 1 nívódíjra javaslatot tesz. A bizottság működésének szabályait maga alakítja ki.”

10. § A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” díjra vonatkozó javaslat beérkezésének határideje minden év április 30-a, a „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje minden év augusztus 5-e.”

11. § A R. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 10. § (5) bekezdés szerint létrejött bizottság javaslata alapján a „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerés adományozására a Városfejlesztési Bizottság tesz előterjesztést.”

12. § A R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pénzjutalommal járó elismerések esetében a pénzjutalom elismerésenkénti összegéről minden évben a költségvetés elfogadásakor dönt a város közgyűlése az alábbi arányok figyelembevételével:

- a Csokonai-, a Hatvani-, a Hajós Alfréd-, a Sajtódíjjal, valamint a Borsos József Nívódíjjal járó pénzjutalom összege nem érheti el a „Pro Urbe” díjjal járó pénzjutalom összegét,

- a Kiváló Pedagógus és a Közoktatásért díjjal járó pénzjutalom összege a Csokonai-, a Hatvani-, a Hajós Alfréd-, a Sajtódíjjal, valamint a Borsos József Nívódíjjal járó összeg lehet.”

13. § (1) E rendelet 2006. július 3. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. kiegészül e rendelet 1. számú melléklete szerinti 6. számú és 2. számú melléklete szerinti 9. számú mellékletekkel azzal, hogy a R. 3. számú mellékletének jelölése 5. számú, a R. 4. számú mellékletének jelölése 7. számú, a R. 5. számú mellékletének jelölése 8. számú, a R. 6. számú mellékletének jelölése 3. számú, továbbá a R. 7. számú mellékletének jelölése 4. számú mellékletre változik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelete 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Közgyűlés 2006. évre a Pro Urbe díj összegét 150.000.-Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd díj, a Sajtódíj, a Borsos József Nívódíj, a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díj és a Közoktatásért díj alapösszegét díjazottanként 125.000.-Ft-ban határozza meg. Az összegek nettó értéket jelentenek.”

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. számú melléklet a 22/2006. (VI. 29.) Ö.r. 5. §-ához

„6. számú melléklet (a R. 6/A. § (3) bekezdéséhez)

A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismeréssel járó oklevél, valamint emlékplakett leírása

1. A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismeréssel járó oklevél leírása:

Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló közgyűlési határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, a kimagasló érdem rövid megjelölését, az adományozás időpontját, a polgármester aláírását, pecsétjét.

2. A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” emlékplakett leírása:

A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” emlékplakett kör alakú, 250 mm átmérőjű, átlag 10 mm vastagságú, bronzból készült egyoldalas, épület homlokzatára rögzíthető kialakítású plakett. Az emlékplaketten középen Borsos József domború mellképe emelkedik ki, fölötte félkörívben „Debrecen Város Borsos József Építészeti Nívódíja (az adományozás évszámának megjelölésével)”.”

2. számú melléklet a 22/2006. (VI. 29.) Ö.r. 9. §-ához

„9. számú melléklet (a R. 10. § (5) bekezdéséhez)

„Debrecen Város Borsos József Nívódíj” pályázati hirdetménye

Az építészeti nívódíj pályázat jellege

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerést adományoz azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, akik/amelyek Debrecen építészeti arculatát befolyásoló, igényes és gazdaságosan megépített, magas színvonalú, értéknövelő módon megvalósult új, illetve rehabilitált lakó- és középületek, ipari épületek létrehozásában közreműködtek építész tervezőként, kivitelezőként vagy építtetőként, és ez által városunk építészeti, kulturális környezetének fejlődését elősegítették.

I. A „Debrecen Város Borsos József Nívódíja” elismerés nyilvános pályázat útján nyerhető el, melyet legkésőbb minden év július 5-éig kell közzétenni. A pályázaton részt vehet a megvalósult lakó- vagy középület dokumentálásával minden olyan természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely az épület megvalósításában tervezőként, építtetőként vagy kivitelezőként közreműködött, s akivel szemben kizáró körülmény nem áll fenn, illetve aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. A pályázatokat a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által e célból létrehozott 5 fős szakmai bizottság értékeli és tesz javaslatot. A javaslat figyelembevételével a kitüntető díj (nívódíj) adományozásáról a Városfejlesztési Bizottság előterjesztésére a Közgyűlés dönt.

A pályázaton való részvétel feltételei

III. (1) A pályázatra az épület megvalósításában közreműködők jelentkezhetnek együttesen vagy egyenként. Ha a tervező egyedül nyújtotta be pályázatát, akkor ehhez mellékelnie kell az építtető írásos beleegyezését. Amennyiben az építtető egyedül nyújtja be pályázatát, úgy ehhez mellékelnie kell az építész tervező írásos beleegyezését. Az egyedül pályázó kivitelezőnek mind a tervező, mind az építtető írásos beleegyező nyilatkozatát szükséges csatolnia.

(2) A pályázatra csak olyan lakó- vagy középülettel lehet jelentkezni, amely esetében

a) a pályázó személyek azonosak az építési- és használatbavételi engedélyben feltüntetett tervezővel, illetve építtetővel,

b) használatbavételi engedélye a pályázat meghirdetésének időpontját megelőző három éven belül lett jogerős, valamint

c) az adott területen érvényes településrendezési tervben, illetve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK) rögzített beépítési előírásokat maradéktalanul megtartották, az építési engedély kiadását követően a ház építése során, illetve a telek használata kapcsán építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

(3) A pályázók és a hozzájárulásukat adók vállalják a nyilvánosságot (név, település, a tervező és - amennyiben a kivitelező pályázik - a kivitelező elérhetősége).

(4) A pályázóknak biztosítaniuk kell a szakmai (bíráló) bizottság számára az épületek és azok környezetének részletes megtekintését. A látogatás időpontjáról 5 nappal korábban kapnak értesítést.

A pályázatok beadása

IV. (1) A pályázatot augusztus 5-éig kell Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési Osztályára a városi főépítészhez személyesen vagy postán eljuttatni (4024 Debrecen, Piac u. 20.).

(2) A pályázati dokumentációt egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani úgy, hogy az értékelés során ne szóródhasson szét.

(3) A szakmai bizottság a határidő után, hiányosan vagy nem egybekötve benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a bizottság döntésének alávetik magukat.

(4) A pályázaton résztvevők nevét, címét - és elismerésben részesítés esetére a díjból való százalékos részesedést - a pályázati dokumentáció írásos munkarészének első lapján fel kell tüntetni.

(5) A pályázat országos szintű bírálatára - annak meghirdetése esetén - a városi főépítész terjeszti fel a városi pályázaton elismerésben részesített pályaművet, a pályázó(k) hozzájárulása esetén.

A pályázatra benyújtandó munkarészek

V. A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

a) jelentkezési lap a pályázók adataival, a nyilvánosság vállalására vonatkozó nyilatkozatukkal, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető hozzájárulási nyilatkozataival,

b) teljes építési engedélyezési tervdokumentáció M=1:100, illetve - amennyiben az épület nagysága indokolja - m 1:200 méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz),

c) jogerős építési- és használatbavételi engedély másolata,

d) fényképek: legalább 4 db az épület külső megjelenéséről - különböző nézőpontokban felvéve -, illetve belső fotók tetszőleges számban. Amennyiben a pályázónak rendelkezésére áll, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani.

A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.

A pályaművek bemutatása, visszaadása, illetve felhasználása

VI. A nívódíj pályázaton elismerésben részesített pályamű a helyi sajtóban közlésre kerül. A nívódíjban nem részesült terveket az adományozástól számított 3 hónapon belül lehet átvenni személyesen a városi főépítésznél.

A pályaművek elbírálása, díjazása

VII. (1) A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

a) az épület telepítése, környezetbe illesztése, funkciójának megfelelése az elfogadott területfejlesztési koncepcióhoz,

b) az alaprajz és a térbeli belső elrendezés megoldása,

c) a ház építészeti megformálása, tömeg- és homlokzatképzése,

d) a szerkezet kialakítása, a kivitelezés és részletképzések színvonala.

(2) Az építészeti nívódíjjal emlékplakett, oklevél és pénzjutalom jár.

(Megjegyzés: a VII. fejezetet minden évben ki kell egészíteni a pénzjutalom összegéről tájékoztatást nyújtó (3) bekezdéssel.)”


  Vissza az oldal tetejére