Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2006. (X. 31.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, Diószegi út - 70581 hrsz-ú Olajfa út - 11275 hrsz-ú csatorna - keleti külső körút által határolt területre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (27) bekezdéssel egészül ki:

„(27) Debrecen 43. számú városrendezési körzet Diószegi út - 70581 hrsz-ú Olajfa út - 11275 hrsz-ú csatorna - keleti külső körút által határolt területére vonatkozó sajátos előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen 43. számú városrendezési körzet Diószegi út - 70581 hrsz-ú Olajfa út - 11275 hrsz-ú csatorna - keleti külső körút által határolt területére terjed ki.

b) A terv területén csak olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek nem esnek az OTÉK, a DÉSZ, valamint a környezetvédelmi tárgyú jogszabályokban előírt korlátozások alá.

c) A terv területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

d) A terv területén az ikres beépítési móddal szabályozott építési övezetekben lévő telek párok telekösszevonásuk esetén a szabadonálló - általános beépítési módnak megfelelően beépíthetők.

e) Az építési hely közterület felőli határát kötelező építési vonalnak kell tekinteni és azon épület úgy helyezhető el, hogy annak homlokzati határfala

1. a homlokvonalra merőleges elhelyezkedésű és párhuzamos oldalhatárok esetén legalább 1/4-ed hosszúságú külső síkjával az építési vonalon legyen

2. a homlokvonalra nem merőleges elhelyezkedésű oldalhatárok esetén legalább egy ponton érintkezzen az építési vonallal.

f) Azokat az átmenő telkeket, melyekből a DÉSZ 20. § (1) bekezdésének előírásait betartva újabb építési telek nem alakítható elegendő a nagyobb szabályozási szélességű közterület felől beépíteni.

Azokat az átmenő telkeket, melyekből a DÉSZ 20. § (1) bekezdésének előírásait betartva telek osztással vagy a szomszédos telek telekhatárainak rendezésével újabb építési telek kialakítása ugyan lehetséges, de ezzel a jogosult nem kíván élni, elegendő csak az egyik kötelező építési vonalon beépíteni. Az építési telket azon a kötelező építési vonalon kell beépíteni, mely az épület (épületek) elhelyezésében, funkcionális kialakításában és tájolásában kedvezőbb megoldást biztosít az építtető számára.

g) Az építési telken kialakítandó előkertek mélysége 5 m, az ettől eltérő előkertek méretét a terv tartalmazza.

h) A Diószegi út és a keleti külső körút felőli kerítésvonalban tömör, legalább 220 cm magas kerítés létesítendő. A tömör kerítés kialakítása többfunkciós formájú (pl. virág-, vagy zöldfal jellegű) is lehet.

i) A Diószegi út és a keleti külső körút mentén létesítendő épületek épületszerkezeteit (falazatok, nyílászárók, tetőszerkezetek) - a távlatban várható 76,7/69 dB zajterhelési értékek alapján kell akusztikailag méretezni. A fent említett épületszerkezetekre vonatkozó akusztikai méretezést az építési engedélyhez csatolni kell.

j) A 12 m szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken kétoldali fasort kell telepíteni.

k) Az előkertek beültetési kötelezettséggel szabályozott területén legalább kétszintes növényállományt kell telepíteni.

l) A terv területének ivóvízellátását a városi hálózat biztosítja, egyedi, fúrt kutas ellátás csak külön engedély alapján lehetséges. Kútfúrást csak kútfúrási jogosultsággal rendelkező kivitelező végezhet szabványos kivitelben.

m) A gazdasági rendeltetésű területek környezetében levő (azokkal szemközt fekvő, illetve határos) telkek, lakóingatlanok esetében azok gazdasági rendeltetésű terület felé eső telekhatárától mért 10 méteren belül az építményekben lakó-, illetve főfunkció nem létesíthető. Az 5 méteres előkert vonala és a telekhatártól 10 méterre telepített lakó, illetve főfunkció között csak előlépcső, előtető, garázs és lakófunkcióhoz csatlakozó kis üzlet létesíthető.”

2. § A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 3.sz., 13.sz., 14.sz., 16.sz., 16/a sz., 17. sz. 18. sz., 22. sz. zóna tervlapok a Debrecen, Diószegi út 70581 hrsz-ú Olajfa út - 11275 hrsz-ú csatorna - keleti külső körút által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező T-1. törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

3. § E rendelet 2006. november 2. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére