Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2006. (XII. 15.) rendelete * 

a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXXXVII. törvény és a 2005. évi XVIII. törvény alapján a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép

„Az előzetes tájékoztatást kérő érdekelt kérelmének tartalmaznia kell a TKSZ 4.1. pontjában felsorolt adatokat, valamint a TKSZ 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség mérésének helyét.”

2. § (1) A R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Ha a felhasználási helyen valamely épületrész távhőellátását kívánják megszüntetni, a közüzemi szerződés módosítására van szükség.

A közüzemi szerződés módosítása iránti igényt a felhasználó (képviselője) írásban jelenti be a távhőszolgáltatónak. A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. A felhasználó képviselője köteles nyilatkozatot tenni a Tszt. 38. § (5) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonostársi hozzájárulások meglétéről.”

(2) A R. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(6) A felhasználó, illetőleg a díjfizető díjfizetési kötelezettsége a Tszt. 38. § (6) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén szűnik meg.”

3. § Az R. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:

„Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés

28/A. § (1) Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhőszolgáltatási kötelezettségének neki felróható okból vagy a Tszt. 40-41. §-ban foglaltak megsértésével nem tesz eleget, az erre irányuló panasz bejelentésétől kezdve köteles a közüzemi szerződésben meghatározott éves alapdíjnak a szüneteltetés időtartamával arányos részét díjvisszatérítésként visszafizetni.

(2) Ha a felhasználó ellátását biztosító hőközpontot a felhasználó vagy megbízottja üzemelteti és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt 1 naptári napon belül folyamatosan, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi (Tszt. 49. § (2) bekezdés a) pont), a felhasználónak pótdíjat kell fizetnie. A jogosulatlanul igénybevett többletteljesítmény után a pótdíj a közüzemi szerződésben megállapított - felhasználóra vonatkozó - szerződött teljesítményt meghaladóan igénybe vett többletteljesítményre jutó éves alapdíj 1/6-od része. Ismételt túllépés esetén a teljesítmény túllépés pótdíját a szolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon a jogosulatlan igénybevétel megtörtént.

(3) Ha a felhasználó, illetőleg a díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), és f) pontjaiban szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, a szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a felhasználóra (díjfizetőre) vonatkozó éves alapdíj háromszorosa.

(4) Szerződés nélküli távhőfogyasztás esetén pótdíjként köteles a felhasználó megfizetni a vonatkozó elszámolási időszakra megállapított vélelmezett felhasználás kétszeresének megfelelő fogyasztást, fűtés esetén a hődíjat, használati melegvíz szolgáltatás esetén mind a hődíjat, mind a készítéséhez felhasznált hidegvíz víz- és csatorna használati díját megfizetni.

(5) Amennyiben nem teljesülnek a Tszt. 49. § (2) bekezdés g) pontjában előírtak, akkor az érintett épületrészre az alapdíj és az elszámolási időszak átlagos külső hőmérsékletéből számított hődíj 60%-ának megfelelő pótdíjat kell elszámolni.

(6) A vélelmezett felhasználást a távhőszolgáltató számítással köteles meghatározni, fűtés esetén a felhasználónál beépített hőteljesítmény és a tényleges átlagos hőmérséklet alapján, használati melegvíz szolgáltatás esetén pedig jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott vízmennyiségek alapján.”

4. § A R. 2. számú mellékletének az oszthatóság és kerekítés szabályait tartalmazó (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(2) az alkalmazott melegvíz hődíjakat kéttizedes pontossággal kell meghatározni úgy, hogy 30-al osztható legyen.”

5. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6. § Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a R. 12. §-a hatályát veszti.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 43/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. számú melléklet 43/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2. számú melléklet szerinti számítási mód bázisául szolgáló díjtételek,és az árképzésnél figyelembe vett mennyiségek.

KIMUTATÁS

a Debrecen Megyei Jogú Város területén érvényes legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételekről

mértékegység díjak
Lakossági fogyasztók:
Lakás
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 10.284.732,00
- melegvíz Ft/db/hó 581,00
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 3.025,00
- melegvíz Ft/m3 712,20
Közös helyiség
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 10.284.732,00
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 3.025,00
Garázs:
Alapdíj:
-fűtés Ft/MW/év 10.284.732,00
Hődíj:
-fűtés Ft/GJ 3.025,00
Pótvízdíj: Ft/m3 618,00
Csatlakozási díj: Ft/MW 10.000.000. 00

-a díjak áfát nem tartalmaznak.

Árképzésnél figyelembe vett mennyiségek

Hőteljesítmény (MW) 149,460

Hőmennyiség (GJ) 1.332.195

Átlagos fűtött légtér (fűtés) (lm3) 4.709.935

Átlagos fűtött légtér (melegvíz) (lm3) 4.505.520

Használati melegvíz mennyiség (m3) 1.400.622

Használati melegvízzel ellátott lakás (db) 31.483

HMV fajlagos mutató (GJ/m3) 0,235366

Fűtési fajlagos mutató (GJ/lm3) 0,212324”


  Vissza az oldal tetejére