Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2007. (II. 1.) rendelete * 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. §-ában, és a 148. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege 3000-7000.-Ft azzal, hogy a tárgyév folyamán folyósított összege nem haladhatja meg a 21.000.-Ft-ot.”

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Támogatásban részesíthető - az Önkormányzat költségvetésében e célra elkülönített összeg erejéig - az 5. évfolyamtól kezdődően 14. évfolyamig bezárólag az a tanuló, akinek a pályázat benyújtását megelőző két tanévben a tanulmányi átlaga eléri a 4,5-et, valamint:

a) a Magyar Köztársaság, és a szak-minisztériumok hivatalos lapjaiban meghirdetett országos tanulmányi verseny döntőjében az első 10 helyezés valamelyikét érte el, vagy

b) nemzetközi vagy országos szakszövetségi sportverseny, vagy diákolimpia, illetve művészeti verseny, vetélkedő döntőiben az első 6 helyezés valamelyikét érte el.”

(2) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A támogatás iránti kérelemről a polgármester dönt.”

3. § A R. 5. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

Ennek mértékét az étkeztetésről és igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményen felül a gyermekétkeztetést igénybevevők részére további kedvezményt biztosít:

a) az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető által a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (továbbiakban: kedvezmény),

b) a nem önkormányzati fenntartású intézményekben a polgármester által a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjtámogatást (továbbiakban: díjtámogatás).

(3) A kedvezmény és támogatás jogosultsági feltételeként megállapított egy főre jutó jövedelem alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

A kedvezmény és a támogatás egy főre jutó jövedelmi értékhatárait, a kedvezmény és támogatás mértékeit e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A kedvezmény és a támogatás nem állapítható meg a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőknél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.

(5) Az oktatási időszak kezdetétől az részesülhet kedvezményben és támogatásban, aki a kérelmét tárgyév augusztus 31-ig benyújtja.

(6) A támogatás iránti kérelmeket a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához, e rendelet 4. számú, az önkormányzati fenntartású intézmény esetén az intézményvezetőhöz, az 5. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A kedvezményt és a támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától nevelési, oktatási időszak végéig lehet megállapítani.

(8) Ha a személyi térítési díj fizetésére kötelezett kérelmező az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető által megállapított térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a kérelem tárgyában a döntést a polgármester hozza meg.

(9) Az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető az általa megállapított kedvezmény mértékéről minden hónap 15-ig tájékoztatást ad a Szociális Osztálynak.”

4. § (1) E rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú, a R. 2. sz. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú, a R. 3. sz. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. .k,

polgármester

1. melléklet a 6/2007. (II. 1.) rendelethez

Debrecen

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is/................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:............................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐

2./* Állampolgársága : magyar ................................................................

bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert

letelepedési engedéllyel rendelkező

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3./* Családi állapota:

házastárssal élő, élettárssal élő, egyedülálló, házastársától külön él

4./ Lakóhely: ☐☐☐☐ ........................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz..................................em.........................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em. ........................ ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em.............................ajtó

Telefonszám: ................................................................................

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést

nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19....év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. 19....év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. 19....év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. 19....év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. 19....év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. 19....év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. 19....év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20............ év....................................................................hó ....................nap

...................................................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

.......................................................................................................................

kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi nettó jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozók:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelermtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát, (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

TÁJÉKOZTATÓ

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/2006. (II.24.) rendelet alapján támogatásban kell részesíteni a gyermeket, ha a gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul pl. betegség, iskoláztatás.

További feltétel, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 110%-át, gyermekét egyedül nevelő esetén 150 %-át.

Az igényt erre rendszeresített nyomtatványon - igénylőlap - lehet benyújtani, melyet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Ügyfélszolgálatánál Debrecen, Kálvin tér. 11. földszintjén lehet beszerezni az alább felsorolt időpontokban:

Hétfő, Kedd, Szerda: 8.00-15.00

Csütörtök: 8.00-17.00

Péntek. 8.00-12.00

Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó- kártya és TAJ-kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

a kérelmező családjában élők havonta rendszeresen mérhető jövedelmeinél az elmúlt 3 hónapra, egyéb jövedelmeknél az elmúlt 12 hónapra eső nettó jövedelem igazolást, (figyelembe véve az alkalmankénti kifizetéseket), gyermektartásdíj, iskolalátogatási, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

a nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, álláskeresési ellátás utolsó havi szelvényét, vállalkozók esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást.

2. melléklet a 6/2007. (II. 1.) rendelethez

Debrecen

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750

TEHETSÉGES TANULÓ TÁMOGATÁSÁT IGÉNYLŐ ADATLAP

1. Kérelmező neve / születési név is/ ........................................................................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye:..............................................................Anyja neve:..................................................................................................

Születési idő: 19................év ............................................................hónap ................................nap

2./* Állampolgársága : magyar ................................................................

bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert

letelepedési engedéllyel rendelkező

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3./* Családi állapota:

házastárssal élő, élettárssal élő, egyedülálló, házastársától külön élő

4./ Lakóhely: ☐☐☐☐ ........................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz..................................em.........................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em. ........................ ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em.............................ajtó

Telefonszám: ................................................................................

* Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek

* A megfelelő rész aláhúzandó

A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota Rokoni kapcsolat Születési idő
TAJ szám
Anyja neve Bölcsőde, óvoda, iskola neve,címe(ahová a gyermek jár)
a. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. Szül hely:...........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. Szül hely:................................. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. Szül hely:.................................év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. Szül hely:............................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. Szül hely:....................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Ebbe a rovatba kell beleírni -

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, alkalmi munkavállalói stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi nettó jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozó:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát, (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8 A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

Tanulmányi eredmény( a benyújtást megelőző két tanévben): ............................................................................................

Tanulmányi versenyen elért eredménye ( időpont megjelöléssel ): ................................................................................................

Sport, vagy művészet területén elért eredménye: ................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok valósak.

Debrecen, 200........................................................................................................................

...................................................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

......................................................................................................................................

kérelmező( törvényes képviselő) aláírása

TÁJÉKOZTATÓ

Az igényt erre rendszeresített nyomtatványon - igénylőlap - lehet benyújtani, az adott oktatási intézménynél. Az igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Ügyfélszolgálatánál Debrecen, Kálvin tér. 11. földszintjén lehet beszerezni az alább felsorolt időpontokban:

Hétfő, Kedd, Szerda: 8.00-15.00

Csütörtök: 8.00-17.00

Péntek. 8.00-12.00

A kérelemhez csatolni kell:

- a kérelmező családjában élők munkaviszonyából, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz esetén a kérelem beadását megelőző 3 hónap nettó kereseti igazolását, gyermektartásdíj, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást, tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek esetén a gyermek egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi vagy kórházi igazolást, mely alapján részére a magasabb összegű családi pótlékot megállapították

- Tanulmányi eredmény oktatási intézmény igazgatója általi igazolását vagy

- Tanulmányi versenyeredményt igazoló dokumentum másolatát vagy

- Sport ill. művészeti versenyeredményt igazoló dokumentum másolatát

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

a nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, álláskeresési ellátás utolsó havi szelvényét, vállalkozók esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást.

3. melléklet a 6/2007. (II. 1.) rendelethez

GYERMEKÉTKEZTETÉS NORMATÍV KEDVEZMÉNYÉN FELÜLI

TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY ÉS TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Egy-két gyermeket nevelő családok esetében, ha
az egy főre eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ába
kifejezve
A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0 - 60%-ig 100% -a
60,1- 80%-ig 50% -a
80,1-100%-ig 25% -a
Egy-két gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha
az egy főre eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ába
kifejezve
A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0- 80%-ig 100%-a
80,1-100%-ig 50%-a
100,1-110%-ig 25%-a
Három és több gyermeket nevelő családok esetében, ha:
az egy főre eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ába
kifejezve
A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0-100%-ig 100%-a
100,1-120%-ig 50%-a
120,1-130%-ig 25%-a
Három és több gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha:
az egy főre eső jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ába
kifejezve
A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0-110%-ig 100%-a
110,1-130%-ig 50%-a
130,1-140%-ig 25%-a

4. melléklet a 6/2007. (II. 1.) rendelethez

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

(NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

1./ Kérelmező neve /születési név is/:............................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ :☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:....................................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

2./*Állampolgársága: magyar ............................................................................

bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert

letelepedési engedéllyel rendelkező

Státuszt elismerő határozat száma:..................................................../20................

*Családi állapota:

házastárssal, élettárssal élő, egyedülálló, házastársától külön élő

3./ Lakóhely: ☐ ☐ ☐ ☐ ........................................................................................................................................................................helység

...........................................................................................................................utca................................sz..................................em.................................ajtó

Tartózkodási hely: ☐ ☐ ☐ ☐ ............................................................................................................................................helység

...............................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐ ☐ ☐ ☐ ............................................................................................................................helység

...............................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Telefonszám:....................................................................

4./Az 5/b.pontban felsorolt gyermekek közül, annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjtámogatást kérelmezi.

........................................................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................ ............................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó

5/.KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ

a) MÁS SZEMÉLYEK ADATAI

Név
(születési név is)
Családi állása
(pl. házastárs vagy élettárs, eltartott)
Születési idő /év, hó, nap/
TAJ szám
Anyja neve
1. Házastárs vagy élettárs ........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

b) GYERMEKEK ADATAI

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdés b)-d) pontjai alapján

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás

munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket.

A gyermek neve és anyja születési neve Születési idő / év, hó, nap / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ Intézményi igazolás
/ bölcsőde, óvoda, általános iskola, középfokú nappali tagozatos intézmény /
Csoport, osztály, évfolyam
1. ..........év..................hó........nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Csoport, osztály, évfolyam............................
2. ..........év..................hó........nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Csoport, osztály, évfolyam............................
3. ..........év..................hó........nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Csoport, osztály, évfolyam............................
4. ..........év..................hó........nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Csoport, osztály, évfolyam............................
5. ..........év..................hó........nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Csoport, osztály, évfolyam............................
6. ..........év..................hó........nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Csoport, osztály, évfolyam............................

c) TARTÓSAN BETEG ILLETŐLEG FOGYATÉKOS GYERMEK ADATAI

A gyermek neve Anyja neve Születési idő /év, hónap, nap/
TAJ szám
1. ........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. ........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

6./ JÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi nettó jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozók:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást

igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

*Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen - nem

*Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli

Hozzájárulok ahhoz, hogy térítési díjtámogatás megállapításával kapcsolatos ügyemben keletkezett határozat/ok egy példányát a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya a gyermekem/im által látogatott egészségügyi, oktatási intézmény/ek részére megküldje, amely igazolásul szolgál a térítési díjtámogatás igénybevételéhez.

Debrecen, 200........ év ................................................hó................nap

........................................................................................................... ........................................................................................................................

igénylő házastársának vagy igénylő (törvényes képviselő) aláírása

élettársának aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó

TÁJÉKOZTATÓ

a 2006/2007-es nevelési, oktatási évre alkalmazandó rászorultsági alapú gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás feltételrendszeréről

1. Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006.(II.24.) rendeletében (továbbiakban:Rendelet) foglaltak alapján a nem önkormányzati fenntartású intézményekben a gyermekétkeztetést igénybe vevők részére a Gyvt 148. § (7) bekezdésében foglalt normatív kedvezményen felül rászorultsági alapú térítési díjtámogatást nyújt. A díjtámogatás jogosultsági feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem értékhatára és a támogatás mértéke a Rendelet 3.sz.mellékletének figyelembevételével.

Egy-két gyermeket nevelő családok esetében, ha
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0 - 16.098.- Ft 100% -a
16.099 - 21.464.- Ft 50% -a
21.465 - 26.830.- Ft 25% -a
Egy-két gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj
0 - 21.464.- Ft 100%-a
21.465 - 26.830.- Ft 50%-a
26.831 - 29.513.- Ft 25%-a
Három és több gyermeket nevelő családok esetében, ha:
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj
0 - 26.830.- Ft 100%-a
26.831 - 32.196.- Ft 50%-a
32.197 - 34.879.- Ft 25%-a
Három és több gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha:
az egy főre eső jövedelem:* a térítési díjkedvezmény mértéke:
0 - 29.513.- Ft 100%-a
29.514 - 34.879.- Ft 50%-a
34.880 - 37.562.- Ft 25%-a
* Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százaléka

2. Az igényt erre rendszeresített formanyomtatványon - igénylőlap - lehet benyújtani, melyet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Ügyfélszolgálatánál Debrecen, Kálvin tér 11.földszintjén lehet beszerezni az alább felsorolt időpontokban:

Hétfő, Kedd, Szerda: 8.00-15.00 Csütörtök: 8.00-17.00 Péntek: 8.00-12.00

Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya, TAJ-kártya bemutatása szükséges!

3. Az oktatási időszak kezdetétől az részesülhet díjtámogatásban, aki az igényt tárgyév augusztus 31-ig benyújtja. Ezt követően benyújtott igények esetén a díjtámogatást a benyújtást követő hónap első napjától a nevelési, oktatási időszak végéig lehet megállapítani.

Kiknek adható a támogatás?

Az erről szóló rendelet hatálya kiterjed Debrecen területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre, felügyeletet gyakorló szülőkre és törvényes képviselőkre.

Amennyiben a kérelmező más lakóhelyhez való kötődése miatt nem felel meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet szabályainak, - tehát Debrecenben nem kaphat a jövedelemtől, szociális helyzettől függő rászorultsági kedvezményt, - úgy a bejelentett lakóhely szerint illetékes önkormányzattól igényelheti ezt, feltéve, hogy ilyen támogatási formát bevezettek.

4. A jövedelem számításánál a szociális törvény 4. § (1) bekezdés a./ pontja az irányadó!

Ennek értelmében jövedelem:

a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről, vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minősül az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj,valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5. A kérelmek elbírálása:

Az önkormányzathoz beérkezett kérelmeket a város polgármestere bírálja el, s erről az igénylő határozattal értesül.

6. Évközbeni változások kezelése:

A díjtámogatásban részesülő a jogosultságot érintő lényeges tény, körülmény megváltozásáról 15 napon belül értesíteni köteles a jogosultságot megállapító szervet.

Ha a család egy főre eső jövedelmében év közben változás következik be, jövedelemcsökkenés esetén kérelemre a megváltozott jövedelem alapján a következő hónap első napjától a támogatás mértéke módosítható. A díjtámogatás jogosítottja köteles bejelenteni az olyan egy főre eső jövedelem változást is, amely alapján csökkent vagy megszűnik a támogatás. Az értesítési kötelezettség elmaradása miatt jogosulatlanul igénybe vett támogatást vissza kell fizetni.

A kérelemhez csatolni kell:

- jövedelemigazolást: a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetében (munkabér) a kérelem beadását megelőző 3 hónap egyhavi nettó átlagát kell figyelembe venni, egyéb jövedelmeknél az elmúlt 12 hónapra eső nettó jövedelmet (figyelembe véve az alkalmankénti kifizetéseket),

- iskolalátogatási igazolást.

A kérelemhez csatolni lehet:

- nyugdíj,GYES,GYED,GYET, családi pótlék, árvaellátás, álláskeresési ellátás utolsó havi szelvényét,

- vállalkozó esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást

- ellátatlan munkanélküli személyek esetében a Munkaügyi Központ által kiadott jelentkezési könyv másolatát, vagy nyilatkozatát arról, hogy a Munkaügyi Központtal a kapcsolatot nem tartja, ellátásban nem részesül.

5. melléklet a 6/2007. (II. 1.) rendelethez

Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP

( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

1./ Kérelmező neve /születési név is/: ............................................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ :☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:........................................................................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

2./*Állampolgársága: magyar ............................................................................

bevándorlási engedéllyel rendelkező menekültként elismert

letelepedési engedéllyel rendelkező

Státuszt elismerő határozat száma:..................................................................../20............................................

*Családi állapot:

Házastárssal, élettárssal élő, egyedül álló, házastársától külön élő

3./ Lakóhely: ☐☐☐☐ ....................................................................................................................................................................................................................helység

.......................................utca................................sz..................................em.................................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ ....................................................................................................................................................................helység

.....................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ....................................................................................................................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Telefonszám:....................................................................

4./Az 5/b) pontban felsorolt gyermekek közül annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjkedvezményt kérelmezi.

............................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ................................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó

5./KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ

a) MÁS SZEMÉLYEK ADATAI

Név
(születési név is)
Családi állása
(pl. házastárs vagy élettárs, eltartott)
Születési idő /év, hó, nap/
TAJ szám
Anyja neve
1. Házastárs vagy élettárs ........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

b) GYERMEKEK ADATAI

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdés b)-d) pontjai alapján

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás

munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket.

A gyermek neve és anyja születési neve Születési idő
/ év, hó, nap /
Társadalombiztosítási
Azonosító Jel /TAJ szám/
Intézményi igazolás
/ bölcsőde, óvoda, általános iskola, középfokú nappali tagozatos intézmény /
Csoport, osztály, évfolyam
1. ..........év................hó........nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Csoport, osztály, évfolyam............................
2. ..........év................hó........nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ Csoport, osztály, évfolyam............................
3. ..........év................hó........nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ Csoport, osztály, évfolyam............................
4. ..........év................hó........nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ Csoport, osztály, évfolyam............................
5. ..........év...............hó........nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ Csoport, osztály, évfolyam............................

c) TARTÓSAN BETEG ILLETŐLEG FOGYATÉKOS GYERMEK, ADATAI

A gyermek neve Anyja neve Születési idő /év, hónap, nap/
TAJ szám
1. ........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. ........év..............hó.....nap ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

6. / JÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozók:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

*Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen - nem

* Napközis ellátást, menzát kér-e: kérek - nem kérek

*Az eljárás megindításáról értesítést: kérek - nem kérek

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 200........ év ................................................hó................nap

...........................................................................................................

igénylő házastársának vagy igénylő (törvényes képviselő) aláírása

.......................................................................................................................

élettársának aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó

Az adatlap segítségül szolgálhat a GYVT. 148. § (5) bekezdésében szabályozott normatív kedvezményre való jogosultság megállapitására is.

TÁJÉKOZTATÓ A NORMATÍV KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKRŐL

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §-a értelmében gyermekétkeztetés esetén normatív (állami) kedvezményként kell biztosítani:

a) a bölcsődés, az óvodás, az 1 - 4 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,

c) három -vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át,

d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésre, amely kedvezményre- a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

a 2006/2007-es nevelési, oktatási évre alkalmazandó rászorultsági alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény feltételrendszeréről

1. Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006.(II.24.) rendeletében (továbbiakban:Rendelet) foglaltak alapján az önkormányzati fenntartású intézményekben a gyermekétkeztetést igénybe vevők részére a Gyvt 148. § (5) bekezdésében foglalt normatív kedvezményen felül rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény) nyújt. A díjkedvezmény jogosultsági feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem értékhatára és a kedvezmény mértéke a Rendelet 3.sz.mellékletének figyelembevételével.

Egy-két gyermeket nevelő családok esetében, ha
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0 - 16.098.- Ft 100% -a
16.099 - 21.464.- Ft 50% -a
21.465 - 26.830.- Ft 25% -a
Egy-két gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj
0 - 21.464.- Ft 100%-a
21.465 - 26.830.- Ft 50%-a
26.831 - 29.513.- Ft 25%-a
Három és több gyermeket nevelő családok esetében, ha:
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj
0 - 26.830.- Ft 100%-a
26.831 - 32.196.- Ft 50%-a
32.197 - 34.879.- Ft 25%-a
Három és több gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha:
az egy főre eső jövedelem:* a térítési díjkedvezmény mértéke:
0 - 29.513.- Ft 100%-a
29.514 - 34.879.- Ft 50%-a
34.880 - 37.562.- Ft 25%-a
* Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százaléka

2. Az oktatási időszak kezdetétől az részesülhet díjkedvezményben, aki az igényt tárgyév augusztus 31-ig benyújtja. Ezt követően benyújtott igények esetén a díjkedvezményt a benyújtást követő hónap első napjától a nevelési, oktatási időszak végéig lehet megállapítani. Többgyermekes család esetén, ha a gyermekek nem azonos intézménybe járnak, úgy a kérelmeket külön-külön kell benyújtani az egyes intézményekbe.

Kiknek adható a díjkedvezmény?

A rendelet hatálya kiterjed Debrecen területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre, felügyeletet gyakorló szülőkre és törvényes képviselőkre.

Amennyiben a kérelmező más lakóhelyhez való kötődése miatt nem felel meg a rendelet szabályainak, - tehát Debrecenben nem kaphat a jövedelemtől, szociális helyzettől függő rászorultsági kedvezményt, - úgy a bejelentett lakóhely szerint illetékes önkormányzattól igényelheti ezt, feltéve, hogy ilyen támogatási formát bevezettek.

3. A jövedelem számításánál a szociális törvény 4. § (1) bekezdés a./ pontja az irányadó!

Ennek értelmében jövedelem:

a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről, vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minősül az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi jövedelmet kell érteni. A jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj,valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

4. A kérelmek elbírálása:

Az intézményhez beérkezett kérelmekben az intézmény vezetője dönt az érintett jogszabályokban meghatározottak szerint.

A döntést követő 8 napon belül az intézmény vezetője a megállapított díjkedvezmény mértékéről és időtartamáról, illetve a kérelem elutasításáról és annak indokáról, továbbá a jogorvoslati lehetőségről értesíti a kérelmezőt.

A kérelem elutasítása vagy csak részleges teljesítése esetében, ha a szülő a döntéssel nem ért egyet, úgy annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a város önkormányzatától felülvizsgálatát kérheti írásban, amelyet az intézményben nyújthat be. Az intézmény vezetője javaslatával és az ügy irataival együtt 8 napon belül küldi ezt meg a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)

5.Évközbeni változások kezelése:

Ha a család egy főre eső jövedelmében év közben változás következik be, jövedelemcsökkenés esetén a szülő kérelmére a megváltozott jövedelem alapján a következő hónap első napjától a díjkedvezmény mértéke módosítható. A díjkedvezmény jogosítottja köteles bejelenteni az olyan egy főre eső jövedelemváltozást is, amely alapján csökkenthető vagy megszüntethető a díjkedvezmény folyósítása. A módosításról az intézmény vezetője a módosítás hónapjának 15. napjáig értesíti a szülőt.

Ha a díjkedvezményben részesülő gyermek a tanév közben intézményt változtat, úgy a díjkedvezmény megszűnésével egyidejűleg az intézmény vezetője köteles értesíteni a szülőt arról, hogy a kedvezmény megállapítását az új intézmény vezetőjénél, vagy nem önkormányzati fenntartású intézmény esetében az önkormányzatnál igényelheti.

A kérelemhez csatolni kell:

a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetében (munkabér) a kérelem beadását megelőző 3 hónap egyhavi átlagát kell figyelembe venni, egyéb jövedelmeknél az elmúlt 12 hónapra eső jövedelmet (figyelembe véve az alkalmankénti kifizetéseket).A postai úton folyósított ellátások esetén az utolsó havi postai szelvény, vagy annak hiteles másolata fogadható el igazolásként, (pl.: álláskeresési ellátások, nyugdíj, árvaellátás, családi pótlék, gyes, gyet,ápolási díj, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény). A hitelesítést - különösen a több intézményben kérelmet előterjesztők esetén - az intézmény is elvégezheti az eredeti példány azonosításával, ellenőrzésével, és a másolatra írt hitelesítési záradékkal. Vállalkozó esetében az APEH által kiadott jövedelemigazolást kell kérni. ellátatlan álláskereső személyek esetében a Munkaügyi Központ által kiadott jelentkezési könyv másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a Munkaügyi Központtal a kapcsolatot nem tartja, ellátásban nem részesül.


  Vissza az oldal tetejére