Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2007. (V. 25.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, Fancsikai Pihenőközpont (Létai út - Bodzás ér - Létavértesi út - Panoráma út által határolt) területre, valamint a Debrecen, 52.2 vk., Borzán Gáspár u.- 11275 ill. 70579 hrsz-ú csatorna - 70577 hrsz-ú út - Monostorpályi út - Vámraktár út - Wolafka utca által határolt területre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (29) bekezdéssel egészül ki:

„(29) Debrecen, Fancsikai Pihenőközpont (Létai út - Bodzás ér - Létavértesi út - Panoráma út által határolt) területére (Fa) vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen 01187, 01200, 01217, 01235, 01237, 01243, 01250, 01257 hrsz-ú utak - 01012 (Létai) út - 01017 hrsz- árok (Bodzás ér) - 01031 hrsz csatorna (Bodzás ér) - 01051 hrsz (Létavértesi) út - 01068/7 hrsz erdő északnyugati határa - 01068/6 hrsz út - 01068/4 hrsz telek déli határa - 01056 hrsz árok - 01059 hrsz (Létai) út - 01058 hrsz út - 01157/12 hrsz út által határolt területére terjed ki.

b) A terület építési zónáiban a DÉSZ 20. § 1-3 táblázatai szerint helyezhetők el építmények, de csak a szabadon álló telepszerű és a szabadon álló általános beépítési mód alkalmazható.

c) Az „X” és az „Y” teleknagyság kódjelű sajátos építési zónákban kialakítható legkisebb telekterületet és telekméretet az alábbi táblázat szerint kell alkalmazni:

Teleknagyság kódja Kialakítható legkisebb
Telekterület (m2) Telekszélesség (m2) Telekmélység (m2)
X 500.000 200 400
Y 200.000 200 300

d) A különleges közhasználatú építményi zónákban (Ki) az idegenforgalomhoz és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó szálláshely szolgáltató-, vendéglátási- és sportépítmények, a lovas turizmust szolgáló állattartási építmények, a termálfürdőzés építményei, illetőleg oktatási-, művelődési- és kutatási építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei, továbbá a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el.

e) Épületrész homlokzatmagassága az előírt (megengedett) építménymagasságot legfeljebb a fő homlokzat ½ hosszán és legfeljebb 3 m-rel haladhatja meg.

f) Egyes speciális funkciójú, jellegüknél fogva nagyobb magasságot igénylő építmények közül csak az idegenforgalomhoz, a sporthoz, az ismeretszerzéshez és a szabadidő eltöltéshez kapcsolódók helyezhetők el (kilátó, csúszdatorony, strand csúszda, versenyirányító torony). Építménymagasságuk legfeljebb 30 m lehet.

g) A meglévő tanyaépületek a DÉSZ 16. §-ban rögzített előírások figyelembe vétele mellett azon túl idegenforgalmi rendeltetésű építményekkel is bővíthetők, illetőleg idegenforgalmi rendeltetésre is átalakíthatók (kereskedelmi szálláshely, vendéglátás). A lovas turizmust szolgáló állattartó építményeken kívül más állattartó építmény a helyi állattartási rendelet szerint, de csak a saját szükségletnek megfelelő mértékű állattartás céljából helyezhető el. Ezen új építmények elhelyezése, a meglévő tanyaépületekkel együtt is max. 5%-os beépítettséget eredményezhet a telken.

h) A mezőgazdasági zónák kivételével a villamos energia ellátás és a hírközlés vezetékeit földkábelben kell elhelyezni.

i) A régészeti területet érintő építési engedély csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulásával adható. Az engedélyezési tervnek növénytelepítési tervet is tartalmaznia kell.”

2. § A R. 42. §-a az alábbi (30) bekezdéssel egészül ki:

„(30) Debrecen 52.2. számú városrendezési körzet Debrecen, 52.2 vk., Borzán Gáspár u.- 11275 és 70579 hrsz-ú csatorna - 70577 hrsz-ú út - Monostorpályi út - Vámraktár út - Wolafka utca által határolt területére vonatkozó sajátos építési előírások

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen 52.2. számú városrendezési körzet Debrecen, Borzán Gáspár utca - 11275 és 70579 hrsz-ú Vágóhíd csatorna - Szél utca által határolt területére terjed ki.

b) Nyúlványos (nyeles) telek csak a szabályozási tervben rögzítetteknek megfelelően alakítható ki.

c) A szabályozási terv szerinti telken belüli fásítás a jelölt területen a kötelező zöldfelület részeként figyelembe vehető, melyet az építési engedélyben az építtető kötelezettségével a használatbavételi engedély feltételeként elő kell írni.”

3. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 3. sz., 4. sz., 13. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a sz., 16/b sz., 20. sz., 22. sz., 24. sz. zóna tervlapok a Debrecen, Fancsikai Pihenőközpont (Létai út - Bodzás ér - Létavértesi út - Panoráma út által határolt) területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező M12/2005. törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 3. sz., 4. sz., 14. sz., 16/a. sz., 16/b sz. zóna tervlapok a Debrecen, 52.2 vk., Borzán Gáspár u.- 11275 ill. 70579 hrsz.-ú csatorna - 70577 hrsz.-ú út - Monostorpályi út - Vámraktár út - Wolafka utca által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező M11/2006. törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

4. § E rendelet 2007. május 25. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 22/2007. (V. 25.) rendelethez

3 db térkép melléklet

DEBRECEN

FANCSIKAI PIHENŐKÖZPONT

SZABÁLYOZÁSI TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP

(m12_2005)

Debrecen

Borzán Gáspár utca -11275 és 70 579 hrsz Vágóhídi csatorna Szél utca által határolt terület

SZABÁLYOZÁSI TERVE

(m11_2006)


  Vissza az oldal tetejére