Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 40/2007. (X. 1.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, Határ úti Ipari Park, Kishegyesi út - Határ út - 17118/11 hrsz-ú út - belterületi határ - tervezett beépítésre szánt terület határa - belterületi határ - 17118/2 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 42. § (6) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen, Kishegyesi út - Határ út - 17118/11 hrsz-ú út - belterületi határ - tervezett beépítésre szánt terület határa - belterületi határ - 17118/2 hrsz-ú út által határolt területre terjed ki.”

(2) A R. 42. § (6) bekezdése az alábbi f), g), h) és i) ponttal egészül ki:

f) A területen az építési övezetekben előírt építménymagasságok alsó értékét nem kell alkalmazni.”

g) A területen a telken belüli fásítási kötelezettséggel szabályozott telkeken az alábbi növényzetet kell telepíteni a következő elrendezésben:

1. Fásítás az északi, Balásházy utcai lakóövezet melletti zöldsávban (az alábbi ábra szerint)

a. Takarócserjék - 1 m2-re 6 db, 40x40 cm-es kötésben, vegyesen:

- Vitex negundo (barátcserje)

- Elaeagnus angustifolia (ezüstfa)

b. Lombos fák, fenyők - 4,25 x 4,25 m-es kötésben, soronként megadott fajokkal:

1. fasor Acer campestre (mezei juhar)

2. fasor Acer rubrum (vöröslevelű juhar)

3. fasor Pinus nigra (fekete fenyő)-Betula pendula (nyír)-Fraxinus pennsylvatica (vörös kőris) vegyesen

4. fasor Fraxinus angustifolia (magyar kőris)

5. fasor Corylus colurna (törökmogyoró)

2. Fásítás a keleti, Csalogány utcai lakóövezet melletti zöldsávban (az alábbi ábra szerint)

a. Takarócserjék - 1 m2-re 6 db, 40x40 cm-es kötésben, vegyesen:

- Salix alba (fehér fűz)

- Elaeagnus angustifolia (ezüstfa)

b. Lombos fák, fenyők - 4,25 x 4,25 m-es kötésben, soronként megadott fajokkal:

1. fasor Acer saccharinum (ezüst juhar)

2. fasor Fraxinus excelsior (magas kőris)

3. fasor Pinus nigra (fekete fenyő)-Ulmus laevis (vénicszil)-Betula pendula (nyír) vegyesen

4. fasor Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)

5. fasor Padus serotina (májusfa)”

h) A szabályozási terv szerinti telken belüli fásítás a jelölt területen a kötelező zöldfelület részeként figyelembe vehető, melyet az építési engedélyben az építtető kötelezettségével a használatbavételi engedély feltételeként elő kell írni.”

i) Hegyes-halom megóvása érdekében a halom lábán túli területen kerítés építése, a halmon áthaladó földutak megszüntetése, az új út nyomvonalának kijelölése, az eredetileg hasonló ökológiai viszonyok rehabilitációjaként végzett munkálatok engedélyeztetése során az eljárásba a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget szakhatóságként be kell vonni.”

2. § A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 2. sz., 3.sz., 4.sz., 5. sz., 13.sz, 14.sz., 16.sz., 16/a.sz., 16/b sz., 16/c sz, 17.sz., 18. sz., 22. sz zóna tervlapok a Debrecen Határ úti Ipari Park, Kishegyesi út - Határ út - 17118/11 hrsz-ú út - belterületi határ - tervezett beépítésre szánt terület határa - belterületi határ - 17118/2 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező T-1 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

3. § E rendelet 2007. október 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére