Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2007. (X. 25.) rendelete * 

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II. 1.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § és 58. § (2), (3) bekezdéseiben, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II. 1.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati tulajdonban álló lakások árverés, pályázat (nyilvános vagy zártkörű), vevőkijelölés útján, valamint a bérlő számára részletfizetési kedvezménnyel idegeníthetők el.”

2. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Egyéni kérelemre 20 millió Ft, és ez alatti forgalmi értékű üres lakás esetén, a döntésre jogosult az árveréstől vagy a pályáztatástól eltekinthet, ha

a) az ajánlattevő ajánlatának elfogadása, az ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak rendezését szolgálja, vagy az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg (közös tulajdon megszüntetése, elővásárlási jog, vételi jog, használati jog, stb.), vagy

b) a lakás elidegenítésére és hasznosítására lefolytatott árverési, vagy pályázati eljárás, legalább két alkalommal sikertelen volt.”

3. § A R. a következő címmel és az 5/A. §-al egészül ki:

„Nyilvános és zártkörű pályázat útján történő elidegenítés

5/A. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti lakások pályázat útján is elidegeníthetőek.

(2) A pályáztatás szabályait és eljárási rendjét az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet szabályozza.”

4. § A R. 9. § (3) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Csökkenteni kell a forgalmi értéket a bérlő által végzett és meg nem térített, a lakásra fordított forgalmi értéknövelő beruházások összegével.”

5. § (1) A R. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Ha a lakást elővásárlási joggal rendelkező (továbbiakban: jogosult) vásárolja meg, a vételár a bérlő által a lakásra fordított, és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett forgalmi érték 99%-a.”

(2) A R. 12. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) a szerződés megkötésekor, vagy az azt követő 90 napon belül a vételárat egy összegben megfizeti, úgy a vételár a bérlő által a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett forgalmi érték 65%-a,”

6. § A R. 16. §(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A helyiségek elidegenítése során a R. 4. §, 5. § és 5/A. §-át kell megfelelően alkalmazni.”

7. § E rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a R. 4. § (4) bekezdése.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére