Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2007. (XII. 22.) rendelete * 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.  * ) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”

2. § A R. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) gyermekét, illetve gyermekeit saját háztartásában neveli, és a lakást más személy nem használja, továbbá a részére megállapított normatív lakásfenntartási támogatás összege 6. 000.-Ft-ot, és a család egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 110%-át nem haladja meg.”

3. § A R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) legalább 2 gyermekét saját háztartásában neveli, és a lakást más személy nem használja,”

4. § A R. 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A pénzbeli és a természetbeni átmeneti segély teljes összege külön-külön egy naptári évben a nyugdíjminimum 80%-át nem haladhatja meg, kivéve a 18. § (3) bekezdésében foglalt esetben.”

5. § A R. az alábbi 20/A. §-sal egészül ki:

„Köztemetés

20/A. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum összegét, és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.”

6. § A R. 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Szt. 50. § (1) bekezdésében meghatározott alanyi jogú, illetőleg az Szt. 50. § (2) bekezdésében meghatározott normatív alapú közgyógyellátáson túl, az Szt. 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján rászorultsági alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki szociálisan rászorult.”

7. § (1) A R. 22. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A támogatás mértéke:

a) a családi házban lakók esetében a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendeletben a 120 literes önálló gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díjnak legfeljebb a 100%-a, függetlenül a gyűjtőedény méretétől,

b) a gyűjtőedényt közösen használók esetében a közös képviselő által leigazolt, az adott ingatlanra eső a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendeletben foglaltak alapján kiszámított kötelező közszolgáltatási díj összege.”

(2) A R. 22. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az (5)-(9) bekezdések számozása (6)-(10) bekezdésekre változik:

„(5) Ha a jogosult az Szt. 9. §-ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatást a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjától kezdődő hatállyal meg kell szüntetni.”

(3) A R. 22. § (6) bekezdés harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(.....) Az erre előírt határidő elmulasztása, illetőleg a felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.”

8. § (1) A R. 26. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A hatóság az átmeneti segély, a temetési segély és a gyógyfürdő térítésmentes igénybevételéhez nyújtott támogatás megállapításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt.”

(2) A R. 26. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Köztemetés - kivéve a vidéki köztemetés - valamint az átmeneti segély természetbeni formájaként nyújtott gyógyszertámogatás és az élelmiszerutalvány esetében az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésének napjától számított 5 munkanap.”

9. § (1) A R. 28. § 3. pontja az alábbi h)-i) pontokkal egészül ki:

h) ha a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik,

i) a 100. illetve azt követő életévét tölti be.”

(2) A R. 28. § 4. pontja az alábbi f) ponttal egészül ki:

„f.) ha a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik.”

10. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, a R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, a R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, a R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, a R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete, valamint a R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„1. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1. / Kérelmező neve /születési név is /

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:.........................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐

2. / * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20.....................

3. / * Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával lakik együtt

4. / Lakóhely: ☐☐☐☐ .................................................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz..........................em...................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ .........................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em. .................. ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ .............................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em......................ajtó

Telefonszám: ............................................................

5. / * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

* Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Közös háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

*AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA:

- Lakásfenntartási támogatás (szolgáltató felé átutalással)

- Albérleti hozzájárulás

- Szilárd tüzeléshez (fa, szén, olaj) lakásfenntartási támogatás

* A megfelelő rész aláhúzandó

LAKÁS ADATAI ÉS A FENNTARTÁS KÖLTSÉGEI

Lakás nagysága: ............................................................m2 Fűtés módja: .....................................................................

1. / Lakbér vagy albérleti díj: ....................................Ft/hó Kérjük a kiadásokról

a szolgáltatók által

2. / Társasházi közös költség: ....................................Ft/hó kiadott számlákat

illetve igazolásokat

3. / Gázdíj: ....................................Ft/hó mellékelni.

4. / Áramdíj: ....................................Ft/hó

5. / Fűtés díja: ....................................Ft/hó

6. / Vízdíj: ....................................Ft/hó

7. / Egyéb költség, éspedig: ....................................Ft/hó

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartásban lakó hozzátartozók jövedelme
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelmek
8. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20......... év...................................................hó ...............nap

......................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

.........................................................................................

kérelmező aláírása

2. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„2. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1. / Kérelmező neve /születési név is /....................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:.........................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐

Korábban viselt neve:...................................................................................................................................................

2. / * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20.....................

3. / * Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával lakik együtt

4. / Lakóhely: ☐☐☐☐ .................................................................................................................................helység......................utca........................sz..........................em...................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ .........................................................................................................helység............................utca........................sz.........................em. .................. ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐ ☐ ☐ ☐ .............................................................................................helység.....................utca........................sz.........................em......................ajtó

Telefonszám: ............................................................

5. / * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

* Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Közös háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Lakás nagysága.......................................m2

*Az adóssággal terhelt ingatlanra tartási, életjáradéki, öröklési

szerződést kötött-e valakivel: igen - nem

*Kérelmező vagy vele közös háztartásban lakó személy rokkant igen - nem

/Kérjük a rokkantsági fokozatot megállapító határozat másolatát mellékelni /

*Kérelmező vagy vele közös háztartásban lakó személy súlyosan fogyatékos igen - nem

/ Kérjük az erről szóló orvosszakértői vélemény másolatát mellékelni /

*Kérelmező vagy vele közös háztartásban lakó személy átmeneti vagy tartós nevelése nagykorúvá válása miatt a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belülszűnt meg igen - nem

*A megfelelő rész aláhúzandó

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartásban lakó hozzátartozók jövedelme
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelmek
8. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó- megszerzett- vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adóments jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél),akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%- ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50 %-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

VAGYONI NYILATKOZAT

Kérelmező:

*1. / Az adóssággal terhelt ingatlanon kívül egyéb saját tulajdonú ingatlannal

rendelkezik-e igen - nem

Ingatlanvagyonának megnevezése, címe, nagysága:

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

*2. / A tulajdonában lévő ingatlan részben vagy egészben albérletbe van-e adva igen - nem

..........................................................................................................................................................................................................................

Kérelmezővel közös háztartásban lakók:

*1. / Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik-e igen - nem

Ingatlanvagyonának megnevezése, címe, nagysága:

................................................................................................................................................................................................................................

FENNÁLLÓ TARTOZÁS TÍPUSAI

/Kérjük azokat a tartozás típusokat megjelölni, amelyekre az adósságcsökkentési támogatást kéri /

Adósság összege

távhőszolgáltatási díj ...................................................Ft.

vezetékes gázdíj ...................................................Ft.

áramdíj ...................................................Ft.

víz- és csatornahasználati díj ...................................................Ft.

szemétszállítási díj ...................................................Ft.

lakbér ...................................................Ft.

hitelintézettel kötött lakáscélú

kölcsönszerződésből fennálló tartozás ...................................................Ft.

* A megfelelő rész aláhúzandó

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 200......... év...................................................hó ...............nap

......................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

.........................................................................................

kérelmező aláírása

3. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„3. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1. / Kérelmező neve /születési név is /....................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:.........................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐

2. / * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20.....................

3. / * Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával lakik együtt

4. / Lakóhely: ☐☐☐☐ ......................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz..........................em...................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ .........................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em. .................. ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ .............................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em......................ajtó

Telefonszám: ............................................................

5. / * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

Lakás nagysága:..............................m2

* Az eljárás megindításáról értesítést kérek nem kérek

KÉRELMEZŐ HÁZTARTÁSÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
1. Lakástulajdon van - nincs
2. Állandó lakáshasználati jog van - nincs
3. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszony van - nincs
b. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
1. Lakástulajdon van - nincs
2. Állandó lakáshasználati jog van - nincs
3. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszony van - nincs
c. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
1. Lakástulajdon van - nincs
2. Állandó lakáshasználati jog van - nincs
3. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszony van - nincs
d. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
1. Lakástulajdon van - nincs
2. Állandó lakáshasználati jog van - nincs
3. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszony van - nincs
e. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
1. Lakástulajdon van - nincs
2. Állandó lakáshasználati jog van - nincs
3. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszony van - nincs
f. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
1. Lakástulajdon van - nincs
2. Állandó lakáshasználati jog van - nincs
3. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszony van - nincs
g. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
1. Lakástulajdon van - nincs
2. Állandó lakáshasználati jog van - nincs
3. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszony van - nincs

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége (1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. f) pont)

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartásban lakó hozzátartozók jövedelme
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelmek
8. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %- ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

VAGYONNYILATKOZAT

Lakbértámogatáshoz a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 32/D § (3) bek. c) pontja alapján

VAGYONI ADATOK

I. INGATLANOK

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:

.......................................................................................................................................................................város/község, ........................................................................................................................utca .....................szám

alapterülete:........................................................................... ........................m2; tulajdoni hányad: ................................................................................................; a szerzés ideje: .......................................év.

Becsült forgalmi érték: ....................................................................................................-Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:.............................................................................. ...........................................-Ft.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) megnevezése:

.......................................................................................................................................................................város/község,...................................................... .....................................................................utca........................szám

alapterülete: ................................................................................................m2; tulajdoni hányad: ......................................................................................................; a szerzés ideje: ....................................év.

Becsült forgalmi értéke: .................................................................................................-Ft; Egy főre jutó forgalmi értéke: ......................................................................................................................-Ft.

3. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész)-tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.) megnevezése: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................város/község; ...........................................................................................................................utca.....................szám

alapterülete: ................................................................................................m2; tulajdoni hányad: ............................................................................................................; a szerzés ideje: .............................. év.

Becsült forgalmi érték: ..............................................................................................-Ft; Egy főre jutó forgalmi érték: ...............................................................................................................................-Ft.

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:.................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................város/község, ......................................................utca ..................... szám

alapterülete: .............................................................................................m2; tulajdoni hányad: ................................................................................; a szerzés ideje: .................................... év.

Becsült forgalmi értéke: ............................................................-Ft; egy főre jutó forgalmi érték:...............................................................................-Ft.

II. EGYÉB VAGYONTÁRGYAK

5. Gépjármű

a) személygépkocsi típus: .....................................................................; rendszám: ...................................................................; szerzés ideje:...............év.

Becsült forgalmi érték: ..................................................................................................- Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz típus: ....................................................................................; rendszám: .................................; szerzés ideje: ..............................év.

(Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási, vagy azonosító számot kell feltüntetni.)

Becsült forgalmi érték: ........................................................................................................................................-Ft; egy főre jutó forgalmi érték: ...............................-Ft.

III. ÖSSZES VAGYONTÁRGY

6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke: ........................................................................................................................................-Ft

Egy főre jutó forgalmi érték:................................................................................................................................................... ....................................................-Ft.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Debrecen, .....................év ...................................................hó ...............nap

.........................................................................................

aláírás

4. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„4. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

1. / Kérelmező neve /születési név is /....................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:.........................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐

2./* Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20.....................

3./* Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával lakik együtt

4. / Lakóhely: ☐☐☐☐ ......................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz..........................em...................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ .........................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em. .................. ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ .............................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em......................ajtó

Telefonszám: ............................................................

5./* A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

* AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA

- időszaki átmeneti segély

- rendkívüli átmeneti segély

- gyógyszerutalvány

- fogyasztásmérők visszakapcsolási díjához nyújtott támogatás

- gólyatámogatás

- kelengyetámogatás (a támogatás iránti kérelem a születést követő 30 napon belül nyújtható be)

* A megfelelő rész aláhúzandó

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A családban lakó hozzátartozók jövedelme
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelmek
8. Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett- vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az

adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20......... év...................................................hó ...............nap

......................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

.........................................................................................

kérelmező aláírása

5. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„5. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is /....................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:...............................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Elhunyt személyhez fűződő rokoni-, egyéb kapcsolata:..............................................................................

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20........................

3./ * Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: ☐☐☐☐ .......................................................................................................................................helység

...............................................................................................utca........................sz..........................em...............................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ ..................................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em. ........................ ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ...................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em............................ajtó

Telefonszám: ............................................................

* A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV törvény alapján temetési hozzájárulásban

részesült:

igen nem

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést

nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

4./ AZ ELHUNYT ADATAI

Az elhunyt neve / születési név / ................................................................................................................................................

Születési helye: ........................................................................... Anyja neve: .................................................................................

Születési idő: .............................. év ................................................... hónap ........................... nap

Lakóhely: ☐☐☐☐ ...................................................................................................................................................... helység

............................................................................................... utca ................................. sz. .............................. em. ........................ ajtó

Elhalálozás helye, ideje: .................................................................., ..................... év ........................ hónap ............ nap

Halotti anyakönyvi kivonat száma: ..............................................................................

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartásban lakó hozzátartozók jövedelme
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelmek
8. Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20......... év...................................................hó ...............nap

......................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

.........................................................................................

kérelmező aláírása”

6. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„6. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

HÁZTARTÁSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1. / Kérelmező neve ( születési név is).......................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:..................................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐

2./* Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20.....................

Lakóhelye: ☐☐☐☐ ..........................................................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz..........................em.........................ajtó

Tartózkodási helye: ☐☐☐☐ ............................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em.........................ajtó

4. Házastárs/élettárs neve (születési név is) ...........................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:..................................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Lakóhelye: ☐☐☐☐ .........................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz..........................em.........................ajtó

Tartózkodási helye: ☐☐☐☐ ............................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em.........................ajtó

Telefonszám:............................................................

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
1. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
6. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
7. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Közös háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

rendelkező személyek közössége.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben

visszaköveteli.

Debrecen, 200...............-év.....................hó.....................nap

......................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

.........................................................................................

kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

- Amennyiben fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozó is él a háztartásban, ezen tényről háziorvos vagy szakorvos által kiadott igazolást.

- Közös képviselő igazolása gyűjtőtartályt közösen használók esetében az adott ingatlanra eső közszolgáltatási díj összegéről.

- Családi házban lakó kérelmezők esetében az AKSD Kft. által, a kérelem benyújtását megelőző utolsó negyedévben kibocsátott számla, valamint a számla kiegyenlítését igazoló bizonylat (csekk, folyószámla kivonat) másolatát.

IGAZOLÁS

(közös képviselő tölti ki)

Hivatalosan igazolom, hogy kérelmezőt/háztartását a ..................................................................................................................... Társasház/lakásszövetkezet döntése alapján az alábbi mértékű szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetés terheli:

1.

TÁROLÓ MÉRETE TÁROLÓ MENNYISÉGE (darab)
120 liter
240 liter
770 liter
1100 liter
4300 liter

2. Heti ürítési gyakoriság: heti egyszeri

heti kétszeri

(A megfelelő rész aláhúzandó)

3. A társasház teljes: m2: ...............

lakásszáma: ...............

lakók száma: ...............

(Kizárólag az a kategória töltendő ki, amely a társasház/szövetkezet döntésének megfelelően a közös költség fizetésének alapja.)

4. Kérelmezőre, illetve háztartására eső m2 aránya: ...............

(Akkor szükséges kitölteni, ha a társasház/szövetkezet tulajdoni hányad arányosan határozta meg a közös költség fizetésének módját.)

5. Kérelmezőre, illetve háztartásra eső hulladékkezelési díj összege: ...............Ft.

6. Nevezettnek szemétszállítási díj tartozása van nincs

(A megfelelő rész aláhúzandó)

Debrecen, 200...............év.................................-hó...............-nap.

............................................................................................

aláírás”

7. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„7. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

HÁZTARTÁSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ TÁMOGATÁS FELÜLVIZSGÁLATI ADATLAP

Tájékoztatom, hogy a hulladékkezelési díj támogatás jogosultsági feltételeinek felülvizsgálata folyamatban van. Kérem a támogatás továbbfolyósítása érdekében 15 napon belül szíveskedjen az alábbi nyomtatványt kitöltve, a szükséges igazolások csatolásával a fenti címre eljuttatni.

Tájékoztatom, amennyiben felszólításomnak a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a hulladékkezelési díj támogatás megszüntetésre kerül.

1. / Kérelmező neve ( születési név is )..............................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ........................................................................Anyja neve:..................................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐

2. / * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20.....................

Lakóhelye: ☐☐☐☐ ..........................................................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz..........................em.........................ajtó

Tartózkodási helye: ☐☐☐☐ ............................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em.........................ajtó

4. Házastárs/élettárs neve (születési név is ) ........................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ..................................................................Anyja neve:..................................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Lakóhelye: ☐☐☐☐ .......................................................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz..........................em.........................ajtó

Tartózkodási helye: ☐☐☐☐ ............................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em.........................ajtó

Telefonszám:............................................................

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
1. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
6. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
7. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Közös háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 200...............-év.....................hó.....................nap

......................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

.........................................................................................

kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

- Amennyiben fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozó is él a háztartásban, ezen tényről háziorvos vagy szakorvos által kiadott igazolást.

- Közös képviselő igazolása gyűjtőtartályt közösen használók esetében az adott ingatlanra eső közszolgáltatási díj összegéről.

IGAZOLÁS

(közös képviselő tölti ki)

Hivatalosan igazolom, hogy kérelmezőt/háztartását a ..................................................................................................................... Társasház/lakásszövetkezet döntése alapján az alábbi mértékű szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetés terheli:

1.

TÁROLÓ MÉRETE TÁROLÓ MENNYISÉGE (darab)
120 liter
240 liter
770 liter
1100 liter
4300 liter

2. Heti ürítési gyakoriság: heti egyszeri

heti kétszeri

(A megfelelő rész aláhúzandó)

3. A társasház teljes: m2: ...............

lakásszáma: ...............

lakók száma: ...............

(Kizárólag az a kategória töltendő ki, amely a társasház/szövetkezet döntésének megfelelően a közös költség fizetésének alapja.)

4. Kérelmezőre, illetve háztartására eső m2 aránya: ...............

(Akkor szükséges kitölteni, ha a társasház/szövetkezet tulajdoni hányad arányosan határozta meg a közös költség fizetésének módját.)

5. Kérelmezőre, illetve háztartásra eső hulladékkezelési díj összege: ...............Ft.

6. Nevezettnek szemétszállítási díj tartozása van nincs

(A megfelelő rész aláhúzandó)

Debrecen, 200...............év.................................-hó...............-nap.

............................................................................................

aláírás”

8. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„8. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

GYÓGYFÜRDŐ BELÉPŐT IGÉNYLŐ ADATLAP

1. / Kérelmező neve /születési név is /....................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:.........................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐

2. / * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20.....................

3. / Lakóhely: ☐☐☐☐ .................................................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz..........................em...................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ .........................................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em. .................. ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ .............................................................................................helység

..................................................................................................utca........................sz.........................em......................ajtó

Telefonszám: ............................................................

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20.........év...........................hó............nap.

..................................................................................................

kérelmező aláírása”

9. számú melléklete a 60/2007. (XII. 22.) rendelethez

„9. számú melléklete a 30/2007. (VI. 28.) rendelethez

Érvényes 2008. január 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS KÖZÉTKEZTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁT IGÉNYLŐ ADATLAP

1. / Kérelmező neve /születési név is /....................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:.........................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐

2. / * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ..................................../20.....................

3. / * Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával lakik együtt

4. / Lakóhely: ☐☐☐☐ .................................................................................................................................helység........................................................utca........................sz..........................em...................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ .........................................................................................................helység.................................................utca........................sz.........................em. .................. ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ .............................................................................................helység....................................................utca........................sz.........................em......................ajtó

Telefonszám: ............................................................

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

4. / A lakás nagysága: ............................................................m2.

* A Városi Szociális Szolgálatnál étkezésben és nappali ellátásban:

részesülök nem részesülök

A közétkeztetési támogatást csak a nyomtatvány hátoldalán felsorolt intézményekben lehet igénybe venni!

A nyomtatvány hátoldalán szereplő intézmények közül a ...................................................sorszámú intézményből kívánom az ebédet elhordani.

(A megfelelő intézmény sorszámát kérjük beírni!)

Hozzájárulok, amennyiben a támogatás számomra megállapításra kerül - úgy azt nem készpénzben kapom meg - azt nevemben és helyettem az Önkormányzat a melegkonyha üzemeltetőjének utalja át.

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartásban lakó hozzátartozók jövedelme
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelmek
8. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20......... év...................................................hó ...............nap

......................................................................................

kérelmező házastársa/élettársa aláírása

.........................................................................................

kérelmező aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

IGAZOLÁS HAVI GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL

Időskorúak szociális közétkeztetésének támogatásához

AZ IGÉNYLŐ HÁZIORVOSA/KEZELŐORVOSA TÖLTI KI!

Kérelmező neve /születési név is/..........................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ...........................................................................Anyja neve:.................................................................................

Születési idő: 19...............év ................................................hónap ..................... nap

Lakóhely: ☐☐☐☐ ..................................................................................................................helység................................................utca........................sz..........................em.........................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ .....................................................................................................................helyég............................................................utca...........................sz.........................em.........................ajtó

szám alatti lakos állandó orvosi kezelés és rendszeres ellenőrzés alatt áll és az alábbiakban felsorolt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, szolgáltatásokat veszi igénybe havonta:

Gyógyszer, szolgáltatás Havi mennyiség Ár (gyógyszertár tölti ki)

Ezen igazolást nevezett kérelmére időskorúak szociális közétkeztetési támogatás iránti kérelmének elbírálásához adtam ki.

Debrecen, 200.........................................................hó.....................nap.

.............................................................................

orvos aláírása

Debrecen, 200.........................................................hó.....................nap.

.............................................................................

gyógyszerész aláírása”


  Vissza az oldal tetejére