Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 61/2007. (XII. 22.) rendelete * 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 21. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Debrecen város illetékességi területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, valamint

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv  * ) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett debreceni lakóhellyel rendelkezik.”

2. § A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon az oktatási intézményekben kell benyújtani a tárgyév június 30. napjáig.”

3. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére