Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2008. (III. 28.) rendelete * 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. § (4) bekezdésében, és a 148. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye és támogatása

5. § (1) A nevelési-oktatási intézményben tanuló gyermekek napközbeni ellátása, és az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ennek mértékét az étkeztetésről és igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményen túl a gyermekétkeztetést igénybevevők részére további kedvezményt biztosít:

a) az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben az intézményvezető által a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény),

b) az önkormányzati fenntartású, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátását nyújtó intézményben a polgármester által a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény),

c) a nem önkormányzati fenntartású intézményekben a polgármester által a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjtámogatást (továbbiakban: díjtámogatás).

(3) A díjkedvezmény és a díjtámogatás mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy az egy főre jutó jövedelem meghatározásakor közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:

a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

(4) A díjkedvezmény és a díjtámogatás nem állapítható meg a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőknél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.

(5) Nevelési-oktatási intézmények esetében az oktatási időszak kezdetétől az részesülhet díjkedvezményben és díjtámogatásban, aki a kérelmét tárgyév augusztus 31-ig benyújtja.

A fogyatékosok nappali ellátásában részesülők a díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmet folyamatosan benyújthatják.

(6) A díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmeket az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény esetén a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon az intézményvezetőhöz, a nappali ellátásban részesülő fogyatékos gyermekek esetében az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, a díjtámogatás megállapítása iránti kérelmeket a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához benyújtani.

(7) A díjkedvezményt és a díjtámogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától közoktatási intézmények esetében nevelési, oktatási időszak végéig, fogyatékos gyermekek nappali ellátása esetében a jogviszony végéig, de legfeljebb 1 évre kell megállapítani.

(8) Ha a személyi térítési díj fizetésére kötelezett kérelmező az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető által megállapított térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a kérelem tárgyában a döntést a polgármester hozza meg.

(9) Az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető az általa megállapított díjkedvezmény mértékéről minden hónap 15. napjáig tájékoztatást ad a Szociális Osztálynak.

(10) Az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátását nyújtó intézményben a napközbeni tartózkodás díját a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tartalmazza.”

2. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, a R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép, valamint a R. kiegészül az e rendelet 6. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

„1. melléklet a 6/2006. (II. 24.) rendelethez

Hatályos 2008. április 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is/................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:............................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3./ * Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐házastársával/élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: ☐☐☐☐........................................................................................................................................helység

..................................................................................................................................utca................................sz.................................em.........................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐............................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em. ........................ ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐...........................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em.............................ajtó

Telefonszám: ................................................................................

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota Rokoni kapcsolat Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. 19....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozók:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelermtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát, (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20............ év....................................................................hó ....................nap

...................................................................................................................

kérelmező házastársa aláírása

.......................................................................................................................

kérelmező (törvényes képviselő) aláírása”

2. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

„2. melléklet a 6/2006. (II. 24.) rendelethez

Hatályos 2008. április 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750

TEHETSÉGES TANULÓ TÁMOGATÁSÁT

IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve / születési név is/ ........................................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye:........................................................................................Anyjaneve:............................................................................................................................

Születési idő: 19................év ............................................................hónap ................................nap

2./* Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3./* Családi állapota:

☐egyedülálló

☐ házastársával/élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: ☐☐☐☐.......................................................................................................................................helység ....................................................................................................................................utca................................sz.................................em.........................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em. ........................ ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em.............................ajtó

Telefonszám: ................................................................................

* Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek

* A megfelelő rész aláhúzandó

A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN LAKÓ SZEMÉLYEK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota Rokoni kapcsolat Születési idő
TAJ szám
Anyja neve Bölcsőde, óvoda, iskola neve,címe(ahová a gyermek jár)
a. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. Szül.hely:.................................................... ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Ebbe a rovatba kell beleírni -

a) szülőt, szülő házastársát vagy élettársát,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülőt vagy házastársa által eltartott rokont.

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, alkalmi munkavállalói stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozó:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát, (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8 A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

Tanulmányi eredmény( a benyújtást megelőző két tanévben): ............................................................................................

Tanulmányi versenyen elért eredménye ( időpont megjelöléssel ): ................................................................................................

Sport, vagy művészet területén elért eredménye: ................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok valósak.

Debrecen, 200........................................................................................................................

................................................................................................................... .

kérelmező házastársa aláírása

......................................................................................................................................

kérelmező( törvényes képviselő) aláírása”

3. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

„3. melléklet a 6/2006. (II. 24.) rendelethez

Hatályos 2008. április 1. napjától

Rászorultsági alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény és díjtámogatás feltételrendszeréről

Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006.(II.24.) rendeletében (továbbiakban:Rendelet) foglaltak alapján az önkormányzati fenntartású intézményekben a gyermekétkeztetést igénybe vevők részére a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében foglalt normatív kedvezményen felül rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény) és díjtámogatást nyújt. A díjkedvezmény és díjtámogatás jogosultsági feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem értékhatára és a díjkedvezmény és díjtámogatás mértéke:

a) Nevelési-oktatási intézmények

Egy-két gyermeket nevelő családok esetében, ha
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0 - 60% -ig 100% -a
60,1 - 80% -ig 50% -a
80,1 - 100%- ig 25% -a
Egy-két gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0 - 80%-ig 100%-a
80,1- 100%-ig 50%-a
100,1- 110%-ig 25%-a
Három és több gyermeket nevelő családok esetében, ha:
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0 - 100%-ig 100%-a
100,1-120%-ig 50%-a
120,1-130%-ig 25%-a
Három és több gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha:
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0 - 110%-ig 100%-a
110,1-130%-ig 50%-a
130,1-140%-ig 25%-a

b) Fogyatékos gyermekek nappali ellátását nyújtó intézmények

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülők esetében, ha
az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj:
0 - 100%-ig 75%-a
100,1-170%-ig 20%-a
170,1-200%-ig 25%-a
* Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százaléka

4. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

„4. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

Hatályos 2008. április 1. napjától

Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP

( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

1./ Kérelmező neve /születési név is/: ............................................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ :☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:........................................................................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

2./* Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3./* Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐házastársával/élettársával él együtt

3./ Lakóhely:☐☐☐☐........................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ ....................................................................................................................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐...................................................................................................................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Telefonszám:....................................................................

4./ Az 5. pontban felsorolt gyermekek közül annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjkedvezményt kérelmezi.

............................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ................................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó

5./ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név *
(születési név is)
Családi állása
(pl. házastárs vagy élettárs, eltartott)
Születési idő /év, hó, nap/
TAJ szám
Anyja születési neve
1. Házastárs vagy élettárs ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
A gyermek neve * Anyja születési neve Születési idő / év, hó, nap /
Társadalombiztosítási
Azonosító Jel /TAJ szám/
1. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
*Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni

6./ JÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

3. Az egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

*Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen - nem

* Napközis ellátást, menzát kér-e: kérek - nem kérek

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 200........ év ................................................hó................nap

...........................................................................................................

igénylő házastársának vagy igénylő (törvényes képviselő)

.......................................................................................................................

élettársának aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó”

5. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

„5. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

Hatályos 2008. április 1.napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP

( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ, AZ SZT. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ FOGYATÉKOS GYERMEKEK NAPPALI INTÉZMÉNYÉBEN LÉVŐK ESETÉN)

1./ Kérelmező neve /születési név is/: ............................................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ :☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:........................................................................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

2./* Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3./* Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐házastársával/élettársával él együtt

3./ Lakóhely: ☐☐☐☐..............................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐..................................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ....................................................................................................................................................................helység ........................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Telefonszám:....................................................................

4./ Az 5. pontban felsorolt gyermekek közül annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjkedvezményt kérelmezi.

............................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ................................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó

5./ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név *
(születési név is)
Családi állása
(pl. házastárs vagy élettárs, eltartott)
Születési idő /év, hó, nap/
TAJ szám
Anyja születési neve
1. Házastárs vagy élettárs ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
A gyermek neve * Anyja születési neve Születési idő
/ év, hó, nap /
Társadalombiztosítási
Azonosító Jel /TAJ szám/
1. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
* Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni

6./ JÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

3. Az egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 200........ év ................................................hó................nap

........................................................................................................... .

igénylő házastársának

......................................................................................................................

vagy igénylő (törvényes képviselő) élettársának aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó”

6. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

„6. melléklet a 15/2008. (III. 28.) rendelethez

Hatályos 2008. április 1. napjától

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

(NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

1./ Kérelmező neve /születési név is/:............................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ :☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:....................................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

* Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával él együtt

3./ Lakóhely: ☐☐☐☐........................................................................................................................................................................helység

...........................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐............................................................................................................................................helység

...............................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................helység

...............................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Telefonszám:....................................................................

4./ Az 5.pontban felsorolt gyermekek közül, annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjtámogatást kérelmezi.

........................................................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................ ............................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó

5./ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI/

Név *
(születési név is)
Családi állása
(pl. házastárs vagy élettárs, eltartott)
Születési idő /év, hó, nap/
TAJ szám
Anyja születési neve
1. Házastárs vagy élettárs ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
A gyermek neve * Anyja születési neve Születési idő / év, hó, nap /
Társadalombiztosítási
Azonosító Jel /TAJ szám/
1. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
6. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
* Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni

6./ JÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen
a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

a) a szülő, a szülő házastársa, vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

3. Az egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak másolatát (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

*Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen - nem

*Az eljárás megindításáról értesítést: kérek - nem kérek

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli

Hozzájárulok ahhoz, hogy térítési díjtámogatás megállapításával kapcsolatos ügyemben keletkezett határozat/ok egy példányát a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya a gyermekem/im által látogatott egészségügyi, oktatási intézmény/ek részére megküldje, amely igazolásul szolgál a tárítési díjtámogatás igénybevételéhez.

Debrecen, 200........ év ................................................hó................nap

..........................................................................................................

igénylő házastársának vagy élettársának aláírása

......................................................................................................................

igénylő (törvényes képviselő) aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó”


  Vissza az oldal tetejére