Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2008. (IV. 30.) rendelete * 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 58/B. § (2) bekezdése, 92. § (2) bekezdése, és a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletre, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. melléklete I . pont A) pontja helyébe az alábbi A) pont lép.

„ I. Alapszolgáltatás

A) Étkeztetés

1.) 2007. évben is ellátásban részesülők esetében

(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 338 Ft/adag)

Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban) Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdés alapján (Ft-ban)
0 - 90 42
91 -100 83
101 -120 125
121 - 130 167
131 - 140 208
141 - 150 242
150 fölött 275

Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 42.750.- Ft-ot.

(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 296 Ft/adag)

Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban) Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban)
0 - 90 42
91 -100 83
101 -120 125
121 - 130 167
131 - 140 208
141 - 150 242

Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

3.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 42.750 - 85.500.-Ft között van.

(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 338 Ft/adag)

Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban) Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban)
150 - 300 275

Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

4.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a 85.500 Ft-ot meghaladja:

(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 406 Ft/adag)

Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban) Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján
(Ft-ban)
300 fölött 333

Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

2. § (1) A R. melléklete I. pont C. pontjának felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj 1264 Ft és 1037 Ft)”

(2) A R. melléklete I. pont D. pontjának felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj 483 Ft)”

3. § (1) E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet 3. sz. melléklet b) pontja „A kedvezmény mértéke a térítési díj:” oszlopának „20%-a” szövegrésze helyébe az „50%-a” szövegrész lép.”

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére