Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2008. (V. 30.) rendelete * 

a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (10) és (11) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 4. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az építtető a parkolási normát az alábbiak szerint köteles biztosítani:)

a) legalább 50%-át:

aa) a Nagykörúttal határolt belváros területén és a Nagykörút külső oldalának területén egy telek mélységig,

ab) rendezvények tartására alkalmas, tömegtartózkodásra szolgáló, egymástól nem több mint 300 méter távolságban lévő építmények esetében úgy, hogy az építmények külön-külön a rájuk irányadó parkolási norma legalább 50%-ával rendelkezzenek,

ac) Debrecen-Józsa központi területi egységén,

ad) diákotthon, kollégium és büntetés-végrehajtási funkcióval rendelkező épület esetében,

ae) a vendéglátó helyek közterületen elhelyezett teraszaihoz,

af) védett természeti területen elhelyezkedő vagy azzal közvetlenül határos és helyi tömegközlekedési eszközzel megközelíthető

- fekvőbeteg ellátó, gyógykezelő egység,

- több mint ezer férőhellyel rendelkező, a sportolás, strandolás célját szolgáló egység, valamint

- ipari egységek gyártó, szerelő helyiségei

esetében.”

2. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az építtető az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítményhez, területhez nem tudja biztosítani telken belül a helyi parkolási norma 4. § szerint meghatározott mértékét, a létesítés helyétől legfeljebb 500 m-en belül - a parkolóház tulajdonosával kötött külön megállapodás alapján - parkolóházban biztosíthatja a szükséges számú parkolóhelyet, feltéve, hogy a parkolóházban lévő parkolók száma magasabb, mint a kapacitását használó épületek parkoló-igénye.

(2) A nem lakófunkciójú rendeltetési egységek esetében a parkolási norma 75%-át közhasználat részére meg kell nyitni.”

3. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az építtető az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítményhez, területhez nem tudja biztosítani telken belül vagy az 5. § szerinti módon a helyi parkolási norma 4. § szerint meghatározott mértékét, az önkormányzattal - a polgármester döntése alapján - megállapodást köthet arra, hogy az önkormányzat az építtető helyett biztosítja a szükséges számú parkolóhelyet.

A parkolóhelyek ilyen módon történő biztosítása a beépítésre szánt területtől vagy a meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítménytől legfeljebb 500 m-en belül parkolóházban, vagy - a Nagykörúttal határolt belváros területét és a Nagykörút külső oldalának területét egy telek mélységig kivéve - közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával történhet.

A megállapodáshoz be kell szerezni az út kezelőjének a hozzájárulását.

A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg, biztosítási hozzájárulás ellenében, melynek megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhető.”

(2) A R. 6. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(10) bekezdések számozása (5)-(11)-re változik.

„(4) A lakásokat és üzleteket vagy irodákat is tartalmazó vegyes funkciójú épületek esetében, ha a gépjármű tároló helyeket nem zárt gépkocsi tárolóként alakítják ki, az üzletekhez, irodákhoz szükséges parkolási norma biztosítására a lakásokhoz tartozó parkolóhelyek darabszámának mértékéig a parkolóhely biztosítási hozzájárulás összegéből parkolónként 1.000 E Ft kedvezmény adható. A kedvezmény biztosításának feltétele, hogy a parkolók munkanapokon 7.30-18.00 óráig a közhasználat számára megnyitottak legyenek, és erről a parkolók felett kizárólagosan rendelkezni jogosult az önkormányzattal - a polgármester döntése alapján - megállapodást kössön. A megállapodásban rendelkezni lehet a parkolók üzemeltetési költségeinek és bevételeinek megosztásáról is, valamint a kedvezmény ellenértékeként a használati jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

A kedvezmény a közforgalom számára megnyitott működés időtartamára szól.

A szerződés megszűnése esetén a parkolók felett kizárólagosan rendelkezni jogosult, vagy a kedvezményben részesült üzletek, irodák tulajdonosai a kedvezményt - eltérő megállapodás hiányában - a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten 30 napon belül köteles(ek) megfizetni.”

4. § A R. 3. számú melléklete az alábbi sorral egészül ki:

„Vendéglátó helyek közterületen elhelyezett

teraszai esetében Bruttó 5 E Ft/db/naptári év”

5. § E rendelet 2008. június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére