Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2009. (IV. 1.) rendelete * 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. § (4) bekezdésében, és a 148. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

3. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni a gyermeket, ha a gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során létfenntartási gondnak, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:

a) a gyermek tizennégy egymást követő napot meghaladó kórházi kezelésre szorul,

b) a gyermek betegsége miatt a szülő harminc egymást követő napot meghaladó táppénzt vesz igénybe,

c) a gyermek betegsége miatt társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati segédeszköz használatára szorul, és közgyógyellátásra nem jogosult,

d) a gyermeket gondozó/nevelő család családok átmeneti otthonába kerül,

e) a gyermek védelembe vételére kerül sor a család anyagi körülményei miatt,

f) a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála esetén az árvaellátás megállapításáig.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás minimális összege 3.000.-Ft.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Szociális Osztályon. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely megalapozza a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

(5) A támogatás iránti kérelmeket a polgármester bírálja el.”

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Tehetséges tanulók támogatása állapítható meg - az Önkormányzat költségvetésében e célra elkülönített összeg erejéig - az 5. évfolyamtól kezdődően a középfokú nevelés-oktatás utolsó évfolyamát vagy a szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés utolsó évfolyamát megelőző évfolyamig bezárólag annak a tanulónak, akinek a pályázat benyújtását megelőző két tanévben a tanulmányi átlaga eléri a 4,5-et, valamint:

a) a Magyar Köztársaság, és a szak-minisztériumok hivatalos lapjaiban meghirdetett országos tanulmányi verseny döntőjében az első 10 helyezés valamelyikét elérte, vagy

b) nemzetközi vagy országos szakszövetségi sportverseny, vagy diákolimpia, illetve művészeti verseny, vetélkedő döntőiben az első 6 helyezés valamelyikét elérte.”

3. § A R. 6. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az e rendeletben meghatározott támogatások esetében a jogosultság megállapításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(4) Az e rendeletben meghatározott támogatások esetén a család fogalma alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottakat kell alkalmazni.”

4. § (1) E rendelet 2009. április 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, a R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, és a R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 13/2009. (IV. 1.) rendelethez

Érvényes 2009. április 15. napjától a 6/2006. (II. 24.) Ö. r. 1. számú melléklete

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is/................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:............................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐

2.*/ Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3.*/Családi állapota

☐egyedülálló

☐házastársával/élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely:☐☐☐☐........................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em.........................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐............................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em. ........................ ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em.............................ajtó

Telefonszám: ................................................................................

A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést nem küld.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota Rokoni kapcsolat Születési idő
TAJ szám
Anyja neve
a. 19........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. 19........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. 19........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. 19........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. 19........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. 19........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. 19........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A kérelemhez csatolni kell: minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20............ év....................................................................hó ....................nap

................................................................................................................... .

kérelmező házastársa aláírása

......................................................................................................................

kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

2. melléklet a 13/2009. (IV. 1.) rendelethez

Érvényes 2009. április 15. napjától a 6/2006. (II. 24.) Ö. r. 2. számú melléklete

Debrecen

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750

TEHETSÉGES TANULÓ TÁMOGATÁSÁT IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve / születési név is/ ........................................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye:..........................................................................Anyja neve:...............................................................................................

Születési idő: 19................év ............................................................hónap ................................nap

2.* Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3./ * Családi állapota: ☐egyedülálló

☐házastársával/élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: ☐☐☐☐ ........................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em.........................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐...........................................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em. ........................ ajtó

Értesítési és utalási cím:☐☐☐☐..........................................................................................................................helység

...................................................................................................................................utca................................sz.................................em.............................ajtó

Telefonszám: ................................................................................

* Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek

* A megfelelő rész aláhúzandó

A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN LAKÓ SZEMÉLYEK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota Rokoni kapcsolat Születési idő
TAJ szám
Anyja neve Bölcsőde, óvoda, iskola neve,címe (ahova a gyermek jár)
a. Szül.hely:....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
b. Szül.hely:....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
c. Szül.hely:....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
d. Szül.hely:....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
e. Szül.hely:....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
f. Szül.hely:....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
g. Szül.hely:....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Ebbe a rovatba kell beleírni -

a) pályázó gyermek adatait

b) szülőt, szülő házastársát vagy élettársát,

c) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

d) c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

e) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

f) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

g) az a) -e) pontokba nem tartozó, a házasságról a családokról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (továbbiakban:Csjt) alapján a szülőt vagy házastársa által eltartott rokont.

Az oktatási intézmény igazgatója és szaktanára tölti ki !

Tanulmányi eredmény( a benyújtást megelőző két tanévben): ........................................ ................................................................................................

Tanulmányi versenyen elért eredménye ( időpont megjelöléssel ):................................................................................................................................

Sport, vagy művészet területén elért eredménye: ............................................................................................................................................................................................

Debrecen, 200................................................

..........................................................................................

igazgató PH.

..........................................................................................................

szaktanár

Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai A kérelmező
jövedelme
A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs) jövedelme
A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme
Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege)
15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell

feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozó:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett- vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj, és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a kérelmező családjában élők havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerezett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli

Debrecen, 200............év............................hó............nap

...................................................................................................................................

igénylő(törvényes képviselő) aláírása

3. melléklet a 13/2009. (IV. 1.) rendelethez

Érvényes 2009. április 15. napjától

a 6/2006. (II. 24.) Ö. r. 4. számú melléklete

Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP

( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

1./ Kérelmező neve /születési név is/: ............................................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ :☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ............................................................Anyja neve:........................................................................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3.* Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával él együtt

3./ Lakóhely: ☐☐☐☐ ....................................................................................................................................................................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐..........................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Értesítési és utalási cím:

...................................................................................................................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Telefonszám:....................................................................

4./ Az 5. pontban felsorolt gyermekek közül annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjkedvezményt kérelmezi.

...............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... ................................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó

5./ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név *
(születési név is)
Családi állása
(pl. házastárs vagy élettárs, eltartott)
Születési idő /év, hó, nap/
TAJ szám
Anyja születési neve
1. Házastárs vagy élettárs ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. Egyéb eltartott rokon ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. Egyéb eltartott rokon ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. Egyéb eltartott rokon ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5 Egyéb eltartott rokon ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
A gyermek neve * Anyja születési neve Születési idő / év, hó, nap /
Társadalombiztosítási
Azonosító Jel /TAJ szám/
1. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3.
....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
*Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni

6./ Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai A kérelmező
jövedelme
A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs) jövedelme
A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme
Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege)
15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közös háztartásban élők:

a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a házasságról, a családról, és a gyámságról szóló 1952.évi IV.törvény alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett- vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál

(illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1 a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj, és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a kérelmező családjában élők havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerezett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

*Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen - nem

* Napközis ellátást, menzát kér-e: kérek - nem kérek

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli

Debrecen, 200........ év ................................................hó................nap

...........................................................................................................

igénylő házastársának vagy igénylő (törvényes képviselő) aláírása

.......................................................................................................................

élettársának aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó

4. melléklet a 13/2009. (IV. 1.) rendelethez

Érvényes 2009. április 15. napjától a 6/2006. (II. 24.) Ö. r. 5. számú melléklete

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP

( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ, AZ SZT. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ FOGYATÉKOS GYERMEKEK NAPPALI INTÉZMÉNYÉBEN LÉVŐK ESETÉN)

1./ Kérelmező neve /születési név is/: ............................................................................................................................................................................................................

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:........................................................................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

3./ * Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával él együtt

3./ Lakóhely:☐☐☐☐...................................................................................................................................................................................................................helység

.......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ ...................................................................................................................................................................helység

......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐ ....................................................................................................................................................................helység

......................................................................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Telefonszám:....................................................................

4./ Az 5. pontban felsorolt gyermekek közül annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjkedvezményt kérelmezi.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó

5./ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név *
(születési név is)
Családi állása
(pl. házastárs vagy élettárs, eltartott)
Születési idő /év, hó, nap/
TAJ szám
Anyja születési neve
1. Házastárs vagy élettárs ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. Egyéb eltartott rokon ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. Egyéb eltartott rokon ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. Egyéb eltartott rokon ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. Egyéb eltartott rokon ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
A gyermek neve * Anyja születési neve Születési idő
/ év, hó, nap /
Társadalombiztosítási
Azonosító Jel /TAJ szám/
1. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. ....év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

* Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni

6./ Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai A kérelmező
jövedelme
A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs) jövedelme
A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme
Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege)
15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]

Egy főre jutó havi családi jövedelem: ..........................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közös háztartásban élők:

- szülő, szülő házastársa vagy élettársa,

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket, az a) -e) pontokba nem tartozó, a házasságról a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV.törvény alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett- vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál

(illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1 a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj, és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a kérelmező családjában élők havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerezett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli

Debrecen, 200........ év ................................................hó................nap

...........................................................................................................

igénylő házastársának vagy igénylő (törvényes képviselő) aláírása

.......................................................................................................................

élettársának aláírása

5. melléklet a 13/2009. (IV. 1.) rendelethez

Érvényes 2009. április 15. napjától a 6/2006. (II. 24.) Ö. r. 6. számú melléklete

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

(NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

1./ Kérelmező neve /születési név is/:............................................................................................................................................................ /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ :☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Születési helye: ....................................................................................................Anyja neve:....................................................................................

Születési idő: 19....................év ................................................................hónap ............................ nap

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ................................................/20............................

* Családi állapota:

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával él együtt

3./ Lakóhely: ☐☐☐☐ ........................................................................................................................................................................helység

...........................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ ............................................................................................................................................helység

...............................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Értesítési és utalási cím: ☐☐☐☐...........................................................................................................................helység

...............................................................................................................................utca................................sz.................................em.................................ajtó

Telefonszám:....................................................................

4./ Az 5.pontban felsorolt gyermekek közül, annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjtámogatást kérelmezi.

........................................................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................ ............................................................................................................

* A megfelelő rész aláhúzandó

5./ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név *
(születési név is)
Családi állása
(pl. házastárs vagy élettárs, eltartott)
Születési idő /év, hó, nap/
TAJ szám
Anyja születési neve
1. Házastárs vagy élettárs ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. Egyéb eltartott rokon ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
A gyermek neve * Anyja születési neve Születési idő
/ év, hó, nap /
Társadalombiztosítási
Azonosító Jel /TAJ szám/
1. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
2. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3.
........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
4. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
6. ........év..............hó.....nap
☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
* Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni

6./ Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai A kérelmező
jövedelme
A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs) jövedelme
A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme
Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege)
15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni.

2. Közös háztartásban élők:

a) a szülő, a szülő házastársa, vagy élettársa,

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek,

f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV.törvény. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett- vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1 a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj, és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:

a) a kérelmező családjában élők havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerezett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időkorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

*Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen - nem

*Az eljárás megindításáról értesítést: kérek - nem kérek

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli

Hozzájárulok ahhoz, hogy térítési díjtámogatás megállapításával kapcsolatos ügyemben keletkezett határozat/ok egy példányát a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya a gyermekem/im által látogatott egészségügyi, oktatási intézmény/ek részére megküldje, amely igazolásul szolgál a tárítési díjtámogatás igénybevételéhez.

Debrecen, 200........ év ................................................hó................nap

...........................................................................................................

igénylő házastársának vagy igénylő (törvényes képviselő) aláírása

.......................................................................................................................

élettársának aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó


  Vissza az oldal tetejére