Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2009. (IX. 15.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(35) Debrecen, 72332/10-11, /14-24 helyrajzi számú ingatlanokat magában foglaló 72329 hrsz-ú út - Acsádi út - 72332/4 hrsz-ú út - 72332/5 hrsz-ú árok - Kondoros csatorna - beépítésre nem szánt terület által határolt területre vonatkozó sajátos építési előírások

a) A kertvárosias lakóterületen nem helyezhetők el a DÉSZ 6. § (3) bekezdésének b) pontjának második francia bekezdése szerinti különleges esetben elhelyezhetőként felsorolt építmények, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet 67. b) és f)-i) pontjai szerinti melléképítmények.

b) A központi vegyes területen a DÉSZ 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint elhelyezhető épületben legfeljebb két lakás létesíthető, üzemanyagtöltő különleges esetben sem helyezhető el.

c) A közlekedési területen nem alkalmazhatók a DÉSZ 11. § (1) bekezdés b) pontjának második bekezdésében foglaltak és nem helyezhetőek el a harmadik bekezdés szerinti létesítmények, épületek.

d) A közlekedési területek zöldfelületén épület nem helyezhető el.

e) A zöld- (közkert) területen a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tenisz- és tornapálya, gyermekjátszótér, dísztó, sziklakert, stb.) és a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el.

f) A külső kertségi karakterű zóna területén csak szabadonálló beépítési mód alkalmazható. A kialakítható legkisebb építési telek nagysága 900 m², a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 25%, a megengedett építménymagasság legfeljebb 4,5 méter lehet.

Az előkert mélysége 7,5 méternél, az oldalkert szélessége 5,0 méternél kisebb nem lehet. Saroktelek esetében a telek hosszoldala felől az oldalkertre vonatkozó méret alkalmazható.

A területen megvalósítani kívánt épületek terveit az egységes táji és építészeti arculat (tömegalakítás, homlokzatképzés, színezés) kialakítása érdekében a Főépítész véleményezi.

A földszinti padlóvonal a rendezett terephez képest nem lehet nagyobb 55 centiméternél.

Kerítés a telek homlokvonalától számítva legalább 10,0 méter mélységig nem építhető. Az épületek közötti, továbbá a telek 10,0 méter mélységen kívüli határoló kerítés magassága az 1,8 métert nem haladhatja meg.

g) Városképi szempontból a villamos - közép- és kisfeszültségű, továbbá közvilágítási - hálózatokat, illetve egyéb vezetékeket földbe fektetve kell kiépíteni.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésben felsorolt 1. sz., 3. sz., 4. sz., 13. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz., és a 22. sz. zóna tervlapok a Debrecen, 72329 hrsz-ú út - Acsádi út - 72332/4 hrsz-ú út - 72332/5 hrsz-ú árok - Kondoros csatorna - beépítésre nem szánt terület által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező P11/2008 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdés szerinti „belterületi szabályozási tervlapok” című 23. sz. melléklete a P11/2008. törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosul.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet 2009. szeptember 15. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére