Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (X. 22.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, 46. vk., Budapest - Záhony vasútvonal - 4564/3 hrsz-ú út - Apafája utca - Tőr utca - Gyalog utca - Káka utca - Futó utca által határolt területre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (36) bekezdéssel egészül ki:

„(36) Debrecen, 46. vk., Budapest - Záhony vasútvonal - 4564/3 hrsz-ú út - Apafája utca - Tőr utca - Gyalog utca - Káka utca - Futó utca által határolt területére vonatkozó sajátos építési előírások

a) A közlekedési területen nem helyezhetők el a DÉSZ 11. § (1) bekezdés b) pont 2. és 3. bekezdése szerinti létesítmények, épületek.

b) A közlekedési területek zöldfelületén épület nem helyezhető el.

c) A 4530/149 és 4530/150 hrsz-ú telkek minimális szélessége 10,00 m lehet.

d) Az iparterület felé néző Ny-i homlokzatokon huzamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiségek közül lakószoba nem nyílhat.

e) Az épületek akusztikai védelméről a tulajdonosoknak kell gondoskodni.

f) A terv területén a beépítésre újonnan bevont területen a telkeket érintő kötelező védőfásítási kötelezettségnek az épület használatba vételéig a tulajdonosoknak (építtetőknek) kell eleget tenni. A telepítendő növényzet fajtáját és minőségét az építési engedélyezési eljárás keretében a szakhatóság véleményezése alapján kell meghatározni.

g) A terv területén a meglévő beépített területen védőfásítást az ipari tevékenységet végző köteles végrehajtani saját érdekében, annak időszerűsége és szükségessége mértékében.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésben felsorolt 1. sz., 3. sz., 4. sz., 13. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz. és 22. sz. zóna tervlapok a Debrecen, 46. vk,. Budapest - Záhony vasútvonal - 4564/3 hrsz-ú út - Apafája utca - Tőr utca - Gyalog utca - Káka utca - Futó utca által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező P10/2008 törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdés szerinti „belterületi szabályozási tervlapok” című 23. sz. melléklet a P10/2008 törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosul.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére