Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2009. (X. 22.) rendelete * 

a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, az 1990. évi LXXXVII. törvényben, valamint a 2005. évi XVIII. törvényben foglaltak alapján a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. az alábbi 29/A., 29/B. és 29/C. §-kal egészül ki:

„29/A. § (1) Amennyiben az épület tulajdonosa vagy tulajdonosi közössége a Tszt. 38. § (2) és (4) bekezdésében, az épületrész tulajdonosa pedig a Tszt. 38. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint a távhőszolgáltatási közüzemi szerződését felmondja, a közüzemi szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig széndioxid terhelési díjat köteles fizetni. Az épület tulajdonosa vagy tulajdonosi közössége, illetve az épületrész tulajdonosa (a továbbiakban: díjfizetésre kötelezettek) a széndioxid terhelési díjat évente, minden év május 31. napjáig köteles megfizetni az előző évre vonatkozóan.

(2) Széndioxid terhelési díjat a más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgáltatás igénybevétele közötti pozitív előjelű széndioxidkibocsátás-különbözet után kell fizetni.

A széndioxid terhelési díj mértéke a széndioxid kibocsátás különbözetének mennyisége után 15.-Ft/kg.

29/B. § (1) a) A széndioxid kibocsátást a díjfizetésre kötelezettnek évente, minden év március 15. napjáig kell megállapítani és az önkormányzati adóhatóság részére benyújtani.

b) A többlet széndioxid kibocsátás megállapításához a távhőtermelő engedélyes, az előző év távhő előállítására fordított tüzelőanyag fajlagos széndioxid kibocsátási értékét (kg/GJ), az adóhatóság részére minden év március 15. napjáig megküldi.

(2) A többlet széndioxid kibocsátás utáni széndioxid terhelési díjat az önkormányzati adóhatóság veti ki a díjfizetésre kötelezett az (1) bekezdés a) pontjában előírt bejelentése, illetve a hőtermelő erőmű adatszolgáltatása alapján.

(3) A díjfizetésre kötelezettnek a széndioxid kibocsátása számításánál a számlával vagy az azzal egy tekintet alá eső okirattal igazolt energiahordozó felhasználási adatok alapján a felhasznált energia mennyisége után „GJ” (gigajoule)-onként jelen rendelet 6. sz. mellékletében meghatározottak szerint számított széndioxid kibocsátást kell figyelembe venni.

29/C. § A távhőszolgáltató köteles az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni a közüzemi szerződés megszűnése és a Tszt. 38. § (5) bekezdése miatti módosítása esetén a távhőszolgáltatásból kiváló díjfizetésre kötelezett személyét a szerződés megszűnését, illetve módosítását követő 30 napon belül.”

2. § A R. kiegészül az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel.

3. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § A R. kiegészül az e rendelet 1. számú függeléke szerinti 5. számú függelékkel.

5. § Ez a rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a R. 29. § (1) bekezdésének második mondata, továbbá a R. 29. § (3) bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejűleg az R. 29. § (4) bekezdése az alábbiakra változik:

„(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett figyelemmel kell lenni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet, és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet előírásaira is.”

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 32/2009. (X. 22.) rendelethez

„6. melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez

Széndioxid terhelési díj megállapítás alapjául szolgáló széndioxid kibocsátás számítása:

1. A széndioxid terhelési díj fizetésére kötelezett a távhőtermelés széndioxid kibocsátásának és az általa felhasznált tüzelőanyag 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 5. mellékletében meghatározott széndioxid kibocsátás különbözete alapján köteles az adóhatóság által megállapított díjat megfizetni.

2. A díjfizetésre kötelezett a széndioxid kibocsátását az általa felhasznált tüzelőanyag kormányrendeletben meghatározott normatíva alapján határozza meg:

a) Az éves tüzelőanyag felhasználását a Kormányrendeletben meghatározott, az adott tüzelőanyaghoz tartozó feltüntetett fűtőértékkel megszorozza, majd az így kapott „MJ” (megajoule) értéket 1000-el osztva, „GJ” értékre számítja.

Qtüzelőanyag = (G tüzelőanyag x H tüzelőanyag )/1000 [GJ]

b) Az a) bekezdés szerint hőenergia mennyiségre átszámított éves tüzelőanyag felhasználását megszorozza az adott tüzelőanyaghoz tartozó kibocsátási tényezővel. Az így kapott érték az általa kibocsátott széndioxid éves értéke „kg” egységben.

GCO2 = Qtüzelőanyag x Kco2 [kg]

c) Az Adóhatóságnak a 2. pont b) bekezdés szerint meghatározott éves kibocsátott széndioxid mennyiségből le kell vonni a Debreceni Erőműben ugyanilyen mennyiségű hőenergia megtermelése esetén kibocsátott széndioxid mennyiséget, melyet a 29/B. § (1) b) szerinti adatszolgáltatás alapján kell megállapítani.

GCO2 különbözet = Gco2 - (Qtüzelőanyag x erőmű fajlagos kibocsátása)

[kg]

ahol:

Qtüzelőanyag : a díjfizetésre kötelezett éves hőfelhasználása

Gtüzelőanyag : a díjfizetésre kötelezett éves tüzelőanyagfelhasználása

Htüzelőanyag : a díjfizetésre kötelezett által felhasznált tüzelőanyag fűtőértéke

GCO2 : a díjfizetésre kötelezett éves széndioxid kibocsátása

KCO : a díjfizetésre kötelezett által felhasznált tüzelőanyaghoz tartozó kibocsátási tényező a

213/2006. (X. 27.) Kormányrendelet szerint

GCO2 különbözet: a díjfizetésre kötelezett adóalapjául szolgáló többlet széndioxid kibocsátás ”

2. melléklet a 32/2009. (X. 22.) rendelethez

„1. melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez

KIMUTATÁS

a Debrecen Megyei Jogú Város területén érvényes legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási

díjtételekről

mértékegység díjak
Lakossági felhasználók:
Lakás
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 10.780.500,00
- melegvíz Ft/db/hó 609,00
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 3.067,00
- melegvíz Ft/m3 722,10
Közös helyiség
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 10.780.500,00
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 3.067,00
Garázs
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 10.780.500,00
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 3.067,00
Pótvízdíj Ft/m3 645,00
Csatlakozási díj: Ft/MW 10.000.000,00

- a díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak

Árképzésnél figyelembe vett mennyiségek

Fűtési hőteljesítmény (MW) 127,643
Hőmennyiség (GJ) 1.339.186
Átlagos fűtött légtér (fűtés) ( lm3) 4.467.567
Átlagos fűtött légtér (melegvíz) ( lm3) 4.505.520
Használati melegvíz mennyiség ( m3) 1.295.000
Használati melegvízzel ellátott lakás (db) 31.483
HMV fajlagos mutató (GJ/ m3) 0,235479
Fűtési fajlagos mutató (GJ/ lm3) 0,211851

Függelék a 32/2009. (X. 22.) rendelethez

„5. számú függelék a 4/2006. (II. 24.) rendelethez

1.Tüzelőanyag megnevezése 2.Tüzelőanyag
kódjele
3. Fűtőérték 4.Kibocsátási
tényező
(LAIR) MJ/kg MJ/ gnm3 kg CO2/GJ
1. Szilárd tüzelőanyagok
1.1 Hazai feketeszén 17 24 94,6
1.2 Import feketeszén 18 26 94,6
1.3 Hazai barnaszén 12 12 96,1
1.4 Import barnaszén 19 16 94,6
1.5 Lignit 13 7 113,2
1.6 Koksz 51 29,8 108,17
1.7 Petrolkoksz 52 35 100,8
1.8 Tűzifa és fahulladék* 15 16 (109,63)
1.9 Biobrikett és egyéb bio tüzelőanyagok* 16 16 (109,63)
1.1.0 Brikett 53 21 94,6
2. Cseppfolyós tüzelőanyagok
2.1 Tüzelőolajok
2.1.2 TÜ 5/20 tüzelőolaj 60 42 74,07
2.1.2 Erőművi tüzelőolaj 61 42 74,07
2.1.3 Gázturbina olaj (GTO) 61 42 74,07
2.2 Fűtőolajok
2.2.1 FA 60/80 extra könnyű fűtőolaj 70 41 77,37
2.2.2 FA 60/120 fűtőolaj 71 41 77,37
2.2.3 FA 60/130 fűtőolaj 72 41 77,37
2.2.4 F 60/130 fűtőolaj 73 41 77,37
2.2.5 F 90/160 fűtőolaj 74 40 77,37
2.2.6 F 100/200 nehéz fűtőolaj 75 39,5 77,37
2.2.7 FA 90/160 kis kéntartalmú fűtőolaj 76 40 77,37
2.2.8 FA 100/200 nehéz fűtőolaj 77 39,5 77,37
2.3 Egyéb cseppfolyós tüzelőanyagok
2.3.1 Benzin 90 44 69,3
2.3.2 Dízelolaj 90 42 74,07
3 Gáznemű tüzelőanyagok
3.1 Földgáz 31 34 56,1
3.2 PB-gáz 35 45,7 63,07
3.3 LPG 37 45,7 63,07
3.4 Kamragáz (kokszolásból) 33 17 47,67
3.5 Kohógáz 34 3,12 242
3.6 Biogáz* 36 22,65 (54,9)
3.7 Csökkentett metántartalmú földgáz (inert gáz) 38 16,29 56,1
+ Ezeket a számításokban 0 kibocsátással kell figyelembe venni.

  Vissza az oldal tetejére