Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2009. (XI. 30.) rendelete * 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető (továbbiakban : Üzemeltető) az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., aki a kegyeleti közszolgáltatás keretében végzett tevékenységéről évente tájékoztatja a Városfejlesztési Bizottságot. Az Önkormányzat a debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik.”

(2) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A köztemetőkben a temetési hely felett rendelkezésre jogosult részéről jelentkező, sírkőtermék csere során elbontott anyag, törmelék ideiglenes tárolóba, majd a városi lerakóba történő szállítása az Üzemeltető feladata, mely szolgáltatásért díjat állapíthat meg.”

(3) A R. 3. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A köztemetést a temető Üzemeltetője végzi a temető tulajdonosával kötött külön megállapodás alapján.”

2. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A köztemetők területén vállalkozási tevékenységet végző sírkövesek, sírkőáttisztítók, sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók és egyéb személyek csak munkanapokon a temető hivatalos nyitva tartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.”

3. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetők területén vállalkozási tevékenységet végzők - sírkövesek, sírkőáttisztítók sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók stb.-, a munkavégzés napjaira vonatkozóan a 3. számú mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek megfizetni.”

4. § (1) A R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Sírszegélyek, fedlapok rendkívül indokolt esetben az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetőek. Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30 - 30 cm-rel nagyobb méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de - figyelembe véve a köztemetők talajadottságait - indokolt esetben sírkőszegély teljes felületű aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30 - 30 cm-re nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, s felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé. Az alapozás belső szabad nyílása 200 x 80 cm-nél kisebb nem lehet. Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének meghatározása az Üzemeltető képviselőjének a feladata.”

(2) A R. 7. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A síremlék maximális magassága a szegélyalap szintjétől gyermek- és urnasírnál 120 cm, felnőtt sírnál 150 cm lehet. Ettől csak az üzemeltető írásbeli hozzájárulása esetén lehet eltérni.”

5. § (1) A R. 8. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A köztemetők egyes területein, és sírhelytáblánként az egyes temetési helyek építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételei az üzemeltető által meghatározhatóak. A feltételeket az üzemeltetőnek a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződésben kell rögzítenie.”

(2) A R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - a lejárt és meg nem váltott temetési helyeket fel lehet számolni, és azokat újabb temetések céljára igénybe lehet venni.”

6. § A R. 9. § (11) bekezdésében a „Nagyerdei Köztemetők” szövegrész helyébe a „Nagyerdei Köztemető” szöveg rész lép.

7. § (1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sírbolt: legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely.”

(2) A R. 10. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„A sírbolt fenntartásáról a rendelkezésre jogosult gondoskodik. A sírboltba csak annyi felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyesre azt építették. Ezen túlmenően a sírboltba további 10 urna helyezhető el. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett elhunytak maradványait a nyugvási idő (60 év) elteltével hamvasztás után urnában a sírboltba vissza kell helyezni.”

8. § A R. 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a lejárt és újra meg nem váltott sírhelyek értékesítése során szükséges a sírban nyugvó elhunytak exhumálása, abban az esetben a temettető a sírhely újraváltás díjaként a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „felszámolással újraváltás” díjtételt köteles megfizetni.”

9. § (1) A R. 12. § (1) bekezdésében az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe a „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ)” szövegrész lép,

(2) A R. 12. § (3) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ” szövegrész lép.

(3) A R. 12. § (10) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A köztemetőkben temetési helyet - sírbolt, urnasírbolt és urnafülke kivételével - betemetés nélkül előre megváltani nem lehet.”

10. § (1) A R. 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Nagyerdei Köztemető területén a 218/2003. (XII. 11.) Korm. Rendelet 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott, mozgásában korlátozott, parkolási igazolvánnyal rendelkező, vagy ilyen utast szállító személyek gépjárműveikkel díjmentesen parkolhatnak. Más személyek a köztemető területén való parkolás esetén az Üzemeltető által meghatározott parkolási díjat kötelesek megfizetni. Szombati napokon a Nagyerdei Köztemető területén kizárólag a Köztemető működtetésével összefüggő gépjárművek közlekedhetnek.”

(2) A R. 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A köztemetők területére kutyát és egyéb állatot - a vakvezető kutyák, a köztemetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével - tilos bevinni.”

(3) A R. 13. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát, és kegyeleti tárgyakat - javítás, vagy helyreállítás céljából vagy bármely egyéb okból - vagyonvédelmi okokból kizárólag az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után, az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a rendelkezésre jogosult vagy annak meghatalmazottja vihet ki.”

11. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg

a) hatályát veszti a R. 3. § (4) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 7. § (3) és (4) bekezdései, 14. §-a.

b) a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 40/2009. (XI. 30.) rendelethez

„2. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

1.)NAGYERDEI KÖZTEMETŐ
Megnevezés Használati idő Díj /Áfa nélkül/
Sírboltokdíja2koporsónként 60év 159100Ft
Dísz sírhelyek a ravatalozó épület körül Örök nyugvás 41212Ft
Urnafülkék Krematórium árkádsoron 10év 2624Ft
20év 5248Ft
Urnafülkékkolumbáriumfalban
-általános 20év 3924Ft
-egyedikialakítású 20év 9700Ft
Urnafülkék urnafalban 20év 1064Ft
Urnasírbolt 60év 12960Ft
Urnasírhely
- megváltás 25év 5024Ft
- újraváltás 25év 2624Ft
KIEMELTÖVEZET:
(I.,II.,IV.,V.,VI., VII.,VIII.,XI.,XII.,XV-1.,XV-2.,XXII.,XXV.SÍRHELYTÁBLÁK)
Megnevezés Használati idő Díj /Áfa nélkül/
Ligetessírhelyek
-megváltás 25év 46200Ft
-újraváltás 25év 15800Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 35440Ft
Külön sírhelyek út mellett
-megváltás 25év 40952Ft
-újraváltás 25év 13172Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 32820Ft
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
-megváltás 25év 35552Ft
-újraváltás 25év 10444Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 30080Ft
Táblabeli sírok
-megváltás 25év 30436Ft
-újraváltás 25év 7948Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 27588Ft
I.ÖVEZET:
(III.,IX.,X.,XXVI., XXIX.SÍRHELYTÁBLÁK)
Megnevezés Használati idő Díj /Áfa nélkül/
Ligetessírhelyek
-megváltás 25év 38384Ft
-újraváltás 25év 11880Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 31520Ft
Külön sírhelyek út mellett
-megváltás 25év 33604Ft
-újraváltás 25év 9484Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 29120Ft
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
-megváltás 25év 30984Ft
-újraváltás 25év 8168Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 27800Ft
Táblabeli sírok
-megváltás 25év 26408Ft
-újraváltás 25év 5876Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 25532Ft
II.ÖVEZET:
(XIII., XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII., XXIV., XXVII., XXVII-A., XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK)
Megnevezés Használati idő Díj /Áfa nélkül/
Ligetessírhelyek
-megváltás 25év 30980Ft
-újraváltás 25év 8160Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 27800Ft
Külön sírhelyek út mellett
-megváltás 25év 28796Ft
-újraváltás 25év 7068Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 26700Ft
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
-megváltás 25év 26408Ft
-újraváltás 25év 5872Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 25520Ft
Táblabeli sírok
-megváltás 25év 19420Ft
-újraváltás 25év 3380Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 23020Ft
III.ÖVEZET:
(XIX.,XX-1.,XX-2.,XX-3. SÍRHELYTÁBLÁK)
Megnevezés Használati idő Díj /Áfa nélkül/
Ligetessírhelyek
-megváltás 25év 20952Ft
-újraváltás 25év 3144Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 25984Ft
Külön sírhelyek
-megváltás 25év 19864Ft
-újraváltás 25év 2600Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 24892Ft
Táblabeli sírok
-megváltás 25év 16928Ft
-újraváltás 25év 1144Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 21848Ft
ÖVEZETENKÍVÜLISÍRHELYEK:
Megnevezés Használati idő Díj /Áfa nélkül/
Gyermeksírhelyek
-megváltás 25év 624Ft
-újraváltás 25év 624Ft
Közköltséges temetkezés sírhelyei
-megváltás 25év 15368Ft
-újraváltás 25év 728Ft
2.)DEBRECEN-JÓZSAI KÖZTEMETŐ
Megnevezés Használati idő Díj /Áfa néklül/
Ligetessírhelyek
-megváltás 25év 22700Ft
-újraváltás 25év 4028Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 27728Ft
Külön sírhelyek
-megváltás 25év 21812Ft
-újraváltás 25év 3588Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 26844Ft
Táblabeli sírok
-megváltás 25év 18228Ft
-újraváltás 25év 1792Ft
-felszámolássalújraváltás 25év 23252Ft
Sírbolthelyek 60év 159100Ft
Dísz sírhelyek Örök nyugvás 41 212 Ft
Gyermeksírhelyek 25év 624Ft
Urnasírhely
- megváltás 25év 5024Ft
- újraváltás 25év 2624Ft
Urnafülke 10év 1896Ft
20év 3820Ft
Közköltséges temetkezés sírhelyei
-megváltás 25év 15368Ft
-újraváltás 25év 728Ft

2. melléklet a 40/2009. (XI. 30.) rendelethez

„3. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetkezési szolgáltatók kivételével a Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díjak

Megnevezés Díj /Áfa nélkül/
Temetőfenntartási hozzájárulás/nap 1352Ft”

3. melléklet a 40/2009. (XI. 30.) rendelethez

„4. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetkezési szolgáltatók által megfizetendő a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

Megnevezés Díj /Áfa nélkül /
Létesítmény igénybevételi díj
- 1. típus: Tárolással, temetéssel összefüggő (energia, takarítás, hűtés) 1-4 nap között 16280Ft
- 2. típus: Tárolással, temetéssel összefüggő (energia, hűtés) 4. napon túl/nap 1324Ft
Üzemeltető által bíztosított szolgáltatások díja
- Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépkocsival/gépjármű 6860Ft
- Sírnyitás
- normál 12000Ft
- mélyített 14640Ft
- gyermek sírhely Ingyenes
- urna sírhely 2400Ft
- Visszahantolás
- normál sírhely 5140Ft
- mélyített sírhely 6272Ft
- gyermek sírhely Ingyenes
- urna sírhely 1028Ft”

  Vissza az oldal tetejére