Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, és a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 14. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetésének végrehajtását 47.916.559 E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 47.916.559 E Ft bevételi és 45.667.011 E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2012. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2.1., 2.1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. melléklet szerint fogadja el.

(3) A közgyűlés az önkormányzat 2012. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak teljesítéseit a 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A közgyűlés az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A közgyűlés az önkormányzat - független könyvvizsgálói záradékkal ellátott - 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény-kimutatását, könyvviteli mérlegét és a letéti számla pénzforgalmát a 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A közgyűlés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének pénzmaradványát összesen 2.249.548 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 100.000 E Ft-ot eredeti előirányzatként az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2012. évi pénzmaradvány felosztható összege 2.149.548 E Ft.

(2) A pénzmaradvány részletezését a 13., 14., 15. melléklet tartalmazza. A 2012. évi pénzmaradvány felosztható részéből a 13., 14. melléklet alapján az intézményeket összesen 1.056.532 E Ft, a 15. melléklet alapján az önkormányzat központi kezelésű feladatait összesen 1.093.016 E Ft illeti meg.

4. § * 

5. § Ez a rendelet 2013. április 30-án lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól 2012. évi adatok

adatok E Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Sorszám Program megnevezése A program megvalósításának ideje (-tól -ig) Támogatási szerződés szerinti költségbontás 2012-ben várható és tényleges teljesítés bontása
Saját erő Kormányzati támogatás EU támogatás Összesen Saját erő (várható) Saját erő (tényleges) Kormányzati támogatás (várható) Kormányzati támogatás (tényleges) EU támogatás (várható) EU támogatás (tényleges) Összesen (várható) Összesen (tényleges)
1. KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése 2008-2013 1 625 112 2 391 520 13 551 946 17 568 578 578 270 108 291 850 995 50 032 4 822 304 283 513 6 251 569 441 836
2. ÉAOP 5.1.1/B „Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció” 2009-2012 459 186 356 1 455 008 1 914 550 295 899 368 471 0 0 702 148 571 620 998 047 940 091
3. ÉAOP 3.1.4.-„ Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában” 2011-2012 101 766 86 501 490 174 678 441 101 766 117 705 86 501 0 490 174 67 554 678 441 185 259
4. ÉAOP 4.1.3. „A Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása” 2011-2012 11 099 5 550 94 345 110 994 4 959 5 834 2 480 1 841 42 155 31 291 49 594 38 966
5. ÉAOP 4.1.3. „Az Erzsébet utcai bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása” 2011-2012 8 888 4 444 75 545 88 877 8 888 0 4 444 0 75 545 0 88 877 0
6. ÉAOP 4.1.2. „A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása” 2011-2012 8 768 4 384 74 528 87 680 8 768 33 169 4 384 2 208 74 528 37 538 87 680 72 915
7. ÉAOP 4.1.1 „A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése” 2011-2012 42 857 21 429 364 284 428 570 35 652 79 151 16 469 9 776 279 966 166 203 332 087 255 130
8. KÖZOP 5.4.0. „Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése” 2010-2012 0 88 425 501 075 589 500 0 0 18 981 18 981 107 555 107 555 126 536 126 536
9. ÉAOP 4.1.1 „A debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola fejlesztése” 2011-2012 28 867 14 434 245 371 288 672 28 867 16 483 14 434 0 245 371 0 288 672 16 483
10. KEOP 6.3.0 „Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” 2012-2013 4 975 14 178 80 342 99 495 4 975 4 109 14 178 5 881 80 342 33 324 99 495 43 314
11. ÉAOP-2.1.1 -„Értékek találkozása - „Zsuzsi” vasúttal a természetbe” - Természet háza építése 2011-2012 7 482 10 100 57 231 74 813 7 482 83 526 10 100 10 099 57 231 57 231 74 813 150 856
12. ÉAOP 4.1.1.- „Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése” 2012 118 180 0 94 134 212 314 29 090 0 0 0 23 171 0 52 261 0
TIOP 1.3.3. „Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus kertben” 2010-2014 193 026 245 505 1 391 196 1 829 727 73 554 4 749 11 033 11 033 62 521 62 521 147 108 78 303
13. TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 „Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben.” 2010-2012 0 6 698 37 955 44 653 0 0 2 971 2 206 16 836 12 499 19 807 14 705
14. TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben”
2012 0 476 762 84 134 560 896 0 0 476 762 0 84 134 0 560 896 0
15. TÁMOP 5.2.5.- „Kapcsolat” gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 2012-2014 0 6 660 37 741 44 401 0 0 3 606 2 298 20 437 13 025 24 043 15 323
16. HURO/0901/192/2.1.3. „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2010-2012 3 624 7 249 61 613 72 486 3 000 49 888 0 0 60 610 5 696 63 610 55 584
17. SEE/B/0048/1.3/X Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program” 2011-2014 5 091 10 182 86 551 101 824 2 200 16 323 0 0 30 740 22 472 32 940 38 795
18. URBACT, ESIMeC 3400 „Európai középvárosok innovációja és gazdaságfejlesztése” 2010-2013 3 901 0 15 602 19 503 500 3 242 0 0 7 250 5 970 7 750 9 212
19. INTERREG Egészségipar „Azegészségipar stratégiája Debrecenben” 2012-2014 4 895 9 790 83 215 97 900 2 000 4 426 9 790 8 771 6 450 0 18 240 13 197
20. HURO/1001/012/1.2.2. „Információ szolgáltatás kialakítása szabad hozzáféréssel Debrecenben” 2012 3 611 7 222 61 387 72 220 3 611 0 7 222 6 920 28 709 0 39 542 6 920
21. HURO/1001/014/1.1.3. „Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és program kidolgozása” 2012 2 546 5 092 43 282 50 920 2 546 89 5 092 3 660 8 128 0 15 766 3 749
22. Central Europe Program-Helps 2011-2014 2 839 5 678 48 259 56 776 1 047 3 866 5 678 5 815 0 0 6 725 9 681

Kimutatás az Önkormányzat által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulásokról

A B C D E F G H
Sorszám Program megnevezése A program megvalósításának ideje (-tól -ig) Támogatási szerződés szerinti költségbontás 2012-ben a tényleges hozzájárulás összege
Saját erő Kormányzati támogatás EU támogatás Összesen
1.* - - - - - - -
*nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzatesetében

7. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege 2012. év

Ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 299 264 845 299 264 845 297 919 274 297 919 274
I. Immateriális javak 207 885 207 885 126 414 126 414
II. Tárgyi eszközök 243 536 329 243 536 329 233 387 890 233 387 890
III. Befektetett pénzügyi eszközök 18 577 892 18 577 892 16 955 873 16 955 873
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 36 942 739 36 942 739 47 449 097 47 449 097
B) FORGÓESZKÖZÖK 4 739 930 4 739 930 5 888 013 5 888 013
I. Készletek 96 824 96 824 84 133 84 133
II. Követelések 2 455 499 2 455 499 3 007 389 3 007 389
III. Értékpapírok 0 0 0 0
IV. Pénzeszközök 1 965 593 1 965 593 2 590 522 2 590 522
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 222 014 222 014 205 969 205 969
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 304 004 775 304 004 775 303 807 287 303 807 287
D) SAJÁT TŐKE 268 946 923 268 946 923 269 364 681 269 364 681
1. Tartós tőke 15 083 743 15 083 743 15 134 867 15 134 867
2. Tőkeváltozások 253 863 180 253 863 180 254 229 814 254 229 814
3. Értékelési tartalék 0 0 0 0
E) TARTALÉKOK 1 660 046 1 660 046 2 249 548 2 249 548
I. Költségvetési tartalékok 1 660 046 1 660 046 2 249 548 2 249 548
II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 33 397 806 33 397 806 32 193 058 32 193 058
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 27 440 463 27 440 463 26 788 287 26 788 287
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 429 784 5 429 784 4 857 827 4 857 827
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 527 559 527 559 546 944 546 944
FORRÁSOK ÖSSZESEN 304 004 775 304 004 775 303 807 287 303 807 287

8. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendele

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2012. év

Ezer Ft-ban
A B C D E
Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat
1. Személyi juttatások 13 854 892 15 701 843 15 749 048
2. Munkaadót terhelő járulékok 3 699 774 4 175 331 4 185 261
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 875 810 13 765 088 12 125 931
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 25 396 394 33 255 430 32 197 312
5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 2 254 691 2 698 065 2 659 687
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 505 130 530 114 662
7. Felújítás 146 323 164 964 158 393
8. Felhalmozási kiadások 3 423 605 5 066 554 4 714 827
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 463 368 446 683 446 683
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 071 174 853 889 731 724
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
13. Költségvetés pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 59 956 845 73 560 312 70 423 841
14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 509 000 1 864 000 1 864 000
15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
16. 15-ből likvidhitelek kiadása 0 0 0
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0
19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 2 509 000 1 864 000 1 864 000
20. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 62 465 845 75 424 312 72 287 841
21. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 684 697 80 079 0
22. Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások 0 0 -16 045
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) 64 150 542 75 504 391 72 271 796
24. Intézményi működési bevételek 4 483 566 5 183 243 5 121 958
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16 667 909 17 703 493 17 700 857
26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 39 040 643 556 643 556
27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel 72 135 225 356 225 356
28. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 516 440 1 613 043 1 676 964
29. - 28.sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 871 500 1 022 085 1 022 085
30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 835 196 1 736 491 1 736 491
31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 10 898 98 341 98 341
32. Támogatások, kiegészítések 34 800 558 44 774 299 43 803 202
33. - 32.sorból önkormányzatok költségvetési támogatása 12 365 860 17 159 689 17 159 689
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 50 000 33 615 33 615
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 60 475 742 72 011 437 71 040 340
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 509 000 1 837 000 1 837 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
39. 38-ból likvid hitelek felvétele 0 0 0
40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0
42. Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 2 509 000 1 837 000 1 837 000
43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 62 984 742 73 848 437 72 877 340
44. Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány) 1 165 800 1 655 954 1 655 954
45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
46. Kiegyenlítő, föggő, átfutó bevételek 0 0 51 764
47. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+....+46) 64 150 542 75 504 391 74 585 058
48. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) 518 897 -1 548 875 616 499
49. Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 0 27 000 2 272 453
50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 0 -27 000 -27 000
51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22) 0 0 67 809

9. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 2012. év

Ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
1. Záró pénzkészlet 1 527 994 1 527 994 2 185 302 2 185 302
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege -3 -3 0 0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-) 132 055 132 055 64 246 64 246
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 0 0 0 0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 0 0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+;-3-4-5) 1 660 046 1 660 046 2 249 548 2 249 548
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-) -121 357 -121 357 -37 840 -37 840
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-) 0 0 0 0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+;-7+;-8) 1 538 689 1 538 689 2 211 708 2 211 708
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+;-) 0 0 0 0
12. Módosított pénzmaradvány (9+;-10+;-11) 1 538 689 1 538 689 2 211 708 2 211 708
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 0 0 0 0
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 1 013 882 1 013 882 1 822 845 1 822 845
15. Szabad pénzmaradvány 524 807 524 807 388 863 388 863

10. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása 2012. év

Ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 0 0 0 0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 0 0 0 0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek 0 0 0 0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 0 0 0 0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 0 0 0 0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 0 0 0 0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 0 0 0 0
B. Vállalkozási tevékenységet szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) 0 0 0 0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 0 0 0 0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsokkenési leírás 0 0 0 0
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 0 0 0 0
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel 0 0 0 0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9) 0 0 0 0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 0 0 0

11. melléklet a 18 /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege 2012.

Ezer Ft-ban
A B C D E F G H I
ESZKÖZÖK állományi érték FORRÁSOK állományi érték
előző év tárgyév előző év tárgyév
1. 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 0 0 70. 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 0 0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 71. 2. Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje 15 083 743 15 134 867
3. 3. Vagyoni értékű jogok 190 242 108 238 72. I. Tartós tőke 15 083 743 15 134 867
4. 4. Szellemi termékek 17 643 18 176 73. 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 70 684 0
5. 5. Immateriális javakra adott előleg 0 0 74. 2. Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása 253 792 496 254 229 814
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 75. II. Tőkeváltozások 253 863 180 254 229 814
7. I. Immateriális javak összesen 207 885 126 414 76. 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 0 0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 229 759 212 227 298 091 77. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 0 0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések 945 774 820 214 78. I. Értékelési tartalék 0 0
10. 3. Járművek 104 379 71 353 79. D. Saját tőke összesen 268 946 923 269 364 681
11. 4. Tenyészállatok 0 0 80. 1. Költségvetési tartalék elszámolása 1 660 046 2 249 548
12. 5. Beruházások, felújítások 12 726 964 5 191 032 81. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 1 660 046 2 249 548
13. 6. Beruházásra adott előlegek 0 7 200 82. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 0 0
14. 7. Állami készletek, tartalékok 0 0 83. 2. Költségvetési pénzmaradvány 0 0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 84. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 0 0
16. II. Tárgyi eszközök összesen 243 536 329 233 387 890 85. 4. Költségvetési bevételi lemaradás 0 0
17. 1. Tartós részesedés 18 373 334 16 754 862 86. 5. Előirányzat-maradvány 0 0
18. ebből: - tartós társulási részesedés 0 0 87. I. Költségvetési tartalékok összesen 1 660 046 2 249 548
19. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 888 888 88. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 0 0
20. 3. Tartósan adott kölcsön 88 934 85 387 89. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 0 0
21. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 90. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 0 0
22. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 114 736 114 736 91. 2. Válallkozási maradvány 0 0
23. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 92. 3. Válallkozási kiadási megtakarítás 0 0
24. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 18 577 892 16 955 873 93. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás 0 0
25. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 36 942 739 47 449 097 94. II. Vállalkozási tartalékok összesen 0 0
26. 2. Koncesszióba adott eszközök 0 0 95. E. Tartalékok összesen 1 660 046 2 249 548
27. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 96. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0
28. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 0 0 97. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0
29. 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezeléseb vett eszközök értékhelyesbítése 0 0 98. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 0 0
30. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 36 942 739 47 449 097 99. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 27 065 463 26 533 287
31. A Befektetett eszközök összesen 299 264 845 297 919 274 100. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0
32. 1. Anyagok 92 983 81 918 101. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 375 000 255 000
33. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 896 0 102. Ebből: hosszú lejáratú szállítói tartozások 0 0
34. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 103. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 27 440 463 26 788 287
35. 4. Késztermékek 1 175 2 045 104. 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 0 0
36. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 1 770 170 105. 2. Rövid lejáratú hitelek 2 509 003 1 269 771
37. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek 0 0 106. - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 3 0
38. I. Készletek összesen 96 824 84 133 107. - felhalmozási vagy működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 0 0
39. 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 181 753 254 689 108. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törl. részletei 2 509 000 1 269 771
40. 2. Adósok 1 248 218 1 584 326 109. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 877 315 2 608 774
41. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 50 000 23 000 110. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 893 460 1 928 730
42. ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot köv. egy éven belül esedékes részlet 50 000 23 000 111. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 983 855 680 044
43. 4. Egyéb követelések 975 528 1 145 374 112. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 043 466 979 282
44. - támogatási program előlegek 0 0 113. - váltótartozások 0 0
45. - előfinanszírozás miatti követelések 0 0 114. - munkavállalókkal szembeni különböző kötelezettségek 0 0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés 0 0 115. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 1 143 1 569
47. -nemzetközi támogatási programok miatti kifizetések 0 0 116. - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek 818 641 730 210
48. - garancia és kezességvállalásból származó követelések 690 126 849 472 117. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek 0 0
49. -egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet 0 0 118. - támogatási program előlege miatti kötelezettség 51 438 77 242
50. II. Követelések öszesen 2 455 499 3 007 389 119. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 0 0
51. 1. Forgatási célú részesedés 0 0 120. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 0 0
52. 1/a - forgatási célú részesedés bekerülési értéken 0 0 121. - garancia és kezességváll. származó kötelezettségek 0 0
53. 1/b - forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 0 0 122. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése 120 000 120 000
54. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 123. - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 52 244 50 261
55. 2/a - forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok bekerülési értéke 0 0 124. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 0 0
56. 2/b - forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok értékvesztése 0 0 125. - egyéb különféle kötelezettségek 0 0
57. III. Értékpapírok összesen 0 0 126. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 5 429 784 4 857 827
58. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 171 449
59. 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 1 527 823 2 184 853 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 47 116 98 468
60. 2/a Ebből: költségvetési pf. számlák bekerülési értéke 0 2 184 853
61. 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák értékvesztése 0 0 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 42 843 43 189
62. 3. Elszámolási számlák 0 0
63. 4. Idegen pénzeszközök 437 599 405 220 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 0 66
64. 4/a Ebből: Idegen pénzeszközök bekerülési értéke 0 405 220
65. 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése 0 0 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 437 600 405 221
66. IV. Pénzeszközök összesen 1 965 593 2 590 522
67. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 59 851 88 007 Ebből: költségvetésen kívüli letéti elszámolások 92 257 121 338
68. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 162 073 117 962
69. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 90 0 - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 0 0
70. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0 0
71. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 222 014 205 969 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 527 559 546 944
72. B Forgóeszközök összesen 4 739 930 5 888 013 F. Kötelezettségek összesen 33 397 806 32 193 058
73. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 304 004 775 303 807 287 FORRÁSOK ÖSSZESEN 304 004 775 303 807 287

12. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

DMJV Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek letéti számláinak összesített 2012. évi pénzforgalma

adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Sorszám Összeg
A B C
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 01 92 259
Bírói letétek 02 0
Más jogszabályban foglalt letétek bevétel 03 22 912
Letéti pénzeszközök hozambevétele 04 39
Egyéb letéti bevételek 05 32 409
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 06 55 360
Bírói letétek kiadásai 07 0
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 08 21 403
Hozambevétel átalakulása a Költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási) számlára 09 0
Egyéb letétek kiadásai 10 4 877
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 11 26 280
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 12 121 339

DMJV Önkormányzata letéti számlájának 2012. évi pénzforgalma

adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Sorszám Összeg
A B C
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 01 62 251
Bírói letétek 02
Más jogszabályban foglalt letétek bevétel 03
Letéti pénzeszközök hozambevétele 04
Egyéb letéti bevételek 05 29 189
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 06 29 189
Bírói letétek kiadásai 07
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 08
Hozambevétel átalakulása a Költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási) számlára 09
Egyéb letétek kiadásai 10 4 888
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 11 4 888
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 12 86 552

13. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványa

ezer Ft
A B C D
Cím Költségvetési szer megnevezése Költségvetési szerveknél képződött pénzmaradvány összesen Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen
1. DMJV Idősek Háza 21 390 11 335
2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 19 436 23 156
3. DMJV Terápiás Háza 11 044 0
4. DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona 23 120 7 195
5. DMJV Városi Szociális Szolgálat 40 891 16 295
DMJV Idősek Háza összesen 115 881 57 981
6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7 933 23 100
7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 1 342 5 216
8. DMJV Reménysugár Otthona 2 007 0
9. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 484 2 161
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 11 766 30 477
10. Ifjúság Utcai Óvoda 17 122 6 486
10/a. Boldogfalva Óvoda 4 742 1 721
11. Bartók - Babits Utcai Óvoda 6 878 4 492
12. Görgey Utcai Óvoda 6 556 5 878
13. Lehel Utcai Óvoda 8 705 6 221
14. Ősz Utcai Óvoda 5 952 3 847
15. Sinay Miklós Utcai Óvoda 16 728 8 041
16. Ispotály Utcai Óvoda 3 941 5 281
17. Áchim András Utcai Óvoda 13 889 8 129
18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 6 199 4 801
19. Holló János Utcai Óvoda 7 567 4 260
20. Közép Utcai Óvoda 7 443 4 819
21. Szivárvány Óvoda 4 045 5 186
22. Százszorszép Óvoda 8 738 4 831
23. Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda 11 913 7 252
24. Karácsony György Utcai Óvoda 7 420 4 988
25. Mesekert Óvoda 11 893 6 113
26. Szabadságtelepi Óvoda 10 014 6 977
27. Faragó Utcai Óvoda 8 366 5 968
28. Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 9 635 5 637
29. Táncsics Mihály Utcai Óvoda 4 797 5 528
30. Sípos Utcai Óvoda 14 232 8 635
31. Thaly Kálmán Utcai Óvoda 7 552 5 685
32. Simonyi Úti Óvoda 10 855 5 164
33. Pósa Utcai Óvoda 8 873 6 399
34. Hajó Utcai Óvoda 9 764 6 319
35. Nagyerdei Óvoda 8 207 6 599
36. Gönczy Pál Utcai Óvoda 9 455 5 788
37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 7 614 3 729
Ifjúság utcai Óvoda összesen 259 095 164 774
38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 21 667 37 587
39. Dózsa György Általános Iskola 29 860 15 615
40. Gönczy Pál Általános Iskola 4 508 12 945
41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 4 903 6 417
42. Ibolya utcai Általános Iskola 12 650 15 936
43. Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat 11 402 1 515
44. Fazekas Mihály Általános Iskola 10 677 15 057
45. Epreskerti Általános Iskola 5 980 13 236
46. Hatvani István Általános Iskola 3 544 13 089
47. Hunyadi János Általános Iskola 13 568 16 543
48. Árpád Vezér Általános Iskola 18 898 10 404
49. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 40 891 29 474
Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 178 548 187 818
50. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 36 087 47 329
51. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0
52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10 329 19 392
53. Margit Téri Óvoda 5 233 5 413
54. Tócóskerti Óvoda 11 424 6 501
55. Petőfi Sándor Általános Iskola 26 629 23 959
56. József Attila Általános Iskola 2 330 10 417
57. Nagysándor József Általános Iskola 14 055 8 538
58. Lilla Téri Általános Iskola 5 963 14 157
59. Hétszínvirág Óvoda 5 909 7 317
60. Kinizsi Pál Általános Iskola 3 988 13 712
61. Csapókerti Általános Iskola 13 059 10 564
62. Karácsony Sándor Általános Iskola 7 973 13 200
63. Kuruc Utcai Óvoda 4 086 4 241
64. Bocskai István Általános Iskola 17 586 22 318
65. Benedek Elek Általános Iskola 13 025 20 924
66. Szoboszlói Úti Általános Iskola 17 165 18 321
67. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 7 096 10 839
68. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 13 987 25 035
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 215 924 282 177
69. Tóth Árpád Gimnázium 1 243 23 076
70. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 11 436 8 882
71. Fazekas Mihály Gimnázium 6 081 15 103
72. Ady Endre Gimnázium 4 536 7 468
73. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 30 5 693
74. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 12 507 2 555
75. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 47 463 52 201
76. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1 023 19 299
77. Középiskolai Sportkollégium 0 0
Tóth Árpád Gimnázium összesen 84 319 134 277
78. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 12 556 1 480
79. Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 7 648 9 308
80. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 14 310 647
81. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 3 150 1 981
82. Vegyipari Szakközépiskola 4 541 0
83. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 11 809 0
84. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4 361 0
85. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 10 217 228
86. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 3 312 416
87. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 8 143 159
88. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 4 296 7 102
89. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 8 893 561
90. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 3 173 135
Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 96 409 22 017
91. Kodály Filharmónia Debrecen összesen 34 065 33 234
ebből:
Kodály Filharmonikusok Debrecen
14 951 14 266
Kodály Kórus Debrecen 19 114 18 968
92. Debreceni Városi Könyvtár 4 346 2 390
93. Csapókerti Közösségi Ház 0 0
94. Debreceni Művelődési Központ 19 673 10 680
Kodály Filharmónia Debrecen összesen 58 084 46 304
95. Csokonai Színház 48 909 6 180
96. Vojtina Bábszínház 1 738 1 738
Csokonai Színház összesen 50 647 7 918
97. Debreceni Közterület Felügyelet 34 268 0
ÖSSZESEN 1 104 941 933 743
98. DMJV Polgármesteri Hivatala 205 867 122 789
99. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 0 0
MINDÖSSZESEN 1 310 808 1 056 532

14. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek 2012. évi jóváhagyott pénzmaradványa

ezer Ft
A B C D E F G H
Cím Költségvetési szerv megnevezése Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (támogatás) Beruházások Felújítások Összesen
1. DMJV Idősek Háza 6 135 5 200 11 335
2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 23 156 23 156
3. DMJV Terápiás Háza 0
4. DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona 7 195 7 195
5. DMJV Városi Szociális Szolgálat 16 295 16 295
DMJV Idősek Háza összesen 0 0 52 781 0 5 200 0 57 981
6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 10 0 23 090 23 100
7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 95 27 5 094 5 216
8. DMJV Reménysugár Otthona 0
9. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 6 8 2 147 2 161
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 111 35 30 331 0 0 0 30 477
10. Ifjúság Utcai Óvoda 6 486 6 486
10/a. Boldogfalva Óvoda 1 721 1 721
11. Bartók - Babits Utcai Óvoda 4 492 4 492
12. Görgey Utcai Óvoda 5 878 5 878
13. Lehel Utcai Óvoda 6 221 6 221
14. Ősz Utcai Óvoda 3 847 3 847
15. Sinay Miklós Utcai Óvoda 8 041 8 041
16. Ispotály Utcai Óvoda 5 281 5 281
17. Áchim András Utcai Óvoda 8 129 8 129
18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 4 801 4 801
19. Holló János Utcai Óvoda 4 260 4 260
20. Közép Utcai Óvoda 108 11 4 700 4 819
21. Szivárvány Óvoda 5 186 5 186
22. Százszorszép Óvoda 4 831 4 831
23. Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda 7 252 7 252
24. Karácsony György Utcai Óvoda 4 988 4 988
25. Mesekert Óvoda 6 113 6 113
26. Szabadságtelepi Óvoda 6 977 6 977
27. Faragó Utcai Óvoda 5 968 5 968
28. Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 5 637 5 637
29. Táncsics Mihály Utcai Óvoda 5 528 5 528
30. Sípos Utcai Óvoda 8 635 8 635
31. Thaly Kálmán Utcai Óvoda 5 685 5 685
32. Simonyi Úti Óvoda 5 164 5 164
33. Pósa Utcai Óvoda 574 140 5 685 6 399
34. Hajó Utcai Óvoda 6 319 6 319
35. Nagyerdei Óvoda 6 599 6 599
36. Gönczy Pál Utcai Óvoda 5 788 5 788
37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 3 729 3 729
Ifjúság utcai Óvoda összesen 682 151 163 941 0 0 0 164 774
38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37 587 37 587
39. Dózsa György Általános Iskola 15 615 15 615
40. Gönczy Pál Általános Iskola 12 945 12 945
41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 6 417 6 417
42. Ibolya utcai Általános Iskola 15 936 15 936
43. Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat 1 515 1 515
44. Fazekas Mihály Általános Iskola 15 057 15 057
45. Epreskerti Általános Iskola 13 236 13 236
46. Hatvani István Általános Iskola 13 089 13 089
47. Hunyadi János Általános Iskola 16 543 16 543
48. Árpád Vezér Általános Iskola 10 404 10 404
49. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 29 474 29 474
Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 0 0 187 818 0 0 0 187 818
50. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 47 329 47 329
51. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0
52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 19 392 19 392
53. Margit Téri Óvoda 84 5 329 5 413
54. Tócóskerti Óvoda 6 501 6 501
55. Petőfi Sándor Általános Iskola 23 959 23 959
56. József Attila Általános Iskola 10 417 10 417
57. Nagysándor József Általános Iskola 8 538 8 538
58. Lilla Téri Általános Iskola 25 6 14 126 14 157
59. Hétszínvirág Óvoda 7 317 7 317
60. Kinizsi Pál Általános Iskola 13 712 13 712
61. Csapókerti Általános Iskola 10 564 10 564
62. Karácsony Sándor Általános Iskola 13 200 13 200
63. Kuruc Utcai Óvoda 4 241 4 241
64. Bocskai István Általános Iskola 22 318 22 318
65. Benedek Elek Általános Iskola 20 924 20 924
66. Szoboszlói Úti Általános Iskola 17 2 18 302 18 321
67. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 10 839 10 839
68. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 25 035 25 035
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 126 8 282 043 0 0 0 282 177
69. Tóth Árpád Gimnázium 23 076 23 076
70. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 8 882 8 882
71. Fazekas Mihály Gimnázium 14 775 328 15 103
72. Ady Endre Gimnázium 160 39 7 269 7 468
73. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 5 693 5 693
74. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 2 555 2 555
75. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 52 201 52 201
76. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 19 299 19 299
77. Középiskolai Sportkollégium 0
Tóth Árpád Gimnázium összesen 160 39 133 750 0 0 328 134 277
78. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1 480 1 480
79. Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 9 308 9 308
80. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 647 647
81. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 1 981 1 981
82. Vegyipari Szakközépiskola 0 0
83. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 0
84. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0
85. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 228 228
86. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 416 416
87. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 159 159
88. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 7 102 7 102
89. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 561 561
90. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 135 135
Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 0 0 22 017 0 0 0 22 017
91. Kodály Filharmónia Debrecen összesen 12 652 2 123 18 459 0 0 0 33 234
ebből:
Kodály Filharmonikusok Debrecen
6 438 871 6 957 14 266
Kodály Kórus Debrecen 6 214 1 252 11 502 18 968
92. Debreceni Városi Könyvtár 1 440 334 616 2 390
93. Csapókerti Közösségi Ház 0
94. Debreceni Művelődési Központ 1 422 441 7 467 1 350 10 680
Kodály Filharmónia Debrecen összesen 15 514 2 898 26 542 0 1 350 0 46 304
95. Csokonai Színház 6 180 6 180
96. Vojtina Bábszínház 115 1 623 1 738
Csokonai Színház összesen 0 115 7 803 0 0 0 7 918
97. Debreceni Közterület Felügyelet 0 0
ÖSSZESEN 16 593 3 246 907 026 0 6 550 328 933 743
98. DMJV Polgármesteri Hivatala 43 973 11 137 63 719 1 823 2 137 122 789
99. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 0
MINDÖSSZESEN 60 566 14 383 970 745 1 823 8 687 328 1 056 532

15. melléklet a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait érintő 2012. évi pénzmaradványának felosztása

Ezer Forint
Cím Alcím Jogcím Feladat Előirányzat megnevezése a 2013. évi költségvetési rendelet címrendje szerint Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege További javasolt pénzmaradvány összege Összesen
3. Városüzemeltetési feladat összesen 203 384 254 203 638
3.1. Kötelező feladat 194 589 0 194 589
3.1.2. Zárt csatornahálózat mosatása 6 074 0 6 074
3.1.3. Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák 2 573 0 2 573
3.1.5. Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása 2 279 0 2 279
3.1.6. Átereszek átépítése, kialakítása 895 0 895
3.1.7. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 693 0 693
3.1.8. Belvízvédekezés 11 299 0 11 299
3.1.9. Közvilágítás üzemeltetése 35 0 35
3.1.10. Közhasznú zöldterületek fenntartása 37 953 0 37 953
3.1.12. Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 392 0 392
3.1.13. Parlagfű elleni közérdekű védekezés 190 0 190
3.1.14. Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 6 084 0 6 084
3.1.15. Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) 5 498 0 5 498
3.1.16. Illegális szemétlerakók megszüntetése 1 238 0 1 238
3.1.17. Útburkolat karbantartás, javítás 71 217 0 71 217
3.1.18. Járdaburkolat javítása 4 938 0 4 938
3.1.19. Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése 3 213 0 3 213
3.1.20. Útburkolati jelek felfestése 10 427 0 10 427
3.1.21. Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása 3 514 0 3 514
3.1.22. Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont) 3 020 0 3 020
3.1.32. Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása 100 0 100
3.1.33. Utcanévtáblázás 945 0 945
3.1.34. Közterületi rendszerek üzemeltetése 1 080 0 1 080
3.1.35. Előre nem tervezhető városüzemeltetési kiadások 20 932 0 20 932
3.2. Önként vállalt feladat 8 795 0 8 795
3.2.3. Lakott külterületek közlekedési költségei 7 765 0 7 765
3.2.11. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak 943 0 943
3.2.12. Egyéb kommunális szolgáltatás 87 0 87
3.3. Állami (államigazgatási) feladat 0 254 254
3.3.1. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 0 254 254
4. Beruházási kiadások összesen 321 814 14 000 335 814
4.2. Önként vállalt feladat 321 814 14 000 335 814
4.2.1. Támogatással megvalósuló fejlesztések 218 471 7 000 225 471
4.2.1.2. 2-es villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés támogatott költség 1 018 0 1 018
4.2.1.3. 2-es villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés nem támogatott költség 7 824 0 7 824
4.2.1.7. Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus kertben, Növényház bővítése, új bekötő út építése, eszközbeszerzés, marketing 8 205 0 8 205
4.2.1.10. Szoboszlói Úti Iskola fejlesztése eszközbeszerzés 46 779 0 46 779
4.2.1.14. Tessedik Sámuel utcai óvoda építése 32 882 0 32 882
4.2.1.19 Városfejlesztő Társaság és Nyugati kiskörút kivitelezése 2 802 0 2 802
4.2.1.20 Margit téri bölcsőde felújítása (új sor) 439 0 439
4.2.1.21 Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése (új sor) 2 534 0 2 534
4.2.1.22 Erzsébet utcai bölcsőde felúíjtása (új sor) 1 562 0 1 562
4.2.1.23 Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése kivitelezés (új sor) 3 700 0 3 700
4.2.1.24 Stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési terv készítése (új sor) 1 562 0 1 562
4.2.1.25 Panelprogram - Böszörményi út 55-73. (új sor) 32 111 0 32 111
4.2.1.26 Panelprogram - Böszörményi út 75-97. (új sor) 40 223 0 40 223
4.2.1.27 Panelprogram - Jerikó u. 2-4-6. (új sor) 36 830 0 36 830
4.2.1.29. Déri Múzeum pályázata 0 7 000 7 000
4.2.2. Egyéb tervezett fejlesztések 103 343 7 000 110 343
4.2.2.2. Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés 9 187 0 9 187
4.2.2.3. Kerékpáros forgalomszámlálás a 33. számú főutat és a belvárost összekötő kerékpárúton 191 0 191
4.2.2.5. Szennyvízhálózat-fejlesztés ISPA program nem támogatott költségek 14 738 0 14 738
4.2.2.6. Tócóskerti kerékpárút bevezetése a belvárosba, forgalomba-helyezési eljárással kapcsolatos költségek 19 462 0 19 462
4.2.2.7. 35 sz. főút melletti kerékpárút böszörményi út mellett forgalomba-helyezési eljárással kapcsolatos költségek 381 0 381
4.2.2.8. Egyetem téri körforgalom forgalomba-helyezési eljárással kapcsolatos költségek 20 284 0 20 284
4.2.2.13 Nyugati kiskörút építése I. ütem, nem támogatott költségek (új sor) 35 602 0 35 602
4.2.2.14 Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II., tervezési és egyéb előkészítési költségek (új sor) 293 0 293
4.2.2.15 Monostorpályi út megvalósulási terv+geodézia (új sor) 768 0 768
4.2.2.16 Romkertben kialakított kiállítótér és a Veres Toronyba tervezett kiállítás költségei (új sor) 354 0 354
4.2.2.17 Kisebb városüzemeltetési beruházások, felújítások (új sor) 2 083 0 2 083
4.2.2.18 Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás (új sor) 0 0 0
4.2.2.19 Két buszöböl felújítása (Halköz, Kossuth u.) (új sor) 0 7 000 7 000
5. Felújítási kiadások összesen 6 080 0 6 080
5.1. Kötelező feladat 1 000 0 1 000
5.1.2. Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem 1 000 0 1 000
5.2. Önként vállalt feladat 5 080 0 5 080
5.2.22. Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 965 0 965
5.2.32. Tartalékkeret, évközi felújítási igények 4 115 0 4 115
6. Városrendezési tervek kiadásai összesen 1 469 0 1 469
6.1. Kötelező feladat 1 469 0 1 469
7. Kertségi fejlesztési program összesen 50 235 0 50 235
7.2. Önként vállalt feladat 50 235 0 50 235
7.2.2. Nagymacs szociális városrehabilitáció projekt 7 182 0 7 182
7.2.3. Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút 4 047 0 4 047
7.2.6. Lakossági kezdeményezésre megvalósuló út-közműfejlesztés 26 814 0 26 814
7.2.9. 33. sz. főút Balmazújvárosi út - Füredi út - Csigekert u.- Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése engedélyezési díjakkal (új sor) 1 778 0 1 778
7.2.10. Kerékpárút építése a 33. sz. főút mellett Hortobágy irányába I. ütem (új sor) 10 414 0 10 414
8. Köznevelési feladatok összesen 5 978 0 5 978
8.1. Kötelező feladat 5 978 0 5 978
8.1.4. TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 „Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában” 5 978 0 5 978
9. Egészségügyi feladatok összesen 2 075 0 2 075
9.1. Kötelező feladat 2 075 0 2 075
10. Népjóléti feladatok összesen 10 244 0 10 244
10.1. Kötelező feladat 10 244 0 10 244
10.1.4. TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. „Adj esélyt magadnak” 1 187 0 1 187
10.1.5. TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0042 „Kapcsolat” gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 9 057 0 9 057
11. Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen 1 968 647 2 615
11.1. Kötelező feladat 1 468 0 1 468
11.1.1. Diáksport versenyek támogatása 828 0 828
11.1.2. Szakszövetségi versenyek támogatása 227 0 227
11.1.3. Diákolimpiák támogatása 413 0 413
11.2. Önként vállalt 500 647 1 147
11.2.2. Sportuszoda használat támogatása 500 0 500
11.2.4. Factum Sport Kft. Támogatása (új sor) 0 647 647
12. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen 9 000 0 9 000
12.1. Kötelező feladat 3 000 0 3 000
12.1.1. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 3 000 0 3 000
12.1.1.2 Átmeneti segély (pénzbeli) 3 000 0 3 000
12.2. Önként vállalt 6 000 0 6 000
12.2.1. Önkorányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 6 000 0 6 000
13. Közfoglalkoztatás összesen 1 500 0 1 500
13.1. Kötelező feladat 1 500 1 500
14. Közművelődési feladatok összesen: 40 0 40
14.1. Kötelező feladat 40 0 40
14.1.2. Szakértők, művészek eseti megbízási díja 40 40
15. Támogatások összesen 13 000 20 000 33 000
15.1. Kötelező feladat 13 000 20 000 33 000
15.1.1. Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen 13 000 20 000 33 000
15.1.1.3. Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 0 20 000 20 000
15.1.1.5. Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 13 000 0 13 000
18. Egyéb kiadások összesen 33 702 42 615 76 317
18.1. Kötelező feladat 33 702 42 615 76 317
18.1.4. Egyéb kiadások 4 355 246 4 601
18.1.6. Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja (2012. évi áthúzódó) 1 309 0 1 309
18.1.8. Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése 1 378 0 1 378
18.1.11. Elismerő címek, díjak és kitüntetések 257 0 257
18.1.12. Normatív állami támogatások elszámolása 0 42 369 42 369
18.1.18. Államnak átadott intézmények pályázati kiadásai 26 403 0 26 403
19. Városmarketing feladatok összesen 46 630 0 46 630
19.1. Kötelező feladat 46 630 0 46 630
19.2.1. Média-megjelenések 29 997 0 29 997
19.2.2. Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása 3 469 0 3 469
19.2.7. Debreceni Városi Televízió Kft. 13 164 0 13 164
20. Nemzetközi pályázatok összesen 19 170 0 19 170
20.1. Kötelező feladat 19 170 0 19 170
20.1.3. URBACT, ESIMEC 1 816 0 1 816
20.1.4. Interreg Egészségipar 7 574 0 7 574
20.1.5. HURO DigiConnect 7 069 0 7 069
20.1.6. HURO Crosstrans 2 711 0 2 711
21. Vagyongazdálkodási feladatok összesen 132 369 0 132 369
21.1. Kötelező feladat 132 369 0 132 369
21.1.1. Üzemeltetési költség 6 883 0 6 883
21.1.2. Ingatlanértékesítés előkészítése 4 449 0 4 449
21.1.3. Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések 11 023 0 11 023
21.1.4. Vagyonkataszter karbantartás 305 0 305
21.1.5. Értékpapír őrzési költség, számlavezetési díj 93 0 93
21.1.6. Egyéb vagyonkezelési költség 7 061 0 7 061
21.1.8. Stratégiai vagyonalap 63 741 0 63 741
21.1.9. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel 34 080 0 34 080
21.1.11. Bontási költség 3 452 0 3 452
21.1.12. Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások 1 282 0 1 282
24. Céltartalék 0 39 433 39 433
24.1. Kötelező feladat 0 39 433 39 433
24.1.1. Költségvetési szervek részére elkülönített céltartalék 0 39 433 39 433
24.1.1.5. Óvodapedagógusok 2012. évi ki nem fizetett minőségi keresetkiegészítése 0 39 433 39 433
Összesen 858 658 116 949 975 607
18.1.21. Államnak átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványának elszámolása 117 409 0 117 409
MINDÖSSZESEN 976 067 116 949 1 093 016
Megjegyzés: „Államnak átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványának elszámolása” elnevezésű sor pénzmaradvány összege (amely 117.409 E Ft) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél képződött azon pénzmaradvány összegét tartalmazza, amelyet az Önkormányzatnak át kell utalnia az állami fenntartók részére. Emiatt ezen pénzmaradványt a központi kezelésű feladatok között, elkülönítve mutatjuk ki. Az Önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 858.658 E Ft.

  Vissza az oldal tetejére