Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelete * 

az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 24. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának differenciált szabályozásával, továbbá a szabadidős zaj- vagy rezgésforrások használatára vonatkozó feltételek meghatározásával, a szeszes-ital forgalmazás és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásával az ifjúság védelmének előmozdítása, a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása.

2. Személyi hatály

1. § (1) A rendelet II. fejezet 1. alcímének személyi hatálya az éttermek, valamint az egyéb vendéglátó üzletek (a továbbiakban együtt: vendéglátó üzletek) üzemeltetőire terjed ki.

(2) A rendelet II. fejezet 2. alcímének személyi hatálya a vendéglátó üzletekben szabadidős zaj- vagy rezgésforrást üzemeltetőkre terjed ki.

(3) A rendelet II. fejezet 3. alcímének személyi hatálya a szeszes italt is árusító - az (1) bekezdésen kívül eső - üzletek üzemeltetőire és a közterületeken tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti rendezvény;

b) egyéb vendéglátó üzlet: az étterem kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 30. pontja szerinti vendéglátást nyújtó üzlet;

c) étterem: olyan vendéglátó üzlet, amely jellemzően meleg ételt forgalmaz és amely elkülönített, a külön jogszabályoknak megfelelő, a nyitvatartási idő meghatározó részében ténylegesen üzemelő főző (sütő) konyhával, továbbá a szükséges előkészítő és raktárhelyiséggel rendelkezik;

d) kiskereskedelmi üzlet: a vendéglátás kivételével a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti tevékenységet folytató üzlet;

e) közterület: a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti terület;

f) lakóépület: túlnyomórészt (a hasznos alapterület 50 %-át meghaladó mértékben) lakást tartalmazó, lakott épület;

g) lakóépület zajtól védendő homlokzata: azon helyiség homlokzata, amelyen lakószoba, étkezőkonyha, étkezőhelyiség nyílászárója található;

h) szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti zaj- vagy rezgésforrás;

i) szeszes ital: a Kertv. 2. § 23a. pontja szerinti termék;

j) zártkörű rendezvény: a vendéglátó üzletekben, éttermekben nyitva tartási időben zárt vendégkör részére rendezvényszervező vagy a kereskedő által szervezett rendezvény, amelyen a kereskedő kizárólag a bejelentett, az engedélyezett termékkörbe tartozó termékeket forgalmazhat.

II. fejezet

Részletes rendelkezések

1. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása

3. § (1) Az éttermek - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 02.00 és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva

a) a többlakásos lakóépületekben, továbbá

b) azon ingatlanokon, amelyeken a vendéglátó üzlet bármely nyílászárója a környező ingatlanokon lévő lakóépületek zajtól védendő homlokzatától 20 méternél kisebb távolságra esik.

(2) Az éttermek korlátozás nélkül nyitva tarthatnak az 5. § (1) és (2) bekezdéseiben körülírt területeken, létesítményekben.

4. § (1) Az egyéb vendéglátó üzletek - a (2)- (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti épületben, továbbá azokon az ingatlanokon ahol a 3. § (1) bekezdés b) pont szerinti feltétel teljesül.

(2) Az egyéb vendéglátó üzletek 24.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva a Nagyerdei körút által körülhatárolt területen.

(3) Az egyéb vendéglátó üzletek korlátozás nélkül nyitva tarthatnak az 5. § (1) és (2) bekezdéseiben körülírt területeken.

5. § (1) A vendéglátó üzletek korlátozás nélkül tarthatnak nyitva a következő területeken:

a) a Petőfi tér Nagyállomás felőli íve - Erzsébet utca - Boldogfalva utca - Török Bálint utca - Szalkay utca - Miklós utca - Nemzetőr utca - Arany János utca - Antall József utca - Tisza István utca - Hatvan utca - Csók utca - Csokonai utca - Garay utca - Mester utca (mindkét oldala) - Hunyadi utca (mindkét oldala) - Rákóczi utca - Burgundia utca - Klaipeda utca - Sumen utca - Vígkedvű M. utca - Wesselényi utca - Petőfi tér (Nagyállomás) által körülhatárolt területen és a határoló utcáknak a körülhatárolt területtel érintkező oldalán, illetve a két oldallal jelölt utcákon,

b) a Péterfia utca mindkét oldalán, a Bem J. téren és a Simonyi út mindkét oldalán.

(2) A vendéglátó üzletek korlátozás nélkül tarthatnak nyitva a következő létesítményekben és ingatlanokon:

a) a Debreceni Egyetem Kassai úti Campusán;

b) a szállodákban és a panziókban vagy az ezekkel azonos helyrajzi számon lévő épületekben;

c) a bevásárlóközpontokban, az üzemanyagtöltő állomásokon,

d) a pályaudvarokon, a repülőtéren;

e) a strandokon, a 300 főt meghaladó befogadóképességű kulturális létesítményekben, sportlétesítményekben.

(3) *  A vendéglátó üzletek 22.00 és 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva a Sámsoni út páros oldalán a Cserei utcától a város belterületi határáig, valamint a Sámsoni út páratlan oldalán a Budai Nagy Antal utcától a város belterületi határáig.

2. A szabadidős zaj- vagy rezgésforrás használatával kapcsolatos helyi zajvédelmi követelmények

6. § Vendéglátó üzletek nyílt terein 22.00 óra és 06.00 óra között szabadidős zaj- vagy rezgésforrás nem üzemeltethető.

3. A szeszes italok árusítására és közterületen történő fogyasztásának tilalmára vonatkozó szabályok

7. § *  A kiskereskedelmi üzletekben 22.00 óra és 06.00 óra között tilos szeszes italt árusítani:

a) a Móricz Zs. körút - Benczúr Gy. utca - Hadházi út - MGM vasúti átjáró - az MGM vasúti átjáró és a Futó utca közötti szerviz út - Futó utca - Apafája utca - Futó utca - Cserei utca - Sámsoni út - Budai Nagy A. utca - Hétvezér utca - Diószegi út - Borzán G. utca - Alma utca - Leiningen utca - Pöltenberg utca - Gázvezeték utca - Vértesi út - Tiszalöki vasútvonal - Vezér utca - Doberdó utca - Kartács utca - Móricz Zs. körút által körülhatárolt területen és a határoló utcák mindkét oldalán, továbbá Felsőjózsa és Alsójózsa városrészekben,

b) a Sámsoni út páros oldalán a Cserei utcától a város belterületi határáig, a Sámsoni út páratlan oldalán a Budai Nagy Antal utcától a város belterületi határáig.

8. § (1) A 7. § szerinti városrész közterületein - a (2) bekezdésében foglaltak kivételével - tilos szeszes italt fogyasztani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem terjed ki:

a) a Nagyerdei körút által határolt területre és a Pallagi út mindkét oldalára,

b) a szeszes italt is forgalmazó vendéglátóhelyek által a nyitvatartási idő alatt jogszerűen használt közterületekre (pl. vendéglátó előkertekre, teraszokra),

c) a vásárok, az alkalmi rendezvények területére, a vásár és az alkalmi rendezvény ideje alatt.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

1. Vegyes rendelkezések

9. § Az e rendeletben meghatározott, rá irányadó éjszakai nyitva tartási idő végén az üzemeltető köteles intézkedni a kereskedelem és a vendégforgalom megszüntetésére, az ott tartott zártkörű rendezvény bezárására.

10. § Az e rendeletben foglalt korlátozásokat december 31. napján 22.00 óra és január 1. napján 06.00 óra között nem kell alkalmazni.

2. Záró rendelkezések

11. § * 

12. § E rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére