Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete * 

a helyi adókról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés a)-e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 62. § (2) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

A bevezetett adókra vonatkozó rendelkezések

1. Építményadó Adómentesség

1. § (1) *  Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 8. pontja szerint lakásnak minősülő és akként használt épület, épületrész. Erre vonatkozóan az adóalanyt bevallási kötelezettség sem terheli.

(2) Mentes az adó alól - a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye, valamint a lakás céljára szolgáló építménnyel azonos helyrajzi számon lévő, nem lakás célú épületek, épületrészek kivételével - a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2

(3) *  Nyilatkozat alapján mentes az adó alól a külterületen lévő építmény azon része, amelyet az ingatlan Htv. 12. §-a szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használ és ezzel egyidejűleg lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A mentesség feltételeinek fennállásáról az adózó az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozhat. A mentesség a nyilatkozat benyújtása évétől illeti meg az adózót azokra az évekre, amely év első napján a mentességi feltételek fennállnak.

Az adó alapja, mértéke

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke:

a) 750 Ft/m2, a b) pontban foglalt kivétellel,

b) 500 Ft/m2 gépjárműtároló esetén, valamint az egy helyrajzi szám alatt lévő, összevonás alá eső, azonos fajtájú épület, épületrész hasznos alapterületének 50.000 m -t meghaladó része után.

(3) * 

2. Idegenforgalmi adó

Adómentesség

3. § Az adókötelezettség alól mentes az a magánszemély, aki szálláshelyet vagy bármely más ingatlant ingyenesen vesz igénybe.

Az adó alapja, mértéke

4. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

Nyilvántartás-vezetési kötelezettség

5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alkalmas az adó alapjának, összegének és a mentesség jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett a fizetendő adó megállapításának alátámasztásául „Bejelentőlap” kitöltéséről gondoskodik, mely tartalmazza

1. a vendég nevét,

2. a vendég születési helyét és idejét,

3. a vendég lakcímét,

4. a vendég útlevelének vagy személyazonosító igazolványának számát, továbbá ha van, a diákigazolványának számát,

5. az érkezés időpontját, valamint a távozás várható napját és 6. a vendég aláírását.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett a (2) bekezdés szerinti „Bejelentőlap” alapján a 2. mellékletben meghatározott nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséről gondoskodik.

(4) *  Az adóbeszedésre kötelezett az adómentességi jogcímre jogosító tartózkodást a 3. mellékletben szereplő nyomtatványon tett nyilatkozattal igazolja az önkormányzati adóhatóság felé. A 18. életévüket be nem töltött személyek esetében igazolásként elfogadható a szálláshelyen használt „Bejelentőlap” is, amennyiben az azon szereplő adatokból a mentesség fennállása megállapítható.

(5) * 

(6) *  A (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot, vagy a 18. életévüket be nem töltött személyek esetében a „Bejelentőlap”-ot az adóbeszedésre kötelezettnek a 2. melléklethez csatolva meg kell őriznie.

3. Helyi iparűzési adó

Adókedvezmény

6. § *  (1) Minden vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése, a 39/A. §-a vagy a 39/B. §-a alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50% adókedvezmény igénybevételére jogosult.

(2) *  A Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozót, amennyiben nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kedvezményre, a Htv. 39/C. § (3) bekezdésében foglalt feltétel fennállása esetén 50%-os mértékű adókedvezmény illeti meg.

(3) A vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 1%-ának megfelelő, de legfeljebb a fizetendő adó 70%-áig terjedő összeggel csökkentheti a Htv. 40/A. § (1) bekezdés szerint számított adóját a 40/A. § (2) bekezdésére is figyelemmel.

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

Az adó mértéke

7. § *  Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

Nyilvántartás-vezetési kötelezettség

8. § *  A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint átalányadózást választó adózónak - ha nem választja a Htv. szerinti, az adó alapjának egyszerűsített meghatározását - minden, a bevétel megszerzése és a tevékenység folytatása érdekében felmerült, a nettó árbevétel megszerzése és a tevékenység folytatása érdekében felmerült, a nettó árbevételt csökkentő kiadásról bizonylattal igazolt költség-nyilvántartást kell vezetnie, az önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető módon.

4. * 

8/A. § * 

II. FEJEZET

Eljárási szabályok

1. Az adó megfizetése

9. § * 

2.  * 

10. § * 

3. * 

11. § * 

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

Hatályba léptető, átmeneti és hatályon kívül helyező rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

13. § Nem kell adóbevallást benyújtani az adózónak arról az adótárgyról, amelyre vonatkozóan a helyi adókról szóló 35/1999. (XII. 10.) Kr. rendelet alapján bevallási kötelezettségének eleget tett, illetve nem kell bejelentkeznie annak a vállalkozónak, aki ezt a kötelezettségét már a 35/1999. (XII. 10.) Kr. rendelet alapján teljesítette.

14. § a)-d) * 

e) *  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 49/2001. (XII. 28.) Kr. rendelet 12. § (5) bekezdése,

f)-o) * 

Dr. Szekeres Antal jegyző

Kósa Lajos polgármester

1. melléklet a 45/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT
építményadó alóli mentesség megadásához

Az adózó

neve: .................................................................................................................................................

lakcíme: ............................................................................................................................................

születési helye, ideje: .......................................................................................................................

anyja neve: .......................................................................................................................................

adóazonosító jele: .............................................................................................................................

telefonszáma: ................................................................................................. (megadása önkéntes)

Az adóköteles külterületi építmény

címe: .................................................................................................................................................

helyrajzi száma: ................................................................................................................................

Alulírott adójogi és büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom:

A fenti külterületi építményt életvitelszerűen lakás céljára használom és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezem.

A fenti ingatlanon (megfelelő rész aláhúzandó)

nincs - van vállalkozás üzleti tevékenységére

nincs - van gépkocsi tárolására

nincs - van egyéb, nem lakás céljára

használt építmény(rész).

Tudomásul veszem, hogy amennyiben van ilyen építmény(rész), arról bevallást kell benyújtanom, amennyiben ezt korábban nem tettem meg.

Debrecen, 20...............................

aláírás

Tájékoztató

A helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében adómentes a külterületen lévő építmény azon része, amelyet az ingatlannak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-a szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használ és ezzel egyidejűleg lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A mentesség feltételeinek fennállásáról adózó az adóhatóság által rendszeresített jelen nyomtatványon nyilatkozatot tesz. A mentesség a nyilatkozat benyújtása évétől illeti meg az adózót azokra az évekre, amely év első napján a mentességi feltételek fennállnak.

Adóalanyiság átvállalása esetén a mentesség feltételeinek az eredeti adóalany(ok)nak (valamennyi tulajdonosnak, haszonélvező esetén a haszonélvezőnek) kell megfelelnie és nyilatkozatot benyújtania.

A nem lakás céljára használt helyiségekre a rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti adómentesség nem vonatkozik. Ezekre vonatkozóan adóbevallást kell benyújtani, amennyiben ezt az adóalany korábban nem tette meg.

2. melléklet a 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Nyilvántartás a beszedett idegenforgalmi adóról

Sor
szám
Vendég Érkezés napja Távozás napja Vendégéjszakák száma IFA
összege
(Ft-ban)
Kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszáma
neve születési helye és ideje lakcíme útlevelének, személyi azonosító igazolványának vagy diákigazolványának száma eltöltött mentes adó
köteles

3. melléklet a 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez * 

Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adómentességről

Vendég neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakóhely címe:
Érkezés napja:
Távozás napja:
Adómentesség jogcíme: (A megfelelő jogcím x-szel jelölendő.)
Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól az a Debrecen illetékességi területén vendégéjszakát eltöltő magánszemély, aki
1. nem töltötte be a 18. életévét;
2. gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesül vagy szociális intézményben kap ellátást;
3. közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján itt tartózkodik;
oktatási intézménye neve, címe: ...........................................................................
diákigazolvány száma: ...........................................................................................
4. hatóság vagy bíróság intézkedése folytán itt tartózkodik;
5. szakképzés keretében itt tartózkodik;
6. közszolgálati kötelezettség teljesítése céljából itt tartózkodik;
7. Debreceni székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó vagy a munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából itt tartózkodik;
Vállalkozás neve: ......................................................................................................
Székhely/telephely címe: Debrecen, ......................................................................
Adószáma: ............................................................................
8. Debrecen illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, mindezek hozzátartozói a használati jogosultság időtartama alatt eltöltött vendégéjszaka;
9. az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - egyházi személyként vendégéjszakát tölt el;
10. a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

Debrecen, 20...................................

Vendég aláírása

4. melléklet a 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 45/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 45/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére