Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete * 

a helyi adókról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésének d) és e) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 62. § (2) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A bevezetett adókra vonatkozó rendelkezések

1. Építményadó Adómentesség

1. § (1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló, a Htv. 52. § 8. pontja szerint lakásnak minősülő és akként használt épület, épületrész. Erre vonatkozóan az adóalanyt bevallási kötelezettség sem terheli.

(2) Mentes az adó alól - a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye, valamint a lakás céljára szolgáló építménnyel azonos helyrajzi számon lévő, nem lakás célú épületek, épületrészek kivételével - a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2

(3) *  Nyilatkozat alapján mentes az adó alól a külterületen lévő építmény azon része, amelyet az ingatlan Htv. 12. §-a szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használ és ezzel egyidejűleg lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A mentesség feltételeinek fennállásáról az adózó az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozhat. A mentesség a nyilatkozat benyújtása évétől illeti meg az adózót azokra az évekre, amely év első napján a mentességi feltételek fennállnak.

Az adó alapja, mértéke

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke:

a) 750 Ft/m2, a b) pontban foglalt kivétellel,

b) 500 Ft/m2 gépjárműtároló esetén, valamint az egy helyrajzi szám alatt lévő, összevonás alá eső, azonos fajtájú épület, épületrész hasznos alapterületének 50.000 m -t meghaladó része után.

(3) *  Az adó évi mértéke a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított teljes felülete után

a) ha a reklámhordozó 5 m2, vagy annál kisebb, 1.000 Ft/m2,

b) ha a reklámhordozó 5,01 m2-nél nagyobb, 12.000 Ft/m2.

2. Idegenforgalmi adó

Adómentesség

3. § Az adókötelezettség alól mentes az a magánszemély, aki szálláshelyet vagy bármely más ingatlant ingyenesen vesz igénybe.

Az adó alapja, mértéke

4. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

Nyilvántartás-vezetési kötelezettség

5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alkalmas az adó alapjának, összegének és a mentesség jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett a fizetendő adó megállapításának alátámasztásául „Bejelentőlap” kitöltéséről gondoskodik, mely tartalmazza

1. a vendég nevét,

2. a vendég születési helyét és idejét,

3. a vendég lakcímét,

4. a vendég útlevelének vagy személyazonosító igazolványának számát, továbbá ha van, a diákigazolványának számát,

5. az érkezés időpontját, valamint a távozás várható napját és 6. a vendég aláírását.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett a (2) bekezdés szerinti „Bejelentőlap” alapján a 2. mellékletben meghatározott nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséről gondoskodik.

(4) *  Az adóbeszedésre kötelezett az adómentességi jogcímre jogosító tartózkodást a 3. mellékletben szereplő nyomtatványon tett nyilatkozattal igazolja az önkormányzati adóhatóság felé. A 18. életévüket be nem töltött személyek esetében igazolásként elfogadható a szálláshelyen használt „Bejelentőlap” is, amennyiben az azon szereplő adatokból a mentesség fennállása megállapítható.

(5) Az ideiglenes iparűzési tevékenység miatti mentesség igénybevétele esetén az adókötelezett az önkormányzati adóhatósági nyilatkozatot is tartalmazó 4. melléklet szerinti nyomtatvánnyal igazolja az adóbeszedésre kötelezett felé a mentesség fennállását.

(6) *  A (4) és (5) bekezdések szerinti nyilatkozatokat, vagy a 18. életévüket be nem töltött személyek esetében a „Bejelentőlap”-ot az adóbeszedésre kötelezettnek a 2. melléklethez csatolva meg kell őriznie.

3. Helyi iparűzési adó

Adókedvezmény

6. § *  (1) Minden vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése, a 39/A. §-a vagy a 39/B. §-a alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50% adókedvezmény igénybevételére jogosult.

(2) A Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozót, amennyiben nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kedvezményre, a Htv. 39/C. § (4) bekezdése alapján 50%-os mértékű adókedvezmény illeti meg.

(3) A vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 1%-ának megfelelő, de legfeljebb a fizetendő adó 70%-áig terjedő összeggel csökkentheti a Htv. 40/A. § (1) bekezdés szerint számított adóját a 40/A. § (2) bekezdésére is figyelemmel.

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

Az adó mértéke

7. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 forint.

Nyilvántartás-vezetési kötelezettség

8. § *  A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint átalányadózást választó adózónak - ha nem választja a Htv. szerinti, az adó alapjának egyszerűsített meghatározását - minden, a bevétel megszerzése és a tevékenység folytatása érdekében felmerült, a nettó árbevétel megszerzése és a tevékenység folytatása érdekében felmerült, a nettó árbevételt csökkentő kiadásról bizonylattal igazolt költség-nyilvántartást kell vezetnie, az önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető módon.

4. * 

8/A. § * 

II. FEJEZET

Eljárási szabályok

1. Az adó megfizetése

9. § Az adóhatóság a Htv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával jogosult 5000 Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadni.

2.  * 

10. § * 

3. * 

11. § * 

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

Hatályba léptető, átmeneti és hatályon kívül helyező rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

13. § Nem kell adóbevallást benyújtani az adózónak arról az adótárgyról, amelyre vonatkozóan a helyi adókról szóló 35/1999. (XII. 10.) Kr. rendelet alapján bevallási kötelezettségének eleget tett, illetve nem kell bejelentkeznie annak a vállalkozónak, aki ezt a kötelezettségét már a 35/1999. (XII. 10.) Kr. rendelet alapján teljesítette.

14. § * 

Dr. Szekeres Antal jegyző

Kósa Lajos polgármester

1. melléklet a 45/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT
építményadó alóli mentesség megadásához

Az adózó

neve: .................................................................................................................................................

lakcíme: ............................................................................................................................................

születési helye, ideje: .......................................................................................................................

anyja neve: .......................................................................................................................................

adóazonosító jele: .............................................................................................................................

telefonszáma: ................................................................................................. (megadása önkéntes)

Az adóköteles külterületi építmény

címe: .................................................................................................................................................

helyrajzi száma: ................................................................................................................................

Alulírott adójogi és büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom:

A fenti külterületi építményt életvitelszerűen lakás céljára használom és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezem.

A fenti ingatlanon (megfelelő rész aláhúzandó)

nincs - van vállalkozás üzleti tevékenységére

nincs - van gépkocsi tárolására

nincs - van egyéb, nem lakás céljára

használt építmény(rész).

Tudomásul veszem, hogy amennyiben van ilyen építmény(rész), arról bevallást kell benyújtanom, amennyiben ezt korábban nem tettem meg.

Debrecen, 20...............................

aláírás

Tájékoztató

A helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében adómentes a külterületen lévő építmény azon része, amelyet az ingatlannak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-a szerinti tulajdonosa életvitelszerűen lakás céljára használ és ezzel egyidejűleg lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A mentesség feltételeinek fennállásáról adózó az adóhatóság által rendszeresített jelen nyomtatványon nyilatkozatot tesz. A mentesség a nyilatkozat benyújtása évétől illeti meg az adózót azokra az évekre, amely év első napján a mentességi feltételek fennállnak.

Adóalanyiság átvállalása esetén a mentesség feltételeinek az eredeti adóalany(ok)nak (valamennyi tulajdonosnak, haszonélvező esetén a haszonélvezőnek) kell megfelelnie és nyilatkozatot benyújtania.

A nem lakás céljára használt helyiségekre a rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti adómentesség nem vonatkozik. Ezekre vonatkozóan adóbevallást kell benyújtani, amennyiben ezt az adóalany korábban nem tette meg.

2. melléklet a 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Nyilvántartás a beszedett idegenforgalmi adóról

Sor
szám
Vendég Érkezés napja Távozás napja Vendégéjszakák száma IFA
összege
(Ft-ban)
Kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszáma
neve születési helye és ideje lakcíme útlevelének, személyi azonosító igazolványának vagy diákigazolványának száma eltöltött mentes adó
köteles

3. melléklet a 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adómentességről

Vendég neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakóhely címe:
Érkezés napja:
Távozás napja:
Adómentesség jogcíme: (A megfelelő jogcím x-szel jelölendő.)
Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól az a magánszemély, aki
1. nem töltötte be a 18. életévét;
2. gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesül vagy szociális intézményben kap ellátást;
3. közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján Debrecen illetékességi területén tartózkodik; oktatási intézménye neve, címe: diákigazolvány száma:
4. hatóság vagy bíróság intézkedése folytán Debrecen illetékességi területén tartózkodik;
5. szakképzés keretében Debrecen illetékességi területén tartózkodik;
6. szolgálati kötelezettség teljesítése céljából Debrecen illetékességi területén tartózkodik;
7. Debrecenben székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalójaként folytatott munkavégzés céljából Debrecen illetékességi területén tartózkodik;
Vállalkozás neve:
Székhelyének, telephelyének címe: Adószáma:
8. Debrecen illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója;
9. az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - egyházi személyként vendégéjszakát tölt el.

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. Debrecen, 20...................................

Vendég aláírása

4. melléklet a 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy megfelelek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § c) pontja szerinti azon feltételnek, mely szerint Debrecen város területén a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes iparűzési adókötelezettség hatálya alá tartozó tevékenységet végző vállalkozó vagyok. Erre tekintettel vállalkozási tevékenységem vagy az alábbi munkavállalóim által folytatott munkavégzés céljából az alább megjelölt időszakban és szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adó megfizetése alóli mentességet kívánok igénybe venni.

Kérem az önkormányzati adóhatóságot, hogy a feltétel fennállásáról igazolást szíveskedjen kiállítani.

(Cég)név:
Székhely:
Adószám:
Munkavállalók neve:
1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.
Időszak: .........év..........hó............naptól..............év.............hó.............napig
Szálláshely neve, címe

........................., 20...............................

........................................

cégszerű aláírás

IGAZOLÁS

A DMJV Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya, mint önkormányzati adóhatóság nevében igazolom, hogy a fent megjelölt adózó Debrecen város illetékességi területén az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység hatálya alá.................................nappal bejelentkezett.

Debrecen, 20...............................

Dr. Szekeres Antal jegyző megbízásából:

az Adóügyi Osztály vezetője

5. melléklet a 45/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 45/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére