Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete * 

a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 25. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A Debreceni Közterület Felügyelet feladatai

1. § A Debreceni Közterület Felügyelet feladatai:

a) közterület hasznosító szervként a város közterületének rendjével és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló önkormányzati rendelet alapján közreműködés Debrecen Megyei Jogú Város közterületei használatának, igénybevételének szerződés útján történő hasznosításában, a filmforgatási célú hasznosítás kivételével, amennyiben a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotásról van szó;

b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata piacainak, vásárainak, fenntartása, működtetése, a piaci rend fenntartása, alkalmi (ünnepi) vásárok szervezése;

c) kerékbilincs alkalmazása a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák;

d) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti;

e) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelők hatáskörébe tartozó dohányzási tilalom rendelkezéseinek ellenőrzése és szankcionálása;

f) közreműködés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának védelmében, a közösségi közlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában;

g) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendeletében meghatározott közterületeken történő szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése és szankcionálása;

h) közreműködés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében;

i) közreműködés a közúton üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek a közút kezelője által történő elszállításában;

j) a Magyar Köztársaság és a város zászlaja (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásának ellenőrzése;

k) a szmogriadó fokozatok elrendelése esetén segíti, illetve ellenőrzi a korlátozó intézkedések végrehajtását, együttműködik a szmogriadó terv végrehajtásában résztvevő más szervekkel.

l) *  szervezeti egysége útján ellátja a mezei őrszolgálat feladatait.

2. A közterület-felügyelői egyenruha és a mezőőri formaruha egyes előírásai * 

2. § *  (1) A Debreceni Közterület Felügyelet közterület-felügyelője a szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt, továbbá Debrecen Város címerét és a „Közterület Felügyelet Debrecen” feliratot tartalmazó karjelzést, illetve sapkajelzést.

(2) A Debreceni Közterület Felügyelet mezőőre a szolgálata teljesítésekor formaruhájának bal oldalán, jól látható helyen viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényt, továbbá Debrecen Város címerét és a „Mezei Őrszolgálat Debrecen” feliratot tartalmazó karjelzést, illetve sapkajelzést.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

4. § * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére