Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete * 

a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és a 134/E. §-ában meghatározott feladatkörében,

a IV. Fejezet tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül élő személyek számára meghatározza Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások formáit, jogosultsági feltételeit, igénybevételének módjait.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Debrecen közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is,

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

3. A támogatások formái, az egyes támogatások hatásköri és közös szabályai

3. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a (2)-(3) bekezdésben felsorolt pénzbeli és természetbeni támogatások biztosításával kívánja enyhíteni a szociálisan rászoruló személyek, családok és háztartások terheit, valamint a (4) bekezdésben meghatározott egyéb támogatásokat nyújt.

(2) *  Települési támogatás:

a) lakásfenntartási támogatás,

aa) pénzbeli támogatás,

ab) természetbeni támogatás,

b) adósságcsökkentési támogatás.

(3) *  Rendkívüli települési támogatás:

a) pénzbeli

aa) időszaki támogatás,

ab) eseti támogatás,

ac) kelengyetámogatás,

ad) iskolakezdési támogatás

b) természetbeni

ba) gyógyszertámogatás,

bb) köztemetés költségeinek átvállalása.

(4) Egyéb támogatás:

a) a 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása,

b) a Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele,

c) a Debrecen Város napján született gyermek édesanyja részére adott támogatás,

d) a 101. illetve azt követő életéveit betöltő személy támogatása,

e) *  a szociális lakbértámogatás.

4. § *  (1) A Közgyűlés a 3. § (2)-(4) bekezdés szerinti támogatásokkal kapcsolatos hatáskörét a 3. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás kivételével a jegyzőre ruházza át.

(2) A Közgyűlés az Szt. 48. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét a jegyzőre ruházza át.

5. § *  (1) Az egyes támogatások iránti kérelem benyújtására, elbírálására, a támogatás folyósítására - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - jelen §-ban foglalt közös szabályokat kell alkalmazni.

(2) A jövedelem számítására irányadó időszak a Szt. 10. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott időtartam. A kérelmező, illetve a támogatott a megváltozott jövedelmet 15 napon belül köteles bejelenteni a Szociális Osztálynak.

(3) *  A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét a jegyző - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból

a) elengedheti, vagy

b) csökkentheti, vagy

c) legfeljebb 12 havi részletben történő megfizetését engedélyezheti.

(4) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás szünetelése.

4. Értelmező rendelkezések

6. § E rendelet alkalmazásában:

1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

2. Havi jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.

3. Vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4-5. §-ában meghatározott vagyon.

4. Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti háztartás.

5. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) *  a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül bekövetkezett hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,

b) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélkülisége, a munkahely elvesztését követő 30 napon belül,

c) a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (különösen tűz, szél- illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás), vagy meghibásodás (különösen csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás),

d) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,

e) bűncselekmény (különösen rablás, lopás, betörés) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,

f) egyedülálló és egyedülélő személynek szabadságvesztés büntetéséből a kérelem benyújtását megelőző egy hónapnál nem régebben történő elbocsátása,

g) ha a gyermek tizennégy egymást követő napot meghaladó kórházi kezelésre szorul, vagy a gyermek betegsége miatt a szülő harminc egymást követő napot meghaladó táppénzt vesz igénybe,

h) ha a gyermek betegsége miatt társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati segédeszköz használatára szorul és közgyógyellátásra nem jogosult,

i) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

j) a gyermeket gondozó/nevelő család családok átmeneti otthonába kerülése,

k) ha a gyermek védelembe vételére kerül sor a család anyagi körülményei miatt,

l) a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála az árvaellátás megállapításáig,

m) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, vagy a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.

6. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető helyzet különösen:

a) az adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi terhe,

b) *  krónikus betegség miatt bekövetkezett a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belüli gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás),

c) gyógyászati segédeszközök beszerzése,

d) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos (három hónapnál hosszabb időtartamú) havi 8.000.- Ft értéket meghaladó gyógyszer szükséglete,

e) *  a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül bekövetkezett, a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (különösen tűz, szél- illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás), vagy meghibásodás (különösen csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás).

II. Fejezet

Települési támogatás

5. Lakásfenntartási támogatás

7. § (1) *  A jegyző kérelemre lakásfenntartási támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez feltéve, hogy

a) *  a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 73.500.- Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

b) *  egyedülélő esetén a 83.000.- Ft-ot és vagyona nincs.

(2) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás közszolgáltatási díjhoz kerül igénylésre, a kérelmet a közszolgáltatóval szerződésben lévő fogyasztó személy terjesztheti elő.

(3) *  A lakásfenntartási támogatás összege:

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosult esetében 5.000.- Ft/hó,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultnak 5.500.- Ft/hó.

(4) *  A támogatást a közszolgáltatóhoz (villanyáram, víz-csatornahasználat, gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, szemétszállítás), a bérleti díj támogatást a bérbeadóhoz, amennyiben a támogatás a közös költséghez kerül megállapításra, közvetlenül a társasház számlájára vagy a lakásszövetkezet felé kell teljesíteni.

(5) *  Amennyiben a lakásfenntartási támogatás

a) hagyományos tüzelőanyag (szén, tűzifa, olaj) beszerzéséhez pénzbeli támogatásként kerül megállapításra, a támogatást közvetlenül a jogosultnak kell teljesíteni;

b) *  természetbeni támogatás formájában (tűzifa) kerül megállapításra, a Szociális Osztály a támogatásról szóló végleges határozat 1 példányát haladéktalanul megküldi a DEHUSZ Nonprofit Kft. részére, aki a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - a telephelyén lévő tűzifából - 1 év időtartamra 15q tűzifát kiszállít a jogosult lakcímére.

(6) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától, kivéve a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(7) *  A lakásfenntartási támogatást

- egy közüzemi díj megfizetéséhez, vagy

- bérleti díjhoz, vagy

- hagyományos tüzelőanyag beszerzéséhez, vagy

- közös költséghez lehet igényelni.

8. § (1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.

(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását, vagy jövedelmére vonatkozó nyilatkozatát,

b) a közös képviselő nyilatkozatát, amennyiben közös költség megfizetéséhez igénylik a támogatást,

c) *  a bérleti szerződést, a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben bérleti díj megfizetéséhez igénylik a támogatás megállapítását,

d) a szívességi lakáshasználatról szóló nyilatkozatot,

e) a kérelmező (mint szerződő) nevén szereplő azon közszolgáltató számláját, amelynek megfizetéséhez igénylik a támogatást,

f) mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottság tényét igazoló okiratot.

9. § (1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra kell megállapítani.

(2) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a megszűnést megelőző hónapban nyújtható be. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

10. § (1) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem írható jóvá, az a további számlában, vagy számlákban a teljes jóváírásig kerül érvényesítésre.

(2) Amennyiben a támogatásban részesülő személy meghal, vagy lakcíme a támogatásra való jogosultság időtartama alatt megváltozik, a változás, vagy a haláleset hónapját követő hónap első napjával a támogatásra való jogosultság megszüntetésre kerül.

(3) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság időtartama alatt bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatás teljes összege a korábbi szolgáltatóhoz, míg a változást követő hónaptól járó támogatás összege az új szolgáltatóhoz kerül folyósításra.

(4) *  Amennyiben a támogatás időtartama alatt a szolgáltatóval a szerződés megszüntetésre kerül, a támogatásra való jogosultságot is meg kell szüntetni a szerződés megszűnését követő hónap első napjával.

(5) A támogatásról szóló határozatban megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt a jogosult vagy a közszolgáltató részére minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a lakásfenntartási támogatás összegét.

6. Adósságcsökkentési támogatás

11. § (1) *  A jegyző a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan rászorult személy részére adósságcsökkentési támogatást állapít meg. A települési önkormányzat a támogatás keretén belül adósságkezelési tanácsadást nyújt.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.

12. § (1) *  A jegyző adósságcsökkentési támogatást állapít meg azon személy részére, akinek:

a) *  az adóssága együttesen meghaladja a 30.000.- Ft-ot, de nem haladja meg a 300.000.- Ft-ot, és

b) az adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok valamelyikénél fennálló tartozása három havi, vagy a közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és

c) a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a (3) bekezdésben meghatározott összeghatárt, és

d) vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének (a továbbiakban: önrész) megfizetését a szolgáltatónak, és

e) *  egy fős háztartás esetén a használatában lévő lakása, vagy lakásként használt nem lakáscélú helyisége legfeljebb 60 m2 alapterületű, kertes családi háza legfeljebb 80 m2 alapterületű. Több fős háztartás esetén személyenként további legfeljebb 6 m2-rel növelt mértékű, de az alapterület a 120 m2-t nem haladja meg és

f) vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, és

g) *  a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és

h) *  életvitelszerűen az adóssággal terhelt ingatlanban él.

(2) Adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok:

a) áramdíjtartozás,

b) távhő-szolgáltatási díjtartozás,

c) víz- és csatornahasználati díjtartozás,

d) szemétszállítási díjtartozás,

e) lakbérhátralék.

(3) *  Az adósságcsökkentési támogatás mértéke:

a) amennyiben az igénylő háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem

aa) az 54.700.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 75%-a,

ab) a 62.000.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 60%-a,

ac) a 73.500.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 50%-a.

b) egyedülélő esetén, amennyiben a havi jövedelem a

ba) 65.500.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 75%-a,

bb) a 72.100.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 60%-a,

bc) a 83.000.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 50%-a.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás mértéke nem haladhatja meg a 225.000.- Ft-ot.

(5) Az adós az önrészt a nyilatkozatától függően egy összegben vagy részletekben havonta, de legfeljebb 12 hónap alatt köteles megfizetni a követelés jogosultjának.

13. § (1) *  A települési önkormányzat a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban: Család- és Gyermekjóléti Központ) kötött megállapodás alapján az adósságcsökkentési támogatás részeként adósságkezelési tanácsadást működtet.

(2) *  A Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadó alkalmazásával az adósságkezelési tanácsadás keretében:

a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,

b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét,

c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt,

d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,

e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását,

f) haladéktalanul jelzi az adós fizetési képességének megváltozását,

g) jelenléti ívet és nyilvántartást vezet az adósságcsökkentési tanácsadáson való részvételről.

(3) Az adós az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt együttműködik a tanácsadóval, melynek során köteles:

a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) *  az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül megjelenni a Család- és Gyermekjóléti Központnál és vele adósságkezelési megállapodást kötni, vagy akadályoztatása esetén ezt előre jelezni és a mulasztást az akadályoztatás megszűnésétől számított 8 napon belül pótolni,

c) *  a Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött adósságkezelési megállapodásban foglaltakat betartani,

d) az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást 8 napon belül bejelenteni, amely fizetési képességét, készségét érinti,

e) a tanácsadóval történő személyes találkozás önhibáján kívüli meghiúsulása esetén az akadályoztatás okát haladéktalanul, de legkésőbb az akadály elhárulását követő 5 napon belül a tanácsadó tudomására hozni és hitelt érdemlően igazolni.

14. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását, vagy jövedelmére vonatkozó nyilatkozatát,

b) a fogyasztói adatokról tett nyilatkozatot,

c) az adóssággal terhelt lakás alapterületét, a használat jogcímét igazoló okirat másolatát.

(2) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságcsökkentési támogatásba történő bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik, a rendelet szerint kezelhető adósságtípusba tartozó adósság bevonható az eljárásba.

(3) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék 12 havi elmaradásnak minősül.

(4) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni.

(5) *  Az adós az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő 15 napon belül a követelés jogosultjával együttműködési megállapodást köt, amelyet az aláírást követő 8 napon belül - a Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött adósságkezelési megállapodással együtt - köteles benyújtani a Szociális Osztályhoz.

(6) Ha az adós az önrész megfizetését részletekben vállalta, a megállapított adósságcsökkentési támogatás - az adott havi önrész befizetéséről és a lakhatási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás adós által történő becsatolását követő hónap 10. napjáig - átutalásra kerül a követelés jogosultjának.

(7) Ha az adós az önrész megfizetését egy összegben vállalta, úgy a megállapított adósságcsökkentési támogatás - az önrész befizetéséről szóló igazolás adós által történő becsatolását követő hónap 5. napjáig - átutalásra kerül a követelés jogosultjának.

15. § (1) *  Amennyiben az adós

a) *  a megállapodásokat a követelés jogosultjával, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központtal nem köti meg, vagy

b) a megkötött megállapodásokat nem nyújtja be a Szociális Osztályhoz, vagy

c) a vállalt önrész vagy a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos 3 havi fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

d) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,

a mulasztásnak a Család- és Gyermekjóléti Központ általi jelzését követően a jegyző 15 napos határidő tűzésével a kötelezettség teljesítésére szólítja fel az adóst. * 

(2) *  Amennyiben az adós

a) az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást a megállapítás napjával,

b) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást az adós által még teljesített hónapot követő hónap első napjával,

c) *  az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást a még teljesített kötelezettség hónapját követő hónap első napjával,

d) *  a tartozást az adósságkezelés időszaka alatt bármikor egy összegben megfizeti, a támogatást a Szociális Osztályhoz történő bejelentést követő hónap első napjával,

(2a) *  Amennyiben az adós az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, valamennyi szolgáltató felé megállapított támogatás megszüntetésre kerül a (2) bekezdés a), b), vagy c) pontjában meghatározott időponttal.

(3) *  Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy meghal, vagy a lakcíme változik, a támogatást a haláleset vagy a változás időpontját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.

(4) Az adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, a bérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(6) *  Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja ugyanazon lakcímre

a) az adósságcsökkentési támogatás lezárásától, vagy a (2) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti megszüntetésétől számított 12 hónapon belül,

b) az adósságcsökkentési támogatás (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül

nem részesülhet adósságcsökkentési támogatásban.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatás

7. Általános szabályok

16. § (1) Pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő jogosultaknak.

(2) A pénzbeli támogatás - kivéve a temetési támogatás - megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot, amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

(3) A hivatalból indított eljárások során a kérelemre indult eljárások szabályait megfelelően alkalmazni kell a tényállás tisztázása, és az ügy szempontjából fontos körülmények megállapítása érdekében.

(4) *  A kérelmező rendkívüli élethelyzetére tekintettel a 17. § (2) bekezdésében, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt jövedelmi feltételektől 125.000.- Ft-ig a döntéshozó eltérhet.

8. Pénzbeli időszaki támogatás

17. § (1) *  Pénzbeli időszaki támogatás hivatalból vagy kérelem alapján, a rászorultság mértékétől függően, kettőtől hat hónap időtartamra állapítható meg. A támogatás minimális összege havonta 4.000.-Ft, maximális összege a nyugdíjminimum. A támogatást a hónap 18. napjáig kell folyósítani.

(2) *  Rászorultsági alapon pénzbeli időszaki támogatás adható annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 49.500.- Ft-ot, egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a 66.500.- Ft-ot.

(3) *  A jegyző annak a személynek, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé vagy lakhatatlanná vált, és lakhatását önerőből nem tudja megoldani, valamint a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, legfeljebb 12 hónapig bérleti díj támogatást állapíthat meg. A támogatás mértéke havonta a bérleti díj összege, legfeljebb azonban a nyugdíjminimum összege.

(4) *  A jegyző azon család részére, amelyben hármas, vagy többes ikrek születnek, és a család egy főre számított havi jövedelme a 83.000.- Ft-ot nem haladja meg, a gyermekek három éves koráig (gyermekenként) nevelési támogatásként havonta 8.000.- Ft-ot állapít meg.

9. Pénzbeli eseti támogatás

18. § (1) *  Pénzbeli eseti támogatás hivatalból vagy kérelemre állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 46.500.- Ft-ot, egyedülélő, vagy egyedülálló eseten a 61.500.- Ft-ot.

(2) *  A pénzbeli eseti támogatás összege minimum 4300.- Ft, maximum 120.000.- Ft, a 6. § 6. e) pontjában szabályozott esetben maximum 300.000.- Ft.

19. § * 

20. § (1) *  A temetési költségek megfizetéséhez temetési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 57.000.- Ft-ot, egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a 73.500.- Ft-ot és

a) az elhunyt személy eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy erre egyébként nem volt köteles, vagy

b) aki tartásra köteles volt, azonban a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) *  Temetési támogatásban részesíthető továbbá az a szülő, gondviselő, aki 14. életévét be nem töltött elhunyt gyermek eltemettetéséről gondoskodott, és a családban az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 83.000.- Ft-ot.

(3) *  A temetési támogatás összege:

a) amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 45.900.- Ft-ot, egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a 43.200.- Ft-ot, a támogatás mértéke 50.000.- Ft;

b) amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme 45.901.- Ft és 52.400.- Ft között van, egyedülélő, vagy egyedülálló esetében 43.201.- Ft és 61.500.- Ft között van, a támogatás mértéke 40.000.- Ft;

c) amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme 52.401.- Ft és 57.000.- Ft között van, egyedülélő, vagy egyedülálló esetében 61.501.- Ft és 73.500.- Ft között van, a támogatás mértéke 25.000.- Ft.

(4) A temetési támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül kell benyújtani.

(5) * 

(6) A támogatást a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.

20/A. § *  (1) *  Kelengyetámogatás állapítható meg a Debrecenben élő édesanyának gyermeke születésekor, amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 66.500.- Ft-ot.

(2) A támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 60 napon belül a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

(3) *  A támogatás mértéke gyermekenként 20.000.- Ft, amelyet a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.

20/B. § *  (1) *  A 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogosultnak iskolakezdési támogatás állapítható meg, feltéve, hogy a család legalább egy nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel. Az iskolakezdési támogatás összege nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén gyermekenként 6.000.- Ft, három vagy több, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén 15.000.- Ft.

(2) A támogatást a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.

(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon.

10. A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátási formái

21. § *  (1) *  Gyógyszertámogatás biztosítható annak a személynek, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 66.500.- Ft-ot, egyedülélő, vagy egyedülálló személy esetén a 73.500.- Ft-ot. A támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A támogatás a gyógyszer igazolt költsége, de legfeljebb a nyugdíjminimum összege.

(3) Gyógyszertámogatás biztosítása esetén a gyógyszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult jelentkezésekor az általa bemutatott támogatásra jogosító végleges határozat alapján biztosítják számára a szükséges gyógyszert.

(4) A szolgáltatás elszámolása havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a szolgáltató által a Szociális Osztályhoz megküldött számla és kimutatás alapján történik.

(5) *  Gyógyszertámogatás egy naptári évben legfeljebb hat alkalommal állapítható meg.

22. § * 

22/A. § * 

23. § (1) *  A jegyző mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum összegét, egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 120%-át, valamint a köztemetés költségének megtérítése a család létfenntartását veszélyeztetné.

(2) * 

IV. Fejezet

Egyéb támogatások

11. A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása

24. § (1) *  A jegyző a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást állapít meg

a) a 70. életévét betöltött, egyedül élő jogosultnak, vagy ha a jogosult kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő egyenesági hozzátartozójával, vagy testvérével él közös háztartásban. A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs feltéve, hogy

aa) *  a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 90.000.- Ft-ot,

ab) *  egyedülélő esetén a 119.500.- Ft-ot,

b) a 75. életévét betöltött, egyedül élő jogosultnak, vagy ha a jogosult kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő egyenesági hozzátartozójával, vagy testvérével él közös háztartásban. A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs.

(2) A kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.

(3) A kérelem a jogosultság keletkezése időpontját követően nyújtható be, a támogatás a beadást követő hónap első napjától állapítható meg.

(4) A támogatás mértéke:

a) *  az egyéni gyűjtőedényt használók esetében a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban meghatározott, - az általuk ténylegesen használt - legfeljebb 80 liter űrtartalmú gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díj 100%-a,

b) a gyűjtőedényt közösen használók esetében a közös képviselő által leigazolt, az adott ingatlanra eső, a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban foglaltak alapján kiszámított közszolgáltatási díj összege.

(5) Ha a jogosult az Szt. 9. §-ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatást a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.

(6) A támogatásra való jogosultságot kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a támogatásban részesülő személy a számára - a mulasztáshoz fűződő jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel - megküldött felülvizsgálati lapot a kézhezvételtől számított 15 napon belül a kért adattartalommal és mellékletekkel együtt köteles a Szociális Osztály részére visszaküldeni. Az erre előírt határidő elmulasztása vagy a felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.

(7) Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során megállapítást nyer, hogy a kedvezményre való jogosultság továbbra is fennáll, az a felülvizsgálati lap Szociális Osztályhoz történő beérkezése hónapjának első napjától kerül továbbfolyósításra.

(8) *  A támogatásról szóló határozatban megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezethez kell átutalni az átvállalt közszolgáltatási díjat.

(9) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapját követő hónap első napja.

(10) A jogosult halála esetén a támogatást a túlélő, lakásban maradó 65. életévét betöltött házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs, testvér, vagy életkorra tekintet nélkül a fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozója részére meg kell állapítani, ha a túlélő személy az elhalálozást követő 30 napon belül kérelmet nyújt be a Szociális Osztályhoz, és az életkort kivéve az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.

12. A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele

25. § (1) *  A jegyző a 65. életévüket betöltött személyek részére az életminőségük javítása érdekében a Nagyerdei Gyógyfürdő, vagy a Kerekestelepi Strandfürdő évente öt alkalommal történő térítésmentes igénybevételéhez természetbeni ellátást állapít meg. A térítésmentes fürdőbelépő csak a választott szolgáltatónál használható fel.

(2) A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevételének megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az életkor szerinti jogosultság megállapításához a személyazonosság, a lakóhely és a társadalombiztosítási azonosító adatokat kell igazolni.

13. Debrecen Város Napján elsőként Debrecenben született gyermek édesanyjának támogatása

26. § *  Debrecen Város Napján (április 11-én) elsőként Debrecenben született, és itt élő gyermek édesanyjának, amennyiben a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 200.000.- Ft-ot, támogatás állapítható meg. Az eljárás hivatalból indul. A támogatás mértéke 150.000.- Ft.

14. A 101. illetve az azt követő életéveit betöltő személy támogatása

27. § *  A 101. illetve az azt követő életéveit betöltő személy részére támogatás állapítható meg. Az eljárás hivatalból indul. A támogatás mértéke a jogosult által betöltött életévvel egyenlő ezer forint.

15. *  Szociális lakbértámogatás

27/A. § *  (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság szociális lakbértámogatást állapít meg az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendeletben foglalt feltételek alapján.

(2) A kérelmet a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.

V. Fejezet

Záró rész

15. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

16. Átmeneti rendelkezések

29. § (1) E rendelet hatályba lépését megelőzően beérkezett, el nem bírált, folyamatban lévő pénzbeli időszaki önkormányzati segély, pénzbeli rendkívüli önkormányzati segély, temetési támogatás, kelengyetámogatás ügyekben e rendelet 16-20. és 22. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságcsökkentési támogatás

a) lezárásától, vagy a 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül,

b) a 15. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül

e rendelet által szabályozott adósságcsökkentési támogatás nem állapítható meg.

(3) *  Az egyéni gyűjtőedényt használó 70. életévüket betöltött személyek részére 2016. január 1. napja előtt megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás mértéke 2016. március 31-ig a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban meghatározott 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díj 100%-a.

(4) *  A 2016. július 1. napja előtt megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásra való jogosultság - jövedelmi viszonyaitól függetlenül - a 70. életévüket betöltöttek részére továbbra is biztosításra kerül azzal, hogy a megállapított jogosultságot a jogosult lakcímének változása nem érinti, amennyiben a háztartást kizárólag a 24. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek alkotják.

17. Hatályon kívül helyező rendelkezések

30. § * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Dr. Papp László s. k.,

polgármester

1. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is/ ___________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): □□□ □□□□□□

Születési helye:_________________________Anyja neve:_______________________

Születési idő: 19____év _______________hónap ________nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□-□□□□□-□

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Háztartás:

□ egyszemélyes háztartásban lakik

□ többszemélyes háztartásban lakik

4./ Lakcímkártyán szereplő

Lakóhely: □□□□ ______________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: □□□□ ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

*Értesítést és utalást lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.

*A megfelelő rész aláhúzandó

Telefonszám: ____________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ HÁZTARTÁSÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve

a.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

b.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

c.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

d.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

e.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

f.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

g.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

Háztartás: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Kérelem indokolása:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Jogosultság esetén, a támogatást az alábbi szolgáltatóhoz kérem megállapítani:

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartás tagjainak jövedelme
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

A háztartásban az egy főre számított havi jövedelem: ................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

- megnevezése: ......................................................................................................................

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai:

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem

(a megfelelő aláhúzandó).

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

................................................................................................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

III. Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................................

fizetési számla száma: ...........................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................................

fizetési számla száma: ...........................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................................

fizetési számla száma: ...........................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................................

fizetési számla száma: ...........................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ...............................................................................................

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: .............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: .............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: .............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: .............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

...............................................
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

2. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is/____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: □□□ □□□□□□

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□-□□□□□-□

Korábban viselt neve:_________________________________________________

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ Lakcímkártyán szereplő

Lakóhely: □□□□ __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: □□□□ ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

*Értesítést és utalást lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.

*A megfelelő rész aláhúzandó

Telefonszám: ____________________

4./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve

a.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

b.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

c.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

d.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

e.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

f.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

g.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

Háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Lakás nagysága_____________m2

FENNÁLLÓ TARTOZÁS TÍPUSAI

/Kérjük azokat a tartozás típusokat megjelölni, amelyekre az adósságcsökkentési támogatást kéri/

Adósság összege
táv-hőszolgáltatási díj _________________Ft.
áramdíj _________________Ft.
víz- és csatornahasználati díj _________________Ft.
szemétszállítási díj _________________Ft.
lakbér _________________Ft.
A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartás tagjainak jövedelme
a. b. c. d. e. f. g.
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre számított havi jövedelem a háztartásban: ................................Ft/hó.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

- ________________________________(név)-tól/től, mint tartásra köteles személytől

________________________________ nevű gyermekem után ________________ Ft/hó

________________________________ nevű gyermekem után ________________ Ft/hó

tartásdíjban részesülök tartásdíjban nem részesülök. (megfelelő rész aláhúzandó)

kérelmezővel közös háztartásban lakó: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap

___________________________
kérelmező aláírása

A háztartásban lakó nagykorú(ak) aláírása(i):

_________________________________
aláírás
_________________________________
aláírás
_________________________________
aláírás
_________________________________
aláírás

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................

Tartózkodási hely: ........................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

- megnevezése: ......................................................................................................................

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai:

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem

(a megfelelő aláhúzandó).

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

................................................................................................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

III. Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

..................................................
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

Nyilatkozat

Adósságcsökkentési támogatáshoz

Alulírott, (név:)____________________________(anyja neve:)________________________ (születési hely, idő), _________________________(lakcím:)__________________________

vállalom

1. az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (az önrésznek)

egy összegben*

_____havi részletekben (legfeljebb 12 havi)* (*A megfelelő rész aláhúzandó.)

történő megfizetését,

2. az adósságcsökkentési támogatás ideje alatt nyújtott adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

Debrecen, 20______________hónap____________nap

___________________________
kérelmező

3. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA*

- pénzbeli időszaki támogatás,

- pénzbeli eseti támogatás.

* A megfelelő rész aláhúzandó

1./ Kérelmező neve /születési név is/____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: □□□ □□□□□□

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□-□□□□□-□

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

□ egyedülálló

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakcímkártyán szereplő

Lakóhely: □□□□ __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: □□□□ ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

* Értesítést és utalást lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.

*A megfelelő rész aláhúzandó

Telefonszám: ____________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve

a.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

b.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

c.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

d.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

e.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK OKA KÜLÖNÖSEN: (a megfelelő aláhúzandó)

- elemi csapás

- hármas vagy többes ikrek születése

- betegség

Egyéb ok:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartás tagjainak jövedelme
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

A kérelemhez csatolni kell minden olyan okirat másolatot (elemi kár esetén tűzoltóság vagy katasztrófavédelem által kiadott jegyzőkönyv, 3-as vagy többes iker születése esetén születési anyakönyvi kivonat, kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a kérelem okaként megjelölt létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

A kérelemhez csatolni kell:

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, a NAV által kiadott jövedelemigazolást,

- ösztöndíjra vonatkozóan a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló igazolást.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása
_____________________________
kérelmező aláírása

4. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

TEMETÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: □□□ □□□□□□

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□-□□□□□-□

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

□ egyedülálló/egyedül élő

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakcímkártyán szereplő

Lakóhely: □□□□ __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: □□□□ ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

*Értesítést és utalást lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.

*A megfelelő rész aláhúzandó

Telefonszám: ____________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve

a.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

b.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

c.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

d.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

e.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

AZ ELHUNYT ADATAI

Az elhunyt neve /születési név/ ________________________________________________

Születési helye: _________________________ Anyja neve: ___________________________

Születési idő: __________ év _________________ hónap _________ nap

Lakóhely: __________________________________________________ helység

________________________________ utca ___________ sz. __________ em. ________ ajtó

Elhalálozás helye, ideje: ______________________, _______ év ________ hónap ____ nap

Halotti anyakönyvi kivonat egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítója:

___________________________________________________________________________

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartás tagjainak jövedelme
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

A kérelemhez csatolni kell

- az eredeti temetési számlát, amely a temetési kellékeket és a temetési szolgáltatást tartalmazza,

- halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

A kérelemhez csatolni kell:

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, a NAV által kiadott jövedelemigazolást,

- ösztöndíjra vonatkozóan a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló igazolást.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása
_____________________________
kérelmező aláírása

5. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

GYÓGYSZERTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is/ ____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: □□□ □□□□□□

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□-□□□□□-□

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ Családi állapota:

□ egyedülálló

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakcímkártyán szereplő

Lakóhely: □□□□ __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: □□□□ ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

*Értesítést lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.

*A megfelelő rész aláhúzandó

Telefonszám:___________________________________

(A gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjen megadni!)

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve

a.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

b.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

c.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

d.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

e.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK OKA KÜLÖNÖSEN:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A kérelemhez csatolni kell a gyógyszertárban beárazott eredeti recepte(ke)t.

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartás tagjainak jövedelme
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................Ft/hó.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, valamint a családban lakó hozzátartozók jövedelem igazolását, erről szóló nyilatkozatát, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

A kérelemhez csatolni kell:

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, a NAV által kiadott jövedelemigazolást,

- ösztöndíjra vonatkozóan a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló igazolást.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása
_____________________________
kérelmező aláírása

6. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

KELENGYETÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is/ ____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: □□□ □□□□□□

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ Családi állapota:

□ egyedülálló

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakcímkártyán szereplő

Lakóhely: □□□□ __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: □□□□ ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

*Értesítést lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.

*A megfelelő rész aláhúzandó

Telefonszám:_______________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

*A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve

a.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

b.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

c.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

d.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

e.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK OKA KÜLÖNÖSEN:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

A szülést közvetlenül megelőzően rendelkezett-e munkaviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal*: igen nem

Ha rendelkezett, az utolsó munkáltatójának neve:__________________________________

Az utolsó munkáltatója kifizető hely-e*: igen nem

* A megfelelő rész aláhúzandó

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartás tagjainak jövedelme
a. b. c. d. e. f. g.
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

A kérelemhez csatolni kell:

Az anya részéről:

- a szülés napjától folyósított terhességi gyermekágyi segély havi nettó összegéről szóló igazolást,

- amennyiben a munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhely is az igazolást a munkáltató adja ki,

- amennyiben a munkáltató nem kifizetőhely úgy az igazolást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől kell kérni.

Házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs részéről:

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, a NAV által kiadott jövedelemigazolást,

- ösztöndíjra vonatkozóan a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló igazolást.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni az anya részére a szülést megelőzően folyósított havi rendszeres jövedelmet (munkaviszonyból, vállalkozásból származó jövedelem, táppénz, önkormányzat vagy állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások).

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása
_____________________________
kérelmező aláírása

7. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ/FELÜLVIZSGÁLATI ADATLAP

1./ Kérelmező neve (születési név is)_____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/: □□□ □□□□□□

Születési helye: _________________________Anyja neve:______________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíj havi összege: ___________________________Ft

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

Lakóhelye: □□□□ ______________________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.________ajtó

Tartózkodási helye: □□□□ ____________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.________ajtó

4. Házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs neve (születési név is)

_________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító jel /TAJ szám/: □□□ □□□□□□

Születési helye: _________________________Anyja neve:______________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíj havi összege: ___________________________Ft

Lakóhelye: □□□□ ___________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.________ajtó

Tartózkodási helye: □□□□ ____________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.________ajtó

Telefonszám: ____________________

* A megfelelő rész aláhúzandó

Kérelmem benyújtása előtt korábban, más lakcímen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásban

* - részesültem Debrecen,_____________________________________lakcímen

- nem részesültem.

* megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve

1.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

2.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

3.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

4.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

5.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

Közös háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20_____év_______hó_______nap

_____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása
_____________________________
kérelmező aláírása”

A kérelemhez csatolni kell:

- Amennyiben fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozó is él a háztartásban, fogyatékossági támogatásra vagy emelt összegű családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolást.

- Közös képviselő igazolása a gyűjtőedényt közösen használók esetében az adott ingatlanra eső közszolgáltatási díj összegéről.

- Egyéni gyűjtőedényt használó kérelmezők esetében a közszolgáltató által, a kérelem benyújtását megelőző utolsó negyedévben kibocsátott számla, valamint a számla kiegyenlítését igazoló bizonylat (csekk, folyószámla kivonat) másolatát.

Az ügyfelet - amennyiben kéri - tájékoztatni kell az eljárás megindításáról.

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó- kártya és TAJ-kártya bemutatása szükséges.

IGAZOLÁS

(közös képviselő tölti ki)

Hivatalosan igazolom, hogy kérelmezőt/házastársát a _______________________________

társasház/lakásszövetkezet döntése alapján 20___________ évben az alábbi mértékű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetés terheli:

1.

GYÜJTŐEDÉNY MÉRETE GYÜJTŐEDÉNY MENNYISÉGE (darab)
120 liter
240 liter
770 liter
1100 liter
4300 liter

2. Heti ürítési gyakoriság: heti egyszeri

heti kétszeri

(A megfelelő rész aláhúzandó)

3. A társasház teljes: m2: _____

lakásszáma: _____

lakók száma: _____

(Kizárólag az a kategória töltendő ki, amely a társasház/szövetkezet döntésének megfelelően a közös költség fizetésének alapja.)

4. Kérelmező lakására eső m2 aránya: _____

(Akkor szükséges kitölteni, ha a társasház/szövetkezet tulajdoni hányad arányosan határozta meg a közös költség fizetésének módját.)

5. Kérelmező lakására eső hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összege:

20____évi___________Ft.

6. Nevezettnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartozása

van nincs

(A megfelelő rész aláhúzandó)

Debrecen, 20_____év___________hó_____nap.

__________________________
Aláírás

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK JÖVEDELMÉRE VONATKOZÓ ADATLAP

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartás tagjainak jövedelme
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások
5. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

A háztartásban az egy főre számított havi jövedelem: ................................Ft/hó.*

* Ügyintéző tölti ki!

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

A kérelemhez csatolni kell a háztartás valamennyi tagjára vonatkozóan:

- a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nyugdíj havi összegéről szóló igazolást (nyugdíjszelvényt vagy folyószámla kivonat másolatát) valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött nyugdíjas összesítő másolatát.

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, a NAV által kiadott jövedelemigazolást,

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása
_____________________________
kérelmező aláírása

8. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

(A kérelem előterjeszthető július 1. napjától október 31. napjáig!)

1./ Kérelmező neve /születési név is/ ____________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: □□□ □□□□□□

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□-□□□□□-□

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként, oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ Családi állapota:

□ egyedülálló

□ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakcímkártyán szereplő

Lakóhely: □□□□ __________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely: □□□□ ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

*Értesítést és utalást lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.

*A megfelelő rész aláhúzandó

Telefonszám: ____________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - főbérlő - bérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Név, születési név is Családi állapota
Rokoni kapcsolat
Születési idő
TAJ szám
Anyja neve

a.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

b.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

c.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

d.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

e.
....év..............hó.....nap
□□□.□□□.□□□

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK OKA KÜLÖNÖSEN:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme A háztartás tagjainak jövedelme
a. b. c. d. e. f. g.
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

A kérelemhez csatolni kell 16. életévét betöltött gyermek/ek esetén nappali tagozatos tanulói jogviszonyról szóló igazolást.

A kérelemhez csatolni kell:

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, a NAV által kiadott jövedelemigazolást,

- ösztöndíjra vonatkozóan a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló igazolást.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap

_____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása
_____________________________
kérelmező aláírása

10. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is/: __________________________________________

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): □□□ □□□ □□□

Születési helye: ______________________ Anyja neve: __________________________

Születési idő: ________ év _________________ hónap ______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: □□□ □□□□□ □

2./ * Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____

3./ Családi állapota:

□ egyedülálló

□ házastársával / élettársával él együtt*

4./ A kérelem beadásának oka:

□ önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogára pályázik (pályázó)

□ önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik, a korábban megállapított

□ szociális lakbértámogatás lejár: 20____ év _____________ hónap ____ nap (bérlő)

□ csere (bérlő, azonban sikeres pályázat esetén az önkormányzati tulajdonú lakását leadja vagy cseréli)

5./ Együtt költöző (együtt lakó) személyek száma: ______ fő

6./ Lakóhelye: □□□□ ____________________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.________ajtó

Tartózkodási helye: □□□□ _____________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.________ajtó

* Értesítést lakóhelyemre tartózkodási helyemre kérem.

Telefonszáma: _________________________

* A megfelelő rész aláhúzandó

7./ * Az ingatlanban tartózkodás jogcíme: tulajdonos - haszonélvező - bérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó - egyéb: ____________________

8./ * A kérelmező lakható ingatlan tulajdonjogával / haszonélvezeti jogával / bérleti jogával

rendelkezik nem rendelkezik.

Amennyiben rendelkezik, az ingatlan helye, címe, helyrajzi száma: _________________

_______________________________________________________________________

* Az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem

* A megfelelő rész aláhúzandó

A jövedelem típusai Kérelmező jövedelme Az együtt költözők / együtt lakók jövedelme
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból (pl. közfoglalkoztatásból) származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3 Táppénz, gyermekgondozási támogatások (családi pótlék, CSED, GYED, GYES, GYET)
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások
5. Járási hivatal által folyósított ellátások (hatósági és foglalkoztatási osztály)
6. Egyéb jövedelem
(pl. gyermektartásdíj, ösztöndíj)
7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi jövedelem: ..................................Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskör gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a szociális lakbértámogatásra való jogosultságom elutasításra, illetve visszavonásra kerül.

Debrecen, 20____ év _________________ hó _____ nap

_____________________________ _____________________________
kérelmező aláírása házastárs / élettárs aláírása

  Vissza az oldal tetejére