Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete * 

a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és a 134/E. §-ában meghatározott feladatkörében,

a IV. Fejezet tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül élő személyek számára meghatározza Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások formáit, jogosultsági feltételeit, igénybevételének módjait.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Debrecen közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is,

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

3. A támogatások formái, az egyes támogatások hatásköri és közös szabályai

3. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a (2)-(3) bekezdésben felsorolt pénzbeli és természetbeni támogatások biztosításával kívánja enyhíteni a szociálisan rászoruló személyek, családok és háztartások terheit, valamint a (4) bekezdésben meghatározott egyéb támogatásokat nyújt.

(2) *  Települési támogatás:

a) lakásfenntartási támogatás,

aa) pénzbeli támogatás,

ab) természetbeni támogatás,

b) adósságcsökkentési támogatás.

(3) *  Rendkívüli települési támogatás:

a) *  pénzbeli

aa) időszaki támogatás,

ab) eseti támogatás,

ac) temetési támogatás,

ad) kelengyetámogatás,

ae) iskolakezdési támogatás

b) természetbeni

ba) gyógyszertámogatás,

bb) köztemetés költségeinek átvállalása.

(4) Egyéb támogatás:

a) a 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása,

b) a Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele,

c) a Debrecen Város napján született gyermek édesanyja részére adott támogatás,

d) a 101. illetve azt követő életéveit betöltő személy támogatása,

e) *  a szociális lakbértámogatás.

4. § *  (1) A Közgyűlés a 3. § (2)-(4) bekezdés szerinti támogatásokkal kapcsolatos hatáskörét a 3. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás kivételével a jegyzőre ruházza át.

(2) A Közgyűlés az Szt. 48. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét a jegyzőre ruházza át.

5. § *  (1) Az egyes támogatások iránti kérelem benyújtására, elbírálására, a támogatás folyósítására - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - jelen §-ban foglalt közös szabályokat kell alkalmazni.

(2) A jövedelem számítására irányadó időszak a Szt. 10. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott időtartam. A kérelmező, illetve a támogatott a megváltozott jövedelmet 15 napon belül köteles bejelenteni a Szociális Osztálynak.

(3) *  A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét a jegyző - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból

a) elengedheti, vagy

b) csökkentheti, vagy

c) legfeljebb 12 havi részletben történő megfizetését engedélyezheti.

(4) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az eljárás szünetelése.

4. Értelmező rendelkezések

6. § E rendelet alkalmazásában:

1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

2. Havi jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.

3. Vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4-5. §-ában meghatározott vagyon.

4. Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti háztartás.

5. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) *  a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül bekövetkezett hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,

b) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélkülisége, a munkahely elvesztését követő 30 napon belül,

c) a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (különösen tűz, szél- illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás), vagy meghibásodás (különösen csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás),

d) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,

e) bűncselekmény (különösen rablás, lopás, betörés) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,

f) egyedülálló és egyedülélő személynek szabadságvesztés büntetéséből a kérelem benyújtását megelőző egy hónapnál nem régebben történő elbocsátása,

g) ha a gyermek tizennégy egymást követő napot meghaladó kórházi kezelésre szorul, vagy a gyermek betegsége miatt a szülő harminc egymást követő napot meghaladó táppénzt vesz igénybe,

h) ha a gyermek betegsége miatt társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati segédeszköz használatára szorul és közgyógyellátásra nem jogosult,

i) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

j) a gyermeket gondozó/nevelő család családok átmeneti otthonába kerülése,

k) ha a gyermek védelembe vételére kerül sor a család anyagi körülményei miatt,

l) a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála az árvaellátás megállapításáig,

m) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, vagy a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.

6. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető helyzet különösen:

a) az adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi terhe,

b) *  krónikus betegség miatt bekövetkezett a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belüli gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás),

c) gyógyászati segédeszközök beszerzése,

d) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos (három hónapnál hosszabb időtartamú) havi 8.000.- Ft értéket meghaladó gyógyszer szükséglete,

e) *  a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül bekövetkezett, a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (különösen tűz, szél- illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás), vagy meghibásodás (különösen csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás).

II. Fejezet

Települési támogatás

5. Lakásfenntartási támogatás

7. § (1) *  A jegyző kérelemre lakásfenntartási támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez, feltéve, hogy

a) a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 77.200,- Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

b) az egyedülélő vagy egyedülálló havi jövedelme nem haladja meg a 87.100,-Ft-ot és vagyona nincs.

(2) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás közszolgáltatási díjhoz kerül igénylésre, a kérelmet a közszolgáltatóval szerződésben lévő fogyasztó személy terjesztheti elő.

(3) *  A lakásfenntartási támogatás összege:

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosult esetében 5.500,- Ft/hó,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosult esetében 6.000,- Ft/hó.

(4) *  A támogatást a közszolgáltatóhoz (villanyáram, víz-csatornahasználat, gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, szemétszállítás), a bérleti díj támogatást a bérbeadóhoz, amennyiben a támogatás a közös költséghez kerül megállapításra, közvetlenül a társasház számlájára vagy a lakásszövetkezet felé kell teljesíteni.

(5) *  Amennyiben a lakásfenntartási támogatás

a) hagyományos tüzelőanyag (szén, tűzifa, olaj) beszerzéséhez pénzbeli támogatásként kerül megállapításra, a támogatást közvetlenül a jogosultnak kell teljesíteni;

b) *  természetbeni támogatás formájában (20 q tűzifa) kerül megállapításra, a Szociális Osztály a támogatásról tájékoztatja a DEKERT Nonprofit Kft.-t, amely a tájékoztatást követő 15 napon belül - a telephelyén lévő tűzifából - 1 év időtartam alatt kétszer (legalább 3 hónap különbséggel) 10q-10q tűzifát kiszállít a jogosult lakcímére.

(6) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától, kivéve a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(7) *  A lakásfenntartási támogatást

a) egy közüzemi díj megfizetéséhez, vagy

b) bérleti díjhoz, vagy

c) hagyományos tüzelőanyag beszerzéséhez, vagy

d) közös költséghez

lehet igényelni.

8. § (1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.

(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását, vagy jövedelmére vonatkozó nyilatkozatát,

b) a közös képviselő nyilatkozatát, amennyiben közös költség megfizetéséhez igénylik a támogatást,

c) *  a bérleti szerződést, a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben bérleti díj megfizetéséhez igénylik a támogatás megállapítását,

d) a szívességi lakáshasználatról szóló nyilatkozatot,

e) a kérelmező (mint szerződő) nevén szereplő azon közszolgáltató számláját, amelynek megfizetéséhez igénylik a támogatást,

f) mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottság tényét igazoló okiratot.

9. § (1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra kell megállapítani.

(2) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a megszűnést megelőző hónapban nyújtható be. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

10. § (1) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem írható jóvá, az a további számlában, vagy számlákban a teljes jóváírásig kerül érvényesítésre.

(2) *  Amennyiben a támogatásban részesülő személy meghal, vagy lakcíme a támogatásra való jogosultság időtartama alatt megváltozik, vagy kéri a támogatás megszüntetését, a változás, vagy a haláleset, vagy a kérelem benyújtását követő hónap első napjával a támogatásra való jogosultság megszüntetésre kerül.

(3) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság időtartama alatt bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatás teljes összege a korábbi szolgáltatóhoz, míg a változást követő hónaptól járó támogatás összege az új szolgáltatóhoz kerül folyósításra.

(4) *  Amennyiben a támogatás időtartama alatt a szolgáltatóval a szerződés megszüntetésre kerül, a támogatásra való jogosultságot is meg kell szüntetni a szerződés megszűnését követő hónap első napjával.

(5) A támogatásról szóló határozatban megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt a jogosult vagy a közszolgáltató részére minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a lakásfenntartási támogatás összegét.

6. Adósságcsökkentési támogatás

11. § (1) *  A jegyző a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan rászorult személy részére adósságcsökkentési támogatást állapít meg. A települési önkormányzat a támogatás keretén belül adósságkezelési tanácsadást nyújt.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.

12. § (1) *  A jegyző adósságcsökkentési támogatást állapít meg azon személy részére, akinek:

a) *  az adóssága együttesen meghaladja a 30.000.- Ft-ot, de nem haladja meg a 300.000.- Ft-ot, és

b) az adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok valamelyikénél fennálló tartozása három havi, vagy a közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és

c) a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a (3) bekezdésben meghatározott összeghatárt, és

d) vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének (a továbbiakban: önrész) megfizetését a szolgáltatónak, és

e) *  egy fős háztartás esetén a használatában lévő lakása, vagy lakásként használt nem lakáscélú helyisége legfeljebb 60 m2 alapterületű, kertes családi háza legfeljebb 80 m2 alapterületű. Több fős háztartás esetén személyenként további legfeljebb 6 m2-rel növelt mértékű, de az alapterület a 120 m2-t nem haladja meg és

f) vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, és

g) *  a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és

h) *  életvitelszerűen az adóssággal terhelt ingatlanban él.

(2) Adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok:

a) áramdíjtartozás,

b) távhő-szolgáltatási díjtartozás,

c) víz- és csatornahasználati díjtartozás,

d) szemétszállítási díjtartozás,

e) lakbérhátralék.

(3) *  Az adósságcsökkentési támogatás mértéke:

a) amennyiben az igénylő háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem

aa) az 54.700.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 75%-a,

ab) a 62.000.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 60%-a,

ac) a 73.500.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 50%-a.

b) egyedülélő esetén, amennyiben a havi jövedelem a

ba) 65.500.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 75%-a,

bb) a 72.100.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 60%-a,

bc) a 83.000.- Ft-ot nem haladja meg, az adósság 50%-a.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás mértéke nem haladhatja meg a 225.000.- Ft-ot.

(5) Az adós az önrészt a nyilatkozatától függően egy összegben vagy részletekben havonta, de legfeljebb 12 hónap alatt köteles megfizetni a követelés jogosultjának.

13. § (1) *  A települési önkormányzat a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban: Család- és Gyermekjóléti Központ) kötött megállapodás alapján az adósságcsökkentési támogatás részeként adósságkezelési tanácsadást működtet.

(2) *  A Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadó alkalmazásával az adósságkezelési tanácsadás keretében:

a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,

b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét,

c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt,

d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,

e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását,

f) haladéktalanul jelzi az adós fizetési képességének megváltozását,

g) jelenléti ívet és nyilvántartást vezet az adósságcsökkentési tanácsadáson való részvételről.

(3) Az adós az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt együttműködik a tanácsadóval, melynek során köteles:

a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) *  az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül megjelenni a Család- és Gyermekjóléti Központnál és vele adósságkezelési megállapodást kötni, vagy akadályoztatása esetén ezt előre jelezni és a mulasztást az akadályoztatás megszűnésétől számított 8 napon belül pótolni,

c) *  a Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött adósságkezelési megállapodásban foglaltakat betartani,

d) az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást 8 napon belül bejelenteni, amely fizetési képességét, készségét érinti,

e) a tanácsadóval történő személyes találkozás önhibáján kívüli meghiúsulása esetén az akadályoztatás okát haladéktalanul, de legkésőbb az akadály elhárulását követő 5 napon belül a tanácsadó tudomására hozni és hitelt érdemlően igazolni.

14. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását, vagy jövedelmére vonatkozó nyilatkozatát,

b) a fogyasztói adatokról tett nyilatkozatot,

c) az adóssággal terhelt lakás alapterületét, a használat jogcímét igazoló okirat másolatát.

(2) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságcsökkentési támogatásba történő bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik, a rendelet szerint kezelhető adósságtípusba tartozó adósság bevonható az eljárásba.

(3) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék 12 havi elmaradásnak minősül.

(4) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni.

(5) *  Az adós az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő 15 napon belül a követelés jogosultjával együttműködési megállapodást köt, amelyet az aláírást követő 8 napon belül - a Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött adósságkezelési megállapodással együtt - köteles benyújtani a Szociális Osztályhoz.

(6) Ha az adós az önrész megfizetését részletekben vállalta, a megállapított adósságcsökkentési támogatás - az adott havi önrész befizetéséről és a lakhatási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás adós által történő becsatolását követő hónap 10. napjáig - átutalásra kerül a követelés jogosultjának.

(7) Ha az adós az önrész megfizetését egy összegben vállalta, úgy a megállapított adósságcsökkentési támogatás - az önrész befizetéséről szóló igazolás adós által történő becsatolását követő hónap 5. napjáig - átutalásra kerül a követelés jogosultjának.

15. § (1) *  Amennyiben az adós

a) *  a megállapodásokat a követelés jogosultjával, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központtal nem köti meg, vagy

b) a megkötött megállapodásokat nem nyújtja be a Szociális Osztályhoz, vagy

c) a vállalt önrész vagy a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos 3 havi fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

d) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,

a mulasztásnak a Család- és Gyermekjóléti Központ általi jelzését követően a jegyző 15 napos határidő tűzésével a kötelezettség teljesítésére szólítja fel az adóst. * 

(2) *  Amennyiben az adós

a) az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást a megállapítás napjával,

b) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást az adós által még teljesített hónapot követő hónap első napjával,

c) *  az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást a még teljesített kötelezettség hónapját követő hónap első napjával,

d) *  a tartozást az adósságkezelés időszaka alatt bármikor egy összegben megfizeti, a támogatást a Szociális Osztályhoz történő bejelentést követő hónap első napjával,

(2a) *  Amennyiben az adós az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, valamennyi szolgáltató felé megállapított támogatás megszüntetésre kerül a (2) bekezdés a), b), vagy c) pontjában meghatározott időponttal.

(3) *  Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy meghal, vagy a lakcíme változik, a támogatást a haláleset vagy a változás időpontját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.

(4) Az adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, a bérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(6) *  Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja ugyanazon lakcímre

a) az adósságcsökkentési támogatás lezárásától, vagy a (2) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti megszüntetésétől számított 12 hónapon belül,

b) az adósságcsökkentési támogatás (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül

nem részesülhet adósságcsökkentési támogatásban.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatás

7. Általános szabályok

16. § (1) Pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő jogosultaknak.

(2) A pénzbeli támogatás - kivéve a temetési támogatás - megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot, amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

(3) A hivatalból indított eljárások során a kérelemre indult eljárások szabályait megfelelően alkalmazni kell a tényállás tisztázása, és az ügy szempontjából fontos körülmények megállapítása érdekében.

(4) *  A kérelmező rendkívüli élethelyzetére tekintettel a 17. § (2) bekezdésében, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt jövedelmi feltételektől 125.000.- Ft-ig a döntéshozó eltérhet.

8. Pénzbeli időszaki támogatás

17. § (1) *  Pénzbeli időszaki támogatás hivatalból vagy kérelem alapján, a rászorultság mértékétől függően, kettőtől hat hónap időtartamra állapítható meg. A támogatás minimális összege havonta 4.000.-Ft, maximális összege a nyugdíjminimum. A támogatást a hónap 18. napjáig kell folyósítani.

(2) *  Rászorultsági alapon pénzbeli időszaki támogatás adható annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy

a) a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 52.000,- Ft-ot,

b) egyedülélő vagy egyedülálló esetén a havi jövedelme nem haladja meg a 69.800,- Ft-ot.

(3) *  A jegyző annak a személynek, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé vagy lakhatatlanná vált, és lakhatását önerőből nem tudja megoldani, valamint a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, legfeljebb 12 hónapig bérleti díj támogatást állapíthat meg. A támogatás mértéke havonta a bérleti díj összege, legfeljebb azonban a nyugdíjminimum összege.

(4) *  A jegyző azon család részére, amelyben hármas, vagy többes ikrek születnek, és a család egy főre számított havi jövedelme a 83.000.- Ft-ot nem haladja meg, a gyermekek három éves koráig (gyermekenként) nevelési támogatásként havonta 8.000.- Ft-ot állapít meg.

9. Pénzbeli eseti támogatás

18. § (1) *  Pénzbeli eseti támogatás hivatalból vagy kérelemre állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy

a) a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 48.800.- Ft-ot,

b) egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a 64.600.- Ft-ot.

(2) *  A pénzbeli eseti támogatás összege minimum 5.000,- Ft, maximum 120.000,- Ft, a 6. § 6. e) pontjában szabályozott esetben maximum 300.000,- Ft.

19. § * 

20. § (1) *  A temetési költségek megfizetéséhez temetési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 59.900,- Ft-ot, egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a 77.200,- Ft-ot és

a) az elhunyt személy eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy erre egyébként nem volt köteles, vagy

b) aki tartásra köteles volt, azonban a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) *  50.000,- Ft temetési támogatásban részesíthető továbbá az a szülő, gondviselő, aki 14. életévét be nem töltött elhunyt gyermek eltemettetéséről gondoskodott, és a családban az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 87.150,- Ft-ot.

(3) *  A temetési támogatás összege:

a) 55.000 Ft, amennyiben

aa) a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 48.200,- Ft-ot,

ab) egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a havi jövedelem nem haladja meg a 45.400,- Ft-ot;

b) 45.000 Ft, amennyiben

ba) a család egy főre számított havi jövedelme 48.201,- Ft és 55.000,- Ft,

bb) egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a havi jövedelem 45.001,- Ft és 64.600,- Ft

között van,

c) 30.000 Ft, amennyiben

ca) a család egy főre számított havi jövedelme 55.001,- Ft és 59.900,- Ft,

cb) egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a havi jövedelem 64.601,- Ft és 77.200,- Ft

között van.

(4) *  A temetési támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon legkésőbb a kérelmező nevére szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül kell benyújtani.

(5) * 

(6) A támogatást a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.

20/A. § *  (1) *  Kelengyetámogatás állapítható meg a Debrecenben élő szülőnek gyermeke születésekor, amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 69.800,- Ft-ot.

(2) A támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 60 napon belül a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

(3) *  A támogatás mértéke gyermekenként 20.000.- Ft, amelyet a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.

20/B. § *  (1) *  A 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogosultnak iskolakezdési támogatás állapítható meg, feltéve, hogy a család legalább egy nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel. Az iskolakezdési támogatás összege

a) minden, a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek után 6.000.- Ft,

b) három vagy több, a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén összesen 15.000.- Ft.

(2) A támogatást a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.

(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon.

10. A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátási formái

21. § *  (1) *  Gyógyszertámogatás biztosítható annak

a) a személynek, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 69.800.- Ft-ot,

b) az egyedülélő, vagy egyedülálló személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a 77.200.- Ft-ot.

A támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) *  A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszer igazolt költsége, de legfeljebb 28.500 Ft.

(3) Gyógyszertámogatás biztosítása esetén a gyógyszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult jelentkezésekor az általa bemutatott támogatásra jogosító végleges határozat alapján biztosítják számára a szükséges gyógyszert.

(4) A szolgáltatás elszámolása havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a szolgáltató által a Szociális Osztályhoz megküldött számla és kimutatás alapján történik.

(5) *  Gyógyszertámogatás egy naptári évben legfeljebb hat alkalommal állapítható meg.

22. § * 

22/A. § * 

23. § (1) *  A jegyző mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum összegét, egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 120%-át, valamint a köztemetés költségének megtérítése a család létfenntartását veszélyeztetné.

(2) * 

IV. Fejezet

Egyéb támogatások

11. A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása

24. § (1) *  A jegyző a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki egyedül, vagy kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, testvérével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő egyenesági hozzátartozójával él közös háztartásban és a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs, feltéve, hogy a kérelmező

a) a 70. életévét betöltötte és a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 94.500.- Ft-ot,

b) a 70. életévét betöltötte, egyedülélő, vagy egyedülálló és a havi jövedelme nem haladja meg 125.500.- Ft-ot,

c) a 75. életévét betöltötte.

(2) A kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.

(3) A kérelem a jogosultság keletkezése időpontját követően nyújtható be, a támogatás a beadást követő hónap első napjától állapítható meg.

(4) A támogatás mértéke:

a) *  az egyéni gyűjtőedényt használók esetében a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban meghatározott, - az általuk ténylegesen használt - legfeljebb 80 liter űrtartalmú gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díj 100%-a,

b) a gyűjtőedényt közösen használók esetében a közös képviselő által leigazolt, az adott ingatlanra eső, a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban foglaltak alapján kiszámított közszolgáltatási díj összege.

(5) Ha a jogosult az Szt. 9. §-ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatást a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.

(6) A támogatásra való jogosultságot kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a támogatásban részesülő személy a számára - a mulasztáshoz fűződő jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel - megküldött felülvizsgálati lapot a kézhezvételtől számított 15 napon belül a kért adattartalommal és mellékletekkel együtt köteles a Szociális Osztály részére visszaküldeni. Az erre előírt határidő elmulasztása vagy a felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.

(7) Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során megállapítást nyer, hogy a kedvezményre való jogosultság továbbra is fennáll, az a felülvizsgálati lap Szociális Osztályhoz történő beérkezése hónapjának első napjától kerül továbbfolyósításra.

(8) *  A támogatásról szóló határozatban megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezethez kell átutalni az átvállalt közszolgáltatási díjat.

(9) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapját követő hónap első napja.

(10) A jogosult halála esetén a támogatást a túlélő, lakásban maradó 65. életévét betöltött házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs, testvér, vagy életkorra tekintet nélkül a fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozója részére meg kell állapítani, ha a túlélő személy az elhalálozást követő 30 napon belül kérelmet nyújt be a Szociális Osztályhoz, és az életkort kivéve az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.

(11) *  A jogosult lakcím változása esetén, amennyiben a jogosult a lakcímváltozást követő 30 napon belül nyújtja be a kérelmet a Szociális Osztályra, az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek vizsgálata nélkül, folytatólagosan kell megállapítani a jogosultságot.

12. A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele

25. § (1) *  A jegyző a 65. életévüket betöltött személyek részére az életminőségük javítása érdekében a Nagyerdei Gyógyfürdő, vagy a Kerekestelepi Strandfürdő évente öt alkalommal történő térítésmentes igénybevételéhez természetbeni ellátást állapít meg. A térítésmentes fürdőbelépő csak a választott szolgáltatónál használható fel.

(2) A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevételének megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az életkor szerinti jogosultság megállapításához a személyazonosság, a lakóhely és a társadalombiztosítási azonosító adatokat kell igazolni.

13. Debrecen Város Napján elsőként Debrecenben született gyermek édesanyjának támogatása

26. § *  Debrecen Város Napján (április 11-én) elsőként Debrecenben született, és itt élő gyermek édesanyjának, amennyiben a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 200.000.- Ft-ot, támogatás állapítható meg. Az eljárás hivatalból indul. A támogatás mértéke 150.000.- Ft.

14. A 101. illetve az azt követő életéveit betöltő személy támogatása

27. § *  A 101. illetve az azt követő életéveit betöltő személy részére támogatás állapítható meg. Az eljárás hivatalból indul. A támogatás mértéke a jogosult által betöltött életévvel egyenlő ezer forint.

15. *  Szociális lakbértámogatás

27/A. § *  (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság szociális lakbértámogatást állapít meg az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendeletben foglalt feltételek alapján.

(2) A kérelmet a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.

V. Fejezet

Záró rész

15. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

16. Átmeneti rendelkezések

29. § (1) E rendelet hatályba lépését megelőzően beérkezett, el nem bírált, folyamatban lévő pénzbeli időszaki önkormányzati segély, pénzbeli rendkívüli önkormányzati segély, temetési támogatás, kelengyetámogatás ügyekben e rendelet 16-20. és 22. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságcsökkentési támogatás

a) lezárásától, vagy a 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül,

b) a 15. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül

e rendelet által szabályozott adósságcsökkentési támogatás nem állapítható meg.

(3) *  Az egyéni gyűjtőedényt használó 70. életévüket betöltött személyek részére 2016. január 1. napja előtt megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás mértéke 2016. március 31-ig a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban meghatározott 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díj 100%-a.

(4) *  A 2016. július 1. napja előtt megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásra való jogosultság - jövedelmi viszonyaitól függetlenül - a 70. életévüket betöltöttek részére továbbra is biztosításra kerül azzal, hogy a megállapított jogosultságot a jogosult lakcímének változása nem érinti, amennyiben a háztartást kizárólag a 24. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek alkotják.

17. Hatályon kívül helyező rendelkezések

30. § * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Dr. Papp László s. k.,

polgármester

1. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

2. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

3. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

4. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

TEMETÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

5. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

GYÓGYSZERTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

6. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

KELENGYETÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

7. melléklet a 6/2015 (II.26.) önkormányzati rendelethez * 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ/FELÜLVIZSGÁLATI ADATLAP

8. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A NAGYERDEI GYÓGYFÜRDŐ VAGY A KEREKESTELEPI STRANDFÜRDŐ BELÉPŐT IGÉNYLŐ ADATLAP

9. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

10. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP


  Vissza az oldal tetejére