Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete * 

a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § 1. pontja és a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60. § (3) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Debrecen város közterületei elnevezésének, a házszám megállapításának egységes rendjét, ezáltal a megfelelő tájékozódást biztosítsa, ennek során a területek beazonosíthatósága érdekében érvényre juttassa a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi szempontokat.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület. A rendelet vonatkozásában a közterület elnevezés során a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni minden olyan természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló földrészletre is, amely a tulajdoni lapon útként van nyilvántartva.

2. Közterület elnevezése: Debrecen város területén található közterületek földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgáló megjelölés, amely egyúttal emléket állít és helytörténeti, néprajzi, nyelvi hagyományt őriz. Előtagként közterületnévből (különösen személynév, fogalom, tárgy) utótagként a közterület jellegének meghatározásából áll.

2. A közterület elnevezésének általános szabályai

3. § (1) A közterület elnevezésekor a hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet rendelkezésein felül figyelemmel kell lenni annak településen belüli elhelyezkedésére, az érintett közterületen vagy környékén lévő intézmények jellegére. Az előtag megállapításakor ügyelni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen, és kerülni kell az idegen vagy nehezen kiejthető elnevezéseket.

(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket az emlékállító közterületnevekkel szemben. Új közterület elnevezésekor indokolt a környező közterület elnevezésekhez igazodó (bokornevek) megnevezést választani.

(3) * 

3. Közterület személyről történő elnevezése

4. § (1) A közterület elnevezés előtagjának meg kell egyeznie az elhunyt személy által használt családi és utónévvel.

(2) Kizárólag családi nevet alkalmazni akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetve ha az elnevezés egy családról történik.

(3) A (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha a személy felvett nevén vált ismertté.

(4) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

(5) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet:

a) akinek közismert tevékenysége, élete, munkássága a magyar vagy egyetemes történelemben kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b) aki a tudomány, művészet, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke megőrzésre méltó,

c) akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Debrecen egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

4. A közterület elnevezés és az elnevezés megváltoztatásának kezdeményezése, az elnevezés megváltoztatása, az elnevezés megszűnése

5. § (1) Közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló eljárást kérelemre vagy a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet alapján a jegyző megkeresésére lehet indítani. Közterület elnevezését, az elnevezésének megváltoztatását - a hozzá fűződő érdek és az indok előadása mellett - bárki kezdeményezheti.

(2) A közterület elnevezés megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) *  A közterületnevet megváltoztatni csak indokolt esetben lehet, különösen ha a közterületnév tartalmának, jelentésének más névvel történő helyettesítése társadalmi és erkölcsi szempontból, vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (2) bekezdése értelmében szükséges.

(4) Az előkészítés során be kell szerezni az elnevezni kívánt közterület tulajdoni lapját, valamint annak térképvázlatát, amely tartalmazza a közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.

(5) *  A szükséges dokumentumok beszerzését követően a konkrét névjavaslatot, illetve annak indokolását - figyelembe véve a lakossági igényeket és megkérve a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott szakértői testület véleményét - a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. A közterület elnevezésére irányuló névjavaslat véleményezését végző szakértői testület három - lehetőség szerint nyelvész, történész képzettséggel, illetve helytörténeti ismeretekkel rendelkező - szakemberből áll.

(6) *  Az elnevezés, illetve névváltoztatás indokoltságát a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság előzetesen véleményezi.

(7) *  A közterület elnevezés a Közgyűlés döntése szerinti időponttól hatályos.

(8) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület elnevezése is megszűnik.

5. A házszámozás rendje

6. § (1) A házszámot a következők szerint kell megállapítani:

a) Az arab számozást a közterület Nagytemplomhoz közelebb eső részén, amennyiben ez nem állapítható meg, akkor a magasabb rendű út felől kell kezdeni. A közterület jobb oldalán lévő telkek 1. sorszámmal kezdődően folyamatos páratlan számozást, a bal oldalán fekvő telkek 2. sorszámmal kezdődően folyamatos páros számozást kapnak.

b) A tér, a köz, a park és más körszerű számozást igénylő közterületen a telkek számozása - a Nagytemplomhoz legközelebb eső becsatlakozó közterületet alapul véve - a jobb oldalon 1. sorszámmal kezdődően folyamatosan halad az óramutató járásával ellentétes irányba.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelölésre nincs lehetőség - különösen a házszámozott telkek megosztásával kialakult önálló telkek esetében - a telek házszámát az arab számhoz alátöréssel betűjelet alkalmazva kell kifejezni. Ilyen esetben a latin ábécé nagy betűit kell sorrendben alkalmazni.

(3) Amennyiben a házszámozási eljárás során a meglévő házszámok összevonása válik szükségessé, az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő jelölésével összevont házszámot kell megállapítani.

(4) A már megállapított házszámok megváltoztatására (átszámozás) a (2)-(3) bekezdésben foglalt eseteken túl csak olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok egyedi azonosítását akadályozza.

6. Közterületi névtáblák kihelyezése

7. § (1) A közterület elnevezését a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni. A közterületi névtábla színezete fehér alapon fekete szövegezésű.

(2) A közterületi névtáblán fel kell tüntetni:

a) a településrész-nevet,

b) a közterület elnevezés elő- és utótagját rövidítés nélkül.

8. § (1) Közterületi névtábla kihelyezésének, karbantartásának és pótlásának elrendelése a jegyző feladata.

(2) Közterületi névtáblát a közterület kezdetén, végén, mindkét oldalon, valamint minden betorkolló közterületnél, mindkét oldalon fel kell szerelni. A közterületi névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(4) Megváltozott közterület elnevezés esetében a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől számított 1 évig eredeti helyén kell hagyni és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

10. § * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Dr. Papp László s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére