Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete * 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 10. § tekintetében a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 26. és 35. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága,

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet területi hatálya Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő termőföldekre a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet területi hatálya a védett természeti területre és értékre.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti termőföld tulajdonosára, illetve a termőföldet használó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre.

2. Értelmező rendelkezés

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Termőföld: az a földrészlet, amely Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas művelési ágban van nyilvántartva.

3. A mezei őrszolgálat

3. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot létesít.

(2) A mezei őrszolgálat feladatait a Debreceni Közterület Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) látja el.

4. A mezőőri járulék megfizetése és mértéke

4. § (1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a földhasználót, ennek hiányában azt a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév január hó 1. napján használatában, vagy tulajdonában van.

(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti földhasználatra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.

(3) A fizetendő mezőőri járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.

(4) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév április hó 30. napjáig egy összegben kell megfizetnie az önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.

(5) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

5. § (1) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását - különösen a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást, a módosult térmértéket, a megváltozott művelési ágat - az ezt igazoló okirat bemutatása mellett 15 napon belül köteles a kötelezett bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változást és a 4. § (2) bekezdése szerinti földhasználatra vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb a tárgyév január 31-éig kell bejelenteni.

(3) A művelési ágat és a térmértéket az ingatlan-nyilvántartás adatai vagy a földhasználatra vonatkozó szerződés alapján kell meghatározni.

(4) Amennyiben a kötelezett a művelési ágtól eltérően használja a földterületet, akkor az illetékes földhivatalnál a tulajdonosnak kérelmeznie kell a művelési ág megváltoztatása iránti eljárás lefolytatását.

(5) A jegyző és a Felügyelet nyilvántartja a mezei őrszolgálat működési területén nyilvántartott termőföldek:

a) helyrajzi számát,

b) nagyságát (m2),

c) művelési ágát,

d) tulajdonos(ai) nevét,

e) tulajdonos(ai) címét,

f) jogszerű használó(i) nevét,

g) jogszerű használó(i) címét,

h) jogszerű használatának jogcímét.

6. § (1) A mezőőri járulék mértéke

a) szántó művelési ágú termőföld esetén: 1000 Ft/ha/év,

b) rét, legelő, nádas művelési ágú termőföld esetén: 200 Ft/ha/év,

c) szőlő, kert, gyümölcsös művelési ágú termőföld esetén: 4000 Ft/ha/év.

(2) A mezőőri járulékot a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként összevont területe négyzetméter pontosságú térmértéke és az (1) bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel szorzata alapján kell kivetni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a közös tulajdonban lévő termőföld esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadára jutó területmértéket kell figyelembe venni.

5. Mentesség a mezőőri járulék megfizetése alól

7. § Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól

a) az a kötelezett, akinek használatában, tulajdonában lévő valamennyi termőföld után az adott tárgyévre fizetendő mezőőri járulék nem éri el az 1000 Ft összeget,

b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

9. § A 2015. évre vonatkozóan az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot 2015. július 31. napjáig kell megtenni. A 2015. évre fizetendő mezőőri járulékot a második félévre arányosan a jegyző 2015. augusztus 31. napjáig állapítja meg és 2015. október 31. napjáig kell megfizetnie a kötelezettnek.

10. § * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Dr. Papp László s. k.,

polgármester

1. melléklet a 13/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat a mezőőri járulék megállapításához/változás bejelentéséhez  * 

(a megfelelő rész aláhúzandó)

1. A termőföld

Helyrajzi száma: Területe:
Művelési ága:

2. A tulajdonos adatai:

Természetes személy Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
Neve: Neve:
Születési neve: Székhelye:
Anyja neve: Nyilvántartási száma:
Születési helye: Törvényes képviselője:
Születési ideje:

3. Tulajdoni hányad: ______________________________________________

4. A jogszerű földhasználó(k) adatai:

Természetes személy Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
Neve: Neve:
Születési neve: Székhelye:
Anyja neve: Nyilvántartási száma:
Születési helye: Törvényes képviselője:
Születési ideje:

5. A jogszerű használat jogcíme:

6. Alulírott földtulajdonos kijelentem, hogy az 1. pontban megjelölt termőföldet

- a nyilvántartott művelési ágnak megfelelően használom.

- a nyilvántartott művelési ágtól eltérően  *  _____________________ként használom.

- földhasználatra vonatkozó megállapodás alapján a 4. pontban megjelölt személy használja.

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Egyéb megjegyzés:

Tudomásul veszem, hogy a földterület után mezőőri járulék fizetendő. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Debrecen, ____ év ______________ hónap ___ nap

_________________________________

Nyilatkozó aláírása

7. Amennyiben adatváltozás bejelentése történik  * , a változás időpontja:

____ év ____________ hónap ___ nap.

(A változás időpontja a tulajdonos és a termőföld nagyság változása esetén a földhivatali bejegyző határozat kelte, használó, vagy a használat jogcímének változása esetén a jogviszony létrejöttének napja.)

Debrecen, ____ év _____________ hónap ___ nap

_________________________________

Nyilatkozó aláírása


  Vissza az oldal tetejére