Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete * 

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A Környezetvédelmi Alap célja és bevételei

1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot működtet (továbbiakban: Alap).

(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátását, ezen belül:

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását,

aa) a már bekövetkezett környezeti károk mérséklését és

ab) a környezeti ártalmak megelőzését,

b) környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítését,

c) zöldfelület-gazdálkodását,

d) természeti értékek megóvását,

e) környezetvédelmi oktatást, nevelést.

2. § Az Alap bevételei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl:

a) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,

b) pályázat útján elnyert összegek,

c) egyéb, az Alapot megillető bevételek.

2. A Környezetvédelmi Alap felhasználása

3. § (1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni,

így különösen Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

a) védett természeti értékek megőrzésére, természeti állapotának fejlesztésére,

b) zöldfelületek védelmére, fejlesztésére, kezelésére, erdők védelmére, allergén növények elleni védekezésre,

c) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok elkészítési költségeinek finanszírozására,

d) Debrecen Környezetvédelmi Programjának elkészítésére,

e) környezetvédelmi információs rendszer működtetésére,

f) illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtésére,

g) környezeti károk mérséklésére, valamint környezeti ártalmak megelőzésére,

h) környezettudatos nevelésre, környezetközpontú oktatás támogatására,

i) aktív klímavédelemben való részvételre,

j) egyéb, a környezet védelmét segítő tevékenységre.

(2) Az Alapba érkező, a talajterhelési díjból származó bevételek a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) és (3) bekezdése szerint használhatóak fel.

(3) Az Alap éves költségvetésének legfeljebb 20%-a a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló rendeletben szereplő “Természeti emlékek” kezelésére és fejlesztésére fordítandó.

(4) Az Alap éves költségvetésének egésze nem fordítható teljes egészében egy célra.

4. § (1) A jegyző a költségvetés tervezése során minden évben felhasználási tervet készít az Alapba várhatóan befolyó bevételeknek a 3. §-ban részletezett célok megvalósítását biztosító felhasználására.

(2) Az Alap éves felhasználási tervéről a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere dönt.

(3) A (2) bekezdés szerint elfogadott felhasználási terv alapján, csak a 2. §-ban meghatározott bevételek teljesülése esetén vállalható kötelezettség az Alap kiadási előirányzatára, amennyiben az év közben teljesült bevételekkel történő előirányzat emelésről a költségvetési rendelet szabályai szerint a polgármester dönt.

5. § (1) Az Alapból támogatás:

a) az éves felhasználási terv alapján, valamint

b) pályázat útján adható.

(2) Az Alap éves költségvetésének legfeljebb 10%-a fordítható pályázati célra.

3. Eljárási szabályok

6. § (1) Az Alapból pályázat útján elnyerhető támogatás pályázati feltételeit a Bizottság határozza meg.

(2) Az Alaphoz olyan tevékenységgel lehet pályázni, amely a 3. §-ban meghatározott célok megvalósítására irányul.

(3) Az értékelési szempontoknak elő kell segítenie olyan megoldások kiválasztását, amelyek

a) közvetlenül mérséklik a lakosság egészségének környezeti károsítását,

b) a hatóság által kötelezően előírt környezetvédelmi feladat végrehajtását szolgálják,

c) megvalósításuk anyag- és energiatakarékos.

(4) Pályázni a közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint lehet. A részletes pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat kötelező tartalmi elemeit, benyújtásának módját, határidejét és az elbírálás határidejét.

(5) Egyszeri hiánypótlás lehetőségét követően a formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

7. § (1) Az Alapból támogatást jogi személy, továbbá egyéni vállalkozó és természetes személy kaphat.

(2) A pályázó az Alaphoz csak a rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.

(3) A 3. § (1) bekezdés szerinti célok megvalósítására irányuló tevékenység csak a pályázat eredményes elbírálását követően kezdhető meg.

(4) A pályázat elbírálásához - szükség szerint - külső, független szakértő(k) véleménye is beszerzendő.

(5) A nyertes pályázatról a Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

(6) Az önkormányzat a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt.

(7) A pályázó működési kiadásai és a projekt közvetett költségei az Alapból nem támogathatók (így a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai), továbbá a támogatás összege nem fordítható adó-, illeték- vagy köztartozás kiegyenlítésére.

(8) A támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett számlák a támogatási összeg terhére nem számolhatóak el.

8. § (1) A támogatás mértéke a beruházás vagy tevékenység költségeinek 50%-áig terjedhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátot nem kell alkalmazni, ha

a) közcélú környezet- és természetvédelmi feladat finanszírozását,

b) országra, országrészre, régióra kiterjedő kormányzati, ágazati program megvalósítását szolgálja.

9. § (1) A Bizottság a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni köteles, külső szakértő bevonásával.

(2) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a szerződésben meghatározott feltételeket - olyan okból, amelyért felelős - nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a Bizottság köteles visszavonni.

10. § (1) Az Alap felhasználásáról a Polgármester évente a zárszámadásról szóló rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(2) A beszámolót a lakosság számára is hozzáférhetővé kell tenni.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Dr. Papp László s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére