Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a füstköd-riadó tervről * 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján,

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a környezet-, és az emberi egészség védelmében az egészséget veszélyeztető légszennyezettséget megelőzze, illetve annak kialakulása esetén meghatározza az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

2. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

2. § A rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

3. § A füstköd-riadó (továbbiakban: szmogriadó) terv alkalmazásában használt fogalmakat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) 2. §-a határozza meg.

3. A szmoghelyzet kialakulásának megelőzését szolgáló intézkedések

4. § (1) A város településszerkezetét meghatározó és befolyásoló tervek, programok, szabályzatok készítése és módosítása során kiemelten kell kezelni a települési klíma- és levegőminőség javításához fűződő szempontokat.

Ezen szempontok megvalósulására külön ki kell térni:

a) a Településfejlesztési Koncepcióban,

b) az Integrált Településfejlesztési Stratégiában,

c) a Közlekedésfejlesztési Koncepcióban,

d) a Településszerkezeti Tervben

e) a Szabályozási Tervben,

f) a Helyi Építési Szabályzatban.

(2) A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és beruházások során prioritást kell adni:

a) az alacsony légszennyezőanyag kibocsátású közösségi közlekedési módok, valamint

b) a nem motorizált egyéni közlekedési módok fejlesztésének.

(3) A fűtési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és beruházások során prioritást kell adni:

a) a távfűtéshez kapcsolódó légszennyezőanyag kibocsátás csökkentésének,

b) a lakások, intézmények hőszigetelésének és energia-hatékony beruházásoknak,

c) a lakosság hatékony fűtési módszerekre irányuló ismeretei fejlesztésének.

(4) Szmoghelyzet kialakulásának megelőzését szolgáló intézkedéseként a város közigazgatási területén az utak, illetve parkolók pormentesítésére (söprés, locsolás) kiemelt figyelmet kell fordítani az egész év folyamán, továbbá a szállópor (PM10) szennyezettség megelőzése érdekében a téli síkosság-mentesítő anyagok maradéktalan feltakarítását - szezonálisan - biztosítani kell.

5. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága értékeli az előző évben előforduló szmoghelyzeteket. Az értékeléshez kapcsolódóan javaslatokat fogalmaz meg a szmoghelyzetek megelőzése, csökkentése érdekében.

4. A szmogriadó fokozatainak elrendelése és bejelentése

6. § (1) A légszennyező anyagok koncentrációját a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) külön jogszabály alapján folyamatos ügyelet biztosításával méri és elemzi a város területén telepített monitor állomások segítségével.

(2) A szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát a Korm. Rendelet 3. melléklet A) fejezet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően kell bejelenteni.

7. § (1) A szmogriadó különböző fokozatait és intézkedéseit a nitrogén-dioxid, szálló por, kén-dioxid, szén-monoxid, valamint az ózon szennyezőanyagok tekintetében kell elrendelni.

(2) A szmogriadó különböző fokozatait és intézkedéseit megalapozó, az (1) bekezdésben meghatározott szennyezőanyagokra vonatkozó légszennyezettségi határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 3. melléklete alapján, az 1. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A szmogriadó fokozatainak elrendelésére és megszüntetésére a polgármester jogosult.

(2) A szmogriadó fokozatainak elrendelése, valamint megszüntetése a polgármester által kiadott sajtóközlemény útján történik. A bejelentést:

a) a szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendelésekor:

aa) a helyi médián,

ab) a városi honlapon és kapcsolódó webfelületeken;

b) a szmogriadó riasztási fokozatának elrendelésekor a fentieken túl a Magyar Távirati Irodán

keresztül kell megtenni.

5. A szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendelése és megszüntetése

9. § (1) A szmogriadó tájékoztatási fokozatát kell elrendelni, ha valamely szennyezőanyag koncentrációja az 1. mellékletben meghatározott tájékoztatási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban és feltételekkel meghaladja.

(2) A tájékoztatási küszöbérték túllépését követően 1 órán belül, PM10 esetén 5 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot, az intézményeket, és az üzemeket.

(3) A lakosságnak szóló tájékoztatónak a VM rendelet 3. melléklet 3. pontjában meghatározott információkra kell kiterjednie.

6. A szmogriadó riasztási fokozatának elrendelése és megszüntetése

10. § (1) A szmogriadó riasztási fokozatát kell elrendelni, ha valamely szennyezőanyag koncentrációja az 1. mellékletben meghatározott riasztási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban és feltételekkel meghaladja.

(2) A riasztási küszöbérték túllépését követően 2 órán belül, PM10 esetén 8 órán belül ki kell hirdetni a szmogriadó riasztási fokozatát.

(3) A lakosságnak szóló tájékoztatónak a 9. § (3) bekezdésében meghatározott információkra kell kiterjednie.

(4) A polgármester a szmogriadó riasztási fokozatának megszüntetésével egyidejűleg elrendelheti a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. Ebben az esetben a 9. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.

7. A szmogriadó riasztási fokozatában történő intézkedések

11. § (1) A szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése céljából riasztási fokozatban a bevezetendő intézkedéseket mérlegelni kell azok hatékonysága alapján, az aktuális helyzet jellege, súlyossága, az érintett légszennyező anyagok forrásai figyelembe vételével, a helyi viszonyokhoz történő adaptálással.

(2) A szmogriadó riasztási fokozatban elrendelhető intézkedéseket a Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezete alapján a helyi viszonyokhoz történő adaptálással a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A korlátozó intézkedések elrendelése előtt a polgármester a legrövidebb úton kikéri a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében meghatározott szervek véleményét.

8. A szmogriadó riasztási fokozatban történő intézkedések ellenőrzése

12. § (1) A szmogriadó során elrendelt korlátozások betartását a vonatkozó jogszabályok szerint:

a) közlekedés tekintetében a Debreceni Rendőrkapitányság,

b) a helyhez kötött légszennyező pontforrások tekintetében a polgármester nevében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: PH), valamint a Kormányhivatal,

c) az avar, kerti hulladék és egyéb nyílt téri égetési tilalmak tekintetében a Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala jogosult ellenőrizni.

(2) A szmogriadó terv végrehajtásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a polgármester jár el első fokon.

(3) A szmogriadó tervben előírt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Korm. rendelet 9. mellékletében előírt levegőtisztaság-védelmi bírság szabható ki.

9. A szmogriadó terv megvalósításában résztvevők

13. § (1) A szmogriadó terv intézkedéseinek megvalósításában résztvevő intézményeket, azok tevékenységét és feladatait a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A szmogriadó terv megvalósításában résztvevők kapcsolattartása és tájékoztatása telefonon és elektronikus levelezés útján történik. Szükség esetén a polgármester személyes tanácskozást is összehívhat.

(3) A szmogriadó terv megvalósításában résztvevők adatait, elérhetőségeit a szmoghelyzetek kezeléséért felelős környezetvédelmi referens tartja nyilván. Az adatokat rendszeresen ellenőrizni, aktualizálni szükséges.

10. A Polgármesteri Hivatal ügyeleti, értesítési rendje szmoghelyzet esetén

14. § A Kormányhivatal és az Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) tájékoztatását a szmoghelyzetek kezeléséért felelős környezetvédelmi referens fogadja, aki a szmoghelyzet értékelése alapján értesíti a szmogriadó terv megfelelő intézkedéseinek megvalósításához szükséges résztvevőket.

11. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Dr. Papp László s. k.,

polgármester

1. melléklet a 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

A B C D
1 Légszennyező anyag
[CAS szám]
Átlagolási időszak Tájékoztatási küszöbérték
µg/m3
Riasztási küszöbérték
µg/m3
2 Kén-dioxid
(SO2)
[7446-09-5]
1 óra 400
három egymást követő órában
500
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 400
3 Nitrogén-dioxid
(NO2)
[10102-44-0]
1 óra 350
három egymást követő órában
400
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 350
4 Szén-monoxid
(CO)
[630-08-0]
1 óra 20 000
három egymást követő órában
30 000
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 20 000
5 Szálló por
(PM10)
24 óra 75
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
100
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
6 Ózon
(O3)
[10028-15-6]
1 óra 180
három egymást követő órában
240
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 180

2. melléklet a 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

A szmogriadó riasztási fokozatában elrendelhető intézkedések

A szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése céljából riasztási fokozatban a következő intézkedések bevezetését kell mérlegelni az aktuális helyzet jellege, súlyossága szerint, az érintett légszennyező anyagok forrásait figyelembe véve, a helyi viszonyokhoz történő adaptálással. Amennyiben a riasztási küszöbértéket egyidejűleg több szennyezőanyag koncentrációja is túllépi, az intézkedések együttesen is bevezethetők.

1. Kén-dioxid (SO2) szennyezettség esetén:

A kén-dioxidot kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, illetve tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

2. Nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot kibocsátó források üzemeltetőit tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezés. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a NO2 kibocsátást okozó tüzelőanyagú fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

3. Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a légszennyező anyag kibocsátással járó fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedéseket bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

4. PM10 szennyezettség esetén:

A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, vagy tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére való kötelezése. A porkibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása stb.) felfüggesztése. A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést érintő intézkedések bevezetése. Megfelelő helyzetben a közterületek vízzel történő tisztításának elrendelése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

5. Ózon (O3) szennyezettség esetén:

A település teljes közigazgatási területén a helyhez kötött, nitrogén-dioxidot és/vagy szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetőinek tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére történő kötelezése. A lakosság és a közintézmények felszólítása a (főként szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének kibocsátásával járó tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitumenolvasztás stb.) megszüntetésére. A 7. pont szerinti közlekedést érintő intézkedések bevezetése. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának bevezetése.

6. Közlekedést érintő intézkedések:

Szmogriadó riasztási fokozata esetén elrendelhető:

6.1. A gépjárművek használatának korlátozása a város közigazgatási határán belül oly módon, hogy a riadó elrendelésének idején a páros naptári napokon a páros számmal végződő rendszámmal, a páratlan naptári napokon a páratlan számmal végződő rendszámmal rendelkező járművek közlekedhetnek a 22 órától 6 óráig tartó időszak kivételével.

6.2. A Füredi út, Hadházi út, Nyíl utca, Árpád-tér, Rakovszky D. utca, Hajnal utca, Wesselényi utca, Erzsébet utca, Külső Vásártér, Nyugati utca, Pesti utca, Böszörményi út által határolt belső területeken tilos:

6.2.1. gépjárműmotorok járatása a gépjárművek álló helyzetében, ideértve a forgalmi okból egy percnél hosszabb ideig történő megállást is, vagy a motor működtetését igénylő javítási műveletek végzése;

6.2.2. a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek, járműszerelvények, lassú járművek átmenő forgalma;

6.2.3. a kétütemű benzinmotorral hajtott járművek közlekedése;

6.2.4. a belső égésű motorral hajtott helyhez kötött berendezések (pl. aggregátorok, munkagépek stb.) működtetése. Kivételt képeznek azok a tartalék áramforrásként használt aggregátorok, amelyek a vonatkozó biztonságtechnikai előírások alapján az áramellátás folyamatosságát biztosítják, valamint az ellenőrző hatóságok által üzemeltett aggregátorok.

6.3. A gépjármű forgalom korlátozása a környezetvédelmi besorolása alapján, figyelembe véve, hogy szálló por szennyezettség esetén a dízel, ózonszennyezettség esetén a benzin üzemű gépjárművek fokozottabb korlátozása indokolt; illetve a légszennyezőbb gépjárművek használata is megtiltható;

6.4. Általános (környezetvédelmi) sebességkorlátozás, illetve a lakosságnak a tömegközlekedés használatának előnyben részesítésére való felkérése.

6.5. A parkolási lehetőségek időleges bővítése.

6.6. Szükség esetén a szmogriadó riasztási fokozatában az átmenő forgalom számára engedélyezhető útvonalak:

Füredi út, Hadházi út, Nyíl utca, Árpád tér, Rakovszky D. utca, Hajnal utca, Wesselényi utca, Erzsébet utca, Külsővásártér, Nyugati utca, Pesti utca, Böszörményi út, mint városi körgyűrű; és abból kiágazva a Balmazújvárosi út - Böszörményi út - Füredi út kereszteződése utáni közúti szakasz, Kassai út, Faraktár utca, Monostorpályi út, Szoboszlói út, Kishegyesi út városhatár felé kivezető szakasza.

6.7. A körgyűrű és az abba csatlakozó 6.6. pont szerint jelzett közutak csomópontjaiban az átmenő forgalomnak a városközpont felé történő továbbhaladását rendőri biztosítással, elterelést jelző közúti táblák, kordonok kihelyezésével kell megakadályozni úgy, hogy a lezárt területre csak a tömegközlekedés és a korlátozás alól mentességgel bíró gépjárművek tudjanak behajtani.

6.8. A korlátozó intézkedések nem vonatkoznak az alábbi gépjárművekre és tevékenységekre:

6.8.1. a tömegközlekedés céljára szolgáló gépjárművek;

6.8.2. a megkülönböztető jelzéssel rendelkező járművek, az ilyen járművek által közrefogott járműoszlop, valamint a diplomáciai mentességet élvező gépjárművek;

6.8.3. közfeladat ellátása során: a közszükségleti áruszállítás (könnyen romló alapvető élelmiszereket szállító járművek), a közszolgáltatás, a posta, a tűzoltóság, polgári védelem, a rendőrség, a katonaság, a katasztrófa-elhárítás, a környezetvédelem és a közegészségügyi szolgáltatás gépjárművei, valamint az útellenőrzést végző hivatali gépjárművek, amennyiben jogszabályban meghatározott feladataikat teljesítik;

6.8.4. a villamos meghajtású gépkocsikra, valamint a környezetkímélő gépkocsikra;

6.8.5. mozgáskorlátozott személy által vezetett személy gépjárművek;

6.8.6. a taxik, amennyiben tevékenységüknek megfelelő személy-, illetve teherszállítást végeznek;

6.8.7. betegszállító és az orvosi ügyelet gépjárművei, gyógyszertárakba és kórházakba gyógyszert, illetve a gyógyításhoz szükséges eszközöket, anyagokat szállító járművek, amennyiben feladatukat teljesítik;

6.8.8. a temetkezési szolgálat gépjárművei, amennyiben feladatukat teljesítik.

3. melléklet a 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevők és feladataik

A B C
1 Intézmény Tisztségviselő Feladat, tevékenység
2 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármester - füstköd-riadó terv kidolgoztatása és végrehajtása
- füstköd-riadó fokozatainak elrendelése és megszüntetése
- helyhez kötött és mozgó légszennyező források működésének ideiglenes korlátozása vagy felfüggesztése
- tájékoztatás és közlemények kiadása
- első fokon eljár a füstköd-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben
Jegyző - intézkedések törvényességi felügyelete
Sajtóreferens - sajtóközlemények, lakossági tájékoztatások kiadása
- kapcsolattartás a médiával
Környezetvédelmi referens - a Kormányhivatal tájékoztatóinak és az OMSZ előrejelzéseinek fogadása és értékelése
- füstködriadó-terv végrehajtásában érintettek elérhetőségének nyilvántartása, értesítése és kapcsolattartás
- füstköd-riadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések előkészítése
Városüzemeltetési Osztály vezető - a helyi közutak kezelőjeként a hatályos jogszabályok szerint intézkedik a városon átmenő közutak esetleges forgalomkorlátozásának megvalósításáról
- gondoskodik a forgalomkorlátozások végrehajtásához szükséges műszaki, tárgyi feltételek biztosításáról (utak, útszakaszok lezárása)
3 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezető - mérőállomások üzemeltetése, adatok értékelése (Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdés a) pontja alapján)
- tájékoztatást ad a PH-nak a küszöbértékek átlépéséről és a várható szmoghelyzetről (Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdés f) pontja alapján)
- szmoghelyzetben napi tájékoztatást ad a PH-nak a légszennyező-anyagok koncentrációjáról (Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdés f) pontja alapján)
- véleményt ad a PH tervezett korlátozó intézkedéseiről (Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése)
- az elrendelt intézkedés be nem tartása esetén a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja (Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés d) pontja alapján)
4 Országos Meteorológiai Szolgálat elnök - szmoghelyzetben meteorológiai előrejelzést ad a szmoghelyzet várható alakulásával kapcsolatban (Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján)
5 Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége vezető - a füstköd-riadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések véleményezése (Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján)
6 Debreceni Rendőrkapitányság vezető - részvétel a füstköd-riadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések előkészítésében és végrehajtásában, ellenőrzésében (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 230. §, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 2. pontja alapján )
7 Debreceni Közterület Felügyelet vezető - részvétel a füstköd-riadó terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedések végrehajtásában, ellenőrzésében (a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014 (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. § k) pontja alapján)

  Vissza az oldal tetejére