Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete * 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 59. § (2) bekezdés 28. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma, a közszolgáltatási terület határai

1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (a továbbiakban: közfeladat) ellátása során gondoskodik az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak a meghatározásáról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztásáról, valamint a kiválasztott közszolgáltatóval történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

(2) E közfeladat ellátása érdekében az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, az elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladék, a házhoz menő lomtalanítás során a lomhulladék, és ahol a közszolgáltató a biohulladék elszállítását az ingatlanhasználónak felajánlja, a biohulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, valamint az 1. melléklet 1. pontja szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére, fenntartására, utógondozására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(3) *  A közszolgáltató közszolgáltatói alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a (2) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek ellátását, ahol a közszolgáltatói alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 90%-ban látja el a közszolgáltatást.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

2. A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

2. § (1) A közszolgáltató a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően köteles az ingatlanhasználó kérelmére:

a) az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű,

ba) a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék fajlagos mennyiségének (4 liter/nap/fő),

bb) az ingatlanhasználók számának,

bc) az ürítési elszállítási gyakoriság, valamint

bd) a biohulladék és a házhoz menő gyűjtési rendszerben elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségének figyelembevételével meghatározott,

megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, jelzéssel vagy felirattal ellátott gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(2) A közszolgáltató által biztosított, a települési hulladék, a biohulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló gyűjtőedények fajtáit és a bennük elhelyezhető hulladék mennyiségét az 1. melléklet 2., 3., 4. és 5. pontjai tartalmazzák.

(3) *  A közszolgáltató legalább hetente egy alkalommal köteles a vegyes hulladékot és a 10. § (2) bekezdése szerint elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználóktól elszállítani. A 2. mellékletben felsorolt területeken az ott meghatározott kivételekkel heti 2 alkalommal történik a települési hulladék elszállítása.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésében bekövetkezett változásokról - a változás bekövetkezte előtt minimum 8 nappal - az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(5) A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság és nap) - a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével - a közszolgáltató köteles meghatározni és arról az ingatlanhasználókat - változás esetén is - értesíteni. Ennek keretében a közszolgáltatónak tájékoztatnia kell az ingatlanhasználókat a hulladékgyűjtő udvaron leadható hulladékokról, valamint a hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtőszigetek működési rendjéről.

(6) A közszolgáltató a munkaszüneti napok miatt a hulladékgazdálkodási létesítményen történő hulladék átadás-átvétele napjának áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(7) A közszolgáltató az (4)-(6) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználókat a saját honlapján keresztül is köteles tájékoztatni.

(8) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles továbbá gondoskodni a személyes adatok biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.

3. § (1) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 3 munkanappal a hulladék keletkezését megelőzően írásban bejelenti, hogy ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék vagy biohulladék keletkezése várható, a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátani, az ingatlanhasználó pedig az igénybevétel díját megfizetni.

(2) Ha az ingatlanon keletkező települési hulladék vagy biohulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést megtenni, a közszolgáltató jogosult, de nem köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott települési hulladék vagy biohulladék elszállítására.

(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni a 4000 literes gyűjtőedények szükség szerinti, de legalább kéthavonkénti fertőtlenítéséről, valamint az ingatlanhasználók által szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során keletkezett szennyeződés takarításáról.

(4) A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles gondoskodni.

4. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot az 5. § (7) bekezdésében foglaltak megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,

c) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el,

d) a gyűjtőedényben az 1. mellékletben foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le,

e) a 3. § (2) bekezdése szerinti mulasztás esetén,

f) a biohulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a közszolgáltató által arra rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra.

(2) *  A közszolgáltató megtagadhatja az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba, hulladékgazdálkodási telepre beszállított hulladék átvételét, ha az ingatlanhasználó egyébként a közszolgáltatási díj megfizetésére köteles és e kötelezettségének nem tesz eleget. A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a házhoz menő lomtalanításból származó lomhulladék átvételét akkor tagadhatja meg a közszolgáltató, ha egyébként évi egy alkalommal biztosítja annak az ingatlanhasználótól történő elszállítását.

(3) *  A közszolgáltató a Koordináló szervtől szolgáltatási díjra, az Önkormányzattól pedig a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek ellentételezésére jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

4/A. § *  Az Önkormányzat és a közszolgáltató közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló törvényben felsorolt tartalmi elemeken túl legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az Önkormányzat és a közszolgáltató jogait, kötelezettségeit;

b) a felek kapcsolattartásért felelős képviselőit;

c) a közszolgáltatás minőségi ismérveit, a minősítési osztályt;

d) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, valamint az Önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége teljesítésére vonatkozó feltételeket és biztosítékokat;

e) a közszolgáltatás teljesítésének idejét és igazolását;

f) a szerződés időtartamát;

g) a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit.

3. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően köteles:

a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni az ingatlanon lakók számát, az igényelt gyűjtőedény űrméretét, az előreláthatólag az ingatlanán keletkező települési hulladék és biohulladék mennyiségét, ha bármilyen okból (pl.: tulajdonosváltozás) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,

b) a települési hulladék és biohulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni, annak érdekében, hogy a települési hulladék és biohulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Debrecen város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék és biohulladék gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatótól igényelt és átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, illetve tárolni. Az átvett gyűjtőedényeket közterületen csak a települési és biohulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék elszállítását követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ingatlanára visszavinni.

(4) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék és a biohulladék gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre történő kihelyezésekor. A települési hulladékot és a biohulladékot a gyűjtőedényben, az ingatlanhasználó úgy köteles elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett települési hulladék és biohulladék gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék és biohulladék gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról a 3. § (3) bekezdése szerinti gyűjtőedény kivételével.

(6) A települési hulladék és biohulladék gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki azt a közszolgáltatótól átvette és az átvételt az aláírásával igazolta.

(7) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot és a biohulladékot köteles úgy elhelyezni, hogy az ne tömörödjön, préselődjön össze, ne fagyjon bele a gyűjtőedénybe, illetve ne akadályozza, vagy tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését. A közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni, és az ebből eredő kárt 30 napon belül a közszolgáltatónak megtéríteni.

(8) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladékától elkülönítetten gyűjteni.

6. § (1) Az ingatlanonként legfeljebb két személy által lakott két önálló 50 m-es körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek a közszolgáltató részére írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják, és adják át ürítésre, valamint arról, hogy a közszolgáltatást melyik ingatlanhasználó fizeti, vagy a két használó milyen arányban fizeti, és a közszolgáltatás díját melyik ingatlanhasználó részére kell kiszámlázni.

(2) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti igazolást a jegyző adja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkező települési hulladékot az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott létesítményekbe maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti. Az ingyenesen elhelyezhető települési hulladék mennyisége legfeljebb 200 kg, a veszélyes hulladék mennyisége alkalmanként legfeljebb 100 kg lehet.

4. A hulladékgazdálkodási szerződés

7. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezése,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c) a teljesítés helye,

d) az ingatlanhasználónak átadott gyűjtőedény(ek) jellemzőinek, űrtartalmának és darabszámának, valamint a gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék és biohulladék összetevőinek meghatározása,

e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje,

f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi,

g) a gyűjtőedény használatának jogcíme és módja,

h) a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei,

i) a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei,

i) a közszolgáltatás ellátását szabályozó jogszabályok meghatározása,

j) a szerződés megkötésének helye és ideje,

k) a szerződő felek aláírása.

5. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok, az ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetés

8. § *  (1) A közszolgáltató köteles az Önkormányzat közigazgatási területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlan vonatkozásában a teljes naptári évben biztosítani a közszolgáltatást a vegyes hulladékra vonatkozó gyűjtési gyakoriság mellett.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó bármilyen ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteltetése üdülőingatlan esetében a bejelentést követő hónap első napjától maximum hat hónapig, egyéb ingatlan esetében a szüneteltetésre okot adó körülmény megszűnésének bejelentéséig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az ingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.

6. A lomhulladék kezelésére vonatkozó szabályok

9. § (1) A lomhulladék kezelésének megszervezéséről és lebonyolításáról minden év április első munkanapja és november utolsó munkanapja közötti időszakban, valamint a közterületen elhelyezett fenyőfa összegyűjtéséről, elszállításáról és hasznosításáról a karácsonyi ünnepeket követően gondoskodik a közszolgáltató.

(2) A közszolgáltató köteles a lomhulladék - általa meghatározott - körzetenkénti begyűjtésének és elszállításának ütemezését a gazdaságossági szempontok figyelembevételével megtervezni. A begyűjtést úgy kell ütemezni, hogy az egyes körzetekhez rendelt begyűjtési napok ciklikusan ismétlődjenek az időszakon belül egyenletes eloszlásban.

(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó - társasházak esetében a közös képviselő - bejelentése alapján, egyeztetett időpontban, a megrendelt címre érkezve végzi a lomhulladék begyűjtését. A megrendelés felvétele előzetesen telefonon történik, mely során a közszolgáltató köteles rögzíteni az alábbi adatokat:

a) a begyűjtést megrendelő lakcíme,

b) a begyűjtés időpontja és helye,

c) a lomhulladék becsült térfogata,

d) a begyűjtést kérő megrendelő telefonszáma.

(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző napon 18 órától úgy helyezheti el közterületen, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

7. Az elkülönített települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok

10. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen elkülönített hulladékgyűjtési rendszert működtet.

(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető igénybe:

a) A nem ledobós hulladékgyűjtési rendszerű társasházak ingatlanhasználói az egyedi jelöléssel ellátott gyűjtőedényben a feliratnak megfelelően a műanyag-, fém-, papírhulladékot együttesen helyezhetik el.

b) A családi házas ingatlanhasználók egyedi jelzéssel ellátott gyűjtőedényben a feliratnak megfelelően kötelesek a műanyag, a fém, és papírhulladékot gyűjteni.

c) A gyűjtőedényeket az elkülönített gyűjtésre kijelölt napon helyezhetik ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználók részére az elszállításkor pótolja.

(3) Az elkülönített települési hulladék gyűjtése során azokban a társasházakban, ahol a közszolgáltató azt felajánlja és az ingatlantulajdonosok azt elfogadják, a lépcsőházban elhelyezett, külön e célra rendszeresített gyűjtőedényben papírgyűjtésre van lehetőség.

(4) A 4. mellékletben meghatározott területeken a közszolgáltató a biohulladékot heti egy alkalommal szállítja el.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretén belül a biohulladék elkülönített gyűjtésére az ingatlanhasználók részére 1 darab 120 literes biohulladék gyűjtőedényt biztosít.

(6) *  Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítását a közszolgáltató házhoz menő módon januárban legalább 2 alkalommal, illetve a Debreceni Regionális Hulladéklerakó erre kijelölt gyűjtőpontján való átvétel útján egész évben biztosítja.

(7) *  A közszolgáltató a (4) bekezdésben foglalt rendelkezéssel nem érintett közszolgáltatási területen az elkülönítetten gyűjtött, a fás szárú vegetáció életciklusával összefüggésben keletkező elhalt növényi hulladék elszállítását áprilistól november hónapig terjedő időszakban erre rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban történő összegyűjtéssel biztosítja.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje

11. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére köteles számla ellenében megfizetni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

13. § * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Dr. Papp László s. k.,

polgármester

1. melléklet a 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

A hulladékgazdálkodási létesítmények adatai, a települési hulladék és a biohulladék gyűjtésére és tárolására a közszolgáltató által biztosított eszközök

1. A hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe:

Debreceni Regionális Hulladéklerakó, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.

A közszolgáltató központi telephelye:

4031 Debrecen, István út 136.

A lakossági hulladékudvar megnevezése és címe: Lakossági Hulladékudvar, 4031 Debrecen, István út 138.

2. Az ingatlanhasználóknál történő települési hulladék gyűjtése esetén a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedények fajtái és a bennük elhelyezhető hulladék mennyiségei:

A B
1 A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, színe, anyaga A hulladékgyűjtőedényben, gyűjtőeszközben elhelyezhető hulladék mennyisége
2 60 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 14 kg
3 80 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 18 kg
4 120 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 25 kg
5 240 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 50 kg
6 770 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 250 kg
7 770 literes, fémszínű, fémből készült gyűjtőedény legfeljebb 250 kg
8 4000 literes fehérre festett, fémből készült gyűjtőedény legfeljebb 750 kg
9 1100 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 250 kg
10 1100 literes fémszínű, fémből készült gyűjtőedény legfeljebb 250 kg
11 7500 literes fehérre festett, fémből készült gyűjtőedény legfeljebb 1200 kg
12 60 literes fehér műanyag zsák legfeljebb 12 kg

3. Az ingatlanhasználóknál történő biohulladék gyűjtése esetén a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedény fajtája és a benne elhelyezhető hulladék mennyisége :

A B
1. A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, jelölése anyaga A hulladékgyűjtőedényben, gyűjtőeszközben elhelyezhető hulladék megengedett mennyisége
2. 120 literes, jelzéssel vagy felirattal ellátott, barna színű műanyag gyűjtőedény legfeljebb 25 kg

4. Az ingatlanhasználóknál az elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém- és papírhulladék gyűjtése esetén a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedények fajtái és a bennük elhelyezhető hulladék mennyisége:

A B
1 A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, jelölése, anyaga A hulladékgyűjtőedényben, gyűjtőeszközben elhelyezhető hulladék megengedett mennyisége
2 60 literes jelzéssel vagy felirattal ellátott műanyag zsák legfeljebb 12 kg
3 120 literes, jelzéssel vagy felirattal ellátott, sárga fedelű, kék palástú műanyag gyűjtőedény legfeljebb 12 kg
4 240 literes, jelzéssel vagy felirattal ellátott, sárga fedelű, kék palástú műanyag gyűjtőedény legfeljebb 25 kg
5 240 literes, jelzéssel vagy felirattal ellátott, piros színű fém gyűjtőedény papír gyűjtésére legfeljebb 25 kg

5. *  Közterületen hulladékgyűjtő szigeten történő elkülönített települési hulladék gyűjtése esetén, legalább 2 hetente 1 alkalommal történő szállítással:

A B
1. A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékgyűjtőedény űrtartalma, színe, anyaga A hulladékgyűjtőedényben elhelyezhető hulladék fajtája
2. legalább 1000 literes, kék színű vagy kék feliratú, műanyag vagy fém gyűjtőedény papír
3. legalább 1000 literes, sárga színű vagy sárga feliratú, műanyag vagy fém gyűjtőedény műanyag (PET palack), fém
4. legalább 1000 literes, zöld színű vagy zöld feliratú, műanyag vagy fém gyűjtőedény üveg

2. melléklet a 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba heti két alkalommal bevont területek

A B
1. A heti két alkalommal történő hulladékszállításba bevont területek megnevezése A heti két alkalommal történő hulladékszállításba bevont területek azon részei, ahol csak heti egy alkalommal történik az elszállítás
2. Ady-park
3. Angyalföld tér
4. Barna utca Páratlan oldalon: 21. szám,
Páros oldalon: 14-16. szám
5. Batthyány utca
6. Békessy Béla utca 1-7. szám
7. Benedek Elek tér 3-4-5/A-B. szám
8. Bethlen utca 14-34. szám
9. Blaháné utca
10. Boka Károly utca
11. Borbíró tér
12. Borsos József tér
13. Bocskai tér
14. Böszörményi út Páratlan oldalon: 1. szám, 39-53. szám, 149-201. szám
Páros oldal: teljes egészében
15. Burgundia utca 3/B. szám
16. Cívis utca
17. Csapó utca
18. Csemete utca 4-38. szám
19. Darabos utca Páratlan oldalon: 5-61. szám
Páros oldalon: 42-52. szám
20. Derék utca
21. Dienes János utca
22. Doberdó utca 4-40. szám
23. Domokos Lajos utca
24. Dósa nádor tér
25. Dózsa György utca
26. Egressy Béni tér
27. Egyetem sugárút Páratlan oldalon: 31. szám, 49-75. szám
Páros oldalon: 32-74. szám
A B
28. Erzsébet utca
29. Faraktár utca
30. Fényes udvar
31. Füredi út Páratlan oldalon: 17-27. szám
Páros oldalon: 76. szám, 92. szám, 94. szám
32. Füvészkert utca
33. Gáborjáni Szabó Kálmán utca
34. Görgey utca
35. Gyergyó utca
36. Hajnal utca
37. Hajó utca
38. Haláp utca
39. Hatvan utca
40. Holló János utca
41. Honvéd utca Páratlan oldalon: 1. szám, 11-69. szám
Páros oldalon: 2-72. szám
42. Hortobágy utca Páratlan oldalon: 17-25. szám
Páros oldalon: 8-36. szám, 38. szám
43. Hunyadi János utca
44. Ibolya utca
45. Ifjúság utca
46. Ispotály utca
47. István út Páratlan oldalon: 153-157. szám, 167. szám
Páros oldalon: 4-148. szám
48. János vitéz utca
49. Jászai Mari utca
50. Jerikó utca
51. Kandia utca 4/B. szám
52. Karácsony György utca
53. Károlyi Mihály utca
54. Kartács utca Páratlan oldalon: 1-25. szám,
Páros oldalon: 16-42. szám, 46. szám, 50. szám, 56. szám, 62. szám
55. Kassai út
56. Kálvin tér
57. Kishegyesi út Páratlan oldalon: 1-217. szám, 221. szám
Páros oldalon: 106-260. szám
58. Klaipeda utca
59. Kossuth utca 51-57. szám, 63-65. szám
60. Közép utca 13-15. szám
61. Krónikás utca 1. szám
62. Lehel utca
63. Libakert utca
64. Liszt Ferenc utca
65. Mata János utca
66. Menyhárt József tér
67. Mester utca Páratlan oldalon: 19-45. szám
Páros oldalon: 2-48. szám
68. Miklós utca
69. Munkácsy Mihály utca Páratlan oldal teljes egészében
70. Monostor utca
71. Monti ezredes utca
72. Múzeum utca
73. Nagy-Gál István utca
74. Nyár utca
75. Ötvenhatosok tere
76. Petőfi tér
77. Piac utca 19-23. szám, 29. szám, 53-55. szám
78. Révész tér
79. Salétrom utca
80. Sárvári Pál utca
81. Sas utca
82. Segner tér 1-4. szám, és 6. számtól a végéig
83. Senyei-Oláh István utca
84. Sinay Miklós utca
85. Sumen utca 7. szám
86. Széchenyi utca Páratlan oldalon: 91-93/b. szám
Páros oldalon: 108. szám
87. Szegfű utca
88. Szent Anna utca
89. Szoboszlói út Páratlan oldalon: 3. szám, 11-79. szám
Páros oldalon: 2-14. szám, 24-46. szám
90. Szombathi István utca 4-4/c. szám
91. Teleki utca
92. Tócóskert tér
93. Trombitás utca 5-7-9. szám
94. Ujházi Ede utca
95. Űrhajósok tere
96. Vargakert utca Páratlan oldalon: 19-23. szám
Páros oldalon: 2-28. szám
97. Vár utca
98. Vármegyeháza utca
99. Vásáry István utca
100. Vincellér utca
101. Vígkedvű Mihály utca Páratlan oldalon: 3/C szám, 23-51. szám
Páros oldalon: 2. szám
102. Viola utca
103. Víztorony utca
104. Wesselényi utca 1-5-9. szám, 47-51. szám
105. Vénkert utca
106. Zöld utca

3. melléklet a 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez * 

3.000 Ft
illetékbélyeg

KÉRELEM
lakóingatlan egyedül és életvitelszerűen megvalósuló használatát tanúsító igazolás kiadásához

Kérem Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a fenti tény tanúsítására igazolást adjon ki.

Alulírott (kérelmező)............................................................ szül.név: ..................................., (születési hely, idő.: .................................................... anyja neve: .........................................)

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Debrecen, .............................. szám ......em. .......ajtó alatti lakóingatlant

egyedül és életvitelszerűen használom.

Alulírottak tanúsítjuk, hogy a kérelmező nyilatkozata a valóságnak megfelel.

Tanúk:

1. Név (olvashatóan): ...................................... 2. Név (olvashatóan): ..............................................

Cím: .................................................................... Cím: .....................................................................

Személyazonosító okmány és száma: ................. Személyazonosító okmány és száma: .................

Aláírás:................................................................. Aláírás:.................................................................

Debrecen, 201 ......................................

..................................................
kérelmező aláírása

A hatóság tölti ki !

Záradék: Ezen irat záradékolására a közszolgáltató előtti bizonyításra történő felhasználás céljából, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény alapján került sor, és mint közokirat, teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy a kérelmező által tett nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel.

Debrecen, 201...................

..................................................
Dr. Szekeres Antal
jegyző megbízásából:

A kiadmány hiteléül:

..................................................
ügyintéző
P.H. ..................................................
Dr. Gulyás Tünde s.k.
osztályvezető

Tájékoztatás a túloldalon!

TÁJÉKOZTATÁS

A kérelem benyújtható:

Személyesen: DMJV Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) Igazgatási Osztály Ügyfélszolgálata, földszint 13. és 14. sz. ablak, ügyfélfogadási időben:

/hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00-12.00 és 12.30-15.00, szerda: 8.00-12.00, csütörtök: 8.00-12.00 és 12.30-17.00 péntek: 8.00-12.00/

Postán: DMJV Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. sz.

A hatósági bizonyítvány kiállításáért 3.000,- Ft összegű illetéket kell fizetni. Az illetéket az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy a DMJV Polgármesteri Hivatala 11738008-15735588 számú számlájára történő átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye feltüntetésével, kell megfizetni. Az átutalást igazoló bizonylat becsatolása vagy személyesen történő bemutatása nem kötelező, de a gyorsabb ügyintézést elősegíti.

A hamis tanúzás, a hamis tanúzásra felhívás, a közokirat-hamisítás, a hamis magánokirat felhasználása és az okirattal visszaélés a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alapján bűncselekménynek minősül.

4. melléklet a 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

A biohulladék szállításába bevont területek:

1. BÁDOGOS UTCA,

2. BALATON UTCA,

3. BALOGH MIHÁLY UTCA,

4. BASAHALOM UTCA,

5. BÁRÁNY UTCA,

6. BÉGÁNY UTCA,

7. BOLDOGKERT UTCA,

8. BORSOVAI UTCA,

9. CSER UTCA,

10. CSER KÖZ,

11. CSERMELY UTCA,

12. CSIKÓS UTCA,

13. CSÓNAK UTCA,

14. CSORDÁS UTCA,

15. CSOROSZLYA UTCA,

16. DUSKÁS FERENC UTCA,

17. EGYLETKERT UTCA,

18. EPRESKERT UTCA,

19. GÁZGYÁR UTCA,

20. GÁZVEZETÉK UTCA,

21. GHILÁNYI UTCA,

22. HALÁSZ UTCA,

23. HORGÁSZ UTCA,

24. JÁSZ UTCA,

25. KALOTASZEG TÉR,

26. KANÁLIS UTCA,

27. KASZA KÖZ,

28. KAVICS UTCA,

29. KEVE UTCA,

30. KISMARJA UTCA,

31. LADIK UTCA,

32. LOVÁSZ UTCA,

33. MADARÁSZ UTCA,

34. MELITH UTCA,

35. ÖREG JÁNOS UTCA,

36. PÁKÁSZ UTCA,

37. PÁSZTOR UTCA,

38. SIKÁTOR KÖZ,

39. SZEPESI UTCA,

40. SZILÁGYI JÁNOS UTCA,

41. TÉGLÁS UTCA,

42. TÉGLÁSKERT UTCA,

43. TUTAJ UTCA,

44. ÚSZÓ UTCA,

45. VADÁSZ UTCA,

46. VARSA UTCA,

47. VILLÁM UTCA


  Vissza az oldal tetejére