Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelete * 

a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása, a település ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén való letelepedését, illetve az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtésre irányuló beruházások megvalósítását. Ennek érdekében az Önkormányzat előnyöket kíván biztosítani a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások számára beruházásösztönző és munkahelyteremtő támogatás nyújtásával az Önkormányzat mindenkori költségvetésének figyelembevételével, így jelen rendeletben szabályozza a vállalkozások részére juttatandó támogatás odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatásának feltételeit és eljárási rendjét.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed azon vállalkozásokra (a továbbiakban: vállalkozás), amelyekre az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a vállalkozás a 7. §-ban meghatározottak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén kíván gazdasági tevékenységet folytatni a 6. alcímben meghatározott feltételek mellett;

b) az a) pont szerinti beruházás induló beruházásnak minősül;

c) a vállalkozás a jelen rendelet szerinti feltételekkel támogatási kérelmet nyújt be a beruházás megkezdése előtt;

d) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 13-14. cikke alapján a vállalkozás regionális beruházási támogatásban részesíthető.

(2) Az Önkormányzat a támogatást az éves költségvetési rendeletében erre a célra elkülönített összeg erejéig nyújthatja.

(3) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat csekély összegű (de minimis) jogcímen nyújtott támogatásaira.

3. Értelmező rendelkezések

3. §

1. acélipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;

2. azonos vagy hasonló tevékenység: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység;

3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom kockázatelemzés nélkül előzetesen, pontosan kiszámítható;

4a. *  áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;

5. beruházás befejezése: a termelési célú beruházás esetén az utolsó eszköz aktiválásának időpontja, szolgáltató célú beruházás esetén az utolsó létesített álláshely betöltésének időpontja;

6. beruházás megkezdésének napja: a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § 2. pontja szerinti időpont;

7. bérköltség: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti bérköltség;

8. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;

9. ELÁBÉ: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 36. pontja szerinti fogalom;

10. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;

11. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;

12. fenntartási időszak: a beruházás befejezését követő legalább öt év;

13. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés;

14. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;

15. immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti immateriális javak;

16. induló beruházás: a Korm. rendelet 3. § 12. pontja szerinti beruházás;

17. a kérelmet benyújtó vállalkozással egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás: az a vállalkozás, amely a kérelmet benyújtó vállalkozással a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll;

18. kis- és középvállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti vállalkozás;

19. kutatási infrastruktúra: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;

20. létesítmény: a Korm. rendelet 3. § 17. pontja szerinti egység;

21. létesítmény felvásárlása: a Korm. rendelet 3. § 18. pontja szerinti beszerzés;

22. mezőgazdasági termék: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;

23. mezőgazdasági termék feldolgozása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység;

24. mezőgazdasági termék forgalmazása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás;

25. nagyberuházás: a Korm. rendelet 3. § 22. pontja szerinti nagyberuházás;

26. nagyvállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pont szerinti vállalkozás;

27. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti vállalkozás;

28. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a támogatási kérelemben szereplő beruházást és a támogatást igénylő vállalkozó, a kérelmet benyújtó vállalkozóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozó, valamint a kérelmet benyújtó vállalkozótól független harmadik félnek nem minősülő vállalkozó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett állami támogatásban részesülő beruházást;

29. saját forrás: a vállalkozás által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás;

30. szénipar: a Korm. rendelet 3. § 28. pontja szerinti tevékenység;

31. szinten tartást szolgáló eszközök, immateriális javak: olyan eszközök, immateriális javak, amelyek a vállalkozás által már használt tárgyi eszközöket, immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővítését eredményezné;

32. szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;

33. támogatási időszak: a támogatási szerződés hatálybalépésétől a fenntartási időszak végéig tartó időszak;

34. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve;

35. támogatástartalom: a vállalkozás részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke;

36. tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;

37. tudományos és technológiai park: az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja szerinti ipari park.

38. vissza nem térítendő támogatás: a jelen rendelet alapján Magyarország hivatalos pénznemében megállapítandó és folyósítandó visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás;

39. végső elszámolási határidő: a fenntartási időszak lejártát követő hatodik hónap utolsó napja.

4. Kizáró okok

4. § Nem ítélhető meg támogatás

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékenykedő vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárásának elősegítéséhez;

e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;

f) amennyiben a támogatás importáru helyett hazai áru használatától függ;

g) amennyiben az az európai uniós jog megsértését eredményezi.

5. § *  Nem nyújtható támogatás továbbá:

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

g) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz,

h) kutatási infrastruktúrához,

i) ha a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás - figyelembe véve a nagyberuházásra vonatkozó rendelkezéseket - meghaladja azt az összeget, amelyet egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

j) munkaerő-kölcsönző vállalkozás részére.

6. § (1) Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére,

a) amely esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll;

b) amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll;

c) amelynek önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, illetve részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van;

d) amely helyi adótartozással vagy egyéb lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik vagy nem igazolja, hogy a hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte;

e) amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyíthatóan valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre vállalkozását, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között;

f) *  amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;

g) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, továbbá

h) az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - által meghatározott esetekben.

5. A nyújtható támogatások köre

7. § (1) *  Az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében

a) az Atr. I. melléklete alapján regionális beruházási támogatásnak minősülő beruházásösztönző támogatás jogcímen

aa) az állam vagy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló vagy tudományos és technológiai park területén elhelyezkedő ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vagy

ab) ingatlan bérleti jogának megszerzésére, amennyiben a bérleti jogviszony időtartama legalább öt évvel meghaladja a beruházás befejezésének dátumát; vagy

ac) tárgyi eszköz tulajdonjogának, bérleti jogának megszerzésére, lízingbe vételére; vagy

ad) immateriális javak beszerzésére, továbbá

b) az Atr. I. melléklete alapján regionális beruházási támogatásnak minősülő munkahelyteremtő támogatás jogcímen munkahelyteremtésre

- különösen a vállalkozás tervezett beruházása költségeinek és nettó árbevétele növekedésének nagyságát, a megépülő épület méretét, a teremteni kívánt munkahelyek számát, az iparágat és gazdasági területet, valamint a tervezett beruházással összefüggésben a vállalkozástól beszedhető helyi adóbevétel várhatóan befolyó összegét figyelembe véve - a jelen rendelet feltételei szerint, Magyarország hivatalos pénznemében megállapítandó és folyósítandó vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat vállalkozás részére.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogcímen nyújtott támogatás a csoportmentességi rendelet 13-14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás szabályai alapján nyújtható.

6. A támogatás odaítélésének feltételei

8. § (1) *  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás induló beruházásnak minősüljön, a Korm. rendelet szerint támogatásban részesüljön és

a) termelési célú beruházás esetén a beruházás elszámolható költségeinek összege elérje a húszmillió euró összeget vagy az éves átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a beruházás befejezésének napját követő 36 hónapon belül elérje a 200 főt;

b) szolgáltató célú beruházás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a beruházás befejezésének napját követő 36 hónapon belül elérje a 200 főt.

(2) *  Húszmillió euró összeget elérő termelési célú beruházás esetén a vállalkozás a kérelem benyújtását követően újonnan létesített álláshelyek után munkahelyteremtő támogatás jogcímen támogatást igényelhet az egyes álláshelyek betöltésétől számított 24 hónap időtartamra, amennyiben legalább 50 fős létszámnövekedés elérését és annak további 24 hónapon keresztül történő fenntartását vállalja.

(3) Újonnan létesített álláshelynek minősül

a) a támogatási kérelem benyújtásakor debreceni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás esetén az előző évi és a vállalkozás debreceni székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén meglévő éves átlagos statisztikai állományi létszám különbözete, vagy

b) a támogatási kérelem benyújtásakor debreceni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, vagy lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a vállalkozás debreceni székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén létrehozott álláshely.

(4) A támogatás akkor nyújtható, ha

a) a vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást a fenntartási időszak végéig az Önkormányzat közigazgatási területén fenntartja és

b) a vállalkozás az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását az Önkormányzat számára bemutatja.

(5) *  A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

7. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a vállalkozás az e rendelet 1. mellékletében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(2) A vállalkozás köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni, és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

(3) Az euróban meghatározott összeg forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

10. § (1) *  Nagyvállalkozás esetén, amennyiben az induló beruházás termelési folyamat alapvető megváltozását eredményezi, támogatás akkor nyújtható, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(2) Amennyiben az induló beruházás meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményezi, az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(3) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a kis- és középvállalkozások beszerzései és a létesítmények felvásárlása esetében.

(4) A (3) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a vállalkozás állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

11. § (1) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az 50%-ot, nagyberuházás esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás:

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig 50%,

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre 25%.

(2) Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni az ugyanabban a megyében regionális beruházási támogatásban részesülő másik beruházás munkáinak megkezdésétől számítva három éven belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást.

(3) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a vállalkozás által vagy a vállalkozástól független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(4) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (3) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (3) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(5) A támogatás keretében elszámolható költségeket a 18. § tartalmazza.

8. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

12. § (1) A vállalkozás az 1. melléklet szerinti kötelező tartalmi elemeket tartalmazó részletes támogatási kérelmét a beruházás megkezdése előtt írásban benyújtja Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester).

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a vállalkozás

a) utolsó 2 lezárt évének összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában éves beszámolóját vagy egyszerűsített éves beszámolóját, vagy összevont (konszolidált) beszámolóval, éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet;

b) nyilatkozatát a Knyt. alapján a vállalkozással szemben esetlegesen fennálló összeférhetetlenségről, kizáró okról vagy annak hiányáról a 2. melléklet szerint;

c) hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;

d) *  cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját;

e) nyilatkozatát arról, hogy vállalja a jelen rendeletben meghatározottak teljesítését;

f) *  pénzügyi tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan, évenkénti bontásban az alábbi minimális adattartalommal:

fa) nettó árbevétel;

fb) anyagköltség;

fc) ELÁBÉ;

fd) az ELÁBÉ-ból az exportárbevételhez kapcsolódó, vagy más, a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (7) bekezdése szerint nem sávosítandó rész;

fe) közvetített szolgáltatások értéke;

fg) közvetített szolgáltatások értékéből exportárbevételhez kapcsolódó rész;

fh) alvállalkozói teljesítések értéke;

fi) alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége;

fj) személyi jellegű ráfordítások;

fk) a személyi jellegű ráfordítások debreceni telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges több magyarországi telephely esetén);

fl) összes eszközérték;

fm) az összes eszközérték debreceni telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges több magyarországi telephely esetén);

fn) Debrecen területén lévő építmény hasznos alapterülete;

g) *  a beruházás szöveges üzleti tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan;

h) *  a pénzforgalmi jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát;

i) *  8. § (5) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozatát a 3. melléklet szerint.

(3) A Polgármester ellenőrzi, hogy a kérelem a követelményeknek megfelel-e. A hiánytalan kérelmet döntésre előterjeszti a vállalkozás értesítése mellett, a hiányos kérelmet benyújtó vállalkozást 15 napon belül ésszerű határidő tűzésével a hiány pótlására hívja fel.

(4) A Polgármester az ellenőrzés befejezését követően a támogatási kérelem alaki és tartalmi megfelelőségéről írásban tájékoztatja a vállalkozást.

(5) Ha a vállalkozás a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az abban biztosított határidőn belül nem tesz eleget, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(6) A kérelmet az elbírálását megelőzően a Beruházásösztönzési Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) véleményezi, melynek elnöke a gazdaságfejlesztési feladatokért felelős alpolgármester, tagjai a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottság elnöke, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. delegáltja és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának delegáltja.

(7) A Munkacsoport véleményezését követően a kérelem elbírálásáról az Önkormányzat Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 30 napon belül dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjának figyelembevételével.

(8) A Tulajdonosi Bizottság döntése tartalmazza legalább a 15. § (2) bekezdés b), d), e), f), h), i) és o) pontjaiban foglaltakat.

(9) A Polgármester a döntésről annak meghozatalát követően írásban tájékoztatja a vállalkozást.

13. § *  Amennyiben a vállalkozás beruházásról meghozandó döntése a 7. §-ban meghatározott támogatások valamelyikének biztosításától, mint jövőben bekövetkező eseménytől függ, a támogatási kérelmet feltételesen is el lehet bírálni és a támogatási szerződést meg lehet kötni.

9. A támogatások halmozása

14. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(2) Az egy beruházáshoz igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(3) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(4) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Az elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális dokumentumokkal kell alátámasztani.

(5) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

10. A támogatási szerződés

15. § (1) Az Önkormányzat által támogatott vállalkozással a Tulajdonosi Bizottság döntését követő 60 napon belül támogatási szerződést kell kötni.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen

a) az Önkormányzat, mint támogatást nyújtó megnevezését, székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, képviselőjének nevét;

b) a vállalkozás, mint kedvezményezett megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát és képviselője nevét;

c) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát;

d) a támogatási összeg fedezetét biztosító közgyűlési döntés számát;

e) a nyújtott támogatás jogcímét, a bruttó támogatástartalom összegét, a támogatás formáját, időtartamát, a támogatási szerződés hatályát;

f) a támogatás kategóriáját és a támogatás támogatástartalmát;

g) elszámolható költségek összegét jelenértéken;

h) a támogatás elnyerése érdekében a vállalkozás által a beruházással összefüggésben tett vállalásokat;

i) a támogatás intenzitását, a saját forrás mértékét;

j) a támogatott vállalkozás adatszolgáltatási, elszámolási (szakmai és pénzügyi), és beszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, a beszámolás határidejét;

k) a szerződésszegés jogkövetkezményeként beálló, törvényes kamattal növelt visszafizetési kötelezettséget, a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeit;

l) a vállalkozás által tett nyilatkozat valótlansága esetére irányadó jogkövetkezményeket;

m) az Önkormányzat és a vállalkozás részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét;

n) a vállalkozás adatváltozásaira vonatkozó bejelentési kötelezettségének kikötését;

o) a támogatás folyósításának rendjét, ütemezését, feltételeit;

p) *  a saját forrás és a teljes beruházás megvalósításához szükséges forrás rendelkezésre állásának igazolásáról, valamint a támogatott vállalkozás azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatáról szóló rendelkezéseket;

q) a vállalkozás felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a támogatással érintett foglalkoztatásra vonatkozó adatait megismerheti;

r) a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az Önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és kezelheti;

s) a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatással kapcsolatos támogatói közzétételi kötelezettség teljesítése során az Önkormányzat közzéteheti a támogatás adatait, ide nem értve az üzleti titkot képező adatot;

t) annak rögzítését, hogy a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és az Önkormányzat vagy az Európai Bizottság ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni;

u) annak rögzítését, hogy a vállalkozás vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződés hatályba lépését követő egy éven belül megkezdi és négy éven belül befejezi;

v) a támogatott vállalkozás számára előírt kötelezettségek teljesítésének biztosítékait és ellenőrzésének feltételeit;

w) e rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatásról szóló tájékoztatást, valamint

x) az arra vonatkozó utalást, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a csoportmentességi rendelet, e rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak;

y) *  a vállalkozás 8. § (5) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettség-vállalását.

11. A támogatás biztosítékai

16. § *  (1) A vállalkozás a támogatás összegének legalább százhúsz százalékáig terjedő mértékű, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:431. §-a szerinti, a támogatási szerződés hatályának idejére, de legalább a fenntartási időszak végéig bankkal vagy biztosítóval kötött garanciaszerződéssel vagy az általuk kibocsátott készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel rendelkezik, mely mind a nem szerződésszerű teljesítés, a nemteljesítés esetén, mind pedig egyéb súlyos szerződésszegés esetén teljes körű felhatalmazást nyújt az Önkormányzat számára az abban szereplő összeg lehívására. A támogatási időszak alatt a vállalkozás valamennyi újonnan nyitott bankszámlájára vonatkozóan köteles a felhatalmazás eredeti példányát az Önkormányzat részére benyújtani a számlanyitást követő 30 napon belül.

(2) Amennyiben a vállalkozás az Sztv. szerinti leányvállalat vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, az Önkormányzat dönthet úgy is, hogy a szerződés biztosítékaként elegendő az anyavállalati kezességvállalás.

(3) Az Önkormányzat által további vizsgálat nélkül elfogadható a támogatási szerződés biztosítékához kapcsolódó anyavállalati kezességvállalás hitelminősítése során

a) a European Securities and Markets Authority által regisztrált és elfogadott hitelminősítő szervezetek és azok kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott, legalább 60%-os (BB+) bonitású hitelbesorolással rendelkező anyavállalat kezességvállalása, valamint

b) azon anyavállalat kezességvállalása, amely korábbi - az összeszámítási szabályok szerint figyelembe veendő - támogatási szerződés esetében kezesként helyt állt, és hitelminősítése az a) pont szerinti hitelminősítő szervezetek és azok kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott igazolás alapján nem romlott vagy maximum egy értékkel került alacsonyabb besorolásba.

12. A támogatások kifizetése és elszámoltatása

17. § (1) *  A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés és feltételek szerint történik, amennyiben a vállalkozás a támogatási összeg - vagy részletekben történő kifizetés esetén az 1. részlet - folyósításáig benyújtja a Korm. rendelet szerinti állami támogatás megítéléséről hozott döntés másolatát.

(1a) *  A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a vállalkozás a folyósításig a 8. §(4) bekezdés b) pontjában meghatározott saját forrás és a teljes beruházás megvalósításához szükséges forrás rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja, valamint az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot az Önkormányzat részére benyújtsa.

(2) A vállalkozás köteles a támogatási szerződés megkötését követő évtől kezdődően a támogatási összeg felhasználásáról, illetve az újonnan létesített álláshelyek számáról a Polgármesternek évente beszámolni a fenntartási időszak végéig.

(3) A beszámolóban a vállalkozás utal arra, hogy a jelen rendelet szerinti kötelezettség teljesítését mely közhiteles nyilvántartásban fellelhető adattal igazolja vagy a nem fellelhető adatok esetén adatot szolgáltat.

(4) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal a támogatott program megvalósulását, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön felszólítás nélkül igazolni. A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatás felhasználásáról el kell számolni, az elszámolás elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

(5) A támogatott vállalkozásnak a végső elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján az elszámolási határidő egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt a támogatott részére újabb támogatás nem nyújtható.

(6) Az Önkormányzat a támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a támogatási szerződés hatálya és a fenntartási időszak alatt jogosult ellenőrizni. A vállalkozás köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, és az ellenőrzésben minden elvárható módon közreműködni.

(7) Az ellenőrzés lefolytatásához az Önkormányzat képviselője jogosult a vállalkozás hivatalos helyiségébe - előzetes értesítés mellett - belépni, irataiba betekinteni, arról másolatot készíteni.

18. § (1) A támogatás keretében a támogatás intenzitásának mértékéig elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége;

b) a beruházás által újonnan létesített egyes álláshelyeknek a betöltésétől számított 24 hónapra meghatározott bérköltsége, vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az alábbiak szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége;

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége;

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára;

d) az (5) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának vagy lízing díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a támogatási kérelem 12. § (4) bekezdés szerinti befogadására vonatkozó értesítés időpontjától a beruházás befejezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható bérköltségeinek - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva számolható el.

(4) Amennyiben az elszámolható költségeket az (1) bekezdés b) pontjában említett becsült bérköltségekre hivatkozással számítják ki, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) a beruházási projektnek az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett létesítményben foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie, ami azt jelenti, hogy a megszüntetett álláshelyek számát le kell vonni az említett időszak alatt létrehozott álláshelyek számából;

b) *  minden egyes álláshelyet

ba) termelési célú beruházás esetén a beruházás befejezésétől számított 36 hónapon belül,

bb) szolgáltatási célú beruházás esetén a beruházás befejezéséig be kell tölteni; valamint

c) a beruházás által létrehozott valamennyi munkahelyet az álláshely első betöltése után legalább öt évig fenn kell tartani az érintett területen.

(5) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony a beruházás befejezését követő legalább öt évig fennáll, illetve

b) a lízing formájában beszerzett eszközre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(6) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a vállalkozás és a vállalkozástól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(7) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből.

(8) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok legalább a beruházás befejezését követő öt évig a vállalkozás eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok költsége az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(9) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a vállalkozás, más vállalkozás vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a vállalkozás nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége,

13. A támogatási szerződés megszegésének jogkövetkezményei

19. § (1) *  Súlyos szerződésszegés esetén - amennyiben azt a vállalkozás megfelelő póthatáridő alatt nem orvosolja - az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondhatja és intézkedik a jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg visszafizettetése iránt. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás

a) a beruházás megkezdése előtt az ingatlant elidegeníti;

b) a beruházást határidőre nem fejezi be;

c) a támogatási összeg részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget;

d) a támogatást vagy egy részét jogtalanul veszi igénybe;

e) a be-, vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget;

f) a támogatási eljárásban a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;

g) által nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken és az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére nem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról;

h) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve módosítás esetén a módosítással érintett nyilatkozatokat nem teszi meg;

i) az Önkormányzat hozzájárulása nélkül valamennyi pénzforgalmi számláját megszünteti;

j) a 15. § (2) bekezdés h) pontja szerinti szerződéses vállalásainak teljesítése nem éri el a 75%-ot;

k) a 8. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségét megszegi vagy

l) egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondás esetén a vállalkozás köteles a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamattal növelten a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül visszafizetni.

(3) Szerződésszegésnek minősül az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott mértéket meghaladó, de nem szerződésszerű teljesítés, mely esetben a vállalkozás köteles az elmaradt teljesítésével arányos összegű támogatásnak a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt mértékű visszafizetésére.

14. Nyilvántartás és adatszolgáltatás

20. § (1) A jelen rendelet alapján nyújtott támogatások nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztálya vezeti.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatás azonosító jelét (határozat számát);

b) a támogatásról szóló döntés meghozatalának időpontját;

c) a vállalkozás megnevezését, azonosító adatait;

d) a vállalkozás jogállására vonatkozó információkat;

e) a nyújtott támogatás megnevezését;

f) a támogatási kategóriát;

g) a nyújtott támogatás formáját;

h) a támogatás összegét, mértékét;

i) a támogatás időtartamát;

j) a mentesítés feltételeinek teljesülésére vonatkozó információkat;

k) a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőket.

A támogatási program meghirdetése után az utolsó elbírált támogatást követő 10 évig meg kell őrizni a nyilvántartásokat.

(3) Az Önkormányzat adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a csoportmentességi rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról.

(4) Az adatszolgáltatást az Önkormányzat az Atr. 18/A-18/D. §-ai szerint teljesíti.

15. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet alapján 2020. december 31. napjáig lehet támogatási döntést hozni.

22. § *  Ez a rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13-14. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelethez * 

A) TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1. A PÁLYÁZÓ RÖVID BEMUTATÁSA

1/1./ A Pályázóra vonatkozó adatok:

Pályázó teljes neve:

Pályázó székhelye/telephelye * :

Pályázó cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély vagy igazolványszáma:

Pályázó adószáma/adóazonosító jele:

Pénzforgalmi jelzőszáma/bankszámlaszáma:

A gazdálkodás főbb adatai (az utolsó 2 lezárt pénzügyi év alapján, pénzügyi évenként):

Mérlegfőösszeg: ..................... eFt

Árbevétel: ...................... eFt

Alkalmazottak létszáma: ..................... fő

1/2./ A Pályázó és tevékenységének rövid bemutatása, TEÁOR kód megjelölésével:

2./ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS

2/1./ A támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás

2/2./ Igényelt támogatás támogatási kategóriájának megjelölése:

... .................... Ft összegű, .......% intenzitású regionális beruházási támogatás

□ beruházásösztönző támogatás jogcímen vagy

□ munkahelyteremtő támogatás jogcímen.

3./ Projekt tervezett megkezdése ______________________ és befejezése ______________

4./ Regionális beruházási támogatás esetében

4/1./ A beruházás bemutatása:

4/2./ A beruházás tervezett kezdetének és befejezésének időpontja: ......................................

4/3./ A beruházás helyszíne:.........................................................................................................

4/4. Induló beruházás fogalmi elemének teljesülése

A projekt jellege (a legjellemzőbbet kérjük, húzza alá): a) Új létesítmény létrehozása új telephelyen
b) Termékkínálat bővítése új termékkel * 
c) Termelési folyamat alapvető megváltoztatása * 
d) Bővítés * 
Amennyiben a fenti pontban a b) választ jelölte meg, kérjük, adja meg az újrahasznált eszközöknek a projekt megkezdése előtti pénzügyi évben nyilvántartott könyv szerinti értékét.  * 

...................................... Ft
Amennyiben a pontban a c) választ jelölte meg, kérjük, adja meg az modernizálandó tevékenységhez kapcsolódó eszközöknek a megelőző három pénzügyi évben realizált értékcsökkenését.  * 

...................................... Ft
A támogatást igénylő a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor konkrétan tervezi, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő második év végéig ilyen tevékenységet szüntet meg az érintett területen.

igen - nem

4/5./ Beruházás önerejének biztosítása:

......................................... Ft mindenfajta állami támogatástól mentes saját erő

......................................... Ft hitel

......................................... Ft egyéb támogatás:.......................................

......................................... Ft egyéb forrás:.............................................

4/6./ A BERUHÁZÁS, ILLETVE A LÉTESÍTENI KÍVÁNT ÚJ ÁLLÁSHELYEK ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE

4/7./ A támogatási kérelem benyújtását megelőző 36 hónapban kapott támogatások:


Projekt címe
A projekt
megvalósítás
helyszíne

Támogatás éve
Megítélt
támogatás
(eFt)
A projekt összes költsége
(eFt)
Támogatási
program
neve

4/8./ Elszámolható költségek bontása

Tevékenységek - költségkategóriák Összege
Ft
11. IMMATERIÁLIS JAVAK
113. Vagyoni értékű jogok
114. Szellemi termékek
TÁRGYI ESZKÖZÖK
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések
ÖSSZESEN
%-os arány (az összes költség arányában)

...................,.............................

.............................
pályázó cégszerű aláírása

B) ÚTMUTATÓ

I./ A kérelem összeállításával kapcsolatos tudnivalók

Formai követelmények:

A kérelmet magyar nyelven kell elkészíteni, és az egyes iratokat az alábbi kötelező sorrendben kell lefűzni vagy bekötni:

Borítólap: Ezen fel kell tüntetni a pályázó nevét/megnevezését, székhelyének címét.

Tartalomjegyzék: A kérelemhez csatolt dokumentumok sorrendben történő megnevezését tartalmazza.

Nyilatkozatok: A hiányzó adatok kitöltését követően a nyilatkozatokat cégszerű aláírással ellátva kell a kérelemhez csatolni.

Csatolandó dokumentumok: Az útmutató II. pontja tartalmazza a csatolandó dokumentumok jegyzékét, amelyeket a felsorolás sorrendjében kell a kérelemmel együtt benyújtani.

A kötelezően kitöltendő nyilatkozatok, továbbá az útmutató szerint benyújtandó dokumentumok formája, adattartalma nem változtatható meg. Amennyiben a pályázó nem az előírt nyilatkozatokat tölti ki, illetve nem a megadott dokumentumokat használja, a kérelem formailag hiányossá válik.

A kérelmet 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell elkészíteni.

Az eredeti példányt a pályázó vállalkozás hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek kell aláírni, majd a vállalkozás bélyegzőjével ellátni, továbbá valamennyi oldalát, a lap alján, a képviselő(k)nek le kell szignálnia és bélyegeznie. Ehhez a példányhoz kell csatolni az előírt eredeti aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott nyilatkozatokat és dokumentumokat. A komplett leszignózott, aláírt, lebélyegzőzött kérelmek, illetve azok valamennyi mellékletének az eredeti példányról kell a kérelem másolati példányát elkészíteni.

Amennyiben a nyilatkozat nincs dátumozva, lebélyegezve és cégszerűen aláírva, a kérelem formailag hiányosnak minősül.

Tartalmi követelmények:

1. A pályázó vállalkozásának bemutatása

A pályázóra vonatkozó adatokat a kérelem 1/1. pontjában kell feltüntetni. A kérelem 1/2. pontjában kérjük, az alábbiak szerint szíveskedjen a pályázó gazdálkodó szervezetet röviden bemutatni:

1.1. Megalakulása, rövid története

1.2. Tulajdonosi összetétel, arányok

1.3. Eddigi profilja, tevékenysége

1.4. Valamennyi telephelyének felsorolása, profilja

1.5. Az elmúlt 2 lezárt év beszámolói alapján (ennél rövidebb ideje működő vállalkozás esetében a kérelem benyújtását megelőző időszak adatait figyelembe véve) a gazdálkodási eredmények

1.6. A pályázó jelenlegi pénzügyi helyzetének saját értékelése.

- A tulajdonosi összetételnél minden közvetlen és közvetett tulajdonost fel kell tüntetni a cégnyilvántartás szerinti hivatalos, nem rövidített elnevezéssel.

- Kötelező részletes tájékoztatást adni az elmúlt 2 pénzügyileg lezárt év beszámolói alapján a gazdálkodási adatokról, értve ez alatt:

a mérlegeredmény valamennyi adatának feltüntetését, illetve

a kiadási és bevételi főösszeg feltüntetését.

- A kérelmet elbíráló ettől azon esetben eltekint, amennyiben csatolják az adott lezárt gazdasági év mérlegeredményének és beszámolójának a pályázó képviselője által hitelesített másolati példányát.

- Amennyiben a pályázó kevesebb, mint két éve működik, illetve folytat gazdasági tevékenységet, úgy a meglévő, befejezett gazdasági évekre vonatkozóan szükséges a jelzett adatokat megadni.

- A jelenlegi pénzügyi helyzet ismertetésénél a pályázó saját értékítélete alapján ismerteti a pályázó pénzügyi - likviditási helyzetét. A pénzügyi helyzet ismertetése tájékoztató jellegű.

Az egyes rovatok terjedelmét a pályázó a közlendő szöveg méretétől függően növelheti.

2. A pályázó által igényelt támogatás

A kérelem 2/2./ pontjában kérjük megjelölni a támogatási kategóriá(ka)t, továbbá részletezni az igényelt támogatás összegét, intenzitását, a támogatott tevékenység(ek) költségét.

3. A 3./ pontban a projekt tervezett megkezdésének és befejezésének időpontja rögzítendő.

4. Regionális beruházási támogatás esetében

4.1. a pályázó beruházási szándékának bemutatása

A kérelem 4/1/. pontjában kérjük ismertetni a működő vállalkozás fejlesztését vagy új vállalkozás létrehozását célzó beruházást. Szíveskedjen megjelölni az igényelt vissza nem térítendő támogatás összegét és a támogatás jogcímét.

4.2. a beruházás tervezett kezdetének és befejezésének időpontja

4.3. a beruházás helyszíne

4.4. az induló beruházás fogalmi elemének teljesülése

4.5. a beruházás önerejére vonatkozó információk

4.6. a beruházás, illetve a létesíteni kívánt új álláshelyek elszámolható költségeinek részletezése

A beruházás és a teremtett új munkahelyek után keletkező elszámolható költségeket kell a kérelem 4/6. pontjában részletezni.

4.7. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 36 hónapban nyújtott támogatások

4.8. az elszámolható költségek bontása

II./ A kérelemhez csatolandó dokumentumok

A benyújtott kérelem mellé csatolni kell a pályázóra vonatkozóan az alábbiakban megjelölt dokumentumokat.

A vállalkozás

a) utolsó 2 lezárt évének összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában éves beszámolóját vagy egyszerűsített éves beszámolóját, vagy összevont (konszolidált) beszámolóval, éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet;

b) nyilatkozatát a Knyt. alapján a vállalkozással szemben esetlegesen fennálló összeférhetetlenségről, kizáró okról vagy annak hiányáról a 2. melléklet szerint;

c) hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;

d) *  cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját;

e) nyilatkozatát arról, hogy vállalja a jelen rendeletben meghatározottak teljesítését (különösen a 8. § (1)-(2) és (4) bekezdésben foglalt vállalás teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot);

f) nyilatkozatát a tervezett tevékenység számszaki bemutatásáról legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan, évenkénti bontásban /nettó árbevétel; anyagköltség, ELÁBÉ, az ELÁBÉ-ból az exportárbevételhez kapcsolódó, vagy más, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (7) bekezdése szerint nem sávosítandó rész, közvetített szolgáltatások értéke, közvetített szolgáltatások értékéből exportárbevételhez kapcsolódó rész, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége, személyi jellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások debreceni telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges több magyarországi telephely esetén), összes eszközérték, az összes eszközérték debreceni telephelyre eső hányada a Htv. szerint (esetleges több magyarországi telephely esetén), Debrecen területén lévő építmény hasznos alapterülete/;

g) szöveges üzleti tervét legalább a beruházás megkezdésétől a kötelező fenntartási időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan;

h) a pénzforgalmi jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot, valamint

i) nyilatkozatát arról, hogy kérelme és annak mellékletei tartalmaznak-e üzleti titoknak minősülő elemeket.

III./ A kérelem benyújtása

A kérelmet az útmutatóban meghatározott példányszámban és a rendeletben előírt határidőben lehet Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester) címezve benyújtani.

A kérelmet és a nyilatkozatokat a pályázó vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek)nek kell cégszerűen aláírni. A pályázót az általa megbízott harmadik személy/szervezet csak írásbeli meghatalmazása alapján képviselheti. A beérkezett kérelmet a Polgármester ellenőrzi, hogy az a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel-e. Ha a kérelem hiányos, a Polgármester 15 napon belül ésszerű határidő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlási felhívást bocsát ki.

Felhívjuk figyelmét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló a 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelete alapján nyújt támogatást, ezért kérjük a rendeletben foglalt rendelkezések alapos áttanulmányozását. Amennyiben a kérelem a hiánypótlást követően sem felel meg a rendeletben szabályozott követelményeknek, a Polgármester a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kérelemmel kapcsolatban további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetirodáján lehet kérni.

2. melléklet a 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem/jük, hogy személyemmel/ünkkel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ....pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ....pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kijelentem/jük, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem/ünk:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kijelentem/jük, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem/ük.

Kelt: .......................................

.....................................

Aláírás/Cégszerű aláírás

3. melléklet a 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT
a regionális beruházási támogatásra pályázó, áttelepítést kizáró kötelezettségvállalásáról

A Pályázó neve:

Természetes személy esetén lakcíme:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Alulírott ....................... , az általam igényelt támogatás visszafizetésének terhe mellett kijelentem, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem került sor áttelepítésre abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás megvalósítására sor kerül, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás megvalósítására sor kerül.

Kelt, ..................................

................................................
Aláírás/Cégszerű aláírás


  Vissza az oldal tetejére