Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete * 

a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakásfenntartási támogatás összege:

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosult esetében 4.000.-Ft/hó,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultnak 4.500.-Ft/hó.”

2. § A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Rászorultsági alapon pénzbeli időszaki támogatás adható annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át.”

3. § A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) Pénzbeli eseti támogatás hivatalból vagy kérelemre állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 140 %-át, egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 185%-át.”

4. § A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. § (1) A temetési költségek megfizetéséhez temetési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át, egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 220 %-át és

a) az elhunyt személy eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy erre egyébként nem volt köteles, vagy

b) aki tartásra köteles volt, azonban a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.”

5. § A Rendelet 20. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A temetési támogatás összege:

a) az (1) bekezdésben szabályozott esetben,]

aa) amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 140 %-át, egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a 190 %-át, a nyugdíjminimum 190 %-a,

ab) amennyiben a család egy főre számított jövedelme a nyugdíjminimum 140,1 - 170 %-a, egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 190,1-220 %-a között van, a nyugdíjminimum 150 %-a.”

6. § A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke gyermekenként 15. 000.- Ft értékű Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány.”

7. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.

jegyző

Dr. Papp László sk.

polgármester


  Vissza az oldal tetejére