Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete * 

a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. § (1) *  A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a partnerségi egyeztetést a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai alkalmazásával folytatja le azzal, hogy ahol az

a) honlapot említ, azon a www. debrecen.hu oldalt,

b) közterületi hirdetőfelületet említ, azon Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 4024 Debrecen, Sas u. 1. szám alatti telephelyén lévő, közterületről látható hirdetőtáblát

kell érteni.

(1a) * 

(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel - készíti el.

(3) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán, helyi lapban és a honlapon kerül kihirdetésre a lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.

(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést vagy a helyi lapban történő közzétételt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.

(5) *  A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján átvehető, az 1. mellékletben foglalt partneri adatlapon is tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében

a) a papír alapú adatlap Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Iparkamara utca 2-4.) történő megküldésével, személyes leadásával, vagy

b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon feltüntetett e-mail címre.

(6) *  Az aláírt partneri adatlapon - vagy az egyéb formában benyújtott véleményen, javaslaton - meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.

(7) * 

3. A dokumentálás és a nyilvántartás módja

3. § (1) A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Polgármesteri Hivatal feltölt a honlapon található tárhelyre.

(2) *  Az érdemi észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.

4. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

4. § (1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.

(2) Az érintettek meghívásáról a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell az Önkormányzat Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságával (továbbiakban: Bizottság), amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.

(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat főépítésze - partnerségi egyeztetést lezáró döntésként - ennek tényét írásban rögzíti, és ez esetben bizottsági döntésre nincs szükség.

(5) A Bizottság - állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének - döntése feltöltésre kerül a honlapra.

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. § Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat - a hatályba lépésüket követően - a Polgármesteri Hivatal feltölti a honlapon található tárhelyre.

6. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet az 5/2017. (II. 16) önkormányzati rendelethez * 

PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez

Alulírott

Név/Megnevezés:

Képviseletre jogosult személy:

Lakcím/Székhely:

E-mail cím:

Telefonszám:

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által készítendő

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen

□ előzetes tájékoztatási szakaszában vagy

□ munkaközi tájékoztató szakaszában

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

Az eljárás további szakaszaiban

□ részt kívánok venni.

□ nem kívánok részt venni.

......................, 20...... ......hó ......nap

......................................
aláírás

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:

Postacím: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2-4.

E-mail cím: partnerseg@.hu


  Vissza az oldal tetejére