Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete * 

a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei

a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,

b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, és ezek kiadásait teljesítsék,

c) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2018. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljanak,

d) nemzetközi, európai uniós vagy hazai pályázati forrásból finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettséget vállaljanak,

e) a 2017. évben megkezdett és 2018. évre áthúzódó, valamint a 2018-ban kezdődő közmunka programok működési költségvetést terhelő kiadásaira kötelezettséget vállaljanak.

2. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. Amennyiben a gazdasági társaság 2017. év egészében támogatásban részesült, a havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2017. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e. Ha a gazdasági társaság 2017. év közben kezdte meg a működését, e rendelet hatálya alatt legfeljebb a 2017. negyedik negyedévében pénzügyileg teljesített támogatással megegyező összegű támogatást kaphat.

(2) Az 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2017. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 2.500.000.000 Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt folyószámla-hiteltől függetlenül, az önkormányzat 2018. évben legfeljebb 300.000.000 Ft összegű munkabér-hitelt vehet igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla egyenlege a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet).

(3) A folyószámla-hitel és a munkabérhitel külön-külön és egyidejűleg is igénybe vehető.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére