Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete * 

a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. és a 6. § tekintetében: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés a 3. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatásokkal kapcsolatos hatáskörét a 3. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás kivételével a Polgármesterre ruházza át.” * 

3-6. § * 

7. § Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 12/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére