Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete * 

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei

a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,

b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, és ezek kiadásait teljesítsék,

c) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2019. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljanak,

d) nemzetközi, európai uniós vagy hazai pályázati forrásból finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettséget vállaljanak,

e) a 2018. évben megkezdett és 2019. évre áthúzódó, valamint a 2019-ben kezdődő közmunka programok működési költségvetést terhelő kiadásaira kötelezettséget vállaljanak.

2. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. Amennyiben a gazdasági társaság 2018. év egészében támogatásban részesült, a havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2018. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e. Ha a gazdasági társaság 2018. év közben kezdte meg a működését, e rendelet hatálya alatt legfeljebb a 2018. negyedik negyedévében pénzügyileg teljesített támogatással megegyező összegű támogatást kaphat.

(2) Az 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról.

A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2018. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 2.500.000.000 Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt folyószámla-hiteltől függetlenül, az önkormányzat 2019. évben legfeljebb 300.000.000 Ft összegű munkabér-hitelt vehet igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla egyenlege a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet).

(3) A folyószámla-hitel és a munkabérhitel külön-külön és egyidejűleg is igénybe vehető.

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

(2) A 4. § 2018. november 16. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére