Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete * 

a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (2) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Rendkívüli települési támogatás:

a) pénzbeli

aa) időszaki támogatás,

ab) eseti támogatás,

ac) kelengyetámogatás,

ad) iskolakezdési támogatás

b) természetbeni

ba) gyógyszertámogatás,

bb) köztemetés költségeinek átvállalása.”

2. § (1) A R. 9. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Kelengyetámogatás állapítható meg a Debrecenben élő édesanyának gyermeke születésekor, amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 61.500.- Ft-ot.

(2) A támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 60 napon belül a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

(3) A támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft, amelyet a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.”

(2) A R. 9. alcíme a következő 20/B. §-sal egészül ki:

„20/B. § (1) A 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogosultnak iskolakezdési támogatás állapítható meg, feltéve, hogy a család legalább egy nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel. Az iskolakezdési támogatás összege nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén gyermekenként 4.500.- Ft, három vagy több, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén 10.000.- Ft.

(2) A támogatást a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.

(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon.”

3. § Hatályát veszti a R.

1. 22. §-a,

2. 22/A. §-a.

4. § Ez a rendelet 2019. augusztus 15. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére