Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 15/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A használó a kiemelt, az I. és II. számú várakozási övezeteket igénybe veheti:]

a) a helyszínen parkoló automatából készpénzzel, chipkártyával vagy bankkártyával vásárolt parkolójeggyel,”

(2) A R. 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A mélygarázsban, parkolóházban kialakított várakozási területeket a használó igénybe veheti:]

d) a kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre érvényes éves bérlettel és az ahhoz megvásárolt éves Garázs PLUSZ bérlettel,”

2. § (1) A R. 8. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti bérletek és parkolójegyek:

a) motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és quaddal,

b) személygépkocsival,

c) legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival és

d) autóbusszal

történő várakozásra használhatók.

(6) A mélygarázsokba, parkolóházakba megváltott:

a) Havi mélygarázsbérlet: a megváltás időpontjától az azt követő 30 napig érvényes. Naponta 0:00-24:00 óra között biztosít lehetőséget a mélygarázsok, parkolóházak igénybevételére. A bérlet hosszabb időszakra is megváltható a havidíj többszörösének megfizetésével.

b) Garázs Plusz bérlet: a bérlet megváltásának az évében érvényes. Naponta 0:00-24:00 óra között biztosít lehetőséget a mélygarázsok, parkolóházak igénybevételére. Kizárólag a kiemelt díjfizetési övezetbe érvényes éves bérlethez vásárolható meg.”

(2) A R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Darabos utca-Hunyadi utca-Bethlen utca tömbbelső területén található felszíni parkoló Hunyadi bérlettel is igénybe vehető, mely 1 hónapra érvényes. A Hunyadi bérletből legfeljebb 50 db értékesíthető egy hónapban.”

3. § A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A használónak a parkolójegyet (ideértve a parkoló automatából vásárolt napi parkolójegyet is), valamint az egyéb várakozásra jogosító engedélyeket, igazolványokat az érvényesség ellenőrizhetősége céljából a jármű első szélvédő üvege mögött, jól látható helyen kell elhelyeznie.”

4. § A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A mélygarázsokban, parkolóházakban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes parkolókártya vagy a felszíni parkoló automatákban használatos chipkártya elvesztése, illetve használójánál történő meghibásodása, vagy megrongálódása esetén a Közszolgáltató 2 500 Ft+ áfa cseredíj megfizetése esetén pótolja azt a használó részére.”

5. § A R. 7. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § Amennyiben a II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben, a Pallagi útnak a Nagyerdei körút-Móricz Zsigmond utca közötti szakaszán a Klinikáknál található szervizút mellett levő várakozási területen a várakozási díj legalább két óra időtartamra megfizetésre kerül, úgy annak mértéke az első órában 16 Ft+áfa. Az első órát követően minden megkezdett óra után a Rendelet 2. mellékletben meghatározottak szerint kell a várakozási díjat megfizetni.”

6. § (1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 38/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Hatályát veszti a Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet „1. Kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezet” pontjának 9. alpontja valamint a „2. I. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezet” pontjának 57. alpontja.

2. melléklet a 38/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 48/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek használati díjai

1. A parkolójegyek díja

1.1. Parkolójegyek díja a kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben

A B C

Járműkategória
Parkolójegy díja
óránként
(Ft)
Parkolójegy díja
pénzérmével
15 percenként (Ft)
1. személygépkocsi 378 95
2. autóbusz 756 189
3. motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és quad 378 95
4. legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi 378 95

1.2. Parkolójegyek díja az I. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben

A B C

Járműkategória
Parkolójegy díja
óránként
(Ft)
Parkolójegy díja
pénzérmével
15 percenként (Ft)
1. személygépkocsi 268 67
2. autóbusz 536 134
3. motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és quad 268 67
4. legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi 268 67

1.3. Parkolójegyek díja a II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben

A B C

Járműkategória
Parkolójegy díja óránként
(Ft)
Parkolójegy díja
pénzérmével
15 percenként (Ft)
1. személygépkocsi 142 72
2. autóbusz 284 142
3. motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és quad 142 72
4. legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi 142 72

1.4. Parkolójegyek díja a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben kialakított mélygarázsokban, parkolóházakban

A B C

Járműkategória
Parkolójegy díja
óránként
(Ft)
Parkolójegy díja
készpénzzel
15 percenként (Ft)
1. a 13. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével valamennyi járműkategória 315 79

2. Napi parkolójegy és parkolóbérletek díja

2.1. Napi parkolójegy díja a kiemelt, I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben természetes személyek, valamint gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére

A B C D E
Kiemelt, díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes napijegy díja
(Ft)
I. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes napijegy díja
(Ft)
II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes napijegy díja, kivéve az E oszlopban foglalt terület
(Ft)
Pallagi út Nagyerdei körút-Móricz Zsigmond utca közötti szakasza a Klinikáknál található szervízút mellett
1. Napi parkolójegy 1512 1071 567 441

2.2. Parkolóbérletek díja a kiemelt, I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben természetes személyek részére

A B C

Parkolóbérlet érvényességi idő szerinti fajtája
Kiemelt, I. számú és II. számú
díjfizetési kötelezettség alá tartozó
várakozási övezetben érvényes bérlet
díja (Ft)
I. számú és II. számú díjfizetési
kötelezettség alá tartozó várakozási
övezetben érvényes bérlet
díja (Ft)
1. havi bérlet 16 535 16 535
2. negyedéves bérlet 40 945 24 409
3. féléves bérlet 66 929 40 945
4. éves bérlet 115 748 69 291

2.3. Parkolóbérletek díja kiemelt, I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére

A B C

Parkolóbérlet érvényességi idő szerinti fajtája
Kiemelt, I. számú és II. számú
díjfizetési kötelezettség alá tartozó
várakozási övezetben érvényes bérlet
díja (Ft)
I. számú és II. számú díjfizetési
kötelezettség alá tartozó várakozási
övezetben érvényes bérlet
díja (Ft)
1. havi bérlet 22 835 22 835
2. negyedéves bérlet 61 417 37 008
3. féléves bérlet 97 638 58 268
4. éves bérlet 173 228 94 488

2.4. Parkolóbérletek díja a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben kialakított mélygarázsokban, parkolóházakban

A B


Parkolóbérlet érvényességi idő szerinti fajtája
Mélygarázsokban, parkolóházakban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes bérlet díja
(Ft)
1. havi mélygarázsbérlet 11 811
2. éves Garázs Plusz bérlet 23 622

2.5. Parkolóbérlet díja a Darabos utca Hunyadi utca-Bethlen utca tömbbelső területén

A B

Parkolóbérlet fajtája
I. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes bérlet díja
(Ft)
1. havi Hunyadi bérlet 7 874

2.6. Kedvezményes parkolóbérletek díja a kiemelt, az I. számú és a II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben

A B C D
Kedvezményes parkolóbérlet fajtája Negyedéves bérlet díja
(Ft)
Féléves bérlet díja
(Ft)
Éves bérlet díja
(Ft)
1. lakossági kedvezményes bérlet 1 575 3 150 4 724
2. házi-, házi gyermekorvos bérlet nem vehető igénybe nem vehető igénybe 28 347
3. debreceni illetékességű regionális és területi közigazgatási szervek bérlete 30 708 48 819 86 614

A díjak az áfát nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére