Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 39/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 13. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A közterület használatáról szóló 39/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Díjmentes a közterület használata

a) a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított, illetve az önkormányzati beruházások esetén a beruházással, valamint a műemlékké nyilvánított épületek felújításával, renoválásával összefüggő építési lakó-, műhely- vagy raktárkocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállítóeszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához, munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez,

b) önkormányzati kulturális rendezvények céljára,

c) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C. §-ában meghatározott célból, továbbá

d) könyvautomata elhelyezéséhez.”

2. § A R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közterület a gyülekezési jog hatálya alá nem eső, az (1)-(4), továbbá a (6) bekezdésben nem szabályozott tevékenységek gyakorlásához szükséges pult, asztal, színpad és választással, népszavazással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezéséhez díjfizetés ellenében vehető használatba. A rendezvénnyel összefüggő kereskedelmi tevékenységhez, vendéglátáshoz szükséges közterület használatára az (1) bekezdés szerinti előírásokat kell megfelelően alkalmazni.”

3. § A R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az utasváró, a Citylight és a Cityboard formátumú eszközök esetében külön tulajdonosi hozzájárulás nem szükséges, a közterület-hasznosítási szerződés legfeljebb 15 évre köthető meg.”

4. § A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 39/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 39/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak

A B C D E F G
Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet
1. Kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységek
1.1. Állandó kereskedelmi pavilon és a pavilonnal egybeépített raktár létesítése Ft/m2/hó 3 190 2 020 1 300 875 595
1.2. Kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítése Ft/db/hó 125 045 114 865 101 780 87 250 87 250
1.3. Mozgóbolt területének biztosítása, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkező asztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezése (a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 5. melléklete szerinti termékek értékesítéséhez) Ft/m2/hó 4 160 3 385 2 480 1 700 775
1.4. Idényjellegű árusításhoz szükséges mobil pavilon, forgalmazó, rakodó, tároló terület kialakítása Ft/m2/hó 4 160 3 385 2 480 1 700 775
1.5. Alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakítása Ft/m2/hó 4 160 3 385 2 480 1 700 775
1.6. Vendéglátó üzlet teraszának, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakítása Ft/m2/hó 2 470 1 895 1 605 875 595
1.7. Vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés, elhelyezése Ft/m2/hó 1 700 1 385 930 620 305
1.8. Kereskedelmi árusító automata elhelyezése Ft/m2/hó 4 935 4 160 3 385 2 480 1 700
1.9. Zsűrizett iparművészeti termékek árusítása Ft/m2/hó 2 080 1 695 1 235 850 385
1.10. Reklámozási célú árubemutatás, kereskedelmi kiállítás, zöldség, gyümölcs, virág üzlet előtti árusításhoz Ft/m2/hó 2 480 2 330 2 005 1 700 775
1.11. Halottak napjához kötődő virág, koszorú, kegyeleti tárgyak értékesítése Ft/4m2/hó nem köthető szerződés nem köthető szerződés nem köthető szerződés 23 980 12 340
1.12. Ideiglenes árusításhoz szükséges terület kialakítása, valamint bankautomata elhelyezése Ft/m2/hó 4 160 3 385 2 480 1 700 775
2. Építési-, szerelési tevékenységek, továbbá építmények, berendezések elhelyezése
2.1. Munka- és biztonsági terület kialakítása, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezése Ft/m2/hó 305 280 265 245 215
2.2. Építési lakó-, műhely- vagy raktárkocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállító eszköz és más építési eszközök elhelyezése, építőanyag, építési hulladék tárolása Ft/m2/hó 305 280 265 245 215
2.3. Épület közterületbe nyúló előtetőjének, szellőztető berendezés kültéri egységének, lépcsőjének, dobogójának elhelyezése Ft/m2/hó 1 700 1 385 930 620 305
2.4. Sajtó-, vagy szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gyűjtőláda elhelyezése Ft/m2/hó 4 160 3 385 2 480 1 700 775
3. Szórakoztató tevékenység
3.1. Mutatványos, cirkuszi, alkotó tevékenység Ft/m2/nap 385 385 385 385 385
3.2. Hőlégballon bemutató Ft/hőlégballon darabszáma/nap 14 550 11 635 8 725 7 270 7 270
3.3. Tűzijáték szolgáltatás Ft/m2/nap 36 355 36 355 21 810 21 810 21 810
3.4. Légvár telepítés Ft/m2/nap 385 385 385 385 385
3.5. Elektromos miniautó, emberi erővel meghajtott városnéző jármű üzemeltetése Ft/darab/nap 675 675 605 nem köthető szerződés nem köthető szerződés
3.6. Városnéző gumikerekes kisvonat üzemeltetése Ft/darab/hó nem köthető szerződés 42 000 42 000 42 000 nem köthető szerződés
3.7. Városnéző lovas fogat üzemeltetése Ft/darab/hó 13 730 13 730 13 730 nem köthető szerződés nem köthető szerződés
3.8. Lovagoltatás Ft/lovak darabszáma/hó 26 250 26 250 26 250 10 500 10 500
3.9. Utcai zenélés Ft/m2/nap 385 385 385 385 385
4. Egyházi- és karitatív tevékenységek, kulturális és sport rendezvények
4.1. Ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállítása egyházi- és karitatív, valamint kulturális és sport tevékenységekhez Ft/m2/nap 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005
4.2. Egyházi- és karitatív, kulturális és sport rendezvényterület elkerítés nélküli kialakítása Ft/m2/nap 35 35 35 35 35
4.3. Ételosztás Ft/m2/nap 35 35 35 35 35
4.4. Irodalmi állvány elhelyezése Ft/m2/hó 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260
4.5. Kondipark, játszópark kialakítása Ft/m2/hó 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105
5. A gyülekezési jog hatálya alá nem eső poitikai és egyéb tevékenységek
5.1. Választással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezése Ft/m2/nap 2 620 2 580 2 330 2 005 1 240
5.2. Gyülekezési jog hatálya alá nem eső, az 5. § (1)-(4) és (6) bekezdésben nem szabályozott tevékenységek gyakorlásához szükséges pult, asztal, színpad és választással, népszavazással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezése Ft/m2/nap 2 005 2 005 2 005 2 005 2 005
6. Ideiglenes tárolás, és egyéb alkalomszerű tevékenységek
6.1. Szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl.: tüzelőanyag, termőföld, bútor, konténer, stb.) és 4 m2-t meg nem haladó építőanyag 72 órán túli tárolása Ft/m2/hó 305 280 265 245 215
6.2. Üzemképtelen személygépjárművek 10 napon túli, legfeljebb további 30 nap időtartamra történő tárolása Ft/m2/hó nem köthető szerződés nem köthető szerződés 465 465 465
6.3. Hulladékgyűjtő elhelyezése, higiénés szolgáltatás (mosdó illemhely, stb. elhelyezése) bármely a rendeletben díjfizetéshez kötött közterület használati célra Ft/m2/hó 305 280 245 245 215
7. Közterület hirdetés, reklámozás céljára történő használata
7.1. Utcabútoron és információs célú berendezésen világító reklámfelület elhelyezése Ft/m2/hó 2 780 2 630 2 305 2 000 1 075
7.2. Utcabútoron és információs célú berendezésen világítás nélküli reklámfelület elhelyezése Ft/m2/hó 2 480 2 330 2 005 1 700 775
7.3. Egyéb műszaki berendezésen világító reklámfelület elhelyezése Ft/m2/hó 2 505 2 365 2 050 1 755 855
7.4. Egyéb műszaki berendezésen világítás nélküli reklámfelület elhelyezése Ft/m2/hó 2 405 2 265 1 950 1 655 755
7.5. Gazdasági útirányjelző tábla elhelyezése Ft/m2/hó 645 515 385 255 130
7.6. Építési reklámháló Ft/m2/hó 2 480 2 330 2 005 1 700 775
7.7. Világító Citylight és CityBoard formátumú eszköz elhelyezése Ft/m2/hó 2 780 2 630 2 305 2 000 1 075
7.8. Világítás nélküli Citylight és CityBoard formátumú eszköz elhelyezése Ft/m2/hó 2 480 2 330 2 005 1 700 775
7.9 Utasvárók Ft/m2/hó 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére