Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete * 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) és (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Koporsós temetéssel összefüggő sírkőbontás esetén az elbontott elemek a temetőn belül, az Üzemeltető által kijelölt helyre szállítandók. Amennyiben a temetési hely környezete ezt nem teszi lehetővé, úgy ez alól az Üzemeltetője felmentést adhat a temetés idejére, de a temetés után haladéktalanul vissza kell állítani a sírkövet és az esetlegesen keletkező törmelékeket el kell szállítani.”

2. § A R. 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Sírbolt, urnasírbolt építésének megkezdése előtt az építtető köteles az Üzemeltetőnek bemutatni a tervezett építmény dokumentációját. Ha a sírbolt, sírjel a biztonságos használatot veszélyezteti, a polgármester köteles felhívni a rendelkezésre jogosultat, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az Üzemeltető jogosult a jogszabályi előírások betartása mellett a sírbolt, sírjel bontását kezdeményezni.

Sírbolt méretei (belső): Hosszúság: Szélesség:
2 személyes 250 cm 150 cm
4 személyes 250 cm 250 cm
6 személyes 250 cm 400 cm
8 személyes 250 cm 500 cm

A sírboltok közötti távolság 100 cm.”

3. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A köztemetők nyitvatartási rendje:

a) november 1 - március 31 között 7 órától - 17 óráig;

b) április 1 - április 30 között 7 órától - 18 óráig;

c) május 1 - augusztus 31 között 6 órától - 20 óráig;

d) szeptember 1 - október 31 között 7 órától - 18 óráig.

(2) A Halottak Napi, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napok nyitvatartását az Üzemeltető határozza meg és közli az illetékes szervekkel - így különösen, de nem kizárólagosan a rendőrséggel, közlekedési közszolgáltatókkal, a Debreceni Közterület Felügyelettel, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával -, illetve tájékoztatja a lakosságot.

(3) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemetők nyitvatartási idején belül úgy róhatják le, hogy közben nem zavarhatják a köztemetőkben folyó temetési szertartások végzését. A ravatalozó termek a temetési szertartások ideje alatt látogathatók.

(4) A Nagyerdei Köztemető területére az Üzemeltető gépjárművein kívül a temető nyitvatartási ideje alatt más személyek személygépjárművel, illetve személygépjárművel és utánfutóval, tehergépjárművel az 5. mellékletben meghatározott behajtási díj ellenében hajthatnak be. Szombati és vasárnapi napokon - az Üzemeltető gépjárművei kivételével - a Nagyerdei Köztemetőbe kizárólag 13 óra után lehet behajtani.

(5) Mentesül a (4) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott, mozgásában korlátozott, parkolási igazolvánnyal rendelkező vagy ilyen utast szállító személyek gépjárműve.

(6) A köztemetők területére kutyát és egyéb állatot - a vakvezető kutyák, a köztemetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével - tilos bevinni.

(7) A köztemetők területén tüzet rakni tilos. A kegyeleti gyertyákat és mécseseket a köztemetők zárása előtt fél órával el kell oltani.

(8) A köztemetőkben tilos hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat megbotránkoztathatja.

(9) A köztemetők üzemi épületeinek és azok tartozékainak (sírok és síremlékek, parkok és azok növényzetének, stb.) rongálása, beszennyezése tilos.

(10) A köztemetőkben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az általuk okozott esetleges károkért, a felügyelet hiányában esetlegesen bekövetkezett baleset következményeiért a felügyeletükre hivatott személy felelős.”

4. § A R. a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. § (1) A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre felhasználni tilos.

(2) A köztemetőkben a sírbolt kivételével a temetési helyek bekerítése tilos. Sírboltot bekeríteni csak az Üzemeltető hozzájárulásával lehet.

(3) A sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetési helyen síremlék, sírjel állítására, valamint a temetési hely karbantartásának, gondozásának, gyomtalanításának kötelezettségére, melyet a rendelkezésre jogosult köteles rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni.

(4) A gondozatlan, elhanyagolt sírok rendbetételét a rendelkezésre jogosult előzetes, írásbeli értesítését követő 60 nap eltelte után az Üzemeltető külön hozzájárulás nélkül elvégezheti, növényzetét lekaszálhatja és ezen munkálatok költségét a rendelkezésre jogosultra háríthatja. A rendelkezésre jogosult által meg nem fizetett költségeket az Üzemeltető legkésőbb a sírhely újraváltásakor érvényesítheti.

(5) Gondozatlannak minősül az a sírhely, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik az eredetileg elhelyezett kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a sírhelyet és ezzel zavarják a szomszédos temetési helyek használatát, a temetői munkavégzést, a közlekedést.

(6) A sírhely gondozásánál keletkezett hulladékot a temetőben elhelyezett hulladékszállító konténerekbe vagy az Üzemeltető által kijelölt hulladékgyűjtő helyekre kell elhelyezni. A sírhely gondozásával kapcsolatosan keletkező hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos.

(7) Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóba szabad. Tilos növényt ültetni a temetési helyek közé és köré.

(8) A köztemetőkben a temetési helyeken csak az azok díszítésére szolgáló tárgyak - különösen koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes virágok, vázák - helyezhetők el az Üzemeltető részére történő bejelentés és az Üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül azzal, hogy az így elhelyezett tárgyak nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen. Minden más célt szolgáló tárgy - ülőpad, sírjel, síremlék és egyéb sírtermékek, stb. - az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával helyezhető el.

(9) A hamuszóró kegyeleti helyen felállított gránit oszlopokon és a hamuszóró kegyeleti hely környezetében - az Üzemeltető által kijelölt helyen elhelyezett szálas virág, koszorú kivételével - semmilyen egyéb tárgy nem helyezhető el.

(10) A köztemetőkben elhelyezett tárgyak, sírok, sírjelek, síremlékek megrongálása, illetve eltulajdonítása esetén a károk rendezésére a polgári jog előírásai irányadóak.

(11) A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát, és kegyeleti tárgyakat vagyonvédelmi okokból kizárólag az Üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után, az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával, a rendelkezésre jogosult vagy annak meghatalmazottja vihet ki.”

5. § A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Az Üzemeltetőnek a köztemetők zöldfelületét a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság által jóváhagyott rekonstrukciós, zöldfelület-fenntartási és fejlesztési terv alapján kell kezelnie.

(2) Fa vagy egyéb fásszárú növényzet kivágásához a természetvédelmi hatóság engedélye mellett az Önkormányzat hozzájárulása is szükséges.

(3) Az Üzemeltető köteles biztosítani a kivágott fák pótlását.

(4) A Nagyerdei Köztemetőben a parkjelleg megőrzése céljából a parcellák szélén elvégzendő sorfásítási tevékenység csak Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve hajtható végre.

(5) Fa vagy egyéb fásszárú növény ültetése az Önkormányzat hozzájárulásával, az Önkormányzat és az Üzemeltető által közösen kijelölt helyen és módon történhet. A fák vagy egyéb fásszárú növények ültetése után a munkaterület csak akkor hagyható el, ha az Üzemeltető a szabályszerű elhelyezést és a környező sírok, növények sértetlenségét ellenőrizte.

(6) A köztemetőkben a sírhelyek környezetében szigorúan tilos sóval síktalanítani.”

6. § A R. a következő 16. §-sal egészül ki:

„16. § (1) A temetőlátogató panaszait a felvevő irodákban elhelyezett panaszkönyvbe jegyezheti be. Az Üzemeltető köteles a bejegyzett panaszokat a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőben kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a panasz okát megszüntetni.

(2) Az Üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására az Önkormányzat által elfogadott számviteli szabályokat alkalmazni. Az Üzemeltető a tulajdonos egyéb felhatalmazása híján az általa beszedett behajtási díjat a köztemető úthálózatának, parkolásai lehetőségeinek fejlesztésére fordíthatja.”

7. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 40/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A debreceni köztemetőkben alkalmazott temetési hely díjak

1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ

A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Sírbolt helyek (2 koporsónként)
2.1. - megváltás 60 év 197 921
2.2. - sírhely bővítés/m2 60 év 25 764
3. Díszsírhelyek a ravatalozó épület körül Örök nyugvás
3.1. - megváltás 51 394
3.2. - sírhely bővítés/m2 10 031
4. Urnafülkék Krematórium árkádsoron
4.1. - megváltás 10 év 14 370
5. Urnafülkék kolumbárium falban 1.-4. mező
5.1. - megváltás 10 év 17 197
6. Urnafülkék kolumbárium falban 5.-6. mező
6.1. - megváltás 2 urnás 10 év 41 362
6.2. - megváltás 4 urnás 10 év 82 717
6.3 - megváltás 10 év után, 2 urnás, fedőlap nélkül 10 év 21 189
6.4 - megváltás 10 év után, 4 urnás, fedőlap nélkül 10 év 41 591
7. Urnafülkék urnafalban
7.1. - megváltás 10 év 14 370
8. Urnasírbolt
8.1. - megváltás 20 év 28 567
8.2. - sírhely bővítés/m2 29 079
9. Urnasírhely
9.1. - megváltás 10 év 14 370
9.2. - sírhely bővítés/m2 14 551
10. Hamuszóró kegyhely
10.1. - megváltás 45 év 43 520
KIEMELT ÖVEZET:
(I., II., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV. SÍRHELYTÁBLÁK)
A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 57 409
2.2. - sírhely bővítés/m2 11 220
3. Külön sírhelyek út mellett
3.1. - megváltás 25 év 50 913
3.2. - sírhely bővítés/m2 9 906
4. Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
4.1. - megváltás 25 év 44 213
4.2. - sírhely bővítés/m2 8 591
5. Táblabeli sírok
5.1. - megváltás 25 év 37 953
5.2. - sírhely bővítés/m2 8 378
I. ÖVEZET:
(III., IX., X., XXVI., XXIX., XXXVII., XXXVIII., XXXIX. SÍRHELYTÁBLÁK)
A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 47 780
2.2. - sírhely bővítés/m2 9 307
3. Külön sírhelyek út mellett
3.1. - megváltás 25 év 41 890
3.2. - sírhely bővítés/m2 8 150
4. Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
4.1. - megváltás 25 év 38 575
4.2. - sírhely bővítés/m2 7 504
5. Táblabeli sírok
5.1. - megváltás 25 év 32 898
5.2. - sírhely bővítés/m2 7 276
II. ÖVEZET:
(XIII., XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII., XXIV., XXVII., XXVII-A., XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK)
A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 38 591
2.2. - sírhely bővítés/m2 7 496
3. Külön sírhelyek út mellett
3.1. - megváltás 25 év 35 850
3.2. - sírhely bővítés/m2 6 992
4. Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai
4.1. - megváltás 25 év 32 890
4.2. - sírhely bővítés/m2 6 402
5. Táblabeli sírok
5.1. - megváltás 25 év 24 276
5.2. - sírhely bővítés/m2 5 370
III. ÖVEZET:
(XIX., XX-1., XX-2., XX-3., XXXIV., XXXV., XXXVI. SÍRHELYTÁBLÁK)
A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 26 181
2.2. - sírhely bővítés/m2 5 087
3. Külön sírhelyek
3.1. - megváltás 25 év 24 701
3.2. - sírhely bővítés/m2 4 827
4. Táblabeli sírok
4.1. - megváltás 25 év 21 118
4.2. - sírhely bővítés/m2 4 646
5. Gyermek sírhelyek
5.1. - megváltás 25 év 0
6. Közköltséges temetkezés sírhelyei
6.1. - megváltás 25 év 19 197

2.) DEBRECEN-JÓZSAI KÖZTEMETŐ

A B C
1. Megnevezés Használati idő Díj /áfa nélkül/
2. Ligetes sírhelyek
2.1. - megváltás 25 év 28 283
2.2. - sírhely bővítés/m2 5 535
3. Külön sírhelyek
3.1. - megváltás 25 év 27 118
3.2. - sírhely bővítés/m2 5 307
4. Táblabeli sírok
4.1. - megváltás 25 év 22 772
4.2. - sírhely bővítés/m2 5 016
5. Sírbolt helyek 2 koporsós
5.1. - megváltás 60 év 197 921
5.2. - sírhely bővítés/m2 25 764
6. Dísz sírhelyek, közéleti sírhelyek
6.1. - megváltás örök nyugvás 51 394
6.2. - sírhely bővítés/m2 10 031
7. Gyermek sírhelyek
7.1. - megváltás 25 év 0
8. Urnasírhely
8.1. - megváltás 10 év 14 370
8.2. - sírhely bővítés/m2 14 551
9. Urna fülke
9.1. - megváltás 10 év 14 370
10. Közköltséges temetkezés sírhelyei
10.1. - megváltás 25 év 19 197

2. melléklet a 40/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díja

A B
1. Megnevezés Díj (áfa nélkül)
2. Temetőfenntartási hozzájárulás (Ft/nap) 2 016

3. melléklet a 40/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A debreceni köztemetőkben alkalmazott temetkezési díjak

A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

A B
1. Megnevezés Díj/áfa nélkül/
2. Létesítmény igénybevételi díj
2.1 Technológiai tér és a ravatalozó tér használata, elhunyt hűtése 4. napig 45 496
2.2 Elhunyt hűtése 5. naptól (Ft/nap) 1 677
3. Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja
3.1 Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépkocsival (Ft/gépjármű) 8 535
3.2 Sírásás és sírhelynyitás
3.2.1 normál (március 1. - október 31.) 14 906
3.2.2 normál (november 1. - február 28.) 20 630
3.2.3 mélyített (március 1. - október 31.) 18 307
3.2.4 mélyített (november 1. - február 28.) 23 992
3.2.5 gyerek sírhely 0
3.2.6 urna sírhely (március 1. - október 31.) 3 039
3.2.7 urna sírhely (november 1. - február 28.) 5 835
3.3 Sírbahelyezés/koporsó 2 827
3.4 Urnaelhelyezés/urna 1 701
3.5 Visszahantolás
3.5.1 normál sírhely 6 402
3.5.2 mélyített sírhely 7 866
3.5.3 gyerek sírhely 0
3.5.4 urna sírhely 1 362
3.6 Hamvak szétszórása Hamuszóró kegyhelyen 24 213 Ft

4. melléklet a 40/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetőbe való behajtás díja

A B
1. Megnevezés Díj /áfa nélkül/
2. Személygépjármű 394
3. Személygépjármű és utánfutó, tehergépjármű 583

  Vissza az oldal tetejére